WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 9 |

«TİP 2 DİYABETİK HASTALARDA SIKI GLİSEMİK VE METABOLİK KONTROLUN AORTİK SERTLİK ÜZERİNE ETKİSİ Dr. Meryem KARAKAŞ Uzmanlık Tezi ...»

-- [ Page 1 ] --

T.C

SAĞLIK BAKANLIĞI

HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

III. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ

Şef: Dr. Refik DEMİRTUNÇ

TİP 2 DİYABETİK HASTALARDA SIKI GLİSEMİK VE METABOLİK

KONTROLUN AORTİK SERTLİK ÜZERİNE ETKİSİ

Dr. Meryem KARAKAŞ Uzmanlık Tezi İSTANBUL 2006 1 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki İç Hastalıkları Uzmanlık eğitimim süresince katkı ve desteklerinden dolayı, hastanemiz başhekimi Sn Prof. Dr.Yusuf ÖZERTÜRK’e, ve asistanlık eğitimim süresince başhekimlik yapmış olan eski başhekimlerimiz Sn Doç.Dr.Mücahit GÖRGEÇ’e ve Sn Prof. Dr. Suphi ACAR‘a saygı ve teşekkürlerimi sunarım.

Uzmanlık eğitimim süresince yüksek bilgi ve deneyimlerinden yararlandığım hocalarım; 3.Dahiliye Servisi Klinik Şefi Sn Dr. Refik DEMİRTUNÇ’a ve 1.Dahiliye Servisi Klinik Şefi Sn Kardiyolog Dr. M. Yaşar YILDIRIM’a, başasistanımız Sn Dr.Mehmet Ali TARIM‘a, her iki klinik uzmanları Sn Dr. Ali Ülkü YILMAZ’a, Sn Dr. Nazım DENİZLİ ‘ye, Sn Dr. Seval MASATLIOĞLU‘na, Sn Dr. Şerife Nur BOYSAN ‘a, Sn Kardiyolog Dr. Dursun DUMAN’a, birlikte çalışmaktan ve tanımaktan onur duyduğum arkadaşlarıma, her iki servisin büyük bir özveriyle çalışan hemşire ve personeline teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım.

Rotasyonlarım sırasında bilgi ve deneyimlerini içtenlikle paylaşan İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Şefi Sn Doç. Dr. Paşa GÖKTAŞ’a, Biyokimya ve Klinik Biyokimya Klinik Şefi Sn Dr. Sacide ATALAY ‘a, Koşuyolu Kalp Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Şefi Sn Dr.Mehmet ÖZKAN’a, Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Kliniği Şefi Sn Doç. Dr. Benan ÇAĞLAYAN’a ve bu kliniklerin tüm çalışanlarına teşekkürlerimi ve saygılarımı sunarım.

Asistanlığım boyunca ve tezimin hazırlanması sırasında beni yalnız bırakmayan değerli arkadaşım Sn Dr. Nurcan Kılıçlı ÇAMUR’a teşekkürlerimi sunarım.

Her zaman desteklerini, yardımlarını ve sevgilerini benden esirgemeyen hepsi birbirinden değerli kardeşlerime, anneme ve her zaman yanımda hissettiğim babama tüm kalbimle teşekkür ederim.

Dr.Meryem KARAKAŞ 2 İÇİNDEKİLER 1

KISALTMALAR 2

GİRİŞ 3

GENEL BİLGİLER 4

Sınıflandırma 4 Diyabetes mellitus için tarama 6 Diyabetes mellitus tanı kriterleri

–  –  –

SKB; sistolik kan basıncı DKB;diyastolik kan basıncı HT; hipertansiyon ASÇ, AOS; aortik sistolik çap ADÇ, AOD; aortik diyastolik çap AKŞ; açlık kan şekeri BKİ: beden kitle indeksi EDTA; Etyhlenediaminetetraacetic acid HDL-Kolesterol; yüksek dansiteli lipoprotein LDL-Kolesterol; düşük dansiteli lipoprotein IFG; bozulmuş açlık glukozu IGT; bozulmuş glukoz toleransı GDM; gestasyonal diyabetes mellitus OGTT; oral glukoz tolerans testi DKA; diyabetik ketoasidoz HONKK; hiperozmolar non ketotik koma PWV,NDH; nabız dalga hızı IKH; iskemik kalp hastalığı

