WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 33 |

«EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 77 (2009) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2009 KOMITET REDAKCYJNY Wojciech Ciechomski, Alina ...»

-- [ Page 1 ] --

ZESZYTY NAUKOWE

Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

w Warszawie

EKONOMIKA

i ORGANIZACJA

GOSPODARKI

ŻYWNOŚCIOWEJ

NR 77 (2009)

Wydawnictwo SGGW

Warszawa 2009

KOMITET REDAKCYJNY

Wojciech Ciechomski, Alina Daniłowska, Michał Pietrzak, Henryk Runowski, Izabella Sikorska-Wolak, Joanna Szwacka-Mokrzycka, Maria Zajączkowska – redaktor naczelna, Aneta Stańko – sekretarz Komitetu Redakcyjnego

RECENZENCI

Stanisław Bagieński, Alina Daniłowska, Jan Hybel, Irena Jędrzejczyk, Sławomir Juszczyk, Henryk Runowski, Stanisław Stańko, Mirosław Wasilewski, Wojciech Ziętara Tłumaczenie streszczeń – Magdalena Mądra Redaktor – Jan Kiryjow Redaktor techniczny – Krystyna Piotrowska Korekta – Jadwiga Rydzewska ISBN 978-83-7583-139-9 Wydawnictwo SGGW ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa tel. (0 22) 593 55 20 (-22, -25 – sprzedaż), fax (0 22) 593 55 21 e-mail: wydawnictwo@sggw.pl www.wydawnictwosggw.pl Druk: Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, www.grzeg.com.pl Spis treści Jacek Grzywacz Ryzyko kredytowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Sławomir Juszczyk, Artur Nagórka Fundusze parasolowe i lokaty bankowe jako miejsce gotówki przedsiębiorstwa. 19 Anatoliy Chupis Financial Regulation of Mortgage Relations

Victoria Borisova Providing Loans for Agricultural Cooperatives in Ukraine

Tomasz Siudek Wzrost gospodarczy a efektywność działania wybranych banków spółdzielczych w Polsce – aspekty teoretyczne i praktyczne

Katarzyna Kochaniak Analiza kosztu funduszy własnych grupy banków giełdowych w Polsce............. 69 Jarosław Poteraj Analiza porównawcza efektywności powszechnych towarzystw emerytalnych na przykładach firm z grup kapitałowych Poczty Polskiej i Allianz

Grażyna Ancyparowicz Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. 89 Krystyna Brzozowska Współpraca aniołów biznesu z funduszami venture capital w Polsce................. 105 Adam Samborski Finansowanie inwestycji rzeczowych w warunkach destabilizacji sektora finansowego: doświadczenia japońskich przedsiębiorstw

Bogdan Klepacki, Barbara Kusto Ocena kondycji finansowej gmin województwa świętokrzyskiego

Andrzej Sobczyk Finansowanie rozwoju gminy z dochodów własnych

Dorota A. Hałaburda Analiza płynności finansowej jednostek samorządu terytorialnego

Małgorzata Błażejowska Finansowe wsparcie rozwoju lokalnego w ramach partnerstwa publiczno-

-prywatnego w opinii władz samorządowych

Kinga Gruziel Istota i założenia optymalizacji podatkowej – wybrane aspekty

Marzena Chmielewska Podatek rolny w dochodach budżetowych gmin

Magdalena Mądra Kształtowanie poziomu zadłużenia w zależności od powierzchni użytków rolniczych gospodarstw rolnych

Mirosław Wasilewski, Aleksandra Pisarska Źródła finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw................. 217 Jacek Grzywacz Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Ryzyko kredytowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Wstęp Dostęp do kredytu warunkuje dzisiaj realne możliwości funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku oraz jego rozwój. Jest to szczególnie istotne w przypadku sektora małych i średnich jednostek, które wykazują permanentny brak kapitału, przy znacznie ograniczonych możliwościach finansowania się wypracowanym zyskiem. Tymczasem koszt kredytu bankowego w Polsce skutecznie hamuje zapał inwestycyjny przedsiębiorców, negatywnie również wpływa na szanse stymulowania bezpiecznego poziomu płynności finansowej. Koszt ten jest w istotnym stopniu wynikiem rygorystycznej oceny przez banki ryzyka kredytowego towarzyszącego działalności MSP w atmosferze narastających trudności gospodarczych.

