WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 |

«Dana Vreugdenhil Locatiemanager Datum: oktober 2015 2 De stamgroepen Bij kinderdagverblijf De Globetrotters kunnen per dag maximaal 96 kinderen ...»

-- [ Page 1 ] --

1

Voorwoord

Met trots presenteren wij het locatiespecifieke pedagogisch werkplan van KDV De Globetrotters. Dit is een

uitwerking van het werkplan kinderdagverblijf welke van toepassing is op al onze kinderdagverblijven en

onderdeel is van het algemeen pedagogisch beleid van SKS Alles Kids.

In dit werkplan laten wij zien hoe wij bij KDV De Globetrotters te werk gaan. SKS Alles Kids geeft kinderen de

“vijf”. Wij bedoelen hiermee, dat wij werken vanuit vijf speerpunten en dit in praktijk brengen met behulp van vijf pedagogische middelen. In dit werkplan zal eerst een stukje algemene en praktische informatie worden gegeven over KDV De Globetrotters. Vervolgens volgt een stukje over de vijf speerpunten en hoe wij de pedagogische middelen hanteren in de praktijk om deze speerpunten te bereiken. Daarna volgen nog de regels van het kinderdagverblijf.

Wij wensen u veel plezier bij het lezen van dit locatiespecifieke pedagogisch werkplan van kinderdagverblijf De Globetrotters.

Dana Vreugdenhil Locatiemanager Datum: oktober 2015 2 De stamgroepen Bij kinderdagverblijf De Globetrotters kunnen per dag maximaal 96 kinderen opgevangen worden in de leeftijd van 0 t/m 4 jaar. Wij hebben nu 7 stamgroepen.

Op de begane grond zijn twee verticale groepen met maximaal 16 kinderen van 0 t/m 4 jaar: de Duikertjes en de Klimmertjes. Verder zijn hier twee babygroepen met maximaal 12 kinderen van 0 tot 2,5 jaar: de Kruipertjes en de Stappertjes. Op de eerste verdieping is er een peutergroep: de Speurneuzen met maximaal 16 kinderen van 2 t/m 4 jaar en 2 verticale groepen met maximaal 16 kinderen van 0 t/m 4 jaar: de Ballonvaarders en de Strandjutters. De leeftijdsopbouw van de groepen kan variëren afhankelijk van de leeftijden van de op dat moment aanwezige kinderen. Ouders zullen bij een verandering van de leeftijdsopbouw van de groepen tijdig worden geïnformeerd.

De clusters Elke stamgroep heeft een andere stamgroep waarmee ze samen werken, samen vormen ze een cluster.

In de praktijk houdt dit in dat deze groepen regelmatig samenvoegen om zo gezamenlijk activiteiten met de kinderen te ondernemen. Door op deze manier samen te werken vergroten wij de leefwereld van de kinderen en bieden wij hen meer ontwikkelingsmogelijkheden. Immers elke groep ziet er weer anders uit en heeft ander spelmateriaal. Ook zorgt deze samenwerking voor meer stabiliteit op de groepen, omdat het makkelijker haalbaar is om vaste gezichten op de groep te houden. Op de clusters werken vaste pedagogisch medewerkers. Zo zien de kinderen niet alleen op hun stamgroep, maar ook op hun cluster steeds dezelfde gezichten.

Spelen op een andere groep Soms vinden kinderen het leuk om bij een andere groep te spelen, bijvoorbeeld omdat een broertje of zusje daar zit. Het kan zijn dat een kind voor een bepaalde activiteit dan bij de andere groep speelt, maar dit kan ook een hele dag zijn. Wanneer het een hele dag betreft, zullen de ouders/verzorgers een overdracht krijgen van de pedagogisch medewerkers van de andere groep.

Als meerdere kinderen van een groep bij een andere groep gaan spelen, gaat er een pedagogisch medewerker mee, zodat er voor de kinderen een vast gezicht aanwezig is. Dit spelen bij een andere groep gebeurt alleen wanneer de groepsgrootte dit toelaat.

Doorstromen Het moment van doorstromen naar een volgende groep wordt per kind individueel bekeken. De pedagogisch medewerkers kijken samen met de ouders/verzorgers of hun kind er aan toe is om naar een volgende groep door te stromen of dat het beter is om nog even in het huidige cluster te blijven. Wij hechten er veel waarde aan om het kind te plaatsen in een groep die het beste past bij zijn/haar persoonlijk ontwikkelingsniveau.

