WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 |

«Helmond, november 2013 Uitleenreglement Bibliotheek Helmond-Peel Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Dit reglement is bindend voor alle gebruikers van ...»

-- [ Page 1 ] --

Uitleenreglement

Helmond, november 2013

Uitleenreglement Bibliotheek Helmond-Peel

Artikel 1 Algemene bepalingen

1. Dit reglement is bindend voor alle gebruikers van de bibliotheek.

2. Met dit reglement zijn alle voorgaande reglementen vervallen.

3. Onder media wordt in dit reglement verstaan boeken, tijdschriften, cd's, cd-roms, dvd's, videobanden,

Nintendo, Playstation, software e.d.

4. Het bestuur van de bibliotheek is verantwoordelijk voor het beleid. De leiding van de bibliotheek berust bij de directeur of diegene die hem/haar vervangt.

5. De bibliotheek is geopend op door het bestuur te bepalen dagen en uren.

De bibliotheek is gesloten op algemeen erkende feestdagen, op nationale feest- en gedenkdagen, alsmede op die dagen waarop het bestuur van de bibliotheek de sluiting gelast.

Artikel 2 Toegang

1. De bibliotheek is tijdens openingstijden toegankelijk voor iedereen, met uitzondering van het omschrevene in artikel 17 lid 2. Voor jeugd en volwassenen kunnen afzonderlijke openingstijden gelden.

2. Eenieder is verplicht zich te gedragen naar de aanwijzingen van het personeel.

3. Minderjarigen worden geacht te handelen met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger. Er kunnen regels zijn gesteld waardoor jeugdigen slechts gebruik kunnen maken van de collectie, bestemd voor jeugdigen.

4. In de bibliotheek kan (gratis) gebruik worden gemaakt van de beschikbare media. Inschakeling en bediening van de apparatuur kan plaatsvinden volgens de bij het apparaat beschreven richtlijnen.

Artikel 3 Inschrijving

1. Het uitlenen van media geschiedt uitsluitend aan ingeschreven leners. In principe heeft iedereen recht op inschrijving.

2. Inschrijving van personen in de leeftijd van 14 jaar en ouder geschiedt, uitsluitend op vertoon van een geldig legitimatiebewijs. Personen jonger dan 14 jaar dienen ingeschreven te worden door hun wettelijke vertegenwoordiger. Ook hij / zij dient zich te legitimeren.

3. Als legitimatiebewijs wordt geaccepteerd: rijbewijs, (niet-Nederlands) paspoort, identiteitskaart, verblijfsvergunning.

4. Bij inschrijving kan elke lener of diens wettelijke vertegenwoordiger een van kracht zijnd exemplaar van het uitleenreglement ontvangen. Hieraan is een afzonderlijk overzicht met de uitleenvoorwaarden toegevoegd. Deze uitleenvoorwaarden kunnen tussentijds gewijzigd worden.

5. De abonnementsovereenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor een vastgestelde termijn van één jaar (12 maanden). Bij opzegging binnen dit eerste jaar vindt geen restitutie van abonnementsgeld plaats.

Artikel 4 Lenerspas

1. Na inschrijving wordt een lenerspas verstrekt.

2. Het gebruik van de lenerspas is strikt persoonlijk en de pas blijft eigendom van de bibliotheek. Bij verlies of vermissing van de lenerspas dient onverwijld aangifte te worden gedaan bij de bibliotheek.

3. De lener of diens wettelijke vertegenwoordiger is volledig aansprakelijk voor (onrechtmatig) gebruik, diefstal en andere mogelijke gevolgen van het in ongerede raken van de lenerspas, zolang de in lid 2 van dit artikel bedoelde aangifte niet is gedaan.

4. Bij vermissing van de lenerspas kan, na aangifte zoals omschreven in lid 2 van dit artikel, op vertoon van een geldig legitimatiebewijs een nieuwe lenerspas tegen vergoeding worden verstrekt.

5. Indien een vermiste lenerspas alsnog binnen de geldigheidsduur wordt teruggevonden, dient dit door de lener bij de bibliotheek te worden gemeld. De oude lenerspas dient te worden ingeleverd. Er vindt geen restitutie plaats van de vergoeding voor de in lid 4 genoemde lenerspas.