Celem artykułu jest ocena uwarunkowań dostępu przedsiębiorców do wsparcia finansowego ze strony banków oraz próba wskazania, na ile polityka banków wynika z racjonalnych przesłanek, w jakim stopniu natomiast stymulowana jest subiektywnym podejściem do kategorii ryzyka towarzyszącego MSP „windującej” cenę kredytu. Problem ten dotyczy również innych instrumentów finansowych, wśród których zwrócono uwagę na faktoring.

W artykule wykorzystano w szerokim stopniu cykliczne wieloletnie badania autora dotyczące procesów gospodarczych zachodzących w Polsce, postrzeganych przez pryzmat działalności przedsiębiorstw, reprezentujących przede wszystkim sektor MSP. Badania te obejmują również sektor bankowy.

Przeszkody rozwojowe Nikogo dziś nie trzeba przekonywać, że sektor małych i średnich przedsiębiorstw jest w Polsce głównym stymulatorem rozwoju gospodarczego. Oczywistym potwierdzeniem tego faktu jest wysoki udział tych jednostek w wielkościach o charakterze makroekonomicznym, charakteryzujących procesy gospodarcze. Wskazuje na to chociażby wysoki, ponad 70-procentowy odsetek osób czynnych zawodowo zatrudnionych w MSP, przekraczający 60% udział mikroprzedsiębiorstw w uzyskiwanych przychodach ogółem, czy wreszcie blisko 50-procentowy udział w tworzeniu produktu krajowego brutto. Roli tego rodzaju przedsiębiorczości nie umniejsza fakt, że w niektórych dziedzinach gospodarki wysoce niedostateczne wydaje się wykorzystanie jej potencjału. Dotyczy to np.

aktywności eksportowej, zdominowanej przede wszystkim przez duże przedsiębiorstwa.

Z drugiej strony jednak, swoistym wręcz paradoksem jest mnogość przeszkód piętrzących się nadal przed przedsiębiorcami próbującymi w różny sposób realizować zamierzenia rozwojowe. Trudności, o których mowa, dotyczą zarówno prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej i permanentnych kłopotów z utrzymaniem płynności finansowej, jak też realizowania długoterminowych planów rozwojowych, wiążących się ściśle z koniecznością stałej walki o pozycję konkurencyjną na rynku. Nie jest przy tym łatwo, wbrew pozorom, jednoznacznie sklasyfikować bariery rozwojowe przedsiębiorstw w Polsce. Mają one bowiem różnorodny charakter, a poza tym, opinie przedsiębiorców wynikają często ze specyfiki działalności, którą prowadzą. Pomimo tego bowiem, że sektor MSP podlega jednoznacznej klasyfikacji według znanych, wykorzystywanych powszechnie kryteriów (np. wielkość zatrudnienia, obroty, suma bilansowa, skala działania), ma on nader zróżnicowany charakter. Wystarczy chociażby podać przykład opinii i zachowań mikroprzedsiębiorstw, zdecydowanie często odmiennych od firm średnich, czy nawet wielu małych, nieklasyfikowanych w ramach sektora mikro. Pojęcie „MSP” ma zatem szerokie i zróżnicowane znaczenie i warto o tym pamiętać przy dokonywaniu oceny funkcjonowania tego typu przedsiębiorczości, a także – co jest istotne – przy podejmowaniu decyzji gospodarczych mających stymulować jej rozwój.

Wskazując na czynniki ograniczające rozwój przedsiębiorstw w Polsce warto podkreślić, że z jednej strony mają one rozbudowany charakter, z drugiej zaś charakteryzują się określoną powtarzalnością, chociaż znaczenie poszczególnych elementów zmienia się, w zależności od aktualnej sytuacji gospodarczej.

