WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 |

«Protocol de neteja del medi hospitalari Revisió Data: 08/2009 Pàg. 1/14 PROT_ DIR PROTOCOL DE NETEJA DEL MEDI HOSPITALARI DIRECCIÓ Revisat per ...»

-- [ Page 1 ] --

Protocol de neteja del medi hospitalari

Revisió

Data: 08/2009

Pàg. 1/14

PROT_ DIR

PROTOCOL

DE NETEJA DEL MEDI HOSPITALARI

DIRECCIÓ

Revisat per Aprovat per :

Sra. Ana Felisa López - Comissió Infeccions Sra. Rosa Vila Sra. Eusebia Gómez - Responsable d’Hostelaria Directora de Cures i Organització d’infermeria Sr. Alejandro Valderrama – Neteges Prim Sr. Xavier Bru Sr. Rubén Valderrama – Neteges Prim Director de Serveis i Recursos Data i signatura: 1 d’agost de 2009 Data i signatura : 1 d’agost de 2009 Protocol de neteja ÍNDEX 1. OBJECTIU

2. ÀMBIT D’ACTUACIÓ

3. CLASSIFICACIÓ DE LES ZONES SEGONS EL RISC

3.1. ZONES D’ALT RISC

3.2. ZONES DE RISC MITJÀ

3.3. ZONES DE BAIX RISC

3.4. ZONES AMB PACIENTS AÏLLATS (habitacions o boxos)…………………………………..4 4. NETEJA: NORMES GENERALS

4.1. Respecte als professionals de neteja

4.2. Respecte a la neteja

4.3. Material

4.4. Productes recomanats

4.5. Mètodes de Neteja

5. NETEJA SEGONS ÀREES DE RISC

5.1. ZONES DE BAIX RISC

5.2. ZONES DE RISC MITJÀ

5.2.1. NETEJA CONVENCIONAL DE LES HABITACIONS DURANT L’INGRÉS........... 9 5.2.2. NETEJA DE LES HABITACIONS A L’ALTA O C/15 DIES D’ESTADA HOSPITALÀRIA

5.2.3. ALTA PARCIAL

5.3. ZONES D’ALT RISC

5.3.1. MEI, BOX DE NEONATOLOGIA I HABITACIONS D’AÏLLAMENT

5.3.2. NETEJA DE LES HABITACIONS O BOXS

5.3.2.1. DURANT L’INGRÉS

5.3.2.2. 15 DIES D’ESTADA HOSPITALÀRIA

5.3.2.3. ESTERILITZACIÓ I LABORATORI MICROBIOLÒGIC

–  –  –

1. OBJECTIU Mantenir net el medi hospitalari per reduir el nombre de microorganismes i aconseguir un ambient confortable tant per al pacient com per al personal sanitari.

S’ha de treballar en el sentit de la prevenció de la brutícia i aquesta responsabilitat ha de recaure sobre tot el personal del centre.

2. ÀMBIT D’ACTUACIÓ El coneixement de l’arquitectura i les dependències del centre és important com a factor de prevenció per la interrelació epidemiologia dels diferents serveis (transmissió creuada de les infeccions)

3. CLASSIFICACIÓ DE LES ZONES SEGONS EL RISC

Es distingiran tres tipus de zones d’acord amb el risc que poden suposar determinats nivells de contaminació ambiental per als pacients.

Les diferències específiques entre les zones a l’hora de netejar són: la freqüència amb què cal netejar i els productes a utilitzar.

Per tant, cal tenir l’hospital correctament classificat amb els grups següents:

–  –  –

3.4. ZONES AMB PACIENTS AÏLLATS (habitacions o boxos) En el cas dels espais habilitats per aïllament es seguiran les instruccions específiques de neteja que es detallen en el protocol corresponent segons el tipus d’aïllament.

4. NETEJA: NORMES GENERALS

4.1. RESPECTE ALS PROFESSIONALS DE NETEJA

S’ha de netejar sempre amb guants de goma (tipus domèstic). En les habitacions on s’ha de mantenir un aïllament de contacte, s’ha d’utilitzar guants d’un sol ús, amb la finalitat de llançar-los abans de sortir de l’habitació.

