WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 8 |

«CASAP Consorci Castelldefels Agents de Salut Expedient CASAP 1/14 ÍNDEX 0. NOTA PRÈVIA 1. CONTINGUT DE L’OFERTA TÈCNICA 1.1 Projecte tècnic i ...»

-- [ Page 1 ] --

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL

SERVEI DE NETEJA PER AL CENTRE

D’ATENCIÓ PRIMÀRIA CAN BOU I PER AL

CENTRE D’URGÈNCIES D’ATENCIÓ

PRIMÀRIA CASTELLDEFELS (CUAP)

CASAP

Consorci Castelldefels Agents de Salut

Expedient CASAP 1/14

ÍNDEX

0. NOTA PRÈVIA

1. CONTINGUT DE L’OFERTA TÈCNICA

1.1 Projecte tècnic i solucions d’implantació. Organització proposada

1.2 Altres elements que es podran valorar

2. CONTINGUT OFERTA ECONÒMICA

3. ÀMBIT I NATURALESA DE LA PRESTACIÓ

4. ELS PROGRAMES DE NETEJA

4.1 Introducció

4.2 Normes generals

4.3 Altres obligacions del contracte

4.4 Periodicitat mínima de les actuacions

4.5 Estris i productes

5. PROCEDIMENT DE NETEJA

5.1 La microfibra en la neteja de centres de salut

5.2 Les microfibres

5.3 Programes de rentat de microfibres

5.4 Neteja i higienització de terres per sistema de fregar especial

5.5 Descripció de maquinària i estris

5.6 Descripció dels productes

5.7 Relació de productes

6. DESPLEGAMENT DEL PROCEDIMENT

6.1 Neteja i tractament de terres

6.2 Sòls de terratzo, marbre

6.3 Terres de ciment, fang cuit, metàl·lic antilliscant, ceràmica antilliscant

6.4 Terres sintètics llisos i rugosos (PVC, sintasol, goma pirelli,…), linòleum

6.5 Manteniment de terres de terratzo, marbre, ciment (llis i rugós), fang cuit, metàl·lic antilliscant, ceràmica antilliscant, gres, granit, ceràmica llisa, sintètics llisos i rugosos (PVC, sintasol, goma pirelli,…), linòleum,…

6.6 Parets, columnes, mampares de separació... no netejables

6.7 Parets, columnes, mampares de separació... netejables

6.8 Falsos sostres porosos

6.9 Sostres no porosos (netejables)

6.10 Neteja i tractament de vidres 2

6.11 Neteja i tractament d’escales, rampes i baranes

6.12 Neteja i tractament de telèfons

6.13 Neteja i tractament de reixes d'impulsió i retorn de climatització

6.14 Neteja i tractament de punts de llum, fluorescents, focus, indicadors lluminosos, interruptors, endolls, punts de megafonia, sensors, quadres elèctrics, etc....

6.15 Neteja i tractament de reixes de punts de llum

6.16 Neteja i tractament de portes

6.17 Neteja i tractament de papereres i galledes

6.18 Neteja i tractament d’extintors d’incendi / nínxols per mànegues

6.19 Neteja i tractament d’objectes de decoració, plantes decoratives i figures

6.20 Neteja i tractament de mobles entapissats

6.21 Neteja i tractament del mobiliari

6.22 Neteja i tractament d’equips d’oficina, equips electrònics mèdics

6.23 Neteja i tractament d’elements metàl·lics

6.24 Neteja i tractament de persianes i cortines

6.25 Neteja i tractament de cadires de rodes

6.26 Neteja i tractament d’ascensors

6.27 Neteja i tractament de passadissos i vestíbuls

6.28 Neteja sales d’espera, zona d’admissió, despatxos, administració, sales de visita, sales de reunió, central telefònica, sales polivalents,...