Miało to miejsce co najmniej od ostatnich dziesięciu lat, czego przykładem są chociażby opinie przedsiębiorców dotyczące uregulowań o charakterze fiskalnym. W Polsce nie jest łatwo wskazać jasne i czytelne uregulowania dotyczące podatku VAT. Wprawdzie niemalże stale podejmowane są próby uporządkowania tej kwestii, nie przynoszą one jednak jak dotychczas oczekiwanych rezultatów. Wystarczy, jak twierdzą przedsiębiorcy, spojrzeć na objętość samej ustawy, wraz ze wszystkimi załącznikami wyjaśniającymi i normującymi poszczególne zagadnienia dotyczące tej strefy gospodarczej. Stale również niepokoi częstość 7 zmian w zakresie tych regulacji, za którymi „nie jest łatwo nadążyć”. Czynniki regulujące rozwój przedsiębiorstw w Polsce ilustruje tabela 1.

–  –  –

Znamienne jest, że wyniki wielu badań rynkowych dotyczących tych samych zagadnień nie są identyczne nawet wówczas, gdy zachowana jest jednakowa metodologia. Z drugiej strony wskazują one na wiele wspólnych cech w opiniach i zachowaniach przedsiębiorców interpretujących rzeczywistość gospodarczą.

Tak jest np. w odniesieniu do problemu polityki fiskalnej czy też permanentnego braku źródeł finansowania oraz polityki kredytowej banków.

Dostępność do kredytu Kredyt jest podstawową formą kapitału obcego, wykorzystywaną w działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Wprawdzie głównym źródłem finansowania w sektorze MSP są środki własne (wskazuje na to, ogólnie biorąc, ponad 80% przedsiębiorców), jednak szczegółowe analizy dowodzą, że w żadnym wypadku nie pokrywają one zapotrzebowania nawet na ten kapitał, który ma finansować potrzeby bieżące. Potwierdzeniem tego jest stosunkowo niska rentowność kapitałów całkowitych oscylująca na początku 2009 roku w małych przedsiębiorstwach średnio na poziomie około 2–3%. Jest to oczywiście zróżnicowane i zależy np. od branży, w której działa jednostka. W żadnym razie nie zmienia to jednak faktu, że wypracowany przez firmy zysk nie zapewnia w wielu przypadkach nawet utrzymania bezpiecznego poziomu płynności finansowej.

8

–  –  –

Trudno jest zakwestionować sugestie Autorki przedstawione w tabeli 2, należy jednak zauważyć, że wydarzenia z 2008 roku potwierdzające narastające perturbacje na rynkach finansowych i problemy gospodarcze obejmujące również Polskę wskazują na potrzebę ciągłej weryfikacji różnorodnych poglądów. Czy można np. uznać, że franchising jest obecnie w ogóle niedostępny dla małych przedsiębiorstw? Jak można również interpretować sugestie o braku dostępu do kredytu kupieckiego i faktoringu w początkowym stadium funkcjonowania firmy? Obserwując z kolei rozwój w Polsce rynku venture capital, trudno jest potwierdzić tezę, że tego typu fundusze są „średnio dostępne” dla przedsiębiorców reprezentujących sektor średnich przedsiębiorstw. Wymogi stawiane tym firmom 9

–  –  –

Słusznie natomiast podkreśla się, że w momencie rozpoczynania działalności trudno jest w Polsce uzyskać wsparcie kapitałowe ze źródeł obcych. Dotyczy to również kredytów udzielanych przez banki, nie tylko zresztą w początkowym stadium działalności firmy. Zarówno w małych, jak też średnich jednostkach widoczny jest wysoki poziom negatywnych ocen przedsiębiorców dotyczących faktycznej aktywności banków w udzielaniu kredytów na działalność gospodarczą. Niestety, nadal w wielu dyskusjach wyrażone są często opinie potwierdzające rzekome wysokie zaangażowanie polskiego sektora bankowego w rozwój MSP. Na potwierdzenie tego przytaczane są przykłady rosnącej stale akcji kredytowej dla tych przedsiębiorstw oraz dostosowywanie przez banki procedur kredytowych i struktur organizacyjnych odpowiednich departamentów i pionów do specyfiki omawianego sektora i oczekiwań samych przedsiębiorców. Przełożenie tej, jak się okazuje, pozornej aktywności bankowców na decyzje kredytowe nie jest już takie oczywiste. Warto zatem zadać pytanie, dlaczego tak się dzieje.