El personal de neteja ha d’estar protegit davant la manipulació dels productes i dels possibles riscos biològics.

Han de conèixer les normatives vigents

4.2. RESPECTE A LA NETEJA

Cal netejar sempre que hi hagi brutícia.

No s’ha d’entrar el carro de neteja dins de les habitacions.

Abans d’iniciar la neteja s’ha d’observar si hi ha matèria orgànica (sang i altres fluids) i es recollirà sense escampar-la per la resta de superfícies a netejar.

La neteja de les habitacions de malalts immunodeprimits s’ha d’efectuar en primer lloc.

La neteja de les habitacions d’aïllament s’ha d’efectuar en darrer lloc.

Cal netejar acuradament l’habitació quan s’aixeca un aïllament o es prolonga l’estada hospitalària més de 15 dies.

Cal netejar sempre de net a brut, de dalt a baix i de dins a fora.

No s’ha d’escombrar mai, cal recollir la brossa amb mopa.

No s’ha de fumigar ni utilitzar esprais.

Cal treure la pols amb draps humits.

No s’han de crear corrents d’aire que facilitin el desplaçament dels gèrmens.

Cal utilitzar productes d’ús hospitalari aprovats per la Comissió d’infeccioses.

No s’han de barrejar productes incompatibles.

S’ha de dosificar el producte amb les pautes establertes segons la zona de risc a netejar.

–  –  –

4.4. PRODUCTES RECOMANATS Desincrustant (WC Cal) És un bon producte especialment dissenyat per a la eliminació de restes de cal i òxid produïts per l’aigua. Ideal per acabar amb les incrustacions calcaries que es produeixen als inodors. La seva presentació és amb gel, per tant facilita la seva utilització en superfícies verticals.

S’utilitza per la neteja dels WC.

Cal aplicar-lo pur sobre la zona a netejar i posteriorment esbandir amb aigua.

Composició:

Tensioactius no iònics.

Àcids minerals.

Bugacristales, Reso B2C Limpiacristales És un neteja vidre amb alt poder de neteja per tot tipus de superfícies vitrificades com miralls i vidres. S’evapora ràpidament deixant un perfum agradable i sense residus.

S’utilitza sense diluir directament del polvoritzador, es frega amb un drap net i desprès s’eixuga

Composició:

Alcohols.

Tensioactius aniònics.

Perfum.

DETERGENTS DESINFECTANTS BACTERICIDA I GERMICIDA

Nom comercial Keo detergent 3D Pomme

–  –  –

És un detergent amb clorur benzalconi, per tot tipus de terres i superfícies, de pH neutre i un agradable olor perfumat Es recomana utilitzar-lo per a totes les zones de risc baix i mitjà de l’hospital.

Es recomana utilitzar el format de monodosi, en cas d’emprar garrafa cal utilitzar el dosificador

Composició:

Clorur benzalconi.

Alcohols.

Perfums

HIPOCLORIT SÒDIC (LLEIXIU)

És el derivat clorat més utilitzat, ja que té un ampli espectre antibacterià, és d’acció ràpida, però s’inactiva molt fàcilment en presència de matèria orgànica. El temps d’acció és de 5-10 minuts.

Les concentracions adequades són al 0,1% o al 1% Ús del 0,1%.

Si la concentració inicial descrita en l’envàs és de 50 gr. de clor lliure: la dilució s’ha de fer amb 20 ml de lleixiu en 800 ml d’aigua, s’ha d’emprar el dispensador o dosificador.

És recomanable per a material no metàl·lic i les superfícies de baix risc.

És recomanable utilitzar-lo per desinfecció de paelles, urinaris, escobilles, wc, dutxa i provetes control diüresi.

Ús de l’1% Si la concentració inicial descrita en l’envàs és de 50 gr. de clor lliure: la dilució s’ha de fer amb 200 ml de lleixiu en 800 ml d’aigua, s’ha d’emprar el dispensador o dosificador.

Cal tenir amb compte que aquesta dilució pot danyar segons quins tipus de materials.