6.29 Neteja d'arxius

6.30 Neteja i tractament de magatzems

6.31 Neteja i tractament de lavabos i vestidors

6.32 Neteja i tractament de locals tècnics: cambres de maquinaria

6.33 Neteja i tractament de patis interiors i entrades exteriors

6.34 Neteja i manteniment de les cambres i material de neteja

6.35 Neteja d’elements tèxtils i no tèxtils

6.36 Neteja i tractament de sales d’exploració, diagnòstic o tractament (radiologia,...), sales de cures, consultes,...

6.37 Neteja i tractament de dormitoris de personal de guàrdia

7. HORARIS DE LA PRESTACIÓ

3

8. PRESTACIONS COMPLEMENTÀRIES OBLIGATÒRIES

8.1 Recollida de residus

8.2 Col·locació d’elements d’higiene als lavabos

8.3 Altres requeriments relatius a la prestació

9. ELEMENTS DE LA NOVA CONTRACTACIÓ

9.1 Durada de la contractació

9.2 Gestió i assignació de recursos

9.3 Gestió de situacions singulars

9.4 Mecanismes de coordinació entre el CASAP i l’empresa adjudicatària

9.5 Programes alternatius proposats

9.6 Adequació de la plantilla

9.7 Formació i incentivació de la plantilla

9.8 Millores tecnològiques o de procediments

9.9 Modificacions de programes

9.10 Inversions en maquinària i tecnologia

9.11 Desplegament i implementació de la nova contractació

10. RETRIBUCIÓ DE LA PRESTACIÓ

10.1 Preu de Contracte

10.2 Noves Instal·lacions i neteges extres

10.3 Facturació

11. SEGUIMENT DE LA QUALITAT DEL SERVEI

11.1 Penalitzacions

11.2 Formalització de les incidències

12. SANCIONS I RESOLUCIÓ DE LA CONTRACTACIÓ

12.1 Faltes i Sancions

12.2 Causes de Resolució del Contracte

13. CLAUSULES DE PENALITZACIÓ

14. ASSEGURANÇA

15. SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL I MEDIAMBIENT

15.1 Seguretat i salut en el treball

15.2 Medi ambient

15.3 Productes químics

40. NOTA PRÈVIA

El Consorci Castelldefels Agents de Salut és una entitat jurídica pública de caràcter associatiu, dotada de personalitat jurídica plena i independent de la dels seus membres, amb tota la capacitat jurídica de dret públic i privat que requereix la realització dels seus objectius, segons estableix l’art. 3 dels seus Estatuts, publicats al DOGC 4444 de data 9 d’agost de 2005.

Totes les ofertes rebudes han de respectar l’estricte compliment de les normes sociolaborals i no s’acceptaran ofertes que trenquin amb aquestes.

1. CONTINGUT DE L’OFERTA TÈCNICA Les empreses licitadores presentaran les seves ofertes en tres sobres, contenint la documentació explicitada al plec de condicions administratives particulars del present concurs.

Les empreses licitadores hauran de presentar la mateixa oferta tècnica en suport informàtic i en paper. En suport paper l’oferta tècnica no ha de tenir més de 50 fulls a la part general i altres 50 com a màxim per la part específica.

No es tindrà en consideració de la mesa de contractació aquella documentació que no tingui una relació directa amb els serveis licitats.

Podran incloure també en les seves ofertes aquelles prestacions optatives que puguin complementar el servei de neteja. El cost d’aquestes prestacions optatives haurà d’estar incorporat en l’import de la seva oferta. EL CASAP es reservarà el dret d’incloure o no aquestes prestacions optatives en el contracte definitiu.

És imprescindible que l’oferta econòmica i els procediments d’actuació continguts a l’apartat tècnics, estiguin basats en el sistema de microfibra.

No es tindrà en compte l’oferta que no contingui el procediment incorporat.

Tampoc es considerarà cap oferta que no presenti el projecte tècnic.

Es considera molt aconsellable la visita al centre per part dels concursants per tal d’afavorir el coneixement de l’heterogeneïtat de les diferents instal·lacions.

El preu que es tindrà en consideració per a la realització de la valoració econòmica, és el total per l’any de duració del contracte.