4 GİRİŞ

Diyabetes Mellitus bir çok sistemi ilgilendiren, klinik bulguları ve komplikasyonları ile özellik gösteren, kronik, düşkünleştirici bir hastalıktır(1). Bozulmuş glukoz toleransı ve tip 2 diyabetlilerde kardiyovasküler hastalık riski artmıştır(2). Anjıyografi ve otopsi çalışmalarında diyabetik hastalarda daha ciddi ve yaygın ateromatöz hastalık gözlenmiştir(3).

Diyabetin damar duvarında yaptığı bir takım değişiklikler arteryel kompliyans ve stiffnesi değiştirmektedir(4,5,6). Bu hastalarda artmış olarak saptanan arteryel stiffness(arteryel sertlik) sistolik kan basıncını arttırmakta, diyastolik kan basıncının azaltmakta; böylece nabız basıncının arttırarak damar üzerindeki stresi arttırmaktadır(7,8).

Aortun mekanik özelliklerinin invaziv olmayan yöntemlerle değerlendirilmesi aterosklerozun erken tanısında oldukca yararlıdır. Bu nedenle aort sertliği aterosklerozun bir belirteci olarak kullanılabilir(9).

Ayrıca büyük arterlerdeki sertleşmenin kardiyovasküler mortalite ve morbiditenin en iyi belirteci olduğu bildirilmiştir(10).

Aortanın elastik özellikleri hiperkolesterolemi, diyabetes mellitus, arteriyel hipertansiyon gibi hastalıkların seyrinden etkilenmektedir(11).

Aortik sertlik fizyolojik olarak yaşla, ateroskleroz ve intravasküler gerilim basıncıyla artmaktadır(10,11). Fakat arterial sertliğin epidemiyolojisini etkileyen faktörler düşünülenden daha fazladır(12).

Çalışmalarda Tip 2 diyabetes mellitusta arteryel sertliğin ekokardiyografik olarak artkın olduğu gösterilmiştir. Ancak hastalığın süresi ve glisemik kontrolle arteryel sertlik ilişkisini gösteren bir çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmamızda, yeni tanı konan Tip 2 DM’lu hastalarda, sıkı glisemik ve metabolik kontrolün, aortun elastik özelliklerine etkisini ekokardiyografik olarak değerlendirdik.

–  –  –

Diyabetes Mellitus insülin hormon sekresyonunun ve /veya insülin etkisinin mutlak ve göreceli azlığı sonucu karbonhidrat, protein ve yağ metabolizmasında bozukluklara yol açan kronik hiperglisemik bir grup metabolizma hastalığıdır(13). Bu bozukluklara kronik ve sürekli maruz kalmanın sonucunda; mikrovasküler komplikasyonlar (retinopati,nefropati, nöropati) ve makrovasküler komplikasyonlar (miyokard infarktüsü, inme, periferik arter hastalığı) sıklıkla eklenir(14). Diyabetes mellitus; glukoz intoleransının ortak payda olduğu genetik ve klinik olarak heterojen bir grup bozukluğu içermektedir(13,14). Bu nedenle diyabet tüm vücut enerji metabolizmasını etkilese de tanısı spesifik olarak plazma glukoz anormallikleriyle konur(15). Diyabetes mellitus; patogenez, doğal gidiş ve tedaviye cevap açısından farklı birçok hastalığı kapsadığı için glukoz intoleransı olan hastaların sınıflamasında standardize sınıflama ve tanısal kriterleri kullanılması gerekir. Temmuz 1997’de Amerikan Diyabet Cemiyeti (ADA) tanı ve sınıflama kriterleri yayınlamıştır. Bu kriterler 2003 ve 2005 yıllarında yeniden revize edilmiştir(15,171). Diyabeti Önleme Programı çalışmasıyla karbonhidrat intoleransı derecelerinin anlaşılması sayesinde bozulmuş açlık glukozu (IFG) ve bozulmuş glukoz toleransı (IGT)’nin her ikisine birden pre-diabet denmiştir. Bunun nedeni düşük düzeyde karbonhidrat intoleransının bile makrovasküler komplikasyonlara yol açması ve sıklıkla diyabete ilerlemesidir(14,15).

