WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |

«De keuzes die we voorstellen zorgen er voor dat we met elkaar minder regels stellen. We willen meer recht doen aan de specifieke situaties van onze ...»

-- [ Page 1 ] --

Armoedeaanpak

Gemeente Leeuwarden

De kunst van het rondkomen

Voorwoord

Armoede is een onrecht. Het terugdringen van armoede is een belangrijke ambitie van dit college. Een ambitie die vele

domeinen en dus portefeuilles raakt. Diverse portefeuillehouders werken aan integraal beleid voor armoedebestrijding.

Daarnaast betrekken we de komende jaren nieuwe organisaties bij onze armoedeaanpak. Dat is een belangrijk speer-

punt voor de komende jaren.

De keuzes die we voorstellen zorgen er voor dat we met elkaar minder regels stellen. We willen meer recht doen aan de specifieke situaties van onze inwoners en meer maatwerk bieden. We werken verder aan onze preventieve aanpak en voorkomen zo dat mensen in problematische situaties terechtkomen. We sluiten hierbij aan bij ons Leeuwarder model zoals we dat geformuleerd hebben in het Koersdocument Hervorming Sociaal Domein.

We richten ons in de armoedeaanpak specifiek op kinderen en op mensen die langdurig een laag inkomen hebben.

Dat doen we omdat we kinderen hun ontwikkelkansen niet willen ontnemen. Ook mensen die langdurig van een laag inkomen rondkomen willen we uitzicht bieden op een betere situatie.

We kunnen veel leren. Leren van andere organisaties. Maar ook leren van de mensen die elke maand rond moeten komen van een laag inkomen. Daar hebben we het afgelopen jaar energie ingestopt en dat blijven we doen. Veel mensen in onze gemeente lukt het elke maand om de eindjes aan elkaar te knopen. We vinden daarom dat we als gemeente zelf ook binnen het beschikbare budget moeten blijven.

De Kunst van het Rondkomen is een uitstekend voorbeeld van hoe we op een nieuwe wijze onze inwoners een stem willen geven. Dit heeft er onder andere in geresulteerd dat in 2013 is gestart met het Eigen Kracht Café. Volledig opgezet voor en door mensen met een laag inkomen.

De komende jaren zetten we verder in op het versterken van mensen. Hoe we daar invulling aan willen geven staat in deze Armoedeaanpak Gemeente Leeuwarden: De Kunst van het Rondkomen.

Namens het college van burgemeester en wethouders, Harry van der Molen Wethouder armoedebeleid Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. Achtergrond

2.1 Wat is armoede? 11

2.2 Rol overheid 12

2.3 Armoede in Leeuwarden 12

2.4 Doelgroepen 15

2.5 Armoedeaanpak 16

3. Speerpunten

3.1 Werk & Participatie 19

3.2 Gezondheid & Sport 21

3.3 Duurzaamheid & Wonen 22

3.4 Onderwijs & Kinderen 23

3.5 Netwerk & Fondsen 24

4. Ondersteuning

4.1 Minimaregelingen 28

4.2 Bijzondere bijstand 34

4.3 Schuldhulpverlening

–  –  –

6 September 2014 | Armoedeaanpak gemeente Leeuwarden Armoedeproblematiek in Leeuwarden is een relatief groot en hardnekkig probleem. De samenstelling van de groep, veel bijstandsgerechtigden en de toenemende groep werkende armen zijn hier debet aan. De economische ontwikkelingen, de afbouw en de besparingen binnen het Rijksbeleid maken dat de komende jaren meer en nieuwe groepen Leeuwarders moeite hebben om uit te komen met het inkomen. Het doorbreken van de vicieuze cirkel van armoede is van groot belang. In combinatie met de veranderende rol van de gemeente maakt dit dat er op een andere wijze uitvoering gegeven moet worden aan armoedebestrijding. De gemeente gaat van een overheid die uitsluitend voorzieningen aanbiedt naar een overheid die faciliteert in participatie en zelfredzaamheid. We zijn meer gericht op het resultaat. Dit principe wordt ook doorgevoerd in de nieuwe visie op armoede.