–  –  –

El projecte tècnic ha d’explicar com a mínim els següents apartats:

• Descripció detallada del procediment d’implementació de la tècnica basada en les microfibres. Incloure també la temporalització

• Descripció detallada dels estris, maquinària i productes a utilitzar, sempre basat en el procediment de la microfibra.

• Projecte de reordenació dels efectius afectats, amb la descripció exhaustiva de cóm es realitzarà. S’ha d’incloure la temporalització d’aquesta reordenació

• Planificació de les tasques: Descripció dels horaris i càrregues de treball del personal adscrit al servei, sempre d’acord amb les necessitats plantejades en el full de característiques del centre hospitalari. Aquesta planificació ha de tenir en compte les tasques habituals com les d’especialistes. Aquesta planificació s’ha de realitzar d’acord al procediment de neteja basat en la microfibra.

• Programació de les tasques dels especialistes, amb el calendari corresponent, especificant les tasques diàries, setmanals i mensuals per centre. Es podran oferir prestacions addicionals als serveis demanats.

• Calendari de visites al centre amb els responsables de neteja per a la supervisió de l’estat de la neteja.

• Calendari i descripció dels plans de formació del personal.

• Controls de qualitat. Les empreses licitadores hauran de presentar i acreditar el sistemes de control de qualitat que utilitzaran en els seguiment dels serveis prestats.

• Concreció per part de l’empresa del temps màxim de resposta per resoldre qualsevol incidència, amb personal i mitjans tècnics adequats. El temps màxim de resposta haurà d’estar perfectament definit.

1.2 Altres elements que es podran valorar a. Certificat UNE EN ISO 9001:2000, ISO 14001:1996, OHSAS 18001.

b. Establiment d’un sistema de control de presencia, abans del termini obligatori

–  –  –

Per tal de valorar les ofertes econòmiques s’han de tenir en compte les següents precisions:

a) Els preus totals són per tota la duració del contracte; és a dir, 24 mesos.

b) A les ofertes s’han de detallar específicament el nombre d’hores valorades per al CAP Can Bou i per al CUAP Castelldefels, per separat. Per la implementació de la nova tècnica poden existir variacions d’un exercici a un altre d’acord amb el projecte tècnic.

c) Aquest import és relacionarà per tipologia d’hores a facturar i per exercici. Restarà vinculat al projecte tècnic.

El quadre següent s’ha d’adjuntar a l’oferta econòmica per duplicat (diferenciat per Can Bou i per CUAP).

–  –  –

Exercicis Preu hora unitari Quantitat de hores per lot Total netejadora Hores d’especialista Preu hora unitari Quantitat de hores per lot Total especialista Totals

–  –  –

La prestació objecte del present plec de condicions inclou:

La neteja interior i exterior de l’edifici del Centre d’Atenció Primària Can Bou, situat a l’Avinguda Ciutat de Màlaga, 18-20, de la localitat de Castelldefels (codi postal 08860), amb una superfície útil de 1.600 m2 distribuïts en planta baixa i planta primera, més un terrat on hi ha ubicades la caldera i maquinària, i zona de pàrking.

La neteja interior i exterior de l’edifici del Centre d’Urgències d’Atenció Primària Castelldefels (CUAP), situat al carrer Guillem Marconi, sense número, de la localitat de Castelldefels (codi postal 08860), amb una superfície útil de 266m2 distribuïts en planta baixa i 130 m2 zona de pàrking.

Per a qualsevol informació complementària que pugui ser necessària, a judici dels licitadors, en relació a la naturalesa, importància, característiques, etc. de les diferents àrees objecte de la prestació és podrà contactar amb la Direcció del centre. És preceptiu per poder licitar la visita de la totalitat dels edificis objecte del concurs. El dia establert per a la visita dels centres és el 3 de desembre de 2014, de 10 h a 11 h al CAP Can Bou, i de 11h a 12h al CUAP Castelldefels. Cal confirmar assistència prèviament, al telèfon 93 665 56 59, Sr. Andreu Baiget / Sra. Irene Cubells.