SINIFLANDIRMA:

1.Tip 1 Diyabetes Mellitus (B hücre yıkımı, çoğunlukla mutlak insülin eksikliği)

• İmmunolojik

• İdiopatik

2.Tip 2 Diyabetes Mellitus (İnsülin direnci veya insülin salgı bozukluğu)

3.Diğer spesifik tipler 6 a. B hücre fonksiyonundaki genetik defekt

• Kromozom 12, HNF alfa (MODY3)

• Kromozom 7, glukokinaz (MODY2)

• Kromozom 20, glukokinaz (MODY1)

• Mitokondriyal DNA

• Diğerleri b. İnsülin etkisinde genetik defekt

• Tip A insülin resistansı

• Leprechaunism

• Lipoatrophic diabet

• Rabson-Mendenhall sendromu

• Diğerleri c.Ekzokrin pankreas hastalıkları

• Pankreatit

• Travma

• Neoplazm

• Kistik fibrozis

• Hemakromatozis

• Fibrokalküloz pankreatit

• Diğerleri d.Endokrinopatiler

• Akromegali

• Cushing sendromu

• Glukagonoma

• Feokromasitoma

• Hipertirodizm

• Somatostatinoma

• Diğerleri e.İlaç ve kimyasallara bağlı

• Vakor

• Pentamidin

• Nikotinik asit 7

• Glukokortikoidler

• Tiroid hormonu

• Diazoksid

• B-adrenerjik agonistler

• Tiazidler

• Dilantin

• Proteaz inhibitörleri

• Atipik antipsikotikler

• Alfa-Interferon

• Diğerleri f.Enfeksiyonlar

• Konjenital rubella

• Sitomegalovirüs

• Diğerleri g.İmmun-aracılıklı diyabetin nadir formları

• Stiff-man sendromu

• Anti-insülin antikorları

• Diğerleri h.Diyabetle birlikteliği olan genetik sendromlar

• Down sendromu

• Klinefelter sendromu

• Turner sendromu

• Wolfram sendromu

• Laurence-moon-biedel sendormu

• Miyotonik distrofi

• Prader-willi sendromu

• Diğerleri

4.Gestasyonel Diyabetes Mellitus (GDM)

5.Pre-diyabet

DİYABETES MELLİTUS İÇİN TARAMA

8 Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) tanı konulmamış diyabetes mellitus prevelansı yaklaşık populasyonun %3’ünü oluşturmaktadır ve bugün diyabet için önerilen tanısal testlerin hiçbirisi %100 spesifik ve %100 sensitif değildir. Yüksek riskte olan bireylerde tarama uygundur. Gebe olmayan erişkinler için tavsiye edilen tarama testi açlık kan şekeri tayinidir. Diyabet için tarama 45 yaşından büyük tüm bireylere yapılmalıdır. Eğer test normal ise üç yıllık aralarla tekrar edilmelidir(14,15). 45 yaşın altında sadece ek risk faktörü (Beden Kitle İndeksi 25’ten fazla, birinci dereceden akrabası diyabetes mellitusu olanlar, yüksek riskli etnik kökene mensuplar, GDM tanısı konanlar, hipertansifler, polikistik over sendromu olanlar, diğerleri) taşıyanlara yapılmalıdır. GDM için tarama normal olarak gebeliğin 24-28.

haftalarında yapılmalıdır. Doğumdan sonra 5-15 yıl içinde GDM’u olan kadınların %40ında Tip 2 diyabetes mellitus gelişmektedir(14,15).