Wydaje się, że odpowiedź znajduje się w analizie dwóch aspektów, ściśle zresztą

ze sobą związanych:

• po pierwsze, specyfika sektora MSP stymuluje w opinii banków określone ryzyko finansowania takich przedsiębiorstw,

• po drugie, psychoza kryzysu gospodarczego Polski przekłada się na asekuracyjną politykę kredytową banków, wynikającą również z obserwacji sytuacji na rozwiniętych rynkach w różnych częściach świata, głównie USA.

Jedną z głównych cech – jak wskazują banki – charakterystycznych dla ryzyka kredytowania małych i średnich przedsiębiorstw jest słaba jakość danych finansowych, będących podstawą oceny wniosku kredytowego. Przedsiębiorstwa te prowadzą bowiem często uproszczoną sprawozdawczość, przez co trudno jest pracownikom pionów kredytowych banków zebrać dostateczną ilość informacji.

10 Poza tym, banki wskazują na niski poziom kapitałów własnych w sektorze MSP oraz niedostateczną rentowność i płynność finansową. Wyższe ryzyko kredytowe wynika również z dużej liczby upadających małych przedsiębiorstw. Jak potwierdzają badania GUS, przeciętnie co trzecia mała firma bankrutuje w ciągu pierwszego roku działalności. W 2007 roku spośród 273,6 tys. nowych podmiotów, tylko 70,1% osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą utrzymało się na rynku do końca 2008 roku. Nowo powstałe jednostki dopiero z upływem lat poddane są dostatecznej weryfikacji rynkowej i są mocno podatne na walory popytu.

Istotnym aspektem ryzyka kredytowego przedsiębiorstw z sektora MSP jest nieefektywne zarządzanie. Często małymi firmami kierują pojedyncze osoby, nieposiadające odpowiedniego wykształcenia ani doświadczenia w prowadzeniu biznesu, co z kolei jest w istotnym stopniu rezultatem niedostatecznego poziomu kapitału w przedsiębiorstwie. W wielu przypadkach przedsiębiorców po prostu nie stać na dodatkowy koszt, jakim jest zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry zarządzającej. Jest to problem dość trudny do zidentyfikowania przez bank, ale stanowi dodatkowy czynnik stymulujący wyższy poziom ryzyka, niż w przypadku dużych przedsiębiorstw o rozbudowanych centrach decyzyjnych i zatrudniających specjalistów, np. z dziedziny zarządzania.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 33 |


Similar works:

«Teaching and Ministering to Tweens By Debbie Kolacki of Practical Resources for Churches 1 Tweens are. So what do we mean by the term “tweens”? Generally these are children ages 9 to 12, although some definitions include children who are as young as 8 or as old as 14. Tweens may also be known by the terms “preteens” and “preadolescents.” Generally, tweens are in 5th and 6th grade although the term is sometimes used for children in 4th or 7th grade. The term “tweens” is used...»

«E. H. Gombrich, Review of Charles de Tolnay on Hieronymus Bosch, The New York Review of Books, February 23rd, 1967, pp.3-4 [Trapp no.1967H.1] Bosch of Hertogenbosch Hieronymus Bosch By Charles de Tolnay Reynal, in association with William Morrow, 460 pp., $47.50 E. H. Gombrich An age which has witnessed a vogue for the “theatre of cruelty” must be responsive to the art of Jerome Bosch. Not that this great painter was in need of rediscovery; but the presentation of oeuvre in a book weighing...»

«NO. 13-983 In the Supreme Court of the United States ANTHONY DOUGLAS ELONIS, Petitioner, v. UNITED STATES, Respondent. On Writ of Certiorari to the United States Court of Appeals for the Third Circuit AMICI CURIAE BRIEF OF THE MARION B. BRECHNER FIRST AMENDMENT PROJECT AND RAP MUSIC SCHOLARS (PROFESSORS ERIK NIELSON AND CHARIS E. KUBRIN) IN SUPPORT OF PETITIONER CLAY CALVERT Counsel of Record MARION B. BRECHNER FIRST AMENDMENT PROJECT 2060 Weimer Hall Gainesville, FL 32611 (352) 273-1096...»

«An arena for things? Sociomaterial staging of strategists, devices and praxis Christian Koch Chalmers University of Technology christian.koch@chalmers.se Ole Friis Aarhus University, AU Herning olefr@hih.au.dk Page 1 Abstract Strategy practices involve social as well as material elements. More specifically, strategy formulation can be viewed as an entanglement of soft and hard materiality (i.e. procedures and templates) with social players, such as CEOs, managers and consultants. Apart from...»