2

6. Indien een lenerspas naar het oordeel van de medewerkers van de bibliotheek waar de lener ingeschreven staat, zodanig beschadigd is dat met behulp van deze lenerspas de uitleengegevens niet meer doelmatig kunnen worden ingelezen, wordt tegen vergoeding én op vertoon van een geldig legitimatiebewijs een nieuwe lenerspas verstrekt.

Artikel 5 Adreswijzigingen

1. Veranderingen in naam en/of adres dienen door de lener zo mogelijk tevoren, mondeling of schriftelijk, aan de bibliotheek te worden meegedeeld. De bibliotheek heeft, het recht de lener te vragen zich te legitimeren. De gegevens op de lenerspas worden kosteloos veranderd.

2. Eventuele nadelige consequenties als gevolg van het niet tijdig melden van een naam- en/of adreswijziging zijn geheel voor rekening en risico van de lener.

Artikel 6 Verlenging van het lidmaatschap

1. Alle abonnementsovereenkomsten worden na de eerste contractperiode van één jaar omgezet naar een abonnement voor onbepaalde tijd, tenzij een andere abonnementsvorm dan het standaard abonnement is overeengekomen.

2. Leden die de bibliotheek hebben gemachtigd en dus via automatische incasso betalen, dienen zorg te dragen voor voldoende saldo op en omstreeks de verlengingsdatum van hun abonnement. Leden ontvangen jaarlijks, omstreeks een maand voor de verlengingsdatum van hun abonnement, een rekening/acceptgiro voor de betaling van de nieuwe abonnementstermijn.

3. Jaarlijks moeten de abonnementsgelden na het eerste verzoek voor of op de verlengingsdatum van het abonnement betaald worden.

4. Na ontvangst van de betaling door de bibliotheek wordt het lidmaatschap automatisch verlengd, zonder verstrekking van een nieuwe lenerspas.

Voor jeugdleden: Verlenging van het lidmaatschap van leden die niet gehouden zijn tot betaling, geschiedt eveneens zonder verstrekking van een lenerspas.

Artikel 7 Beëindiging van het lidmaatschap

Het lidmaatschap eindigt:

a. bij het overlijden van de lener;

b. bij uitsluiting van toegang en/of uitlening conform dit reglement door of namens de bibliotheek;

c. bij opzegging door de lener. Opzegging is in het geval van een abonnement voor onbepaalde tijd op elk moment mogelijk, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand (te rekenen vanaf de dag van opzegging). Opzegging kan geschieden op de manier waarop het abonnement is aangegaan. De bibliotheek kan bij opzegging een geldig legitimatiebewijs verlangen. De opzegging kan alleen geëffectueerd worden indien de lener alle door hem geleende/in zijn bezit zijnde media ingeleverd heeft en alle betalingsverplichtingen van de lener jegens de bibliotheek zijn voldaan;

Tussentijdse opzegging gedurende de eerste contractperiode van één jaar is wettelijk niet toegestaan; er wordt in dit geval dan ook geen restitutie van abonnementsgelden verleend.

Bij tussentijdse opzegging nadat het abonnement is omgezet naar een abonnement voor onbepaalde tijd verleent de bibliotheek de lener restitutie van het vooruitbetaalde abonnementsgeld vanaf de datum waarop het lidmaatschap eindigt, met inachtneming van één maand opzegtermijn. De restitutie bedraagt het restant van het betaalde abonnementsgeld vanaf de beëindiging van het lidmaatschap. Indien de lener nog een opeisbare verplichting heeft jegens de bibliotheek wordt deze met de restitutie verrekend.

Artikel 8 Contributie, leengelden en overige tarieven

1. Het bestuur stelt jaarlijks de hoogte van de contributie, leengelden en overige tarieven vast.

2. Een voornemen tot wijziging van de contributietarieven wordt ten minste twee maanden voor de datum van wijziging in de bibliotheek bekend gemaakt.

3

3. Leners die als zodanig staan ingeschreven bij een andere Nederlandse Openbare Bibliotheek kunnen zich, tegen overlegging van hun geldige lenerspas, laten overschrijven als lener. Over de termijn waarover elders contributie is betaald, wordt geen contributie geheven. De bibliotheek heeft het recht voor deze overschrijving een administratievergoeding te vragen.

