WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 16 |

«TMMOB / UCTEA ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI THE CHAMBER OF ELECTRICAL ENGINEERS EMO TANITIM KİTAPÇIĞI CEE INFORMATION BOOKLET ISBN: ...»

-- [ Page 1 ] --

1954

TMMOB / UCTEA

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI

THE CHAMBER OF ELECTRICAL ENGINEERS

EMO TANITIM KİTAPÇIĞI

CEE INFORMATION BOOKLET

ISBN: 978-605-01-0388-5

EMO YAYIN NO: GY/2012/511

TMMOB / UCTEA

ELEKTRIK MÜHENDISLERI ODASI

THE CHAMBER OF ELECTRICAL ENGINEERS

EMO TANITIM KİTAPÇIĞI

CEE INFORMATION BOOKLET

ANKARA

2012 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 1954 T.C.

EMO TANITIM KİTAPÇIĞI

CEE INFORMATION BOOKLET

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

TÜRK

1. Baskı, Ankara-Haziran 2012 ISBN: 978-605-01-0388-5 EMO Yayın No: GY/2012/511 TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Ihlamur Sokak No:10 Kat:2 06640 Kızılay Ankara Tel: (312) 425 32 72 Faks: (312) 417 38 18 http://www.emo.org.tr E-Posta: emo@emo.org.tr Kütüphane Katalog Kartı

621.301 ELE 2012 EMO Tanıtım Kitapçığı = CEE Information Booklet / Yayına Hazırlayan: Elekt- rik Mühendisleri Odası, --1.bs.--Ankara. Elektrik Mühendisleri Odası, 2012 144 s.:24 cm (EMO Yayın No:GY/2012/511; ISBN:978-605-01-0388-5 Mühendisler--Elektrik Dizgi Elektrik Mühendisleri Odası Baskı MATTEK Matbaacılık

İÇİNDEKİLER /CONTENTS

TMMOB NEDİR? 7 KURULUŞ VE AMAÇ 7 TMMOB‘n n ve Odaların Kuruluşları 8

TMMOB‘NİN TEMEL İLKELERİ ve ÇALIŞMA ANLAYIŞI 9

EMO NEDİR? 13

ÜYELERE SUNULAN HİZMETLER NELERDİR?

ODA BENİM İÇİN NE YAPIYOR? 14

NASIL ÜYE OLABİLİRİM? KİMLER ÜYE OLABİLİR? 14

MÜHENDİSLİK NEDİR? 17

MESLEKİ DAVRANIŞ İLKELERİ 18

TMMOB MESLEKİ DAVRANIŞ İLKELERİ 19

İMZA YETKİSİ NEDİR? 23 EN AZ (ASGARİ) ÜCRET NEDİR 24

EN AZ ÜCRETLER NASIL BELİRLENİYOR? 24

EN AZ ÜCRETLERİN YASAL DAYANAĞI NEDİR? 24

BİR MÜHENDİSİN ALMASI GEREKEN EN AZ ÜCRETLER 24

2010-2012 Dönem Etk nl kler

KONGRE, KURULTAY, SEMPOZYUM, FORUM VE ÇALIŞTAYLAR 25

Kom syonlar – Çalışma Grupları 27 ELEKTRİK MÜH

–  –  –

HOW TO BECOME A MEMBER? WHO MAY BECOME A MEMBER? 79

6235 Numbered LAW OF UNION OF CHAMBERS OF

TURKISH ENGINEERS AND ARCHITECTS (TMMOB) 79

DOCUMENTS REQUIRED FOR MEMBERSHIP APPLICATIONS 79

–  –  –

5. Techn cal Leg slat ve Works 129

6. WORK ON CCE SERVICES AND PROFESSIONAL

SUPERVISION, EXPERTISE - APPRAISAL AND TECHNICAL SERVICES 130

–  –  –

CONCLUSION 142 “...Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği, baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde, bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız...” Teoman Öztürk‘ün TMMOB 24. Genel Kurulu Konuşmasından (24 Mayıs 1980) TMMOB NEDİR?

