WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 |

«UVOD Temeljem članka 44. stavka 5. Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine«, broj 59/90) ministar kulture i prosvjete i ministar zdravstva ...»

-- [ Page 1 ] --

NAPUTAK ZA RAD STRUČNOG TIMA ZA OPSERVACIJU DJECE S

TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

UVOD

Temeljem članka 44. stavka 5. Zakona o osnovnom školstvu (»Narodne novine«, broj 59/90) ministar

kulture i prosvjete i ministar zdravstva donijeli su Pravilnik o upisu djece u osnovnu školu (»Narodne

novine«, broj 13/91).

Ovim pravilnikom ureduje se postupak utvrđivanja psihofizičkog stanja djece prije upisa u osnovnu školu, razlozi zbog kojih se može odgoditi upis u toj godini i postupak utvrđivanja primjerenog odgoja i obrazovanja, djece s teškoćama u razvoju.

Postupak utvrđuje Komisija za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta doraslog za osnovnu školu (u daljnjem tekstu Komisija).

Glede članka 9. Pravilnika, Komisija - ako smatra da kod djeteta postoje takve psihofizičke teškoće zbog kojih više od godinu dana ne može biti uključeno u redovnu nastavu, pokreće postupak za utvrđivanje primjerenog oblika odgoja i obrazovanja djeteta i o tome obavještava općinski organ uprave ovlašten za poslove školstva, odnosno organ uprave ovlašten za poslove školstva Grada Zagreba. Prema članku 10. Komisija upućuje dijete u primjereni oblik odgoja i obrazovanja putem obrasca 3 (Prilog 4) ili na pedagošku opservaciju putem obrasca 4 (Prilog 5).

U ostvarivanju pedagoške opservacije sudjeluje kompletan tim. Za rad stručnog tima za opservaciju djece s teškoćama u razvoju izrađen je ovaj naputak kojemu je zadaća da prikaže mjesto, ulogu i zadaće svakog pojedinog njegovog člana, da utvrdi zadaće koordinatora stručnog tima i tako pomogne uspješnijem i kvalitetnijem ustrojavanju opservacije te izradi programa opservacije, čime će se u potpunosti zadovoljiti stručne pretpostavke za izvođenje uspješna promatranja, odnosno ostvariti opservacija u funkciji kvalitetnije dijagnostike svakog djeteta u razvoju.

1. Potrebni opći uvjeti za ostvarivanje pedagoške opservacije u školi Za postizanje cilja opservacije - utvrđivanje mogućnosti pojedinog djeteta s teškoćama u razvoju da uz pravu stručnu pomoć ostvari uspješan odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, u pravilu, u odgojno- obrazovnoj ustanovi najbližoj mjestu prebivališta djeteta, odnosno određenoj ustanovi, treba osigurati

ove uvjete:

− broj učenika u razrednom odjelu ili odgojno-obrazovnoj skupini u kojima se opservacija provodi mora biti po mjerilu o broju učenika u skladu s pedagoškim standardom glede broja učenika u razrednom odjelu u kojem se ostvaruje pedagoška opservacija;

− da učitelj kojemu je povjerena opservacija nije početnik;

− da škola ima defektologa ili je osigurana njegova stručna suradnja, te pedagoga odnosno psihologa;

− da je također osigurana stalna suradnja s određenim stručnjacima (liječnici, socijalni radnik i dr.);

− da je osiguran primjeren prostor i oprema te nastavna sredstva i pomagala, odnosno specifični didaktički materijali, nastavna sredstva i pomagala za djecu određene vrsteteš-koća u razvoju;

− da je osiguran prijevoz, odnosno pratnja, ukoliko to zahtijeva stanje djeteta.

2. Sastav stručnog tima za opservaciju Glede članka 12. navedenog Pravilnika, škola u kojoj se ostvaruje opservacija dužna je izraditi program opservacije.

Program izrađuje stručni tim.

Tim stručnjaka u ustanovama za osnovno školovanje radi u sastavu:

− učitelj razrednog odjela odnosno učitelj predmetne nastave škole u kojoj se ostvaruje pedagoška opservacija, − defektolog - stručni suradnik odnosno defektolog učitelj − pedagog, − psiholog, − liječnik primarne zdravstvene zaštite, a po njegovoj ocjeni i liječnik određene specijalnosti, i − predstavnik Komisije koja je uputila dijete za opservaciju ili stručnjak kojega je ona odredila.

