WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 |

«GÜLPINAR – AFŞAR (TAŞKENT K-KD’SU – KONYA) * TEKTONO-STRATİGRAFİSİ Tectono-stratigraphical investigation of Gülpınar – Afşar (N-NE ...»

-- [ Page 1 ] --

Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:2010 Cilt:22-3

GÜLPINAR – AFŞAR (TAŞKENT K-KD’SU – KONYA)

*

TEKTONO-STRATİGRAFİSİ

Tectono-stratigraphical investigation of Gülpınar – Afşar

(N-NE of Taşkent – Konya)

Cavit DEMİRKOL

Turgut AKSU

Jeoloji Müh. Anabilim Dalı Jeoloji Müh. Anabilim Dalı

ÖZET

İnceleme alanı Orta Toroslar’ın bir kısım jeolojik özelliklerini sunmaktadır.

Geyik Dağı, Aladağ, Bolkar Dağı ve Bozkır birlikleri; stratigrafik, yapısal ve metamorfizma özellikleri açısından farklı ortam koşullarını yansıtır. Bu birimler inceleme alanının kuzeyinde Toroslar’ın tabanında yer alan göreceli otokton Geyik dağı birliğine ait olan Lütesiyen yaşlı denizel kırıntılıların üzerinde yatay naplar halinde yer almaktadırlar. Birbirleriyle sedimantolojik açıdan benzerlik gösteren bu tektonik birlikler; stratigrafi, metamorfizma ve yapısal özellikleri açısından farklılıklar göstermektedir. Birliklerin stratigrafi özellikleri ve birbirleri ile ilişkileri göz önünde bulundurulduğunda; (a) Erken Triyas-Senoniyen aralığında, güneyden kuzeye doğru Geyik dağı, Aladağ, Bolkar dağı ve Bozkır birliği şeklinde bir dizilimle, platformdan okyanusa uzanan bir havzayı oluşturdukları; (b) Kuzey Tetis Okyanusu olarak adlandırılabilecek olan bu havzanın Geç Senoniyen’de kapanmasına bağlı olarak, Bozkır birliğinin kendi içinde dilimlenip, Bolkar dağı ve Aladağ birliklerini üzerlediği; (c) Aladağ ve Bolkar dağı birliklerinin, İlerdiyen sonunda kapanan havzanın ofiyolitleriyle birlikte, sırtlarında Bozkır Birliğini de taşıyarak Geyik dağı birliği üzerine tektonik olarak taşındığı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler : Afşar, Geyik Dağı, Bolkar dağı, Aladağ, Bozkır birlikleri.

ABSTRACT

The study area indicates that the geological properties, partly from the Central Taurus. The Geyik Dağı, Aladağ, Bolkar Dağı and Bozkır Units are reflect, which have various environment conditions with different stratigraphical, structural and metamorphical. properties. These units are located in the form of horizontal nappes over the Lutetian age marine clastics of the Geyik Dağı Unit at the northern part of the study area. They are similar in sedimantolgical proferties, but differ in stratigraphy, metamorphism and structure. If the relationships between the units and the stratigrapy are considered, (a) they are made up a basin extended from the platform to ocean with the succession of Geyik Dağı, Aladağ, Boklar Mountain and Bozkır units South to the North in between Early Triassic and Cenonian, (b) The basin, might be called as North Tethys Ocean, was slabbed itself in the Bozkır unit and overlies Bolkar Mountain and Aladağ Units, dependent upon the closing in Late Cenonian; (c) it was estimated that Aladağ and Bolkar Mountain units were * Yüksek Lisans Tezi-MSc. Thesis

–  –  –

carried over the Geyik Dağı Unit together with ophioliths of closed basin at the end of the Ilerdian.

Keywords : Afşar, Geyik Mauntain, Boklar Mauntain, Aladağ, Bozkır Units.

