WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTS«SANCTA MARIA, ORA PRO NOBIS! V májových pobožnostech je pravidelně zastoupena modlitba litanií k Panně Marii, která se vyskytuje v různých ...»

5

květen

2007

SANCTA MARIA, ORA PRO NOBIS!

V májových pobožnostech je pravidelně zastoupena modlitba litanií k Panně Marii,

která se vyskytuje v různých formách a variacích, jak se objevují v bohaté modlitební praxi

nejen u nás, ale i v jiných zemích katolické tradice s pestrou a mnohotvárnou mariánskou

úctou.

Zřejmě nejpůvodnější a nejzákladnější budou v této oblasti

Loretánské litanie. Panna Marie se tu vzývá 50 názvy, vzatými z Písma a z Otců.Řecké slovo litanie znamená prosbu. V liturgii se tak začalo říkat modlitbám, ve kterých je stálý dialog mezi tím, kdo se předmodlívá, a lidem, který odpovídá. Na Západě se užívaly hlavně při procesích. Proto slovo „litania“ značí často procesí. Původně to byly prosby k Bohu za potřeby lidu.

Na Východě se užívají už ve 3. století. Později se jich užívá ke cti svatých.

Litanie mariánské se vyvinuly rozvinutím tří proseb, které jsou na počátku litanií ke všem svatým: svatá Maria, svatá Boží Rodičko, Panno panen. Jakýsi druh mariánských litanií se vyskytuje už v 8. století ve Španělsku. V Benátsku se zpívávaly od r. 1280 dlouhé litanie při procesích s obrazem Panny Marie (Nicopeia, byzantského stylu), opakovalo se stále „svatá Maria“, a přitom se rozvíjely další tituly a obrazy mariánské.

V 16. století bylo mnoho druhů takových litanií. V Loretě se zpívávaly každý den v týdnu jiné R. 1601 však zakázal Klement VIII. skládání nových, k užívání v kostele pak schválil jenom litanie všech svatých a z mariánských jednu formu z těch, které se zpívaly v Loretě, ve které byly převážně tituly vzaté z Písma. Římská kongregace obřadů zakázala, aby se k nim bez schválení přidávaly prosby nové. Jen pět nových se tu časem dostalo.

Po slavném prohlášení dvou dogmat se přidalo „Královno bez poskvrny dědičného hříchu počatá“ a později „Královno na nebe vzatá“. Za první světové války vznikla prosba „Královno míru“. Lev XIII. Zavedl „Královno svatého růžence“ a „Matko dobré rady“, Jan Pavel II.

zavedl invokaci „Královno rodin“. Je tedy všech proseb 50. V našich krajích se loretánské litanie často zpívají, zvláště při májových pobožnostech, na zlidovělý nápěv Křížkovského.

-1- Některé invokace těchto litanií mohou vypadat podivně nebo nesrozumitelně.

Potřebné vysvětlení těchto problematičtější proseb a titulů Panny Marie můžeme nají v bohaté literatuře nebo je můžeme zachytit v májových promluvách, kde se někdy objasňují.

Všimněme si jedné takové zvláštní prosby s oslovením:

„VĚŽI Z KOSTI SLONOVÉ“.

Tento výraz nacházíme ve starozákonní knize Píseň písní :

Něco podobného pak můžeme najít v knize Žalmů:

„Tvé hrdlo je jak věž ze slonoviny“(Vlp 7,5) „Celé tvé roucho myrhou, aloe, kasií voní, z paláců zdobených slonovou kostí hra strun zní pro radost tobě. (Ž 45,9) Panna Maria je nejen pevnou věží, ale i krásnou a vzácnou věží.

Ani my, lidé třetího tisíciletí, nejsme jiní než dávní lidé. I my tak jako oni chceme co nejvzácnější a nejdrahocennější věci. Z dějin Izraele víme, že jejich nejmoudřejší a nejbohatší král Šalamoun sháněl ten nejvzácnější materiál na výzdobu chrámu, ale i svého paláce a svého trůnu. Ten hýřil ozdobami ze slonoviny, které byly umělecky zhotovené.

Slonovinu prodávali jako drahocenný materiál Ozdoby z ní svědčily o vznešenosti a kráse budov. Slonovina je však symbol pevnosti.