Les actuacions s’efectuaran mitjançant la implantació d’un sistema de neteja de qualitat que proporcioni una millora progressiva, tant de la gestió dels recursos com el nivell de satisfacció

dels usuaris dels edificis. D’acord amb això es defineixen:

• Les zones objecte de la prestació i el programa de neteja de les diferents zones

• La naturalesa de les prestacions complementàries

• Els diferents requeriments per al conjunt de les prestacions

4. ELS PROGRAMES DE NETEJA

4.1 Introducció El contractista està obligat a mantenir en perfecte estat de neteja els locals, mobiliari i equipaments de les dependències objecte d’aquest contracte.

Tot seguit relacionem les principals actuacions:

–  –  –

4.2 Normes generals Independentment del que es prevegi en els propers apartats i en els protocols específics de el CASAP per al desenvolupament de la prestació, es respectaran les següents normes de

caràcter general:

• Es tornarà a netejar sempre que es constati brutícia, bé pel personal de neteja assignat a una zona concreta, bé per personal “itinerant”, a sol·licitud dels interlocutors autoritzats del CASAP.

• Seran objecte de la prestació de la neteja a fons les zones on s’hagi realitzat tasques de pintura, obres o manteniment general encloent el cristal·litzat del terra.

• Qualsevol neteja necessària com a conseqüència d’una avaria, vessament de líquids, emergència, etc.

• La col·locació de rotlles de paper higiènic, la reposició de sabó líquid en els dosificadors i la reposició del paper eixugamans en tots els lavabos, prenent les mesures que calguin per assegurar la disponibilitat d’aquests articles en tot moment.

• La reposició del paper de llitera a totes les consultes i dependències del centre.

• El muntatge i desmuntatge de cortines, estores, etc. que s’hagin de rentar.

• No es podran utilitzar productes de fumigació ni ambientadors polvoritzats o en esprai.

• El material i el mobiliari del Centre es netejarà amb productes que no el perjudiquin.

• La neteja de males herbes, fulles etc., als embornals de les terrasses i excrements.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 8 |


Similar works:

«TD/B/C.II/ISAR/45* United Nations United Nations Conference Distr.: General 21 August 2008 on Trade and Development Original: English Trade and Development Board Investment, Enterprise and Development Commission Intergovernmental Working Group of Experts on International Standards of Accounting and Reporting Twenty-fifth session Geneva, 4–6 November 2008 Item 3 of the provisional agenda Review of practical implementation issues relating to international financial reporting standards Case...»

«ZSV Zürcher Schreinermeisterverband Gewerbehaus Glattwiesen, Zunstrasse 11, 8152 Opfikon-Glattbrugg Sekretariat: Kursbüro: S. Stierli P. Reimann / U. Breidert Tel. 044 810 06 15 Tel. 044 810 18 85 Fax 044 810 06 17 Fax 044 810 18 89 schreiner-zsv@bluewin.ch schreiner-abz@bluewin.ch Überbetrieblicher Kurs Opfikon-Glattbrugg Überbetrieblicher Kurs 1 Maschinenkurs 2 Schreinerpraktiker Opfikon-Glattbrugg Seite 1 von 16 ZSV Zürcher Schreinermeisterverband Ausbildungszentrum Opfikon-Glattbrugg...»

«DOCUMENT RESUME ED 735 240 EA 019 560 AUTHOR Willis, David B. TITLE A Search for Transnational Culture: An Ethnography of StwhInts in an International School in Japan. PUB DATE 87 NOTE 67p.; Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association (Washington, DC, April 20-24, 1987). PUB TYPE Reports Descriptive (141) Speeches/Conference Papers (150) EDRS PRICE MF01/PC03 Plus Postage. DESCRIPTORS Cross Cultural Studies; Cultural Differences; *Educational...»