GİRİŞ Bu çalışmada Taşkent (Hadim, Konya) kasabasının KD’sunda yer alan Gülpınar Köyü (A15) ile GD’sunda Afşar Belediyesi arasında yer alan bölgenin ve yakın civarındaki yüzeyleyen birimlerin tektono-stratigrafik özelliklerinin incelemesi yapılmıştır. İnceleme alanı Konya iline bağlı Taşkent İlçesinin yaklaşık 8 km DGD’sundaki Afşar KD’sundaki Gülpınar (Yukarıkızılkaya), Oduncu, Aşagıkızılkaya, Kaplanlı, Yağcı, Yelmez, Gaziler, Kalınağıl kasaba ve köyleri civarında yaklaşık 2 250 km ‘lik alanı kapsamaktadır (Şekil 1.1.). Bu alan 1/25.000 ölçekli Alanya O29 – a1 ve N29 – d4 topografik paftaları içersinde yer almaktadır İnceleme alanında Paleozoyik’ten Senozoyik’e kadar yaşlı birimler litostratigrafi ve kronostratigrafi esaslarına göre ayırtlanarak bölgenin 1/25.000 ölçekli ayrıntılı jeoloji haritası hazırlanmıştır. Çalışma alanında Geyik Dağı Birliği, Aladağ Birliği, Bozkır Birliği ve bunların üzerine tektonik dokanakla Bolkar Dağı birliği gelmektedir. Bölgedeki en genç birim ise Kuvaterner yaşlı taraça ve alüvyonlardır.

Şekil 1.1.

İnceleme alanının yer bulduru haritası

–  –  –

Materyal ve Metot Materyal Araştırmanın ana materyalini Gülpınar – Afşar (Taşkent K-KD’su – Konya) Civarının tektono-stratigrafisi oluşturmaktadır.

Metot Gülpınar – Afşar (Taşkent K-KD’su – Konya) civarının 1/25.000 ölçekli jeoloji haritası hazırlanmış ve tektono-stratigrafik özellikleri incelenerek bölgenin yapısal evrimi ortaya konmaya çalışılmıştır.

Araştırma Bulguları Stratigrafi Çalışma alanında Devoniyenden Kuvaterner’e kadar 4 birlik ve bu birliklere bağlı 14 adet formasyon ayırt edilmiş haritalanmaları yapılmıştır. Bunlar sırasıyla;

Geyik Dağı Birliği’ne bağlı; Üst Kambriyen – Ordovisiyen yaşlı Seydişehir Formasyonu, Orta Jura – Kretase yaşlı Polat Formasyonu, Üst Kretase – Orta Eosen yaşlı Çataloluk Formasyonu, Orta – Üst Eosen yaşlı Çobanağacı Formasyonu, Aladağ Birliği’ne bağlı; Üst Devoniyen yaşlı Gölboğazı Formasyonu, Karbonifer yaşlı Yarıcak Formasyonu, Üst Karbonifer – Permiyen yaşlı Çekiçdağı Formasyonu, Bolkardağı Birliğine bağlı; Alt-Orta Karbonifer yaşlı Kongul Formasyonu, Permiyen yaşlı Taşkent Formasyonu, Triyas yaşlı Ekinlik Formasyonu, Üst Kretase yaşlı Söğüt Formasyonu, Bozkır Birliği içerisinde; Triyas yaşlı Korualan Grubu içerisindeki Kayabaşı Formasyonu, Huğlu Grubu içerisindeki Paleosen-Eosen yaşlı Dedemli formasyonlarıdır ve Kuvaterner yaşlı alüvyonlarda haritalanmıştır.

Geyik Dağı Birliği İnceleme alanının diğer birliklerine göre otokton konumlu kayaları “Geyik Dağı Birliği” adı altında incelenmiştir. Birlik diğer bütün biriklerin altında ve onlara göre “göreli yerli” konumda bulunur (Özgül, 1976).

Seydişehir Formasyonu (g COs) Birim ilk kez Blumentall (1947) tarafından Devoniyen yaşını uygulanarak Seydişehir şistleri adı vermiştir. İlk İnce – orta tabakalı, yer yer laminalı, sarımsı yeşil, yeşilimsi kül ve kösele renginde kil taşı, mil taşı, kum taşı ardalanmasından oluşur. İnceleme alanında Seydişehir Formasyonu Çataloluk ve Çobanağacı Formasyonları ile tektonik dokanaklıdır.