De pedagogisch medewerkers Binnen elk cluster werkt dagelijks minimaal één pedagogisch medewerkers, ook hebben wij regelmatig stagiaires. Wij streven ernaar om vakanties, vrije dagen en ziekte van de pedagogisch medewerkers binnen de locatie op te lossen met de vaste pedagogisch medewerkers. Lukt dit niet dan wordt er binnen SKS Alles Kids gewerkt met een vaste groep invalkrachten. Het streven is dan zo veel mogelijk dezelfde invallers in te zetten.

De achterwacht: is voor ons niet van toepassing aangezien er bij ons altijd minimaal twee pedagogisch medewerkers op de locatie aanwezig zijn. Bij kinderdagverblijf De Globetrotters werken wij niet met vrijwilligers.

Bij kinderdagverblijf De Globetrotters werken wij met mentorschap. Ieder kind heeft zijn eigen mentor, deze mentor is voor ouders/verzorgers een vast aanspreekpunt binnen de groep waar het kind wordt opgevangen.

De mentor voert met de ouders het intakegesprek en volgt het kind de eerste weken dat het op de groep start.

Zij is verantwoordelijk voor het invullen van de observatielijsten van het kind en het voeren van een gesprek hierover met de ouders/verzorgers. Het invullen van deze lijsten gebeurt jaarlijks en er worden jaarlijks 3 gesprekken gevoerd over de ontwikkeling van het kind. Dit gebeurt rond de verjaardag. De ouders/verzorgers worden door de mentor benaderd voor een gesprek. Mochten de ouders/verzorgers eerder behoefte hebben aan een gesprek, dan kan dit altijd worden ingepland.

Geef ze de vijf De pedagogische visie van SKS Alles Kids is in belangrijke mate gebaseerd op en geïnspireerd door de opvoedingstheorieën van Maria Montessori, Emmi Pikler en de Reggio Emilia-benadering. Dit is op onze locatie terug te zien doordat wij de kinderen een vaste groep aanbieden met vaste pedagogisch medewerkers. Dit geeft de kinderen een gevoel van veiligheid en geborgenheid. Wij geven de kinderen de mogelijkheid om een persoonlijke band op te bouwen met de kinderen uit de groep en de pedagogisch medewerkers. Wij hanteren een vast dagritme met momenten van rust, zoals eten en kringactiviteiten en momenten van actief bezig zijn, zoals lekker dansen of knutselen. Wij geven de kinderen de gelegenheid om deel te nemen aan activiteiten, maar bieden ook de ruimte om hun zelf de wereld om hen heen te laten ontdekken.

De 5 speerpunten in het pedagogische beleid van SKS Alles Kids.

Onze pedagogische visie dragen wij uit door dagelijks de volgende doelen na te streven:

Alles Kids:

Wij zorgen er voor dat de kinderen het naar hun zin hebben bij ons en dat zij met een plezierig gevoel op iedere dag bij ons terug kijken;

Samen en Alleen:

Wij gebruiken de groepsdynamiek om kinderen uit te dagen en zorgen er tegelijkertijd voor ieder individueel kind echt te leren kennen;

Geborgenheid en veiligheid:

Wij zorgen er voor dat de kinderen zich emotioneel veilig, gerespecteerd, gewaardeerd en geaccepteerd voelen bij ons;

Ontwikkeling naar zelfstandigheid:

Wij motiveren en stimuleren de kinderen om hun persoonlijke en sociale competenties op hun eigen unieke wijze, in hun eigen unieke tempo, te ontwikkelen;

Normen en waarden:

Wij stellen de kinderen in de gelegenheid zich normen en waarden, de cultuur van onze samenleving, eigen te maken;

Om deze vijf speerpunten te realiseren maken wij gebruik van vijf pedagogische middelen.

 De interactie tussen de pedagogisch medewerker en het kind Als eerste veiligheid bieden: vanuit veiligheid bouwen we een band op met het kind en hun ouders/verzorgers, daarnaast moet er wederzijds vertrouwen zijn. Dit is niet los van elkaar te zien. We laten de kinderen zich hier thuis en welkom voelen, iedereen wordt gezien en begroet. Ook accepteren we de kinderen en hun ouders/verzorgers zoals ze zijn.

Door steeds regels en rituelen te herhalen breng je normen en waarden over. Wij zijn ons bewust van onze voorbeeldfunctie, door steeds het juiste voorbeeld te geven brengen wij onze normen en waarden over. Daarbij houden we ook steeds de normen en waarden van de verschillende gezinnen in het oog.