Je to nádherné přirovnání pro Pannu Marii. Věž ze slonové kosti!

Maria! Ty jsi naše nejkrásnější a nejvzácnější Věž. Přehodnotila jsi však naše hmotné hodnoty. Z královského Davidova rodu jsi nám dala slíbeného potomka podle Boží smlouvy.

Ty sama jsi Věž Davidova. Ozdobou tvé věže jsou tvé úžasné ctnosti, které neporovnatelně převyšují drahocennost ozdob a výrobky ze slonoviny.

Tvá panenská pokora je základem věže života.

Tvá čistota září jako světelný maják na paláci stvořeného světa. Zdaleka se třpytí, přitahuje a volá: „Pojďte, děti, já jsem Matka krásného milování!“ Tvá spoluúčast na našem vykoupení v tmavnoucím slunci na Kalvárii je jako skvělý rubín na sněhobílém poli čistoty, který dosvědčuje: „V bolesti jsem vás porodila. Jste drazí mému srdci!“ Tvá mateřská starost o lidi, kterou jsi ukázala v Káně při nedostatku vína na svatbě… Tvůj tichý ústup do ústraní, když tě tvůj Boží Syn vyhlásil za matku všech, co plní vůli Otce!...To vše svědčí, že jsi do své lásky k Synu zahrnula i nás. Máme se od tebe mnohému učit a za mnohé děkovat!

Tvůj život ční mezi námi jako vysoká věž, ale věž, která je z nejdrahocennějšího materiálu, jaký si nelze koupit ani zasloužit. Je možné ho jen obdivovat a v naději a poníženosti na něj čekat. Měřítkem tvé výšky je láska, která zasáhla Boha a přiblížila ho k nám. Tou samou silou lásky dokážeš vynést k Bohu i nás, ubohé hříšníky.

-2Slituj se nad nám, Věži vzácná, slituj se a pomoz i nám alespoň trochu se změnit na živou a krásnou lásku, podobné tobě, Věži z kosti slonové!

–  –  –

Poutní slavnost v kostele sv. Jana Nepomuckého bude ve středu 16. května ✔ v 17.30 hod. Proto v tuto dobu nebude sloužena pravidelná mše sv. v kostele Nejsvětější Trojice. Všichni farníci i poutníci z celého světa jsou zváni na poutní slavení eucharistie a radostné agapé na rozkvetlé louce před kostelem.

Biblická katecheze o životě Pána Ježíše ve světle evangelií pokračuje ✔ v sobotu 5. a 19. května v 18.15 hod. ve farním sále.

Poslední díl filmu o životě sv. Pavla, apoštola bude promítán v sobotu ✔

12. května po večerních bohoslužbách v 18.15 hod. ve farním sále.

–  –  –

Když to nebralo konce, oslovil jsem tu dobrou ženu konstatováním, že musí asi být velice nábožná, když děti stále oslovuje naznačeným způsobem. Paní se zarazila, ale podezření z nábožnosti briskně odmítla s tím, že ona je uvědomělá komunistka a s Bohem nechce mít nic společného. Na moji námitku, proč tedy nepoužívá jména jí bližší, např Lenin, Marx nebo Fidel, rozpačitě odvětila, že to by se asi nehodilo. Otázal jsem se jí ještě, jestli podobným způsobem hovoří i v zaměstnání (věděl jsem totiž, že je to sekretářka jednoho okresního tajemníka kompartaje, ale ona nemohla vědět, že já to vím). Na to už mi neodpověděla, pouze odsekla, že jsem „ňákej moc chytrej“, a abych se radši staral sám o sebe. Potom asi za půl hodiny vlak zastavil na ostravském nádraží, soudružka sekretářka byla doma a s dětmi vystoupila. Fakt ale je, že od ukončení hovoru se mnou mluvila s dětmi z mého hlediska zcela nezávadně, zmíněných slovních obratů již nepoužila ani jednou. Jestli si to vynahradila později, to ovšem nevím.

Na tuto příhodu si často vzpomenu, když podobným způsobem slyším hovořit i jiné lidi; někteří jsou dokonce častými návštěvníky kostela a bohoslužeb. Považují to, podobně jako zmíněná soudružka, za pouhou frázi, nic neznamenající úsloví, a vůbec je nenapadá, že překračují druhé Boží přikázání z Desatera.