Vooruitlopend hierop is in 2013 het Ontwikkelprogramma Armoede 2013-20141 opgesteld. Daarin is aandacht voor kinderen in armoede en hebben we de focus gelegd op werk/participatie, duurzaamheid en gezondheid. In het ontwikkelprogramma zijn op deze onderdelen verbeteringen voor de korte en lange termijn opgenomen. Volgend op het ontwikkelprogramma komen we nu met een nieuwe visie op armoede in de gemeente Leeuwarden. We richten ons daarbij meer op een integrale aanpak van armoedebestrijding. Daarbij wordt een verbinding gemaakt tussen economie, onderwijs en participatie.

We focussen ons in de armoedeaanpak op kinderen en op mensen die langdurig een laag inkomen hebben. Door wijzigingen in het Rijksbeleid komen ook alleenstaande ouders en chronisch zieken en gehandicapten de komende jaren extra in de knel. Voor deze groepen is extra aandacht in ons armoedebeleid. We zorgen er zo voor dat kinderen toekomstperspectief op een startkwalificatie en werk krijgen. Voor de andere groepen is het belangrijk om cumulatie van problemen en dus hogere kosten te voorkomen.

De minimaregelingen vormen een belangrijk onderdeel van het vangnet. Het open-einde karakter van de regelingen en de toename van het gebruik brengen het risico van budgetoverschrijding met zich mee. Dit zet de betaalbaarheid van de minimaregelingen onder druk. Daarnaast blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer dat de regelingen minder effectief zijn dan gewenst. In deze armoedenota komen we tot een herijking van de minimaregelingen.

Landelijke ontwikkelingen Het kabinet heeft extra middelen vrijgemaakt voor de bestrijding van armoede en schulden. De staatssecretaris heeft gemeenten opgeroepen om de middelen zo gericht mogelijk in te zetten voor het doel waarvoor ze bestemd zijn. Het Rijk vraagt de gemeenten om zich met name in te zetten voor ondersteuning van kinderen die in armoede opgroeien en het versterken van de preventieve aanpak in uitkomen met het inkomen.

Het Rijk doet ook een aantal ingrepen waar mensen met een laag inkomen gevolgen van gaan ondervinden.

Per 1 januari 2015 wordt de bijstandsnorm voor alleenstaande ouders gelijk getrokken met die van alleenstaanden zonder kinderen. Alleenstaande ouders worden hiervoor gecompenseerd via een extra bedrag bovenop het reguliere kindgebonden budget: de ‘alleenstaande-ouderkop’.

Met de invoering van de Wet hervorming kindregelingen wordt het aantal kindregelingen waar ouders gebruik van kunnen maken teruggebracht van 11 naar 4. Hierdoor ontvangen ouders met kinderen vanaf 1 januari 2015 minder financiële ondersteuning van het Rijk. Dit treft ook alleenstaande ouders in onze gemeente. Met deze wijzigingen wil het Rijk de armoedeval voor alleenstaande ouders verkleinen.

Chronisch zieken en gehandicapten worden getroffen door de afschaffing van de Compensatie Eigen Risico en de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. Hierdoor ontvangen mensen met een laag inkomen en hoge 1 Ontwikkelprogramma Armoede 2013-2014 is ter informatie naar de Raad gestuurd op 11 maart 2013 en behandeld in de Commissie Welzijn op 12 juni 2013.

7 September 2014 | Armoedeaanpak gemeente Leeuwarden zorgkosten minder financiële ondersteuning dan voorheen. Gemeenten ontvangen financiële middelen om chronisch zieken en gehandicapten voor het wegvallen van deze regelingen te compenseren.

Gemeentelijke ontwikkelingen Vanaf de vorige visie Armoede aan de kant!2 uit 2008 zijn er diverse expertmeetings geweest met het maatschappelijk middenveld, cliëntenraad en hebben raadsbijeenkomsten plaatsgevonden. De waardevolle informatie die we de afgelopen jaren hebben opgehaald is verwerkt in dit document. Het wat is vastgelegd. Hoe we de aanval tegen armoede in onze gemeente organiseren is een gezamenlijke opgave van bestuurders, burgers, werkgevers, ondernemers, maatschappelijk middenveld, scholen, woningcorporaties, (zorg)verzekeraars en andere partijen.

In het Koersdocument Hervorming Sociaal Domein3 zijn de kaders voor beleid binnen het sociale domein vastgelegd.

Onderdeel hiervan is het Leeuwarder model van hulp en ondersteuning. Dat model onderscheidt drie sporen van hulp

en ondersteuning:

- Zelf- en samenredzaamheid;

- Basisondersteuning (in de wijk);

- Aanvullende ondersteuning.