És recomanable prèvia neteja, per a la desinfecció de les superfícies contaminades amb sang o líquids orgànics i per a la desinfecció final dels tèxtils utilitzats en la neteja.

S’ha d’utilitzar en la neteja d’habitacions de pacients diagnosticats amb clostridium dificile mentre duri l’aïllament per contacte.

S’utilitza com alternativa a l’associació d’aldehids.

Observacions:

Cal tenir en compte les especificacions quant al clor lliure determinat en l’envàs per tal de fer les dilucions correctament.

Cal utilitzar guants (el personal de neteja n’han de tenir d’adequats) durant la seva manipulació.

La dilució s’ha de fer sempre amb aigua freda i en el moment que s’hagi d’utilitzar.

No s’ha de barrejar mai amb altres desinfectants.

S’ha de mantenir l’envàs ben etiquetat, sempre tancat i protegit de la llum.

–  –  –

ASSOCIACIÓ D’ALDEHIDS

Nom comercial LIMOSEPTOL (Glutaradheid) És un detergent –desinfectant de superfícies i terres per contacte directe, a més és un producte bactericida d’acció ràpida i alta potència.

S’utilitza per a la desinfecció de les zones d’alt risc i material metàl·lic.

La concentració d’ús és a l’1% del principi actiu (25 ml en 5 litres d’aigua corrent) El temps d’acció és de 30 minuts. Mínim 10 minuts de contacte, temps suficient perquè les superfícies s’eixuguin i es puguin tornar a utilitzar.

–  –  –

Dissoldre el producte en aigua s’aplica amb la baieta asèptica o doble ferrada.

No precisa esbandir S’ha de rebutjar la solució al finalitzar el tron.

Observacions:

Cal utilitzar guants durant la seva preparació i manipulació.

• Cal fer la dilució sempre amb dispensador automàtic • La dilució s’ha de fer sempre amb aigua freda i en el moment que s’hagi d’utilitzar.

• L’estabilitat de la dilució és de 24 hores.

• No s’ha de barrejar amb lleixiu ni altres desinfectants.

• Per prevenir possibles accidents laborals, el personal de neteja cal que porti • mascareta i ulleres de protecció quan hagi de netejar llums o sostres.

4.5. MÈTODES DE NETEJA

PAVIMENTS : DOBLE FERRADA

Ferrada neta (color blau)

• Cal posar 10 litres d’aigua juntament amb el producte indicat segons la zona a netejar, i a continuació fregar el terra des de la zona més neta a la més bruta (wc)

• Quan s’acabi l’aigua preparar-ne de nova amb el producte indicat.

• Cal llençar l’aigua i posar-ne de nova cada 30-50 metres quadrats com a màxim en passadissos de les zones d’alt risc, depenent de la brutícia.

Ferrada bruta (color vermell)

• Posar 3 litres d’aigua sola i esbandir la fregona després de fregar, i així successivament.

• Cal llençar aquesta aigua i posar-ne de nova quan es canviï també la de la galleda blava

–  –  –

SUPERFÍCIES I APARELLS: FERRADES I BAIETES DE COLORS DIFERENTS

• Col·locar el producte i la dilució corresponent segons la superfície o aparells a netejar en galledes petites de diferents colors.

• Galleda per netejar superfícies (color blau)

• Galleda per netejar lavabos (color groc)

• Galleda pe netejar W.C. (color vermell)

• Cal utilitzar sempre les baietes humides amb el producte.

• Les baietes es tenen que rentar i desinfectar diàriament.

PAVIMENTS : AMB MOPES HUMIDES DE MICROFIBRES

Aquest mètode es va implantant com alternativa a la neteja amb doble ferrada en àrees de risc baix o mitjà.

Per la neteja del terra es disposarà de 2 contenidors, un amb mopes netes i humitejades prèviament amb aigua i detergent, en el segon contenidor s’ubicaran les mopes ja utilitzades.

En cada habitació a l’inici es canviarà de mopa i es començarà amb una mopa neta.

Les mopes ja emprades es netejaran en una rentadora seguint el programa establert pel fabricant.