4. Restitutie van contributie en leengelden vindt niet plaats.

Artikel 9 Voorwaarden tot het lenen van media

1. Bepaalde media (naslagwerken) worden niet uitgeleend.

2. Leengeld kan gevraagd worden. In sommige gevallen voor alle media; in andere gevallen voor bepaalde media.

3. De aantallen media die een lener in leen mag hebben, zijn afhankelijk van de samenstelling van de collectie en worden vastgesteld door het bestuur.

4. De uitgeleende media worden automatisch geregistreerd. Hierbij gelden de computerregistraties als bewijs voor de leen- en inlevertransacties.

5. De leners- en uitleengegevens worden door de bibliotheek uitsluitend gebruikt voor administratie en statistische doeleinden. Er worden geen gegevens aan derden verstrekt.

Artikel 10 Uitleentermijn en verlenging van de uitleentermijn

1. De uitleentermijn bedraagt drie weken, tenzij anders bepaald is.

2. De, in lid 1 vermelde, termijn kan maximaal drie keer worden verlengd, tenzij de media door een andere lener zijn gereserveerd, dan wel is bepaald dat verlenging niet mogelijk is.

Artikel 11 Te laat gelden

1. Alle materialen worden pas ingenomen als deze compleet zijn ingeleverd.

2. Na openingstijd ingeleverde materialen, worden pas de eerstvolgende openingsdag ingenomen.

3. Bij overschrijding van de in artikel 10 vermelde uitleentermijn wordt te laat geld in rekening gebracht per geleend medium. Indien een aanmaning c.q. een factuur verzonden moet worden, worden naast het te laat geld administratiekosten in rekening gebracht.

4. Indien de lener in gebreke blijft het omschreven te laat geld te voldoen, kan het bestuur tot incassomaatregelen laten overgaan, waarvan de daaraan verbonden kosten geheel voor rekening zijn van de lener.

5. Indien verlenging van de uitleentermijn wordt aangevraagd op het moment dat de uitleentermijn is verstreken, wordt eveneens te laat geld, zoals omschreven in lid 2 van dit artikel, in rekening gebracht.

6. Restitutie van de in dit artikel omschreven te laat gelden c.q. (administratie)kosten vind niet plaats.

Artikel 12 Reserveringen / aanvragen

1. Indien media niet beschikbaar zijn dan wel niet in de collectie opgenomen, kan de lener deze laten reserveren c.q. laten aanvragen bij een andere bibliotheek.

Voor het reserveren en aanvragen van materialen kunnen nadere regels worden gesteld.

2. Wanneer de media beschikbaar komen, ontvangt de lener hiervan bericht. De hiermee samenhangende (administratie)kosten is de lener verschuldigd.

Voor aangevraagde fotokopieën en / of fax wordt altijd de kostprijs doorberekend.

3. In geval van annulering van de reservering /aanvrage vindt geen restitutie van de in lid 2 omschreven kosten plaats.

Artikel 13 Gebruik van de media

1. De lener dient de media met uiterst zorgvuldigheid te gebruiken.

2. De media kunnen uitsluitend voor particulier gebruik worden geleend. Het maken van bandopnamen, het uitzenden per radio of het op enige andere wijze in het openbaar gebruik maken van media en dupliceren is verboden. De aansprakelijkheid hiervoor berust bij de lener.

4

3. Het is niet toegestaan de media aan derden beschikbaar te stellen.

4. Bij ontvangst dient de lener zich te overtuigen van de goede staat van de geleende media. Eventueel constateerbare beschadigingen en/of verontreinigingen dienen, alvorens de media te laten registreren, gemeld te worden bij de balie. Het is niet toegestaan materialen zelf te repareren.

5. Op verzoek van de lener wordt de geleende media, die zichtbaar en/of hoorbaar is beschadigd, gecontroleerd. Hierbij kan van de lener verlangd worden een klachtenformulier in te vullen. In alle gevallen is de apparatuur van de bibliotheek maatgevend.

Blijkt de klacht terecht zulks ter uitsluitende beoordeling van de bibliotheek, dan mag de lener gratis een andere media lenen.