Onze nieuwe armoedeaanpak sluit hier op aan. Daarnaast zijn in het vorig jaar gepresenteerde collegeprogramma Iedereen is Leeuwarden4 al een aantal lijnen uitgezet die we in deze nota verder uitwerken.

Prestatie-indicatoren De aanpak armoede is een integrale aanpak. Dit betekent dat we doelen formuleren die de gehele gemeentelijke organisatie raken. In deze nota worden integrale ambities en doelen benoemd. De doelen op het terrein van werk, participeren en inkomen zijn specifieker gemaakt in prestatie-indicatoren. In 2016 komen we in een evaluatie terug op de gestelde doelen.

2 Armoedevisie: Armoede aan de kant! is vastgesteld door de raad op 12 november 2008 3 Koersdocument Hervorming Sociaal Domein is vastgesteld door de raad op 26 mei 2014. Te vinden op http://www.leeuwarden.nl/sites/leeuwarden.nl/files/images/gl_koersdocument_bw_def.pdf 4 Iedereen is Leeuwarden is te vinden op http://iedereenisleeuwarden.nl/wp-content/uploads/2014/01/ Collegeprogramma_Gemeente_Leeuwarden_2014_-_2018_NL.pdf

–  –  –

Verschillende instanties, waaronder SCP, CBS en Nibud, hanteren verschillende definities van armoede. Op deze verschillen gaan we hier verder niet in. In de vorige gemeentelijke armoedenota Armoede aan de kant! hebben we armoede als volgt gedefinieerd.

“ Armoede is een complex verschijnsel dat in samenhang gezien moet worden met inkomen, maatschappelijke participatie, opleidingsniveau, arbeidsmarktperspectief, zelfredzaamheid, gezondheid en de woon- en leefomgeving. Hierin is het toekomstperspectief een belangrijk onderscheidend kenmerk, vooral in situaties waarin niet of nauwelijks uitzicht is op werk of verandering van de leefsituatie.

Armoede in deze brede betekenis heeft een financiële en sociale dimensie. Het is een situatie waarin de middelen zo beperkt zijn dat mensen uitgesloten zijn van deelname aan een minimaal aanvaardbaar levenspatroon. Er is sprake van sociale uitsluiting. Er is sprake van niet kunnen participeren. Ook voor deze armoedenota hanteren we dezelfde definitie.

Nibud: Huishoudboekje van bijstandsgezin met twee kinderen (6 en 14 jaar)

Het Nibud heeft voor verschillende huishoudens en inkomens voorbeeldbegrotingen gemaakt. Daaruit blijkt dat een gezin met twee kinderen dat moet rondkomen van een bijstandsuitkering elke maand 50 euro tekort komt

voor alle noodzakelijke uitgaven. Het rekenvoorbeeld staat hieronder:

–  –  –

Een gezin met twee jonge kinderen komt dus 50 euro tekort per maand. Een gezin met drie kinderen komt iedere maand maar liefst 150 euro tekort. In de dagelijkse praktijk betekent dit dat deze gezinnen na het betalen van de vaste lasten, waarschijnlijk zullen bezuinigen op posten als kleding, inventaris en voeding. Bovendien is het voor deze gezinnen noodzakelijk dat ze goed kunnen budgetteren, alle tegemoetkomingen en toeslagen aanvragen en geen andere persoonlijk onvermijdbare kosten hebben, zoals schulden of extra ziektekosten.

Gemeenten kunnen de gezinnen financieel ondersteunen met een tegemoetkoming voor de sport- of muziekles voor de kinderen, maar daarmee wordt het grote tekort niet helemaal opgelost. Deze gezinnen zijn verder afhankelijk van initiatieven als het Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds en de Stichting Leergeld.

Bron: Minimum-voorbeeldbegrotingen 2014; Nibud

–  –  –

De rol van de overheid verandert. We vragen meer van onze burgers. Meer eigen kracht en meer zelfredzaamheid. We willen het speelveld waarop burgers actief zijn vergroten.

We vragen niet alleen meer betrokkenheid van inwoners, maar ook van andere organisaties die betrokken zijn bij armoede. De gemeente reikt bewoners en organisaties de juiste handvatten aan om hun initiatieven werkelijkheid te maken. De faciliterende overheid denkt mee, deelt kennis en visie, biedt perspectief en creëert mede-aandeelhouderschap. Als spil in het netwerk bieden we het overzicht en zorgen er voor dat de juiste mensen en organisaties met elkaar in contact komen. Dit vraagt een fundamenteel andere benadering richting onze inwoners en gebruikers van minimaregelingen.