KURULUŞ VE AMAÇ Türk Mühend s ve M mar Odaları B rl ğ (TMMOB) 7303 sayılı Yasa, 66 ve 85 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerle değ ş k 6235 sayılı Yasayla 1954 yılında kurulmuştur. TMMOB tüzel k ş l ğe sah p, Anayasanın 135.

Maddes nde bel rt len kamu kurumu n tel ğ nde b r meslek kuruluşudur.

Kuruluşunda 10 Odası ve yaklaşık olarak 8.000 üyes bulunan TMMOB‘n n, 31.12.2011 t bar yle Oda sayısı 24, üye sayısı se 401.987 ‘dır.

TMMOB çalışmalarını 24 Oda, bu Odalara bağlı 197 şube ve 45 İl/İlçe Koord nasyon Kurulu le sürdürmekted r. 31 Aralık 2011 tar h t barı le Oda ve Şubeler ne bağlı olarak 157 Bölge Tems lc s, 613 İl Tems lc s, 265 İlçe Tems lc s, 11 İrt bat Bürosu, 12 Meslek Denet m Görevl s ve 51 Oda Tems lc s le TMMOB toplam 1306 b r m le görev yapmaktadır. TMMOB‘ye bağlı Odalara 70 kadar mühend sl k, m marlık ve şeh r plancılığı d s pl n nden mezun olan mühend s, m mar ve şeh r plancıları üyed r.

THE CHAMBER OF ELECTRICAL ENGINEERS - CEE INFORMATION BOOKLET

TMMOB, Odalarının kend eşdeğer kuruluşlarla kurdukları l şk ler ne paralel olarak Dünya Mühend sl k B rl kler Federasyonu‘nun (WFEO) üyes d r.

TMMOB, meslek, ekonom k, sosyal ve kültürel alanlarda ülkem zdek mühend sler ve m marları tems l etmek, onların hak ve çıkarlarını halkımızın çıkarları temel nde korumak ve gel şt rmek, meslek, sosyal ve kültürel gel şmeler n sağlamak ve meslek b r k mler n toplum yararına kullanmalarının zem n n yaratmak; bu amaçla meslek alanlarıyla lg l gel şmeler n ve pol t kaların sosyal, s yasal, ekonom k ve kültürel boyutlarını der nlemes ne kavramak, yorumlamak ve toplumu b lg lend rmek;

bu pol t kaların toplum yararına düzenlenmes ç n öner ler gel şt rmek ve bunların yaşama geç r lmes ç n mücadele etmek ve bunların gereğ olarak en genel anlamda bağımsız ve demokrat k b r Türk ye‘n n yaratılması yönündek çalışmalarını bütünsel b r anlayışla ve etk nleşt rerek sürdürmek kararlılığındadır.

TMMOB‘NİN VE ODALARIN KURULUŞLARI

6235 sayılı TMMOB Yasasının kabulünden sonra, 1. Genel Kurul 18-22 Ek m 1954 tar hler arasında yapılmıştır. Bu Genel Kurul, yukarıda bel rt len örgütlerden bazılarının delegeler nden oluşmuş, TMMOB Tüzüğü kabul ed lm ş ve Elektr k M.O., Gem M.O., Har ta ve Kadastro M.O., İnşaat M.O., K mya M.O., Maden M.O., Mak ne M.O., M marlar O., Orman M.O., Z raat M.O. kurulması kararlaştırılmıştır.

Bu Genel Kuruldan sonra kurulan Odaların adları ve kuruluş tar hler şöyled r:

Gem Mak nalerı İşletme M.O. 1960, Şeh r Plancıları O. 1968, F z k M.O.

1970, Metalurj M.O. 1970, Meteoroloj M.O. 1970, Petrol M.O. 1970, Jeoloj M.O. 1974, İç M marlar O. 1976, Jeof z k M.O. 1986, Çevre M.O. 1992, Tekst l M.O. 1992, Peyzaj M marları O. 1994, Gıda M.O. 1996.