«Minimality Considerations for Ordinal Computers Modeling Constructibility Peter Koepke, Ryan Siders ∗ Mathematisches Institut, Universit¨t Bonn, Germany a Department of Mathematics and Statistics, University of Helsinki, Finland Abstract We describe a simple model of ordinal computation which can compute truth in the constructible universe. We try to use well-structured programs and direct limits of states at limit times whenever possible. This may make it easier to define a model of...»

«Transcript of “Bulletproof Radio Short Report: Moldy #221” Bulletproof Radio podcast #221 © The Bulletproof Executive 2013 Bulletproof Toolbox Podcast #221, Bulletproof Radio Short Report Warning and Disclaimer The statements in this report have not been evaluated by the FDA (U.S. Food & Drug Administration). Information provided here and products sold on bulletproofexec.com and/or upgradedself.com and/or betterbabybook.com are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease....»

«How to Write Thrillers that Actually Thrill copyright 2011 by steven james / all rights reserved / voice: 800.527.8679 e-mail: info@stevenjames.net / web: www.stevenjames.net / blog: http://stvjames.blogspot.com Nine characteristics of the modern thriller 1. A bigger-than-life antagonist A villain or forces of antagonism that are truly frightening, disturbing, or unsettling. The strength of your protagonist is measured against the strength of the adversaries he must overcome, whether these are...»

«Tehran’s Servants: Iraq’s Shia Militias Emerge as the Key Armed Force Facing Islamic State in Iraq Centre for the New Middle East Policy Paper No. 6 (2015) Dr Jonathan Spyer The Henry Jackson Society October 2015 TEHRAN’S SERVANTS Summary  With the entry of Islamic State into Iraqi territory in June 2014, the country’s military collapsed before the much smaller IS force at Mosul, with both Baghdad and Erbil coming under threat. Iraq’s army suffered from corruption and absenteeism,...»

«Capability Approach for Well-being Evaluation: A Case Study in Magelang Regency, Central Java, Indonesia R. Widodo D. Pramono (Department of Achitecture and Planning, Gadjah Mada University, Yogyakarta, Indonesia) Prof. Johan Woltjer (Faculty of Spatial Science, Groningen University, the Netherland) This paper is about research uses Amartya Sen’s Capability Approach (2000) to inductively devise a set of criteria for evaluating the well-being and quality of life, examining how the spatial...»

«Philip Rundell – Royal Silversmith and his connections to North Wiltshire by Keith Woodman The Neeld family name has been closely associated with North Wiltshire ever since Joseph Neeld was elected in 1830 as one of the two MP's of the rotten borough of Chippenham, a position that he held for the next seven elections until his death in 1856. Born in Hendon, Middlesex in 1789, the eldest of ten children to Joseph Neeld the Elder and his wife Mary Bond, he followed his father's profession and...»

«Additional reporting and disclosures Corporate governance The EBRD is committed to the highest standards of corporate governance. Responsibilities and related controls throughout the Bank are properly defined and delineated. Transparency and accountability are integral elements of its corporate governance framework. This structure is further supported by a system of reporting, with information appropriately tailored for, and disseminated to, each level of responsibility within the Bank to...»

«The influence of the language that Hong Kong primary school Title students habitually speak at home on their Chinese reading ability in school Author(s) Tse, SK; Lam, JWI; Loh, EKY; Lam, RYH Journal Of Multilingual And Multicultural Development, 2007, v. Citation 28 n. 5, p. 400-417 Issued Date 2007 URL http://hdl.handle.net/10722/57354 Rights Creative Commons: Attribution 3.0 Hong Kong License The Influence of the Language that Hong Kong Primary School Students Habitually Speak at Home on...»

«How to Use this Demo Hi and welcome to the 1.0 version of the Anima Prime demo. This is meant for you to run as a one-shot for your friends or at conventions, to show new players how the game is played. It provides you with a prepared scenario, four interconnected characters, and several scenes to play through. Normally, the GM and players make up scenes and enemies on the spot during an Anima Prime game, but given that this is a demo, that’s all provided. Each section will tell you what to...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.