Před časem jsem tuto příhodu vyprávěl jednomu z přátel, kterému také vadí tento zlozvyk u lidí, jinak nám svým smýšlením docela blízkých. Řekl mi, že on si to vyřešil po svém tak, že vždy, když někoho zaslechne brát Boží jméno nadarmo, v duchu pronese např.

pozdrav „Chvála Kristu“, nebo jinou podobnou myšlenku směřující k Boží oslavě. Myslím, že je to nápad docela vhodný k následování, že ?

–  –  –

Narodil se r. 1576 ve Skoczově (tehdy v Těšínském Slezsku, které bylo částí Habsburské monarchie, nyní Polsko) jako syn měšťana. Po otcově smrti se ve věku 12 let s matkou odstěhoval do moravského Příbora. Tam navštěvoval farní školu.

Pak studoval v Olomouci u jezuitů. Pak přešel na univerzitu do Prahy a v r. 1602 dosáhl bakalářského stupně.

Tehdy se rozhodl pro kněžské povolání. Teologii vystudoval ve Štýrském Hradci. V r. 1607 byl v Brně vysvěcen na kněze. Během jedenácti let působil úspěšně v šesti farnostech olomoucké diecéze (Olomouc ještě nebyla sídlem arcidiecéze a diecéze zahrnovala celou Moravu). Poslední byla farnost v Holešově, kam ho povolal Ladislav z Lobkovic, zemský místodržící a věrný katolík, který ho podporoval. Jeho odpůrcem byl vlivný nekatolík Václav Bítovský z Bystřice.

Pak ale nastaly zlé časy. Vypuklo české povstání proti Habsburkům, jehož příčiny byly náboženské i mocenské. Lobkovic i olomoucký kardinál Dietrichstein byli uvězněni, stejně tak jako olomoučtí kanovníci a další katoličtí kněží. Jezuité byli vypovězeni. Sarkander se nejdříve ukrýval, pak se rozhodl, že splní svou dávnou touhu navštívit svatyni Matky Boží Čenstochovské. V Polsku pobyl několik měsíců. Pak byl Lobkovicem povolán zpátky do Holešova.

V únoru 1620 vtrhlo na Moravu polské vojsko a pustošilo zejména nekatolická panství.

Když se blížili k Holešovu, shromáždil Sarkander obyvatele a vyšel v průvodu s Nejsvětější Svátostí polským žoldnéřům naproti. Ti ušetřili Holešov a šli dále.

Tato událost se stala důvodem k obvinění Jana Sarkandera z toho, že přivedl polské vojsko na Moravu. Brzy na to byl uvězněn v olomouckém žaláři. Začaly výslechy, v nichž nově jmenovaní soudci žádali, aby se přiznal a aby vyzradil zpovědní tajemství Ladislava Lobkovice. Sarkander vinu odmítl a řekl, že zpovědní tajemství nikdy nezradí.

Výslechy pokračovaly a k zlomení vězně bylo použito mučení. Mučen byl několikrát velmi krutě a za měsíc po posledním výslechu Sarkander na jeho následky zemřel 17.března 1620.

Na Moravě začal být velice brzy uctíván jako mučedník a tato úcta je tam stále živá.

Byl blahořečen papežem Piem IX dne 6.května 1859. Ten den se světí jeho památka. Jeho tělo je pohřbeno v olomoucké katedrále. Svatořečení Jana Sarkandera papežem Janem Pavlem II. v Olomouci jsme byli svědky 21. května 1995.

–  –  –

101. V jakém smyslu je celý Kristův život tajemstvím?

Celý Kristův život je událostí zjevení. Co je na jeho pozemském životě viditelné, to přivádělo k jeho neviditelnému tajemství, především k tajemství jeho božského synovství. „Kdo viděl mne, viděl Otce“ (Jan 14,9). Mimoto i spása je zcela plodem kříže a zmrtvýchvstání, celý

-5Kristův život je tajemstvím spásy, protože všechno, co Ježíš dělal, říkal a trpěl, bylo zaměřeno na spásu člověka padlého hříchem, na jeho návrat k původnímu povolání Božího dítěte.