Elk kind is anders en elk kind krijgt de aandacht waar hij/zij behoefte aan heeft. Dit kan van een knuffel tot een compliment zijn of boekje lezen tot samen de tafel dekken. Het is aan de pedagogisch medewerker om waakzaam te zijn, ook ieder kind goed te kennen en ook elk kind aandacht te geven. Momenten van individuele aandacht zijn bijvoorbeeld het verschoonmoment, dan heeft het kind de volledige aandacht van de pedagogisch medewerker. De tijd voor een kietelspel of grapje of een liedje zingen is er ook. Kinderen genieten daar zichtbaar van.

4  De interactie tussen kinderen onderling, de groep Kinderen leren van elkaar en met elkaar wanneer ze in een groep spelen.

Kinderen komen in aanraking met verschillende culturen, maar ook verschillende gezinssamenstellingen.

Goed voorbeeld is het eten op het kinderdagverblijf, kinderen die moeite hebben met eten, eten vaak bij ons makkelijker. Zien eten doet eten gaat hier zeker op en zo is het ook met andere dingen, voor jezelf opkomen, delen, enzovoorts.

De kinderen spelen veel op hun eigen groep, maar aan het eind van de dag sluiten we vaak samen af met andere groepen. De jongere kinderen kunnen op deze manier leren van de oudere kinderen. Ook staan onze tussendeuren vaak open zodat de kinderen heen en weer kunnen lopen en zelf hun speelplek kunnen kiezen.

Als er zich een conflict voordoet tussen de kinderen, nemen de pedagogisch medewerkers regelmatig een afwachtende houding aan. Van een afstandje kijken ze toe of de kinderen het zelf op kunnen lossen. Dit lukt ze heel vaak, onze kinderen zijn al heel zelfredzaam. En lukt het een keer niet, dan bemiddelt de pedagogisch medewerker.

 De fysieke omgeving, zowel binnen als buiten Door het werken met de VVE-methode Uk&Puk zijn we onze groepen meer gaan inrichten in hoekjes voor kinderen. Gerichte speelhoeken en activiteiten hoeken, dit draagt bij aan hun ontwikkeling op taalgebied, cognitief, sociaal en emotioneel gebied. In elke groep zijn ong. 4 hoekjes of meer aanwezig met elk apart speelgoed. Doordat wij veel samenwerken op de clusters hebben de kinderen verschillend spelmateriaal voor verschillende leeftijden en dus ook meer uitdaging.

Elk lokaal is afgestemd op het ontwikkelingsniveau van de kinderen en is praktisch ingericht. Alle groepsruimtes delen een keuken en verschoonruimte met een andere groep en alle slaapkamers grenzen aan de groepsruimtes. De groepsruimtes beneden komen allemaal uit in de centrale hal. Hier kan met de kinderen heerlijk worden gespeeld. Boven komen de groepsruimtes uit in de centrale gang, waar net als beneden ook ruimte is voor grof motorisch spel. Er staan hier ook fietsen, zodat wanneer het weer erg slecht is, de kinderen toch lekker hun energie kwijt kunnen. De buitenruimte is voor ons een verlenging van onze groep omdat we aan het plein gesloten zitten. Buiten hebben we 2 pleinen, 1 boven, een dakterras en 1 beneden. Beneden hebben we gras, planten, een glijbaan, loopbrug en schommels. Ook de eendjes voeren blijft een hit.

Boven hebben we meer de ruimte om te rennen, met de fietsen te fietsen, met stoepkrijt te spelen, ballen of op de ophoging kijken naar de auto’s en de trein die langsrijden.

 Ons activiteitenaanbod VVE-activiteiten Wij werken met de VVE- methode Uk&Puk. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De methode zorgt ervoor dat spelenderwijs de gehele ontwikkeling van de kinderen wordt gestimuleerd. Uk & Puk werkt met thema's die dicht bij de belevingswereld ligt van het kind, de activiteiten die wij aanbieden sluiten hier bij aan en hebben betrekking op alle ontwikkelingsgebieden van de kinderen. Iedere dag worden minimaal 2 activiteiten gedaan en vaak een grote activiteit voor de hele groep en een kleine voor een kleine groep kinderen. Het doel is voorschoolse educatie aan te bieden, het uitbreiden van de woordenschat op een leuke en speelse manier.

Naast knutselwerkjes ondernemen wij ook bewegings- activiteiten, muzikale activiteiten, uitstapjes en nog veel meer. Voelen, ruiken, springen, klauteren, ontdekken, onderzoeken en zingen stimuleert ook de ontwikkeling van de kinderen, vandaar dat we dit ook heel veel doen met de kinderen.