DİYABETES MELLİTUS İÇİN TANI KRİTERLERİ

DM tanısı üç şekilde konulabilmektedir.

1.Diyabet semptomları ve rastgele plazma glukoz konsantrasyonu ≥200mg/dL (≥11.1mmol/l).

Rastgele kelimesi günün en son alınan yemeği göz önüne katmadan günün herhangi bir zamanı olarak tanımlanmıştır. Diyabetin klasik semptomları olarak poliüri, polidipsi ve açıklanamayan kilo kaybı anlaşılmıştır.

2.Açlık plazma glukozu(AKŞ) ≥126mg/dL (≥7mmol/L). Açlık en az 8 saat süren gıda alımının olmadığı süreyi belirtmektedir.

3.Oral glukoz tolerans testi (OGTT) sırasında plazma glukozu ≥200mg/dL.

Test Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün belirttiği gibi üç günlük yeterli karbonidrat alımından sonra açlık durumunda su içinde çözündürülmüş 75gr glukoz eşdeğeri kullanılarak yapılmalıdır. Akut dekompansasyonla birlikte anlamlı hipergliseminin olmadığı durumlarda bu kriterler başka bir günde testin tekrarı ile teyit edilmelidir. Açlık plazma glukozu 110mg/dL ile 126 mg/dl arasındaki değerler IFG olarak tanımlanır. IGT ise açlık plazma glukozu 110mg/dL’nin altındadır fakat OGTT uygulandığında 2.saat plazma glisemi düzeyi 140-199 arasındadır. Açlık plazma glukoz düzeyi 110mg/dl altında olan ve diyabet açısından yüksek risk taşıyan bireylerde belli aralıklarla OGTT yapılarak bozulmuş glukoz toleransı veya diyabet aranmalıdır(14,15)

OGTT ENDİKASYONLARI

1. Diyabet ve gestasyonel glukoz intoleransının araştırılması amacıyla

2. Obezite ve ailede diyabet öyküsü bulunan kişiler 9

3. Ailesinde MODY tipi diyabetik olan kişiler

4. İri bebek doğuran kadınlar

5. Açıklanmayan nöropati, retinopati, erken ateroskleroz, koroner damar hastalığı ve periferik damar hastalığı olanlar.

6. Operasyon, stres, travma, infarktüs, diyabetojenik ilaç kullanımı veya gebelik esnasında hiperglisemi ya da glikozüri saptanan vakalarda, bu olaylar geçtikten sonra.

7. Metabolik sendrom düşünülen vakalar.

8. Reaktif hipoglisemiye uyan yakınmaları olan kişiler.

EPİDEMİYOLOJİ

Diyabetes mellitus, bütün toplumlarda ve ırklarda görülen bir hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütünün(DSÖ) tahminlerine göre dünya diyabetli nüfusu halen 200 milyon civarındadır ve bu sayının 2025 yılında 300 milyona ulaşacağı öngörülmektedir(16). Tip 1 diyabetin epidemiyolojisi ile ilgili çalışmalar hızla artmakla birlikte, dünya nüfusunun %5’ine ait veriler mevcuttur(16,17,18). Pek çok çalışma Kuzey yarıkürede, özellikle Avrupa ve Kuzey Amerika’da yapılmıştır. Hastalık bazı etnik gruplar dışında her kıtada, hemen tüm toplumlarda gözükebilmektedir(18,19). Bununla beraber Tip 1 DM insidansı ve riski toplumdan topluma çok büyük değişiklikler göstermektedir. Önceleri hastalığın en sık İskandinav ülkelerinde görüldüğü ve kuzeyden güneye gidildikçe sıklığının azaldığının bildirilmesi nedeniyle, bu epidemiyolojik durum basit bir coğrafi gradyan ile açıklanmaya çalışılmış, ancak daha sonra Avrupa’nın güneyinde Sardunya’da da Tip 1 diyabet insidensinin yükseldiği anlaşılmıştır. 1990’lı yıllarda yapılmış çok uluslu Who-Diamond, Eurodiab, Ace ve Deri çalışmalarına dayanarak Avrupa’da 0-15 yaş grubundaki Tip1 diyabet insidensinin Finlandiya ve Sardunya’da 30-35/100.000 çocuk/yıl gibi çok yüksek rakamlara ulaştığı, buna karşılık eski Doğu Bloğu ülkelerinde her 100.000 çocuk için yılda 4- 5, Makedonya’da ise sadece 2-3 yeni vaka ortaya çıktığı görülmektedir.Tip 1 DM daha çok kış aylarında ortaya çıkan bir hastalıktır. Bu mevsimsel ilişki hemen tüm yaş gruplarında fark edilmekle birlikte, hastalık küçük yaş gruplarında her mevsimde görülebilir. Tüm diyabet olgularının %90-95’i tip 2 diyabetlidir.Yaşam tarzındaki hızlı değişim ile birlikte gelişmiş ve gelişmekte olan toplumların tümünde diyabet prevalansı hızla artmaktadır. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde ve bu ülkelerden gelişmiş ülkelere göç eden topluluklarda diyabet epidemisinden bahsedilmektedir. Dünya’da tip 2 diyabet prevalansının önümüzdeki on yıl içinde yaklaşık olarak %40 artarak 150 milyondan 210 milyona ulaşması beklenmektedir(17).Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 9 |