102. Jak byla připravována Ježíšova tajemství?

Především dlouhým, mnoho staletí trvajícím obdobím očekávání Mesiáše, které znovu prožíváme při slavení adventní liturgie. Bůh, kromě nejasného očekávání, které probouzel i v srdcích pohanů, připravoval příchod svého Syna prostřednictvím Staré smlouvy až po Jana Křtitele, který je posledním a největším z proroků.

103. Co učí evangelium o tajemstvích Ježíšova narození a dětství?

O vánocích se nebeská sláva projevuje ve slabém dítěti; Ježíšova obřízka (Lk 2,21) je znamením jeho příslušnosti k hebrejskému lidu a předobrazem našeho křtu; zjevení Páně je představením Krále-Mesiáše Izraele všem národům; při obětování v chrámě přichází v Simonovi a Anně celé očekávání Izraele vstříc svému Spasiteli; útěk do Egypta a zavraždění neviňátek (Mt 2,13)n) ukazují, že celý Kristův život bude ve znamení pronásledování; jeho návrat z Egypta připomíná exodus a představuje Ježíše jako nového Mojžíše: pravého a definitivního osvoboditele.

104. Čemu nás učí Ježíšův skrytý život v Nazaretě?

Během svého skrytého života v Nazaretě zůstává Ježíš skryt v mlčení obyčejného života.

Umožňuje nám tak, abychom s ním byli spojeni ve svatosti všedního života, který je utvářen modlitbou, prostotou, prací a rodinnou láskou. Ježíšova poslušnost vůči Marii a Josefovi, jeho pěstounovi, je obrazem jeho synovské poslušnosti vůči Otci. Maria a Josef svou vírou přijímají Ježíšovo tajemství, i když je vždy plně nechápou.

Poznáváme naše farníky V dubnu oslavila 80 let života paní Jiřina Hynková. Ženy často zůstávají ve stínu svých (i jiných) mužů, ale jejich nenápadné práce a modlitby jsou jistě vysoce ceněny Pánem Nejjvyšším.

Naše jubilantka je toho příkladem. Představujeme ji jako skromnou ženu, pravidelně sedající při bohoslužbách u sv. Jana Nep. ve třetí lavici levé strany. Dříve s manželem, nyní na témže místě léta sama. Dílo jejích rukou všichni máme před očima celý advent – krásný adventní věnec s láskou pro tuto dobu pravidelně připravuje. Patří jí náš dík spolu s přáním zdraví mysli i těla a ochrany Boží do dalších let.

Vydává: Římskokatolická košířská farnost v Praze 5 Redakční rada: P. Lohelius Klindera, Th.D., S. Dobeš, M. Práger Uzávěrka: 15. každého měsíce Tech. red.: J. Brůček Náklad: 170 výtisků Č.ú.: 125708379/0800 Internet: http://kosirska.farnost.cz Neprodejné

-6-Similar works:

«Scientific Models for Religious Knowledge: Is the Scientific Study of Religious Activity Compatible With a “Religious Epistemology”? by Andrew Ralls Woodward A Thesis submitted to the Faculty of Divinity of the University of Trinity College and the Theological Department of the Toronto School of Theology In partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Theology awarded by the University of Trinity College and the University of Toronto © Copyright by Andrew Ralls...»

«North Bay Rowing Club Junior Crew Handbook Why should you row a boat race? Why endure long months of pain in preparation for a fierce half hour That will leave you all but dead? Does anyone ask this question? Is there anyone who would not go through all its costs, and more, for the moment when anguish breaks into triumph – or even for the glory of having nobly lost? Is life less than a boat race? If a man will give all the blood in his body to win the one, will he not spend all of the might...»

«Mathematical and Scientific and Miscalculations in Lucretius De Rerum Natura, Book I Gary Martin [This paper was originally written in Autumn, 1993 for the Latin 412 course at the University of Washington in Seattle, in partial fulfillment for the B.A. in Classics (received in 2001). The paper was modified slightly in December, 2001.] I. INTRODUCTION It should not seem surprising that a two-thousand year old treatise on the workings of the universe should in our day be found to contain a few...»