«Boards and Beyond: Understanding the Changing Realities of Nonprofit Organizational Governance The Midwest Center for Nonprofit Leadership University of Missouri – Kansas City Kansas City, Missouri CONCEPT PAPER The Nonprofit Board Secretary1: A New Role Michael G. Daigneault, Esq. All progress has resulted from people who took unpopular positions. Adlai E. Stevenson INTRODUCTION he Post-Enron era has fostered a great deal of interest in nonprofit governance. The T effectiveness of boards,...»

«PROGRAMME ECCE-11 SAFECOMP 2002 Eleventh European Conference The 21st International Conference on Cognitive Ergonomics on Computer Safety, Cognition, Culture and Design Reliability and Security September 8-11, 2002 September 10-13, 2002 Catania, Italy Catania, Italy http://www.ecce.info/ http://www.safecomp.org/ EACE and EWICS TC7 are pleased to announce ECCE-11 SAFECOMP 2002 The ECCE-11 conference is organised SAFECOMP is an annual event coverby EACE. The ECCE series of confering the state of...»

«Ohio Legislative Service Commission Bill Analysis Nick Thomas S.B. 262 129th General Assembly (As Introduced) Sens. Daniels, Bacon, Coley, Lehner, Balderson, LaRose, Beagle BILL SUMMARY Increases the number of days that an item that is purchased by a pawnbroker must be held before it can be disposed of from 15 days to 25. Requires pawnbrokers to file a report of all transactions on a biennial basis. Replaces the current procedure for requiring that pawnbrokers hold items believed to be...»

«DATA SHEET CAELYX® INJECTION NAME OF THE DRUG CAELYX contains pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride.DESCRIPTION CAELYX, a pegylated liposomal formulation of doxorubicin hydrochloride, contains doxorubicin encapsulated in liposomes having surface-bound methoxypolyethylene glycol groups (pegylated liposomes). This process is known as pegylation and protects the liposomes from detection by the mononuclear phagocyte system (MPS), which increases blood circulation time. The chemical...»

«International Journal of Communication 1 (2007), Feature 123-135 1932-8036/2007FEA0123 “Drowning In Information and Starving For Knowledge”: 21st Century Scholarly Publishing1 TOBY MILLER University of California, Riverside Abstract This essay draws on scholarly and public-policy literature, along with personal experience, to examine academic publishing in the global North, especially the United States. It does so in the hope of interesting academic readers, writers, presses, and...»

«ADD USUAL ‘PICTURE STRIP’ USED ON EPEC PUBLICATION COVERS ADD USUAL ‘PICTURE STRIP’ USED ON EPEC PUBLICATION COVERS European P P P Exper tis e Centre • European PPP Exper tise Cen tre • Euro pea n P P P Ex per ti se Cen tre • Eu ro pea n P P P Ex per ti se Cen tre • Eu ro pea n PPP E x p e r t is e Ce n t re Termination and Force Majeure Provisions in PPP Contracts Review of current European practice andMajeure Termination and Force guidance Provisions in PPP Contracts Capital...»

«Sports Policy DOCUMENT DETAILS Publication Date September 2013 Review Date Term 3, 2016 Replaces Policy Officer (Name / Position) Josh Vick / Deputy Principal Status Approved Version 1.0 REVISION RECORD Date Version Revision Description September 2013 1.0 Draft Written October 2015 1.0 Transferred to new DECD form February 2016 2.0 Completely Re-Written CONTENTS DOCUMENT DETAILS REVISION RECORD 1. POLICY DETAILS Policy on Sport Sports Committee Objective Safety, First Aid & Injury Procedure...»

«Bird Population Monitoring Programme Count Report Project title: Bird Population Monitoring in Botswana: Involving citizens in biodiversity monitoring Cardinal Woodpecker, by Warwick Tarboton Implemented by: BirdLife Botswana in Partnership with the Department of Wildlife and National Parks (DWNP) and the Department of Environmental Affairs (DEA) Sponsored by: Contact us: BirdLife Botswana, P O Box 26691, Game City, Gaborone, BOTSWANA Tel: +267-3190540; Fax: +267-3190540; Email:...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.