Polat Formasyonu (gJKp) Formasyon adını Hadim ilçe merkezinin kuş uçuşu 10 km K – KB’sında yüzeylemelerinin olduğu Polat Köyü’nden almıştır (Özgül, 1976). İnceleme 2 alanınının kuzey batısında yaklaşık 5 km ’lik bir alanda gözlenmektedir.Birim İnceleme alanındaki Söğüt Formasyonu ile tektonik dokanaklıdır. Polat köyünün yaklaşık 1,5 km güneyinde Tüzla derenin doğu yamacında, formasyonun üst

190Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:2010 Cilt:22-3

bölümünü oluşturan kaba kırıntıların çakıllarından Senomaniyen yaşını veren fosillere rastlanmıştır. Formasyonun alt kesimlerinde görülen kireçtaşları yataya yakın geniş bir şelf ortamında çökelmiştir. Üst yüzeylerde ise mikritik kireçtaşı – kırıntılı kireçtaşı ardalanmasından oluşan kısım şelfin derin kesiminde çökelmiş olduğuna işarettir.

Çataloluk Formasyonu (gKPEct) Polat formasyonunun üzerinde yer alan, içersinde rudist fosillerini kapsayan kireçtaşı oluşumlu birim, adını tip kesitinin bulunduğu Çataloluk çeşmesinden alır (Özgül, 1976). Altta kül renkli, orta - yer yer kalın tabakalı formasyon içi ince kırıntı içerikli, mercanlı ve bol algli kireçtaşlarından oluşan formasyon, üstte açık kül renkli, ince – orta tabakalı, düzgün tabakalanmalı kireçtaşlarıyla, orta – kalın tabakalı, beyaz, kirli beyaz, pembemsi renkli formasyon içi kaba kırıntı içerikli, bireşik görünümlü kireçtaşlarının ardalanması şeklinde görünür.Elde edilen fosil verilerine göre formasyonun yaşı Çataloluk Formasyonu oldukça hareketli ve sığ açık bir şelf ortamında çökelmiştir.

Çobanağacı Formasyonu (gEc) Geyik Dağı Birliği’nin Hadim ve Bozkır ilçeleri dolayında yüzeyleyen en genç birimidir (Özgül, 1976). Büyük bölümüyle kırıntılardan oluşan formasyon volkanik kül, tüf arakatkılı çakıltaşı, kumtaşı, silttaşı, silttaşı, marn ardalanmasından oluşan ve Dirikan Tepe (G8) civarında irili ufaklı yabancı bloklar kapsar.Birimin çeşitli düzeylerinde şeylli hamur (matriks) içinde bloklu moloz akması birikintisi ve olistolit kapsar. Altta Paleosen – Orta Eosen yaşlı Çataloluk formasyonu ile geçişli ilişkilidir. İnceleme alanının kuzey batı kesmindeki Bolkar Dağı Birliğinin üyesi olan Kongul formasyonu ile tektonik dokanaklıdır.Fosil bulguları ve stratigrafik konumlarına göre formasyona Orta – Üst ? Eosen yaşı uygulanmıştır (Uğuz, 1994).

ALADAĞ BİRLİĞİ

Geç Devoniyen-Geç Kretase aralığında çökelmiş başlıca şelf tipi karbonat ve kırıntılı kaya birimlerini kapsayan birlik, Doğu Toroslar'da yüzeylemelerinin yaygın olduğu Aladağlar'ın adıyla Aladağ Birliği olarak adlandırılmıştır. Aladağ Birliği, Blumenthal (1944) tarafından, birliğin Beyşehir, Bozkır ve Alanya kuzeyindeki yüzeylemeleri nedeniyle "Hadim Napı" adıyla incelenmiştir (Özgül 1976).Aladağ Birliği; Gölboğazı Formasyonu, Yarıcak Formasyonu, Çekiçdağı Formasyonu, Gevne Formasyonu, Bozdağ Formasyonu ve Zekeriya Formasyonu olmak üzere 6 formasyona ayırtlanmıştır (Özgül,1976). İnceleme alanında;

Gölboğazı Formasyonu, Yarıcak Formasyonu ve Çekiçdağı Formasyonuna ait dokanaklar gözlenmiş ve haritalamaları yapılmıştır.

Gölboğazı Formasyonu (aDg) Aladağ birliğinin inceleme alanında yüzeylenen en yaşlı kaya birimidir.

Başlıca kuvarsit, kumtaşı ve şeyllerin düzensiz ardalanmasından oluşur.