Ukoliko ustanova za osnovno školovanje nema u sastavu nekog od navedenih stručnjaka, mora ga angažirati izvanjskom suradnjom.

Koordinator stručnog tima za opservaciju u osnovnoj školi u pravilu je defektolog odnosno pedagog, a imenuje ga stručni tim.

3. Zadaće stručnjaka - članova stručnog tima za opservaciju

Iako svi članovi stručnog tima za opservaciju sudjeluju u izradi programa opservacije, njenu provođenju, praćenju i vrednovanju rezultata, svaki od njih ima i neke posebne zadaće koje treba uspješno obaviti kako bi promatranje bilo kvalitetnije provedeno.

3.1. Koordinator stručnog tima

Koordinator stručnog tima za opservaciju u osnovnoj školi u pravilu je defektolog odnosno pedagog, a imenuje ga stručni tim.

Zadaće koordinatora stručnog tima su ove:

− od organa uprave ovlaštenog za poslove školstva i općinskog organa uprave ovlaštenog za poslove zdravstva, odnosno organa uprave ovlaštenog za poslove školstva i organa uprave ovlaštenog za poslove zdravstva Grada Zagreba zaprima obrazac za provođenje opservacije djeteta s teškoćama u razvoju i otvara dokumentacijski dosje za pojedino dijete;

− brine o kontinuiranom obavljanju zadaća članova stručnog tima za opservaciju učenika s teškoćama u razvoju glede određivanja primjerenog oblika odgoja i obrazovanja;

− prema potrebi ustrojava i vodi sastanke stručnog tima za opservaciju;

− brine o osiguranju specifičnih sredstava i pomagala i dr.

− surađuje sa stručnim timovima i službama koje su određenim postupcima prethodno obrađivale dijete s teškoćama u razvoju;

− brine o primjerenom provođenju zdravstvene opservacije;

− ispunjava i vodi listu praćenja djeteta na opservaciji;

− brine o izradi kvalitetnog i potpunog izvješća o ostvarivanju programa opservacije;

− u zajedništvu s drugim članovima stručnog tima izrađuje temeljito stručno mišljenje i obrazloženi prijedlog oblika odgoja i obrazovanja djeteta;

− brine da se izvješće o praćenju zdravstvenog stanja, stručno mišljenje i obrazloženi prijedlog, pravodobno dostave Komisiji za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta koja je dijete uputila na opservaciju;

− vodi kompletnu dokumentaciju i evidenciju o ostvarivanju programa opservacije u odnosu na oblike, način provođenja, vrijeme trajanja i postignute rezultate opservacije.

Iz opisanih poslova i zadaća koordinatora stručnog tima za opservaciju, može se uočiti da se radi o slojevitoj, odgovornoj i stručnoj funkciji od koje u velikoj mjeri ovise i rezultati opservacije. Budući da koordinator stručnog tima (defektolog ili pedagog) i sam ostvaruje svoj dio programa te aktivno radi tijekom cijele opservacije, stručna je pretpostavka da će i rezultat opservacije biti uspješan.

Preporučujemo da se dokumenti dosjea izrađuju u duplikatu i da se jedan primjerak dostavlja Komisiji, a drugi ostaje trajno u odgojno-obrazovnoj ustanovi koja je provodila opservaciju.

3.2. Defektolog - stručni suradnik

Ukoliko je defektolog - stručni suradnik i koordinator rada stručnog tima za provođenje opservacije (što

je u pravilu i najbolje), uz zadaće koordinatora ima i ove zadaće:

− upoznaje dijete i njegove roditelje;

− proučava i temeljito upoznaje dokumentaciju o djetetu;

− upoznaje roditelje s ciljem i zadaćama pedagoške i zdravstvene opservacije, metodama i sredstvima rada za što uspješniji razvoj njihova djeteta i pripremanja za primjereni oblik školovanja;

− u zajedništvu s učiteljem, pedagogom i psihologom škole izrađuje program opservacije djeteta;

− tijekom promatranja daje stručnu pomoć djetetu, učitelju i roditeljima djeteta i o tome pravi zabilješke;

− na sastancima stručnog tima iznosi probleme opservacije i kroz konzultacije s drugim stručnjacima dogovara metode i oblike rada kojima će se postići bolji rezultati opservacije;

− sudjeluje u stvaranju zajedničkog stručnog mišljenja s prijedlogom za najprimjereniji oblik odgoja i obrazovanja.