Similar works:

«TOPOGRAPHICAL BIBLIOGRAPHY OF ANCIENT EGYPTIAN HIEROGLYPHIC TEXTS, RELIEFS, AND PAINTINGS I. THE THEBAN NECROPOLIS PART 1. PRIVATE TOMBS BY THE LATE BERTHA PORTER AND ROSALIND L. B. MOSS, B.Sc. (OxoN.), F.S.A. Assisted by ETHEL W. BURNEY SECOND EDITION REVISED AND AUGMENTED GRIFFITH INSTITUTE ASHMOLEAN MUSEUM OXFORD © Griffith Institute, Ashmolean Museum, Oxford, 1960 Revised edition first published 1960 by the Oxford University Press Re-issued by the Griffith Institute 1970 REPRINTED...»

«A escuta da clínica no contemporâneo1 The clinical hearkening in the contemporary Marion Minerbo2 Resumo: A autora procura compreender metapsicologicamente à prática do sexo virtual a partir de uma vinheta clínica. Propõe a hipótese de que relacionamentos virtuais online com desconhecidos propiciam transferência e regressão, trazendo à tona aspectos narcísicos onipotentes e relacionados à sexualidade infantil perverso-polimorfa. Estes podem ser tratados simbolicamente, por meio do...»

«AVON EXTENSIVE URBAN SURVEY ARCHAEOLOGICAL ASSESSMENT REPORT NORTON-RADSTOCK DECEMBER 1999 AVON EXTENSIVE URBAN AREAS SURVEY NORTON-RADSTOCK ACKNOWLEDGMENTS This report was prepared by Emily La Trobe-Bateman. I would like to thank the following people for their help and support: Bob Sydes (Bath and North East Somerset Archaeologist) for his comments on the draft report and his management support to help see the project through to its completion; Vince Russett for reading the draft report; David...»

«MINUTES OF THE 20th STATUTORY MEETING OF THE MAYARO/RIO CLARO REGIONAL CORPORATION HELD ON THURSDAY MAY 28, 2015 AT THE REGIONAL HALL, MAYARO-RIO CLARO REGIONAL CORPORATION. THE MEETING COMMENCED AT 9:40A.M.676. MEMBERS PRESENT: Councillor Hazarie Ramdeen Rio Claro North District (Chairman of Council) Councillor Glen Ram Biche/Charuma District Councillor Shaffik Mohammed Ecclesville District Rio Claro South/Cat’s Hill District Councillor Ramkissoon Nagassar Councillor Kyron F.O. James...»