Kuruluşunda 10 Odası ve yaklaşık olarak 8.000 üyes bulunan TMMOB‘n n, 31.12.2011 t bar yle Oda sayısı 24, üye sayısı se 401.987 ‘dır.

–  –  –

TMMOB‘NİN TEMEL İLKELERİ ve ÇALIŞMA ANLAYIŞI

Temel İlkeler TMMOB ve bağlı Odaları;

Meslek demokrat k k tle örgütüdür.

Demokrat ve yurtsever karakterded r.

Emekten ve halktan yanadır.

Ant -emperyal stt r, Yen Dünya Düzen teor ler n n, ırkçılığın ve ger c l ğ n karşısındadır.

S yaset n dar anlamını aşar, yaşamın her olayını s yasetle l şk l görür.

Barıştan yanadır.

İnsan hakları hlaller ne karşıdır, nsanlık onurunun korunmasından yanadır.

Örgütsel bağımsızlığını her koşulda korur, gücünü sadece üyes nden ve b l msel çalışmalardan alır.

Meslek ve meslektaş sorunlarının, ülken n ve halkın sorunlarından ayrılamayacağını kabul eder.

Pol t kanın oluşturulmasında ve uygulanmasında demokrat k merkez yetç yöntemler uygular.

Karar alma süreçler nde demokrat k ve katılımcıdır.

Bağlı Odaları le b rl kte mühend s, m mar ve şeh r plancılarının meslek alanlarını düzenler, üyes n n ve halkın çıkarlarını korur.

Sanay leşme ve demokrat kleşme alanlarında durum tesp tler yapar, pol t kalar ve çözüm öner ler üret r. Ülken n demokrat kleşmes ç n çaba sarf eder.

–  –  –

10

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI - EMO TANITIM KİTAPÇIĞI

11 Hasan Balıkçı EMO NEDİR?

Elektr k Mühend sler Odası (EMO) 1954 yılında 6235 sayılı TMMOB yasası uyarınca kurulmuş olup, 1982 Anayasasının 135. maddes nde tanımlanan kamu kurumu n tel ğ nde meslek kuruluşudur. Türk ye sınırları ç nde meslek ve sanatlarını yürütmeye yasal olarak yetk l mühend s, yüksek mühend s, yüksek m mar, m marları örgütünde toplayan Türk Mühend s ve M mar Odaları B rl ğ ç nde yer alan ve tüzel k ş l ğe sah p olan 23 odadan b r d r.

<

–  –  –

B) Örgütsel Davranış Kuralları;

1.Örgüt faal yetler sırasında oluşturulan, karar altına alınan lke ve kuralların hayata geç r lmes, yazılı kurallar ve örgüt gelenek ve kültürüne saygılı davranmayı ve bunları gel şt rmey lke kabul eder.

2.Örgütsel, yönetsel sorumlulukların yer ne get r lmes nde en üst düzeyde duyarlılık göster l r.

3.İnsanlığın evrensel değerler ne ve hukukun üstünlüğüne dayalı örgüt yönet m n gel şt rerek örgüt ç demokras s n n düzenlenmes n sağlar.

4.Mesleğ n ve meslektaşın toplumdak t barını yüceltecek meslek davranış lkeler n n yaşama geç rmey görev kabul eder.

5.Meslek lkeler n n uygulama ve denet m nde et k kurallar gel şt r r.

6.Mühend s ve M marların meslek, sosyal, kültürel,ekonom k gel şmeler ç n örgütlü mücadeley ön planda tutar.

C) Toplumsal ve Sosyal Sorumluluklar;

1.Mühend s ve M marlar nsan haklarına barışa, demokras ye, topluma saygılı ön planda tutarak l şk gel şt r rler.