6. De lener is aansprakelijk voor iedere beschadiging en/of verontreiniging die bij het terugbrengen door het personeel wordt geconstateerd en is verplicht daarvoor een vergoeding te betalen. Dit geldt ook voor materialen, die door de lener zelf zijn gerepareerd. De hoogte van de vergoeding wordt door de directeur van de bibliotheek of diegene die hem vervangt bepaald op basis van de vervangingswaarde of de herstelkosten. Indien de lener bij terugbrengen van het materiaal het personeel niet op de hoogte brengt van de beschadiging en / of verontreiniging wordt een factuur gestuurd. Voor het verzenden van een factuur worden altijd administratiekosten in rekening gebracht.

7. Indien een lener de in lid 6 genoemde vergoeding niet betaalt, wordt zijn lenerspas geblokkeerd. Indien nodig kan ook een incassobureau worden ingeschakeld. Het bepaalde in artikel 11 lid 3 is in dat geval van toepassing.

8. De aansprakelijkheid voor het overtreden van auteursrechten, copyright etc. ligt bij de lener.

Artikel 14 Vermissing van media

1. Indien de lener de door hem geleende media vermist, dient dit onverwijld aan de bibliotheek te worden medegedeeld.

2. Bij vermiste media worden vervangings- alsmede administratiekosten bij de lener in rekening worden gebracht. Eventueel te laat geld wordt niet in rekening gebracht.

3. Indien een lener de in lid 2 genoemde kosten niet betaalt, wordt zijn lenerspas geblokkeerd totdat de rekening is voldaan. Indien nodig kan een incassobureau worden ingeschakeld. Het bepaalde in artikel 11 lid 3 is in dat geval van toepassing.

4. Indien een lener vermiste media terugvindt, zijn deze zijn eigendom. Vanwege de hoge inwerkkosten neemt de bibliotheek geen media retour, die reeds vergoed zijn. Eveneens vindt geen restitutie plaats van de vergoeding, zoals genoemd in lid 2 van dit artikel.

Artikel 15 Aansprakelijk bij uitleen van cd’s, cd-rom’s, software en dvd’s, levering van diensten

1. De bibliotheek controleert regelmatig of de cd’s, cd-rom’s, software en videobanden nog in goede staat zijn. De bibliotheek sluit echter uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit constructie-, fabricage- en/of instructiegebreken van, de door haar uitgeleende materialen uit. Het zelfde geldt voor gebreken in door de bibliotheek verrichte diensten, tenzij het gaat om gebreken die te wijten zijn aan grove schuld van (medewerkers van) de bibliotheek.Pages:   || 2 |


Similar works:

«Responsible Energy Costs in Higher Education and Further Education – Stage One (RECSO) Final Report November 2010 Authors: David Aeron-Thomas d.aeron-thomas@forumforthefuture.org Martin Bennett mbennett@glos.ac.uk Peter James peterj@dsl.pipex.com Zoe Le Grand z.legrand@forumforthefuture.org Contact Person: Martin Bennett Contents 1 Acknowledgements 2 Executive Summary 3 Background 4 Aims and Objectives 5 Methodology 6 Implementation 7 Potential mechanisms 8 Outputs and ResultsDesk Research 9...»

«2011 Pumpkin Project List Jennifer Bradley Assistant Gardener, HRC Characteristics of Cucurbit Species Argyrosperma/ Mixta: sister to moschata. Include Silverseed, Callicarpa (Cushawtypes). Maxima: soft stem (like soft cork). Originated in South America, include: Australian Blues, Banana, Hubbard, Buttercup, Turban, etc. Moschata: high in carotenoids, some are Central American, include Japonica, Tropical, Cheese, and Neck varieties. Pepo: oldest and most diverse group. Came from Americas,...»

«HAZARD MITIGATION PLAN ANNEX FOR NORWICH, CONNECTICUT An Annex of the Southeastern Connecticut Regional Hazard Mitigation Plan PREPARED FOR: Southeastern Connecticut Council of Governments DATE: June 2005 COMMUNITY CONTACTS Arthur L. Lathrop Mayor Gene Arters Emergency Management Director SOUTHEASTERN CONNECTICUT COUNCIL OF GOVERNMENTS STAFF James S. Butler, AICP Executive Director Linda Parquette Senior Planner Colleen Bezanson GIS Specialist Thomas Seidel Senior Planner CONSULTANTS DELTA...»