Ouders worden op de hoogte gehouden van de activiteiten die wij doen doormiddel van foto's en nieuwsbrieven. Ook vragen wij hen mee te doen aan de thema's.

Mini Kids Club We bieden de kinderen workshops aan waarbij spelend leren centraal staat. De workshops zijn een aanvulling op ons VVE-programma en worden gegeven door vakkrachten. Zo hebben we mensen met een sportachtergrond of een muzikale achtergrond die de workshops, zoals peutergym, kruipfun en muziekplezier aan de kinderen geven. Wij zorgen zo voor een nog breder aanbod van activiteiten, waardoor de ontwikkeling

–  –  –

 Het spelmateriaal dat wij aanbieden Elke leeftijdsgroep bieden wij verschillend spelmateriaal aan. Het spelmateriaal is niet alleen bedoeld om de kinderen te vermaken, maar juist ook om iets van te leren. We hebben knutselmaterialen en constructiemateriaal. Hiermee stimuleren we de motoriek en de fantasie van de kinderen. Op de peutergroepen wordt er met moeilijkere ontwikkelingsspelletjes gewerkt aan de concentratie van de kinderen. Ook hebben we verkleedkleding voor algemeen gebruik, poppen en keukenspullen, auto’s en bouwhoek, boekjes, enz.

Onze locatie Het dagverblijf heet niet toevallig ‘De Globetrotters’: het gebouw staat helemaal in het teken van de ontwikkeling van kinderen en het ontdekken van allerhande aspecten van de grote wereld om hen heen. De verdiepingen hebben alle drie mooie muurschilderingen, elke verdieping in een eigen thema.

Op de begane grond zijn schilderingen met taferelen onder water, onder de grond en net boven de waterlijn. Op de eerste verdieping zijn de schilderingen gericht op het dorp. Op de bovenste verdieping zitten de bsokinderen: hier weerspiegelen de muurschilderingen alles wat zich boven hun hoofd bevindt: vlinders, vogels, wolken en zelfs parachutespringers. En uiteindelijk slaan de kinderen hun vleugels uit en trekken ze de wijde wereld in.

Zo heeft ook in het gebouw de visie van SKS Alles Kids op de ontwikkeling van kinderen vorm gekregen. Al met al is het een heel bijzonder en aantrekkelijk gebouw waarin kinderen graag verblijven, samen spelen en zich ontwikkelen. Speelse elementen zijn meegenomen in de bouw van het pand, zo is er een kleine deur van de gang naar de centrale hal, zodat ook de allerjongsten zelf naar binnen kunnen en is er op de eerste verdieping een stoplicht.Pages:   || 2 |


Similar works:

«Just So Stories Karina Maceczek Kmaceczek@aol.com P.S. 200 The Benson Elementary School 1940 Benson Ave Brooklyn NY, 11214 (718) 236 –5466 For more information, contact: Teachers Network IMPACT II Program Attn: Peter A. Paul 285 West Broadway New York, NY 10013 Phone: (212) 966-5582 Fax: (212) 941-1787 E-mail: ppaul@teachersnetwork.org Web Site: www.teachersnetwork.org Just So Stories Karina Maceczek CSD20 P.S. 200 Program Overview..2 ? ? Resources ? ? Implementation ? ? Elements of the unit...»

«Last Updated: August 2016 Smiles for Life: A National Oral Health Curriculum The Society of Teachers of Family Medicine (STFM) Group on Oral HealthThird Edition Examination Items Note: Answers to items appear on page 20. Module 1: The Relationship of Oral to Systemic Health 1. What is the most common chronic disease of childhood? A. Asthma B. Seasonal allergies C. Dental caries D. Otitis media 2. The Patient Centered Medical Home is the ideal place for all of the following EXCEPT: A....»

«DOCUMENT RESUME ED 271 538 UD 024 997 AUTHOR Connelly, F. Michael; Clandinin, D. Jean The Role of Teachers' Personal Practical Knowledge in TITLE Effecting Board Policy. Volume IV: Teachers' Personal Practical Knowledge and Race Relations. Ontario Inst. for Studies in Education, Toronto.INSTITUTION SPONS AGENCY National Inst. of Education (ED), Washington, DC.; Social Sciences and Humanities Research Council of Canada, Ottawa (Ontario). PUB DATE 84 410-80-0688-K1; NIE-G-81-0021 GRANT 62p.; For...»