Quan s’empri aquest sistema de neteja es faran servir baietes de microfibres netes en cada habitació i de diferents colors per netejar les superfícies de l’habitació per una banda i del WC amb una altra baieta aquestes baietes seguiran un procés de neteja similar al de les mopes.

S’iniciarà fent la neteja de les superfícies des de les zones més altes a les més baixes i des del fons de l’estança envers la porta. Després es netejarà el paviment també començant pel final i acabant en la porta.

Es dotarà l’hospital d’un espai de neteja de mopes i baietes amb rentadora(res) i secadora.

Aquestes instal·lacions seran d’ús exclusiu per la neteja d’aquests estris.

5. NETEJA SEGONS ÀREES DE RISC

5.1. ZONES DE BAIX RISC

Procediment de Neteja:

Buidar les papereres.

Netejar les superfícies horitzontals.

Fregar el paviment amb el mètode emprat.

Netejar les parets, els vidres, els llums etc. setmanalment Netejar els prestatges/neveres mensualment.

–  –  –

Guants de goma (sols s’utilitzaran els guants d’un sol ús en les habitacions d’aïllaments) Carro de neteja amb bossa d’escombreries.

Equip de fregar amb cubell blau i vermell.

Tres cubells de 4l. colors vermell, groc i blau o contenidors amb les mopes i baietes de microfibra en funció de la tècnica emprada.

Lleixiu.

Fregat del terra amb detergent 3D Pomme.

Desincrustant i lleixiu per wc i la seva zona d’influència.

Cubell i baieta blava per neteja de mobiliari.

Cubell i baieta groga per neteja de lavabo i dutxa.

Cubell i baieta vermella per neteja wc i zona d’influència.

Equip per fregat humit amb baieta d’un sol ús (color rosa).

PAUTES DIARIES

Posar-se els guants de goma.

Buidar papereres i posar bosses de la brossa grogues.

Fregat humit amb baieta d’un sol ús.

Neteja del mobiliari. (incloent els pal de sèrum) Neteja del lavabo i dutxa, wc i àrea d’influència.

Fregat del terra.

Neteja poms de les portes Neteja de les baranes dels llits La neteja diària i després del seu ús de l’utillatge de paelles, pals de sèrum, palanganes i ampolles, l’ha de dur a terme els professionals d’infermeria.

Quan per la durada de l’ingrés o pel seu estat es requereixi desprès de netejar-ho per part dels professionals d’infermeria, i a petició d’infermeria, es desinfectarà per part dels professionals de neteja.

–  –  –

5.2.2. NETEJA DE LES HABITACIONS A L’ALTA O C/15 DIES D’ESTADA HOSPITALÀRIA.Pages:   || 2 |


Similar works:

«Literacy and Language Learning, pp. 99-113.8. A Tale of Two Literacies: Girls Growing Up Biculturally Literate in Two UK Communities Susan Jones1 This paper draws upon on-going research into the influence of literacy practices on the development of bilingual and bicultural identity amongst two groups of 11-13 year old girls from different bilingual communities in the UK. One group is British-Asian living in an English inner-city; the other group is from North Wales. Through the examination of...»

«Unit 8—Jesus and the Woman at the Well Living Water By: Myra Montgomery Jennifer Wetzel Text John 4:1-30, John 4:39-42 (NIV) Key Quest Verse “Jesus answered, Everyone who drinks this water will be thirsty again, but whoever drinks the water I give him will never thirst. Indeed, the water I give him will become in him a spring of water welling up to eternal life. John 4:13-14 (NIV) Bible Background The opening prologue of the gospel of John sets forth the purpose for John’s writings,...»

«ITU REGIONAL DEVELOPMENT FORUM for AFRICA 9-10 SEPTEMBER 2015 The Regional Development Forum for Africa was successfully held from 9th to 10th September 2015 at Hotel Radisson Blu in Dakar, Senegal with the theme DELIVERING ON AFRICAN REGIONAL INITIATIVES. The Forum was organized by the International Telecommunication Union (ITU) in collaboration with the African Telecommunications Union (ATU) and hosted by the Ministry of Posts and Telecommunications of Senegal A total of 144 participants...»