2.Mühend s ve M marlar d n, d l, ırk, her türlü nanç, c ns yet farklılığı, coğraf ayrım le gözetmeden çok kültürlü b r yapının korunması, kültürel zeng nl ğ n gel şt r lmes yönünde çaba sarf ederek h zmetler bu anlayış ç nde yürütürler.

3.Toplumun sağlıklı gel şmes n çevrey ön planda tutarak gel şt recek davranışları destekler. Bu amaçla doğal ve toplumsal çevren n sağlıklı gel şmes n ön planda tutar.

D) Doğaya ve Çevreye Karşı Sorumluluklar;

1.İnsan merkezl nsanın mutluluğu, refah ve yararını ön planda tutan değerlend rme ve davranışlar artan nüfusunda etk s yle hava toprak ve

–  –  –

suyun k rlenmes ne neden olmuş başta nsan olmak üzere tüm canlıların hayatını tehd t eder boyuta gelmes nde etk l olmuştur. Bu b lg ler ışığında, Mühend s ve M marlar, gelecek kuşaklar, d ğer canlılar ve canlı organ zmalar le arzın varlığını sürdürmes n b r hak ve değer olarak kabul ederek davranış gel şt rmey sorumluluk olarak görürler.

2.TMMOB Meslek Davranış İlkeler, geleceğ n mühend sler n n ve m marlarının, b l m ve teknoloj n n, mühend sl k ve m marlık etk nl kler n n topluma olan etk ler n, meslek mensuplarının bu etk lerden doğan k ş sel sorumluluklarını, kararlarında başvurdukları değerler ve et k k lemler tanımalarını gerekt rmekted r. Bu amaçla, b lg ve düşünce zeng nl ğ yaratmak, yaşam kültürü düzey n yükseltmek, et k k lemler tartışma yeteneğ n gel şt rmek ç n, mühend sl k ve m marlık l sans eğ t m n n "et k" le l şk l konularla zeng nleşt r lmes yönünde çalışmalar yapılması öngörülmüştür.

3.Toplumun güvenl ğ n, sağlığını, refahını ve doğanın denges n temel alacak lkeler, ülkem zde uygulanmakta olan sosyal, s yasal ve ekonom k pol t kaların özend rd ğ ya da ödüllend rd ğ davranışlarla büyük ölçüde çel şeb lecekt r. Bu tür durumlar, k m meslektaşlarımız ç n geçerl olab leceğ g b, k m şveren g r ş mc ve kamu yönet c ler tarafından da kend çıkarlarına aykırı bulunab lecekt r. Bu tür durumlarda, meslek et ğ ne uygun davranacak üyeler m z üzer nde şten çıkarılmaya kadar varan yaptırımlar söz konusu olab lecekt r. Olağan dışı koşullara ve baskılara karşın bu lkeler n uygulanmasında kararlı davranan üyeler m z n ödüllend r lmes ve bu tür uygulamalarda haksızlığa uğrayan üyeler m ze sah p çıkılab lmes ç n TMMOB bünyes nde özel b r fon oluşturulması karara bağlanmıştır.

4.Mühend s ve m marlar, Meslek b lg, becer ve deney mler n, toplumsal çıkarların, evrensel nsan kazanımların ve kültürel m rasın korunması ç n kullanırlar. Toplum yararı ç n duymuş oldukları sorumluluk ve kaygı her zaman özel çıkarlarının üstünde yer alır.

5.Mühend s ve m marlar, kend ler nden stenen ş n, toplum ve çevre ç n b r tehl ke yaratacağı doğrultusunda şüpheler olduğunda, düşünceler

–  –  –

şveren tarafından d kkate alınmıyorsa lg l meslek örgütünü b lg lend r rler. Meslek örgütü konuyu tak p etmekle yükümlüdür. Üye, meslek örgütüne karşı sorumludur, örgütü duyarsız davrandığı takd rde, kamuoyunu b lg lend rmel d r.