«ISSUE BRIEF Text and Data Mining and Fair Use in the United States1 Background No researcher can read all relevant research articles that are published in her field of interest. Even if she could, she would not be able to detect patterns in the research results that emerge only from large-scale computational analysis, known as text and data mining (TDM). Researchers who want to perform TDM on copyrighted research articles might seek clarity about whether they need permission from journal...»

«Using Aircraft Mission Modeler Contents Introduction Defining a Mission in the 3D Graphics Window Setting Up Selecting an Aircraft Adding Procedures Defining a Mission in the Properties Browser Setting Up Selecting an Aircraft Adding Procedures Using Catalogs Setting Up Creating an Aircraft Creating a Waypoint Using Phase Performance Models Setting Up Selecting an Aircraft Defining Performance Models Adding Phases and Procedures Conclusion Introduction This tutorial requires an STK Aircraft...»

«Global Civil Society Dimensions of the Nonprofit Sector Other Project Publications JOHNS HOPKINS NONPROFIT SECTOR SERIES The Emerging Nonprofit Sector. Lester M. Salamon and Helmut K. Anheier (Manchester, UK: Manchester University Press, 1996). Defining the Nonprofit Sector: A Cross-National Analysis. Edited by Lester M. Salamon and Helmut K. Anheier (Manchester, UK: Manchester University Press, 1997). The Nonprofit Sector in France. Edith Archambault (Manchester, UK: Manchester University...»

«{This message was delivered by Mr. Makoto Fujimura at the Christian Embassy to the United Nations on 1 March 2006. For more information, please visit www.MakotoFujimura.com] Redeemed from Fire by Fire The only hope, or else despair Lies in the choice of pyre of pyre To be redeemed from fire by fire T.S. Eliot 1 Corinthians 3:10-15 By the grace God has given me, I laid a foundation as an expert builder, and someone else is building on it. But each one should be careful how he builds. For no one...»

«Stichting Voedselbank Maassluis. Jaarverslag 2013 Stichting Voedselbank Maassluis, verder te noemen Voedselbank Doel en missie De Voedselbank heeft ten doel het inzamelen van kosteloos ter beschikking gestelde levensmiddelen, om deze eveneens kosteloos ter beschikking te stellen aan personen die aan landelijk vastgestelde criteria voldoen, of aan organisaties die deze personen ondersteunen.De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door: • Het promoten van de doelstelling van de...»

«COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO DIRECTORIO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL ACAMBAY MÁGICO ESPLENDOR A. C.NOMBRE: Francisco Sarabia #2 Colonia Centro, Acambay, México DIRECCIÓN: FONDO REGIONAL RA YU XU DI NOMBRE: Calle Serdán #12 Col. Revolución, Acambay DIRECCIÓN: ACULCO IGUALDAD Y PROGRESO INDÍGENA DE ACULCO A. C. NOMBRE: Dom. Conocido, El Mogote, Aculco DIRECCIÓN: ALMOLOYA DE ALQUISIRAS DERECHOS HUMANOS Y CONSULTORÍA NOMBRE: Calle Principal s/n, Col....»

«By Martyn Atkins General Secretary of the Methodist Church in Britain Discipleship..and the people called Methodists Discipleship. and the people called Methodists By Martyn Atkins General Secretary of the Methodist Church in Britain With grateful thanks to many friends and colleagues who have helped in a variety of ways to enable this book to be produced, and without whose input it would never have been completed at all. Introduction This short book is about Christian discipleship from a...»

«EUROPEAN MUSIC MANUSCRIPTS BEFORE 1820 SERIES TWO: FROM THE BIBLIOTECA DA AJUDA, LISBON Section C: 1770 1820 Unit Twelve: Manuscripts, Catalogue No.s 1707 2783 EUROPEAN MUSIC MANUSCRIPTS BEFORE 1820 SERIES TWO: FROM THE BIBLIOTECA DA AJUDA, LISBON Section C: 1770-1820 Unit Twelve: Manuscripts, Catalogue No.s 1707-2783 First published in 2002 by Primary Source Microfilm. Primary Source Microfilm is an imprint of the Gale Group. Gale Group is a trading name of Gale International Limited. This...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.