Ovisno o vrsti i stupnju teškoća u razvoju pojedinog djeteta, zadaće stručnjaka - članova stručnog tima za opservaciju su različiti. To je posebice naglašeno u odnosu na zadaću defektologa - stručnog suradnika, člana tima za opservaciju, budući da izravno kreira i ostvaruje specifične metode, sredstva i pomagala u radu za pojedino dijete određene vrste i stupnja teškoća u razvoju.

3.2.1. Zadaće defektologa - stručnog suradnika u postupku opservacije djeteta s oštećenim vidom

Temeljitim razmatranjem dokumentacije važno je utvrditi:

− vrstu i stupanj oštećenja vida i status nakon obrade oftalmologa, − funkciju intaktnih osjetila i mogućnosti kompenzacije, − uvjete u obitelji djeteta, − posljedice oštećenja vida na socio-psiho-pedagoškom planu.

Defektolog stručni suradnik, glede posljedica oštećenja vida na socio-psiho-pedagoškom planu

pretežito utvrđuje posebnosti kao što su:

− orijentacija i samostalno kretanje u poznatim i nepoznatim prostorima, − stupanj razvijenosti kulturnih i higijenskih navika, − stupanj razvijenosti i usvojenosti samostalnog ili djelomičnog samoposluživanja: oblačenje, svlačenje, odabir garderobe, uporaba pribora, − ponašanje u skupini, motivacija, interesi, želje, inicijativnost, kreativnost itd.

− izgled djeteta, odnos prema teškoći, držanje tijela, koordinacija pokreta, statička i dinamička koordinacija, − uporaba i način uporabe optičkih i drugih tehničkih pomagala;

− spremnost za traženje pomoći od osoba u neposrednoj blizini.

U izradi programa pedagoške opservacije sa članovima stručnog tima, radi procjenjivanja statusa i dobivanja dojma o psihofizičkim mogućnostima i sposobnostima djeteta glede ustrojbe za njih

primjerenog odgoja, obrazovanja i rehabilitacije, defektolog treba:

− utvrditi odgojno-obrazovnu razinu djeteta u svim nastavnim područjima (posebice materinskog jezika, matematike, prirode i društva);

− definirati program odgoja i osnovnog obrazovanja za razred u koji se dijete upisuje (pretežito je to program I. razreda), − odrediti potrebitost integriranja specifičnih sadržaja koji se odnose na:

a) predvježbe za pisanje Brailleova pisma

b) opismenjivanje Brailleovim pismom

c) čitanje Brailleova pisma

d) vježbe taktilne i auditivne percepcije

e) vježbe djelotvorne upotrebe vida

f) vježbe za razvoj i korištenje intaktnih osjetila

g) vježbe orijentacije i kretanja u funkciji samostalnog kretanja (izrada i upoznavanje s orijentirima, postavljanje orijentira na potrebna mjesta, uvježbavanje pamćenja mjesta gdje su orijentiri postavljeni)

Tijekom provođenja pedagoške opservacije važno je voditi brigu o:

− izboru oblika, metoda 1 načina rada.

U početku prevladava individualni oblik rada, a kasnije se izmjenjuju individualni i individualizirani oblici.

Metode i način rada odabiru se prema potrebama programskih sadržaja.

− izboru optičkih i drugih tehničkih pomagala.

Nastavna sredstva i druga tehnička i optička pomagala odabiru se također prema potrebama programskih sadržaja, ali uz konzultaciju s oftalmologom.

− redovnom provođenju posebnih postupaka koje pretežito ostvaruje defektolog ili prati njihovo provođenje pri nekoj specijaliziranoj ustanovi (npr. rehabilitacijski postupci u školi ili nekoj za to namijenjenoj ustanovi).

− iscrpnom vođenju zabilješki temeljem kojih se raspravlja o opservaciji učenika i postignutim rezultatima.

Nakon završene pedagoške opservacije izrađuje stručno mišljenje s obrazloženim prijedlogom za odabiranje primjerenog oblika odgoja i obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju.

3.2.2. Zadaće defektologa stručnog suradnika u postupku opservacije djeteta s oštećenjem sluha

Temeljitim razmatranjem dokumentacije važno je utvrditi:

− vrstu, stupanj i vrijeme nastanka oštećenja sluha, − uvjete u obitelji djeteta, − posljedice oštećenja sluha na planu govorno socijalne komunikacije.