Formasyon tabanda boz – kirli sarı renkli, ince-orta tabakalı, dayanımsız, şeyl

191Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:2010 Cilt:22-3

tabakası ile başlamaktadır. Şeyl birimi yer yer orta-kalın tabakalanmalı, gri-koyu gri renkli dolomit ve dolomitli kireçtaşları ile üst düzeylerinde ise resifal (biostromal ve biyohermal) kireçtaşı mercekleri içermektedir. Üste doğru ince-orta tabakalanmalı, açık kahve-kirli sarı renkli az pekişmiş, iyi boylanmış ve iyi yuvarlaklaşmış kumtaşı, şeyl birimlerinin ardalanması şeklinde devam etmektedir.. Gölboğazı formasyonu, Aladağ birliğinin bölgede yüzeylenen en yaşlı kaya birimidir; dolayısıyla yüzeylemelerinin tümü, alttan tektonik dokanakla sıralanmıştır.

Yarıcak Formasyonu (aCy) Başlıca kuvarsit arakatkılı şelf tipi kireçtaşından oluşur. Formasyon; Şeyl, kiltaşı, killi kireçtaşı, marn ve kireç taşlarından oluşmaktadır. Birimin kalınlığı, Harzadın Dağı(A13) civarında yaklaşık olarak 300 m kalınlık sunmaktadır.

Formasyonun marnlı, killi olan, alt düzeyi Alt Karboniferde yaşamış Zaphrentis ile Turneziyen yaşını veren brakyopodlar içermektedir (Uğuz, 1994). Elde edilen fosil bulguları ve stratigrafik konumuna göre formasyona Karbonifer yaşı verilmiştir.

Çekiçdağı Formasyonu (aPmç) Büyük bölümüyle foraminiferli, algli kireçtaşından oluşan ve alt düzeylerinde kuvarsitleri kapsayan Çekiçdağı formasyonu, Hadim ilçesinin kuş uçuşu yaklaşık 15 km. güneyinde, yüzeylemelerinin yaygın olduğu Çekiç dağının adıyla adlandırılmıştır (Özgül, 1976). Formasyonu, altta kızıl renkli, orta - kalın tabakalı, çapraz tabakalı kumtaşı-kuvars kumtaşı, şeyl ve koyu sarı–kırmızımsı renkli, orta-kalın tabakalı, Girvanellalı kireçtaşı ardalanmasından oluşur.

Girvanellaların yoğun olarak bulunduğu bu birim formasyonu tabanının kolaylıkla ayırt edilebilinmesini sağlayan kılavuz seviye olma özelliğini taşımaktadır. Bu birim üzerinde yer yer kumtaşı ve şeyl arabantları içeren orta-kalın tabakalı, açık-koyu gri renkli kireçtaşları bulunmaktadır. Yer yer masif görünümlü bu kireçtaşı istifi içerisinde sarımsı-kırmızımsı renkli, ince-orta tabakalı ve yer yer çapraz tabakalanmalı kumtaşı seviyeleri yer almaktadır. Çekiçdağı formasyonu, tabanda Yarıcak formasyonu üzerine açısal uyumsuzlukla gelmektedir. İnceleme alanı içerisinde gözlemlenemeyen Gevne formasyonu ile uyumlu olarak örtülmektedir.

BOLKAR DAĞI BİRLİĞİ

Orta Toroslar'ın kuzey kesimini oluşturan ve İç Anadolu metamorfitlerini (Kırşehir-Niğde metamorfitleri) güneyden kuşatan, değişik derecede metamorfizma gösteren kaya birimi topluluğu, Toroslar'ın yüksek dağlarından biri olan ve bu topluluğa ait kaya birimlerini kapsayan Bolkar dağının adıyla adlandırılmıştır (Özgül, 1976).Birlik, Devoniyen-Geç Kretase aralığında çökelmiş kaya birimlerini kapsar. Aladağ ve Geyik dağı birliklerinden farklı olarak, etkisi yerden yere değişen metamorfizma gösterir. İnceleme alanında Bolkar dağı birliği Devoniyen-Üst Kretase aralığında çökelmiş "Kongul formasyonu (Alt-Orta Karbonifer)", "Taşkent formasyonu (Üst Permiyen)" "Ekinlik formasyonu (Triyas)", ve "Söğüt formasyonu (Senoniyen) adlarıyla gözlenmektedir.