«international journal of scottish literature www.ijsl.stir.ac.uk ISSN 1751-2808 ISSUE SEVEN, AUTUMN/WINTER 2010 Editorial: Translation and Scottish Literature John Corbett Translation often touches a raw nerve, particularly when advocates of a literary tradition define that tradition on the grounds of cultural nationalism. In ‘Tam O’Shanter’ Robert Burns extols his native hornpipes, jigs, strathspeys and reels over the ‘cotillion brent-new frae France’, and elsewhere celebrates the...»

«2008 – 2009 CATALOG The information contained in this catalog is the most accurate available at the time of publication, but changes may become effective before the next catalog is printed. It is ultimately the student’s responsibility to stay abreast of current regulations, curricula, and the status of specific programs being offered. Further, the College reserves the right to modify requirements, curricula offerings, and charges, and to add, alter, or delete courses and programs through...»

«C# THREADING AND EVENTS GHI Electronics, LLC Where Hardware Meets Software BrainPad – C# – Threading and Events Contents Introduction Overview Guidelines Methods Overloading Methods Exercise Boolean Variables Exercise The new Keyword Exercise Threading Exercise Events Exercise Page 1 of 15 BrainPad – C# – Threading and Events Introduction The BrainPad circuit board is designed as a powerful educational tool that can be used to teach everyone from kids, to college students and...»

«IN THE SUPREME COURT OF TEXAS ════════════ NO. 14-0574 ════════════ J&D TOWING, LLC, PETITIONER, v. AMERICAN ALTERNATIVE INSURANCE CORPORATION, RESPONDENT ═════════════════════════════════════════════ ON PETITION FOR REVIEW FROM THE COURT OF APPEALS FOR THE TENTH DISTRICT OF TEXAS...»

«EPA 430-R-15-004 Inventory of U.S. Greenhouse Gas Emissions and Sinks: 1990 – 2013 APRIL 15, 2015 U.S. Environmental Protection Agency 1200 Pennsylvania Ave., N.W. Washington, DC 20460 U.S.A.HOW TO OBTAIN COPIES You can electronically download this document on the U.S. EPA's homepage at http://www.epa.gov/climatechange/emissions/usinventoryreport.html. To request free copies of this report, call the National Service Center for Environmental Publications (NSCEP) at (800) 490-9198, or visit the...»

«Applicability of Tether Deployment Simulation and Tests based on YES2 Flight Data Michiel Kruijff* Delft University of Technology, 2629 HS, Delft, The Netherlands Delta-Utec Space, 2312 TT, Leiden, The Netherlands Erik J. van der Heide Delta-Utec Space, 2312 TT, Leiden, The Netherlands Marco Stelzer Astrium GmbH, 88090 Immenstaad, Germany Tether deployment data from the second Young Engineers Satellite (YES2) experiment is compared to advanced simulator and ground test results, in order to draw...»

«research for a sustainable future Starling Control and Management in Macquarie Street, Dubbo Report No. 77 Maggie J. Watson Table of Contents List of Figures List of Tables Part A: Project Outline 1. Project Information 1.1 Project Name 1.2 Personnel 1.3 Period of Project 1.4 Project Objectives 2. Project Description 2.1 Project Background 2.2 Starlings 2.3 Macquarie Street, Dubbo Part B: Review of Starling Natural History & Behaviour 1. Taxonomy 1.1 Scientific Name 1.2 Common Name 2. Natural...»

«New York State Office of the State Comptroller Thomas P. DiNapoli Division of State Government Accountability Selected Operating Practices Thoroughbred Breeding and Development Fund Report 2011-S-36 November 2012 2011-S-36 Executive Summary Purpose To determine whether the New York State Thoroughbred Breeding and Development Fund (Fund) has been receiving all of the statutory commissions it is due from New York State-based racetracks, off-track betting corporations (OTBs), and Video Lottery...»

«ASSESSMENT OF THE MEAT GOAT INDUSTRY AND FUTURE OUTLOOK FOR U. S. SMALL FARMS Sandra G. Solaiman, PhD, PAS Professor Animal and Poultry Sciences Tuskegee University Tuskegee, AL 36088 ssolaim@tuskegee.edu August 2007 1 INTRODUCTION Goats are the most popular animals in the world, and goat meat and milk consumption is most widely distributed in the world. Goats are popular with small holders because of their efficient conversion of feed into edible and high-quality meat, milk and hide. Goats are...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.