«Ley publicada en el Periódico Oficial “El Estado de Colima”, el 29 de noviembre de 2014. DECRETO No. 446 POR EL QUE SE APRUEBA LA LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE MANZANILLO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015. LIC. MARIO ANGUIANO MORENO, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, a sus habitantes sabed: Que el H. Congreso del Estado me ha dirigido para su publicación el siguiente DECRETO EL HONORABLE CONGRESO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA, EN...»

«NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL MONTEREY, CALIFORNIA THESIS PAKISTAN, MADRASSAS, AND MILITANCY by Daniel L. Billquist and Jason M. Colbert December 2006 Thesis Advisor: Glenn Robinson Thesis Co-Advisor: Heather Gregg Approved for public release; distribution is unlimited THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK REPORT DOCUMENTATION PAGE Form Approved OMB No. 0704-0188 Public reporting burden for this collection of information is estimated to average 1 hour per response, including the time for reviewing...»

«SIMCITY 4 TIPS For basic SimCity information and tips to playing the game, see the SimCity 4 tutorials (w/ SimCity) and the FC Learning Block on SimCity with its supplemental information, guides, and video on getting started. The general concept of SimCity is to develop a city and make it successful. Future City dictates a medium-sized city and gives you a starter region for that city. In this way, players have all the advantages of region interaction without having to play/develop more than...»

«NOT AN OFFICIAL DOCUMENT CASE INFORMATION SHEET “BOSANSKI ŠAMAC” (IT-95-9/2) MILAN SIMIĆ Convicted of torture MILAN SIMIĆ Between May 1992 and June 1993, Simić was a member of the Bosnian Serb crisis staff and president of the municipal assembly of Bosanski Šamac, in north-eastern Bosnia and Herzegovina Sentenced to 5 years’ imprisonment Crimes convicted of (examples): Torture (crimes against humanity) • Together with several other men, Simić personally beat four detainees at the...»

«Introduction Sean Matgamna I: Constructing the socialist order Men make their own history, but they do not make it just as they please; they do not make it under circumstances chosen by themselves, but under circumstances directly encountered, given and transmitted from the past. Karl Marx, The Eighteenth Brumaire. Social life is essentially practical. All mysteries which mislead theory to mysticism find their rational solution in human practice, and in the comprehension of this practice. Karl...»

«Theorising Agency in International Relations In Hobbes’s Wake The Rational Actor, the Self and the Speaking Subject ‘The most notable inventions of all was that of speech (.) without which, there had been amongst men [sic] neither common wealth, no society, nor contract, nor peace, no more than amongst lions, bears or wolves.’ Thomas Hobbes (1946 [1651], 18) ‘Like the words uttered by God in Genesis, speech is a symbolic invocation which creates, ex nihilo, a new order of being in the...»

«DRAMA’S ROLE IN SCHOOL COUNSELING by Marissa D. Morstad A Research Paper Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Master of Science Degree in Guidance and Counseling Approved: 2 Semester Credits Research Advisor The Graduate School University of Wisconsin-Stout July, 2003 ii The Graduate School University of Wisconsin Stout Menomonie, WI 54751 ABSTRACT Morstad Marissa D. Drama’s Role in School Counseling M.S. Guidance and Counseling Dr. Alan Block July 24, 2003 72...»

«Reflections on Finding Peace in the Threatening Uncertainties  of Life  Theme: Joy, peace, and contentment are available even in the threatening uncertainties of life if we trust in the goodness of God. Text: Philippians 4:4-13 Sitting in this director’s chair this morning represents two things: 1. Instead of standing behind a traditional pulpit to preach, I simply want to share with you some real time discoveries out of a recent and ongoing life situation. In other words, this...»

«THE DIFFERENT DIMENSIONS OF GAY FATHERHOOD: EXPLODING THE MYTHS Gillian A. Dunne INTRODUCTION My curiosity about gay fathers stems from a more general interest in social reproduction (Dunne 1997), and gender and the organization of work and family life (Dunne 1997, 1998a&b, forthcoming) take the view that sexuality is socially and materially constructed (Jackson 1995, Plummer 1981, Rich 1984, Rubin 1975, Weeks 1989, 1991) and that the significance of hegemonic interpretations of sexuality for...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.