Važno je posvetiti pozornost tome da li je oštećenje sluha nastupilo u prelingvalnom razdoblju (do druge godine života), jer tada dolazi i do specifičnih posljedica na planu komunikacije, pa tako i na planu odgoja, obrazovanja i rehabilitacije.

Ukoliko je oštećenje sluha nastupilo rano, dijete tada nije bilo sposobno da spontano usvoji i razvije oralno-glasovni govor. Sposobnost djeteta oštećena sluha da pomoću artikulacije glasova i njihovih kvantitativnih pratilaca ostvari poruku koja je akustički organizirana i jezično osmišljena znatno je oslabljena ili se uopće ne razvija na osnovi spontaniteta. Rano oštećenje sluha onemogućuje da dijete stekle slušni i govorni depozit spoznaja i razvija se bez slušnog i govornog iskustva. Spoznajna slika svijeta djeteta oštećena sluha vrlo je specifična. Zato je potrebno posvetiti osobitu pozornost ostvarivanju pedagoške opservacije.

Defektolog - stručni suradnik treba, u suradnji s članovima tima, pri izradi programa pedagoške opservacije za dijete s oštećenjem sluha posebice brinuti o središnjem problemu cjelovitog odgojnoobrazovnog postupka pa tako i pedagoške opservacije, a to je o njegovoj govorno-socijalnoj

komunikaciji. Pritom treba:

− utvrditi odgojno-obrazovnu razinu djeteta, posebice pojmovnu opsežnost, − analizirati program odgoja i obrazovanja za razred u, koji se dijete upisuje sa stajališta njegova prilagođavanja mogućnostima djeteta, − odrediti potrebitost specifičnih postupaka kao što su vježbe za razvoj slušanja i govora, odnosno vježbama koncentracije osobitu pozornost treba posvetiti razvoju slušne percepcije, pravilnoj − artikulaciji glasova, njihovom primjerenom spajanju u riječi i rečenice, razvoju funkcionalnog rječnika vezanog za imenovanje konkretnih predmeta i situacija iz neposredne okoline i stvarnosti učenika, orijentaciji učenika u vremenu i prostoru, razvoju pažnje i pamćenja, socijalizaciji u učeničkom kolektivu i sl.

Tijekom provođenja pedagoške opservacije važno je voditi brigu o:

− izboru oblika, metoda i načina rada.

− izboru specifičnih nastavnih sredstava i pomagala, a posebice o korištenju slušnog aparata kao proteze.Pages:   || 2 | 3 |


Similar works:

«Mister Go Must Go A GUIDE FOR THE ARMY CORPS’ CONGRESSIONALLY-DIRECTED CLOSURE OF THE MISSISSIPPI RIVER GULF OUTLET DECEMBER 4, 2006 AUTHORS Dr. John Day, Professor Emeritus, LSU Department of Oceanography and Coastal Sciences / Day, School of the Coast & Environment Dr. Mark Ford, Coalition to Restore Coastal Louisiana Ford, Dr. Paul Kemp, LSU – Hurricane Center Kemp, Dr. John Lopez, Lake Pontchartrain Basin Foundation Lope z, ENDORSED BY Lake Pontchartrain Basin Foundation Coalition to...»

«A Framework for Understanding Renormalisation-Type Methods in Computer Vision Wojciech Chojnacki Michael J. Brooks Anton van den Hengel Department of Computer Science University of Adelaide Adelaide, SA 5005, Australia Abstract The renormalisation scheme of Kanatani is intended to iteratively minimise a cost function of certain form while avoiding systematic bias inherent in Sampson’s method of minimisation. This paper is concerned with enhancing our understanding of Kanatani’s complex...»

«Natalia Núñez González! Trastorno Afectivo Bipolar Dr. Montealegre. El trastorno afectivo bipolar (TAB) es un grupo de trastornos del estado de ánimo en el que se puede presentar episodios maniacos, hipomaniacos, depresivos y mixtos. Entre los episodios los pacientes pueden estar por tiempos eutímico. En manía la persona tiene un estado de ánimo alegre, exaltado, hiperactivo, verborreico. Un paciente en una fase maniacal no paran de hablar y si están psicóticos no se entiende lo que...»

«RELIGIONS AND CULTS IN PANNÓNIA lŒLIGIONS AND CULTS IN PANNÓNIA A SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI BULLETIN DU MUSÉE ROI SAINT-ÉTIENNE A. sorozat 33. szám / Série A. No. 33. Series editor: Fülöp Gyula Editor: Fitz Jenő HU ISSN 1216 7967 HU ISBN 963 7390 83 9 Published by the FEJÉR MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA H-8002 Székesfehérvár, Fő u. 6. RELIGIONS AND CULTS IN PANNÓNIA Exhibition at Székesfehérvár, Csók István Gallery 15 May 30 September 1996...»