«BHAGWANT UNIVERSITY Sikar Road, Ajmer Rajasthan Syllabus Institute of Humanities & Social Sciences M. Phil (POLITICAL SCIENCE) ANNUAL SCHEME OF EXAMINATION: 1. Every candidate shall be required to offer three written papers and one dissertation (equivalent to one paper). Within this frame work the Board of Studies shall recommend the course of study for the M. Phil examination. 2. The course of study for the M. Phil degree shall extend over a period of one academic year. There shall be a...»

«DOCUMENT RESUME IR 013 405 ED 298 937 AUTHOR Balajthy, Ernest TITLE Recent Trends in Minicomputer-Based Integrated Learning Systems for Reading and Language Arts Instruction. Mar 88 PUB DATE 27p.; Paper presented at the Rutgers UniverSIty NPTE Spring Reading Conference (New Brunswick, NJ, March 1988). Book/Product Reviews (072) Reports Descrirtive PUB TYPE (141) Speeches/Conference Papers (150) EDRS PRICE MF01/PCO2 Plus Postage. Compensatory Education; *Computer Assisted DESCRIPTORS...»

«EPIPHANIES IN ACADEME or MEDITATIONS ON A FLAT CAT Francis Edward Abernethy 2006 Regents Lecture — University Lecture Series Wednesday Feb 8, 2006, at 11 a.m. in the Cole Auditorium Stephen F. Austin State University Myself when young did eagerly frequent Doctor and Saint, and heard great argument About it and about; but evermore Came out by the same door where in I went. Omar Khayyam I came back from The War in 1946 and went to Stephen F. Austin State Teachers College on the GI Bill of...»

«Targeting and Tailoring an Intervention for Adolescents with Overweight: Some Ethical Concerns Kirsti Riiser Institute of Nursing, Faculty of Health, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Oslo, Norway; Department of Coaching and Psychology, Norwegian School of Sport Sciences, Oslo, Norway Knut Løndal Department of Primary and Secondary Teacher Education, Faculty of Education and International Studies, Oslo and Akershus University College of Applied Sciences, Oslo, Norway...»

«Conserving the indigenous language of Tai northerners through community participatory activities by Paweena Chumbia and Juajan Wongpolganan Abstract This article has been written in remembrance of Paweena Chumbia (1963-2011), a Thai teacher who dedicated herself to the conservation of the indigenous language of the Tai northerners in Mae Mo District, Lampang Province, Thailand. The aims of the article are twofold, namely, to describe and celebrate the work of this teacher who loved to teach the...»

«MY GUIDE TO KROSNO for TURKISH STUDENTS This writing guides to students coming to study in Krosno from Türkiye. It includes just my impressions, experiences and suggestions how you should start and end your Erasmus adventure without any problem. I will explain from the beginning of your travel from Turkey to Krosno until your last text to get mark at State Higher Vocational School in Krosno. That is; all the things that you need and wonder. My first and the most important suggestion is that...»

«WORKSHOP DESCRIPTIONS Story Circles—Personal Mandala Creation and Exploration In this workshop, Cassia will guide you through creating your own sacred circular art piece. This mandala exploration blends art making and sacred geometry in a stunning way allowing you to identify and process personal stories through creative expression. Art meets mindfulness as pen meets paper. Creative Exploring on Canvas Explore the 4 key concepts, creativity, community, collaboration, connection through...»

«New York State Testing Program ELA Common Core Sample Questions 3 Grade The materials contained herein are intended for use by New York State teachers. Permission is hereby granted to teachers and nonprofit organizations or institutions to reproduce these materials for their own use, but not for sale, provided copyright notices are retained as they appear in this publication. This permission does not apply to mass distribution of these materials, electronically or otherwise. Grade 3 ELA 1...»

«1 UNIVERSITE D’ANTANANARIVO ECOLE NORMALE SUPERIEURE DEPARTEMENT EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE MEMOIRE DE FIN D’ETUDE POUR L’OBTENTION DU CERTIFICAT D’APTITUDE PEDAGOGIQUE DE L’ECOLE NORMALE SUPERIEURE (C.A.P.E.N) ARCHEOLOGIE ET SIGNIFICATIONS FONCTIONNELLES DU PARITAKY DANSE DANS LA REGION SUD OUEST Par : RATSIMBAZAFY Herilantoniaina Encadré par : Messieurs RATSIMBAZAFY Ernest Et RAMPARANY Saraela Date de soutenance : 19 Octobre 2004 2 UNIVERSTIE D’ANTANANARIVO ECOLE NORMALE...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.