«Speckled And Tagged | Fishermans Post http://www.fishermanspost.com/2012/guide-times/speckled-and-tossed Fishing in Virginia Beach Drop a Line & Find Your Hot Spot. Download a Free Vacation Guide. www.VisitVirginiaBeach. « Ocean Isle March 29, 2012 | Main | Swansboro March 29, 2012 » Speckled And Tagged By Fish Post | March 29, 2012 This 3 lb. Neuse River speckled trout fell for an custom orange MR17 MirrOlure made specially for Capt. Dave Stewart of Minnesott Beach Bait and Tackle....»

«UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM 10-K (Mark one) È ANNUAL REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the fiscal year ended December 31, 2011 OR ‘ TRANSITION REPORT PURSUANT TO SECTION 13 OR 15(d) OF THE SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934 For the transition period from to Commission file number 0-8135 SIGMA-ALDRICH CORPORATION (Exact name of registrant as specified in its charter) Delaware 43-1050617 (State or...»

«Successful financing schemes of biomass project development Introduction The booklet offers a compilation of case studies of innovative financing schemes and solutions for biomass heating plants. It aims to inspire regional and local decision makers to make use of these experiences. It summarises successful financing methods for 22 ? 22 biomass heating plants in 12 European 21 regions 20 19 ? heating solutions for churches, apartment 14 18 and service buildings, city halls, hospitals, 17 15 13...»

«René Houtrides Griffonia I was holding one of Benjamin’s socks. The vacuum attachment had choked while I was cleaning under the faded green sofa and, when I pulled the nozzle out, the curl of one sock hung—limp and trembling—from the hose opening. I was alone in my small apartment above the Chinese restaurant, with one dangling sock from the once-alive foot of my now-dead lover. The smell of egg rolls wafted in. The restaurant’s kitchen started up early. The phone rang. “Steven,...»

«Saurashtra University Re – Accredited Grade ‘B’ by NAAC (CGPA 2.93) Thakore, Sheetal Y., 2010, Select Women's Autobiographies: A Study, thesis PhD, Saurashtra University http://etheses.saurashtrauniversity.edu/id/eprint/136 Copyright and moral rights for this thesis are retained by the author A copy can be downloaded for personal non-commercial research or study, without prior permission or charge. This thesis cannot be reproduced or quoted extensively from without first obtaining...»

«Great Los Angeles River CleanUp: La Gran Limpieza Participant Release Of Liability, Indemnification, & Image Release Form As a Participant I freely choose to participate in the Friends of the Los Angeles River’s (“FOLAR”) Great Los Angeles River CleanUp: La Gran Limpieza (“CleanUp”), and I understand and agree to the following: 1. That my participation in the Cleanup is strictly as a volunteer, and I am not entitled to any compensation or benefit from FOLAR and/or any of the Cleanup...»

«NDA 21-214/S-006 NDA 21-214/S-007 Page 5 HIGHLIGHTS OF PRESCRIBING INFORMATION These highlights do not include all the information needed to use WARNINGS AND PRECAUTIONS • Rescula has been reported to increase pigmentation of the iris (5.1) RESCULA safely and effectively. See full prescribing information • Rescula has been reported to increase pigmentation of the periorbital for RESCULA. tissues and eyelashes (5.2) • Rescula should be used with caution in patients with active Rescula...»

«Teorías Feministas de la Tecnología: Evolución y principales debates. Núria Vergés Bosch Grupo COPOLIS. Departamento de Sociología y Análisis de las Organizaciones. Universitat de Barcelona. Sumario Las teorías feministas de la tecnología se constituyen como la expresión teórica de una serie de diversos y controvertidos movimientos sociales y políticos, filosofías y prácticas que tienen como común denominador la oposición y la voluntad de superar el sexismo y el androcentrismo...»

«Needles, Haystacks, Filters and Me: The It Confidence Dilemma Sylvia Lauretta Edwards and Christine Susan Bruce Centre for Information Technology Innovation, Faculty of Information Technology Queensland University of Technology, 2 George Street, Brisbane 4000 CITATION Edwards, S.L. & Bruce, C.S. (2002) Needles, haystacks, filters and me: the IT confidence dilemma. Refereed Conference Paper presented at Lifelong Learning Conference 2nd: Yeppoon, Central Queensland, Australia, 16-19 June 2002....»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.