«A GUIDE FOR OCHA FIELD OFFICES AND CAP FACILITATORS THE CAP TRAINING PROGRAMME WELCOME! The CAP training team is pleased to introduce you to the How to Organise a CAP Workshop guide. This is a simple and practical guide to help you to organise an efficient and successful CAP Workshop. The information contained in this guide represents the collected experience of the former hosts (usually OCHA Field Offices) and facilitators of the many workshops run by CAP facilitators around the world. Your...»

«Additional reporting and disclosures Corporate governance The EBRD is committed to the highest standards of corporate governance. Responsibilities and related controls throughout the Bank are properly defined and delineated. Transparency and accountability are integral elements of its corporate governance framework. This structure is further supported by a system of reporting, with information appropriately tailored for, and disseminated to, each level of responsibility within the Bank to...»

«Brno Studies in English Volume 38, No. 2, 2012 ISSN 0524-6881 DOI: 10.5817/BSE2012-2-10 Reviews Carol Berkenkotter, Vijay K. Bhatia and Maurizio Gotti (eds.): Insights into Academic Genres. Bern: Peter Lang, 2012. ISBN 978-3-0343-1211-0, 468 pp. Over the eleven years since its establishment in 2001, the series “Linguistic Insights” has won very positive recognition among scholars in various disciplines of linguistics. The series, issued by the publishing house Peter Lang and under the...»

«Cambridge Review of International Affairs, Volume 17, Number 1, April 2004 Constructing Southeast Asian Security: The Pitfalls of Imagining a Security Community and the Temptations of Orthodoxy Nicholas Khoo Columbia University Abstract At the ninth summit of the Association of South-East Asian Nations (ASEAN) in October 2003, the organisation’s leaders declared their intention of transforming ASEAN into a security community. In making the case that ASEAN has functioned as a realist security...»

«Chapter Fourteen THE SACRED SIGNIFICANCE OF WIND CAVE AND ITS ENVIRONS Probably no area speaks to the controversy over the sacredness of the Black Hills better than Wind Cave and its environs, which include the Race Track, the Buffalo Gap, and the Hot Springs. The identification of Wind Cave as a sacred site appears to be recent, at least from the vantage point of published sources, even though this is not the sense one gets from tribal elders White Bull, Left Hand Bear, Charlie Eagle Louse,...»

«Sanitizing Faecal Sludge using Lactic Acid Bacteria in Emergency Dennis Hanjalika Malambo MSc Thesis MWI SE 2014-21 April 2014 Sanitizing Faecal Sludge using Lactic Acid Bacteria in Emergency Master of Science Thesis by Dennis Hanjalika Malambo Supervisors Prof. Damir Brdjanovic (UNESCO-IHE) Mentors Jack van de Vossenberg, PhD (UNESCO-IHE) Tineke Hooijmans, PhD (UNESCO-IHE) Examination committee Prof. Damir Brdjanovic (UNESCO-IHE) Jack van de Vossenberg, PhD (UNESCO-IHE) Tineke Hooijmans, PhD...»

«TEST SPRAWDZAJĄCY UMIEJĘTNOŚĆ LOGICZNEGO ROZUMOWANIA. TEST PRÓBNY © COPYRIGHT 2008 PROCTER & GAMBLE CINCINNATI, OH 45202 U.S.A. OSTRZEŻENIE: Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszego testu nie może być kopiowana w żadnej formie ani żadnymi metodami bez otrzymania pisemnej zgody. INFORMACJE OGÓLNE O TEŚCIE PRÓBNYM CEL Celem testu próbnego jest pomoc w zrozumieniu zasad, jakie będą obowiązywały przy rozwiązywaniu Testu właściwego. Dzięki testowi próbnemu:...»

«NOTICE: This opinion is subject to motions for rehearing under Rule 22 as well as formal revision before publication in the New Hampshire Reports. Readers are requested to notify the Reporter, Supreme Court of New Hampshire, One Charles Doe Drive, Concord, New Hampshire 03301, of any editorial errors in order that corrections may be made before the opinion goes to press. Errors may be reported by E-mail at the following address: reporter@courts.state.nh.us. Opinions are available on the...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.