6.Mühend s ve m marlar, şyerler nde şç sağlığı ve ş güvenl ğ ç n gerekl önlemler n alınması amacıyla;

- Meslek örgütler n n öncülüğünde, mevcut yasa, yönetmel k,tüzük vd.

yasal mevzuaatta yer alan önlemler n hayata geç r lmes ç n mücadele eder.

- Üret m s stemler nde ve süreçler ndek yapılan değ ş kl klere bağlı olarak, önlemler n gel şt r lmes amacıyla meslek örgütü le b rl kte çalışır.

Karşılaştığı sorunları örgütüne b ld r r.

- Meslek örgütünün bu konudak yükümlülükler n yer ne get rmes n talep eder, tak pç s olur.

7.Mühend s ve m marlar çalışma yaşamında,

-Kamusal çıkarları gözeterek çalışırlar.

- Yaptığı ş n gerekler n n dışında, çalışma arkadaşlarına göre ayrıcalıklı b r konum ed nmek amacıyla şveren yle özel l şk ler gel şt rmezler.

8.Mühend s ve m marlar b l me ve mesleğ ne karşı sorumluluğunun gereğ olarak;

- Yalnız, becer ler ve eğ t mler olan konularda meslek h zmet ver rler;

görev yetk ve sorumluluklarını sadece zorunlu durumlarda eh l olan meslektaşlarına devrederler.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 16 |


Similar works:

«BORIS RIFTIN AND CHINESE POPULAR WOODBLOCK PRINTS AS SOURCES ON TRADITIONAL CHINESE THEATER ELLEN JOHNSTON LAING 1 University of Michigan Boris Riftin (a.k.a., Li Fuqing 李福清), Professor at the Institute of World Literature, Russian Academy of Science, was born in Leningrad in 1932 (fig. 1). He is recognized for his extensive publications on Chinese popular literature. Two aspects of his career are less well known. First, that he often used Chinese popular woodblock prints in his research...»

«MANGROVE RESERVES IN FIVE WEST AFRICAN COUNTRIES BACKGROUND BRIEF Mangrove ecosystems are crucial for maintaining and sequestering carbon stocks, and preserving biodiversity. They can provide sustainable natural resources and protection from natural disasters to the people living in and around them. The Forest Carbon, Markets and Communities program is organizing a workshop on REDD+ and Mangroves in West Africa to be held in Ghana. This document provides background on protected areas containing...»

«P2230 EDUCATION OF THE SEVERELY/PROFOUNDLY HANDICAPPED Governor's Planning Council on Developmental Disabilities Minnesota State Planning Agency 201 Capitol Square Building 550 Cedar Street St. Paul, Minnesota 55101 authors n. dole gentry, ph. d. series editor a. lee porks, ph.d. thomas n. fairchild, ph.d. illustrator danial b. fairchild Governor's Planning Council on Developmental Disabilities Minnesota State Planning Agency 201 Capitol Square Building 550 Cedar Street St Paul, Minnesota 55101...»

«• Minocycline may cause central nervous system side effects including light­ HIGHLIGHTS OF PRESCRIBING INFORMATION headedness, dizziness, or vertigo. Advise patients. (5.5) These highlights do not include all the information needed to use • Minocycline may cause pseudotumor cerebri (benign intracranial SOLODYN safely and effectively. See full prescribing information for hypertension) in adults and adolescents. Discontinue SOLODYN if SOLODYN. symptoms occur. (5.6) • Minocycline has...»

«Missionary Evangelism to Corrections Sharing the gospel & Christ's love with those in corrections since 1982 I was in prison and you came to visit me. Matthew 25:36b We want to thank all of you who submitted your testimonies and helped write Christmas cards for inmates this year. You are able to bless over 440 inmates, corrections staff, and intercessors. Each received a Christmas card with a verse a personal note and some testimonies inserted. We hope these bless you as much as they did us as...»