Niet alles verandert van vandaag op morgen. De bestaande structuren van de overheid blijven nog wel even bestaan.

De komende jaren gaan we samen met onze inwoners en betrokken organisaties op zoek naar een nieuwe rolverdeling. In deze nieuwe rolverdeling gaat het over mede-eigenaarschap en het inzetten van netwerken bij het oplossen van sociaaleconomische uitdagingen.

De komende jaren betrekken we meer organisaties bij onze armoedeaanpak. Zo vergroten we het netwerk en de mede-eigenaars rondom het terugdringen van armoede.

2.3 Armoede in Leeuwarden De Armoedemonitor Leeuwarden 20145 geeft cijfers over onze inwoners met een laag inkomen. De regelingen die we verstrekken gaan in de meeste gevallen uit van een minimuminkomen tot 110% van de bijstandsnorm. Daar zijn de cijfers in de armoedemonitor ook op gebaseerd. In een eerdere armoedemonitor gold een minimuminkomen tot 120% van de bijstandsnorm6. Dit heeft tot gevolg dat vergelijking met andere jaren moeilijk is. Waar het wel mogelijk is maken we een vergelijking tussen de verschillende jaren.

Daarnaast is het lastig om cijfers uit eerdere jaren te vergelijken met de situatie nu omdat de gemeente Leeuwarden sinds het begin van 2014 is uitgebreid met delen van de voormalige gemeente Boarnsterhim. Dit zorgt slechts voor een kleine toename van het aantal minimahuishoudens in onze gemeente.

Uit de armoedemonitor van 2014 komt naar voren dat 8.544 huishoudens in de gemeente Leeuwarden rond moeten komen van een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm. Het gaat om 15% van alle huishoudens in onze gemeente.

–  –  –

Armoedemonitor Leeuwarden 2014 is als bijlage bijgevoegd 5 Door het Rijk zijn de inkomensgrenzen de afgelopen jaren een aantal keer aangepast. Vanaf 1 januari 2015 werkt het Rijk 6 niet meer met inkomensgrenzen

–  –  –

Meer dan de helft van de kinderen (52%) die opgroeien in armoede hebben een niet-westerse etniciteit, hoewel slechts 16% van alle kinderen in Leeuwarden een niet-westerse etniciteit heeft. Verhoudingsgewijs groeien dus veel kinderen uit een niet-westers huishouden op in armoede.

Langdurigheid

–  –  –Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |


Similar works:

«What Indoor Cats Need To enrich the lives of indoor cats, we have developed this resource checklist; and some suggestions for making changes. Informed Owners As an owner, one of the most important things you can do for you cat is to educate yourself about feline idiosyncrasies. These resources will help you do just that. Books From the Cat's Point of View answers nearly every question the new cat owner could have and gives the experienced cat owner a look at life from the other side of the...»

«Megha Bhatt et al, International Journal of Computer Science and Mobile Computing, Vol.4 Issue.4, April2015, pg. 75-80 Available Online at www.ijcsmc.com International Journal of Computer Science and Mobile Computing A Monthly Journal of Computer Science and Information Technology ISSN 2320–088X IJCSMC, Vol. 4, Issue. 4, April 2015, pg.75 – 80 REVIEW ARTICLE Internet as Influencing Variable in Child’s Socialization: A Review Megha Bhatt*, Yogendra Bhatt** * DST-Women Scientist, Department...»

«THE SIGNIFIER POINTING AT THE MOON THE SIGNIFIER POINTING AT THE MOON Psychoanalysis and Zen Buddhism Raul Moncayo Masao Abe, Zen and Western Thought, 1999, University of Hawaii Press, reproduced with permission of Palgrave Macmillan. Ekaku Hakuin (1685–1788). Daruma, 18th century. Hanging scroll, ink on paper © 2012 Museum Associates/LACMA. Licensed by Art Resource, NY. First published in 2012 by Karnac Books Ltd 118 Finchley Road London NW3 5HT Copyright © 2012 by Raul Moncayo The right...»