«Quinta Época. Año XIV. Volumen 27. Juliodiciembre del 2010. INNOVACION DE PRODUCTOS DE ALTO VALOR AGREGADO A PARTIR DE LA TUNA MEXICANA Ma. Teresa Sumaya-Martínez*, Teodoro Suárez Diéguez, Nelly del Socorro Cruz Cansino, Ernesto Alanís García, José G. Sampedroa Innovation of high added value products using Mexican prickly pears ABSTRACT In the world, Mexico is the major producer of prickly pears and also has the largest number in varieties. However, in addition to its highly seasonal...»

«Timber Harvester Operator Killed Following a Chain Shot Incident Investigation: # 10WA04801 Release Date: 02-24-2014 SHARP Report: # 52-30-2014 TABLE OF CONTENTS CONTENTS PAGE DEFINITIONS 3 SUMMARY 4 RECOMMENDATIONS 4 INTRODUCTION 5 EMPLOYER 5 EMPLOYER SAFETY TRAINING PROGRAM 5 TIMBER HARVESTER OPERATOR 6 CHAIN SHOT 7 HARVESTER 8 CUTTING CHAIN 10 INVESTIGATION 11 CONTRIBUTING FACTORS 13 CAUSE OF DEATH 13 RECOMMENDATIONS AND DISCUSSION 13 POST INCIDENT REMEDIATION 13 APPENDIX A 23 APPENDIX B 24...»

«Compte rendu de mission « Dagana » du 14 au 25 Février 2016 Xavier Guyon – Abdalla Touré AGIR abcd Essonne Dimanche 14 février : Vol Corsair de 5 h, nuit à la résidence Thialy où je retrouve Patrick Moulinier (CERADS). Lundi 15 février : Dakar – Saint Louis – Richard Toll – Dagana. Contact au pdj avec Thomas Granier, de l’ONG « La voûte Nubienne ». Cette ONG intervient au Burkina et au Sénégal, et construit la « maison des Yvelines » à Ourou Sogui en « voûte...»

«U4ISSUE Grand corruption in the regulation of oil Farouk Al-Kasim, Tina Søreide, Aled Williams U4 ISSUE 2:2008 AntiCorruption Resource Centre www.U4.no Grand corruption in the regulation of oil Farouk Al-Kasim Tina Søreide Aled Williams U4 ISSUE 2:2008 U4 Issue This series can be downloaded from www.U4.no/document/publications.cfm and hard copies can be ordered from: U4 Anti-Corruption Resource Centre Chr. Michelsen Institute P.O. Box 6033 Postterminalen, N-5892 Bergen, Norway Tel: + 47 55 57...»

«New South Wales Government Ministerial Handbook Department of Premier and Cabinet General Counsel (Policy and Strategy Division) June 2011 June 2011 www.dpc.nsw.gov.au © Copyright 2011 NSW Department of Premier and Cabinet ISBN: 978-0-7313-5495-5 First published by the NSW Department of Premier and Cabinet in June 2011. Disclaimer While every reasonable effort has been made to ensure that this document is correct at the time of printing, the State of NSW, its agents and employees, disclaim any...»

«International Journal of English Language and Literature Studies, 2015, 4(1): 10-19 International Journal of English Language and Literature Studies ISSN(e): 2306-0646/ISSN(p): 2306-9910 URL: www.aessweb.com THE EFFECT OF DIRECT VS. INDIRECT WRITTEN CORRECTIVE FEEDBACK ON L2 LEARNERS WRITTEN ACCURACY IN EFL CONTEXT † Asghar Salimi1 Mahdi Ahmadpour2 1 Assistant Professor of Applied Linguistics, University of Maragheh, Iran 2 MA Candidate of ELT, University of Maragheh, Iran ABSTRACT...»

«Break-Off of an Air Bubble within a Thin Oil Layer Honors Undergraduate Thesis by Brooks Campbell The University of Texas at Austin Department of Physics Center for Nonlinear Dynamics May 2007 Acknowledgements Funding for this work was provided by a Schlumberger Undergraduate Research Fellowship. I would like to thank Harry Swinney for providing invaluable guidance throughout this project. He has made this project the high point of my undergraduate education, and it has been an honor to work...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.