«VARIATION OF FEEDING REGIMES: EFFECTS ON GIANT PANDA (AILUROPODA MELANOLEUCA) BEHAVIOR A Thesis Presented to The Academic Faculty By Estelle A. Sandhaus In Partial Fulfillment Of the Requirements for the Degree Master of Science in Psychology Georgia Institute of Technology September, 2004 Variation of Feeding Regimes: Effects on Giant Panda (Ailuropoda melanoleuca) Behavior Approved by: Dr. Terry L. Maple, Advisor School of Psychology Georgia Institute of Technology Dr. Mollie A. Bloomsmith...»

«Political Psychology, Vol. 31, No. 4, 2010 doi: 10.1111/j.1467-9221.2010.00768.x The Behavioral Logic of Collective Action: Partisans Cooperate and Punish More Than Nonpartisansp ops_768 595.616 Oleg Smirnov Stony Brook University Christopher T. Dawes University of California, San Diego James H. Fowler University of California, San Diego Tim Johnson Stanford University Richard McElreath University of California, Davis Laboratory experiments indicate that many people willingly contribute to...»

«Citation: Horton, Matthew, Read, Janet, Fitton, Daniel, Toth, Nicola and Little, Linda (2012) Too Cool at School – Understanding Cool Teenagers. PsychNology, 10 (2). pp. 7391. ISSN 1720-7525 Published by: PsychNology Journal URL: http://www.psychnology.org/File/PNJ10(2)/PSYCHNOLOGY_JOURNAL_10_2_HORTO N.pdf This version was downloaded from Northumbria Research Link: http://nrl.northumbria.ac.uk/10923/ Northumbria University has developed Northumbria Research Link (NRL) to enable users to...»

«1 Sociocultural Issues in Learning English for Women in Northwest Pakistan Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktors Englische Philologie am Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften der Freien Universität Berlin vorgelegt von Sabina Shah Berlin, February, 2015 2 Erstgutachter/in: Prof. Dr. Gerhard Leitner (Institut für Englische Philologie) Zweitgutachter/in: Prof. Dr. Ferdinand von Mengden (Institut für Englische Philologie) Tag der Disputation: 14. Juli 2015 3 Contents...»

«ISSN(Online) : 2319-8753 ISSN (Print) : 2347-6710 International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology (An ISO 3297: 2007 Certified Organization) Vol. 5, Issue 8, August 2016 Design approach of Eye Tracking and Mind Operated Motorized System Susmita Das1, Sayan Kumar Swar2, Shrisom Laha2, Subhankar Mahindar2, Suchetana Halder3, Koushik Hati2, Sandipan Deb2 Assistant Professor, Department of Electronics and Instrumentation Engineering, Narula Institute of...»

«Begin Reading Table of Contents Copyright Page In accordance with the U.S. Copyright Act of 1976, the scanning, uploading, and electronic sharing of any part of this book without the permission of the publisher constitute unlawful piracy and theft of the author’s intellectual property. If you would like to use material from the book (other than for review purposes), prior written permission must be obtained by contacting the publisher at permissions@hbgusa.com. Thank you for your support of...»

«CLIMBING UP THE WALL JOHN BILLINGSLEY University of Southern Queensland Toowoomba, Australia Reminiscences cover over two decades of legged robot research. From Robug I, a sixlegged walker that was overweight, the story leads through a succession of wall-climbers both simple and elaborate, some of which have found commercial applications in the nuclear industry. 1. Introduction The robotics research lab of Portsmouth Polytechnic, as it was then, was transformed in June 1985. Of course, work on...»

«*** Free EBOOK*** Your Journey of Personal Transformation Begins HERE: An Introduction to Understanding Your Human Design Chart by Evelyn Levenson, MBA Certified Human Design Specialist Your Success By Design Coach Your Journey Begins HERE www.HumanDesignforSuccess.com This Report is for your personal use. You MAY SHARE it, in its entirety with all author and contact information. However, You May NOT Trade, Sell or Resell This Intellectual Property in Any Way. You may not reprint any part of it...»

«Volume 1 of An Analytical Commentary on the Philosophical Investigations Wittgenstein: Understanding and Meaning Part II: Exegesis §§1–184 G. P. Baker and P. M. S. Hacker Fellows of St John’s College · Oxford Second, extensively revised edition by P. M. S. Hacker Wittgenstein: Understanding and Meaning Part II: Exegesis §§1–184 Other volumes of this Commentary Wittgenstein: Rules, Grammar and Necessity, Volume 2 of An Analytical Commentary on the Philosophical Investigations G. P....»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.