192Ç.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Yıl:2010 Cilt:22-3

Kongul Formasyonu (bCk) Şelf tipi kireçtaşlarından oluşan formasyon, adını inceleme alanı içerisinde yer alan Kongul Köyünden (A6) almaktadır. Formasyon, genellikle kireçtaşı ara katkılı koyu renkli ve ince taneli kırıntılılardan oluşup, üst düzeyinde oolitli kireçtaşı birimini barındırır. Formasyon, inceleme alanının kuzey batısında Kongul Köyü (A6) civarında gözlenmiştir.Pages:   || 2 |


Similar works:

«Pan-Pacific Association of Applied Linguistics 14(2), 187-211 Students' Behaviors and Views of Paraphrasing and Inappropriate Textual Borrowing in an EFL Academic Setting Ming-Tzu Liao* and Chiung-Ying Tseng National Kaohsiung Normal University Liao M-T., & Tseng C-Y. (2010). Students’ behaviors and views of paraphrasing and inappropriate textual borrowing in an EFL academic setting. Journal of Pan-Pacific Association of Applied Linguistics, 14(2), 187-211. This study examines skillful EFL...»

«TOP TIPS T O H E L P YO U RIASE MORE VISIT EVERYDAYHEROCOMMUNITY.COM/ OR CALL 1300 798 768 TO LEARN MORE. EVERYDAY HERO 1300 798 768 EVERYDAYHERO.COM.AU PROPELLING PASSION FOR CHANGE CONTENTS T IPS F O R RA I S I N G M ON EY FO R THE CAUSE YO U CA RE A B O UT 3 RAIS ING M ON EY AS A T E A M 4 G IVING TH I N G S U P TO RA I SE MO N EY FO R YO UR CAUSE 5 RAIS ING M ON EY U SI N G FACEB O O K 6 RAIS ING M ON EY U SI N G T W ITTER 7 RAIS ING M ON EY U SI N G I N STAGRA M 8 TOP WAYS TO RA ISE M ONEY...»

«I Have Landed IHL 1. I Have Landed IHL 2. No Science Without Fancy, No Art Without Facts: The Lepidoptery of Nabokov 3 IHL 3. Jim Bowie’s Letter and Bill Buckner’s Legs IHL 4. The True Embodiment of Everything That’s Excellent IHL 5. Art Meets Science in The Heart of the Andes: Church Paints, Humboldt Dies, Darwin Writes, and Nature Blinks in the Fateful Year of 1859 IHL 6. The Darwinian Gentleman at Marx’s Funeral IHL 7. The Pre-Adamite in a Nutshell IHL 8. Freud’s Evolutionary...»

«Malone University as an Intentional Community: An 1892 Friends Bible Institute Simulation Katy Knight Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for Graduation from the Malone University Honors Program Advisor: Lauren Seifert, Ph.D. April 23, 2015 Knight 2 Acknowledgments The honors thesis process has not been an easy road for me. (Is it ever easy for anyone?) So many people have partnered with me to make what is contained in the following pages possible, and I would be amiss not to...»

«IN THE COURT OF CHANCERY OF THE STATE OF DELAWARE IN RE ZHONGPIN INC. : CONSOLIDATED STOCKHOLDERS LITIGATION : C.A. No. 7393-VCN MEMORANDUM OPINION Date Submitted: July 24, 2014 Date Decided: November 26, 2014 Seth D. Rigrodsky, Esquire, Brian D. Long, Esquire, and Gina M. Serra, Esquire of Rigrodsky & Long, P.A., Wilmington, Delaware; Donald J. Enright, Esquire of Levi & Korsinsky LLP, Washington, DC; and Gustavo F. Bruckner, Esquire and Ofer Ganot, Esquire of Pomerantz LLP, New York, New...»

«Provincia de La Pampa CONTADURIA GENERAL DEPARTAMENTO COMPRAS Y SUMINISTROS ======================== EXPEDIENTE Nº 606/15 LICITACION PRIVADA Nº 58/15 Señor/es: Proveedor APERTURA: El día 20 de Mayo de 2015 a las 11:00 horas LUGAR: Departamento Compras y Suministros Tercer Piso Centro Cívico Santa Rosa La Pampa PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS Ítem 1 – VEINTE (20) CAMARAS IP EXTERIOR 1280X800 CAMARA IP EXTERIOR ANTIVANDALICA 1MPIXEL, D/N, IR TIPO VIVOTEK AB5353H.  Lente varifocal:...»

«INSECTA MUNDIA Journal of World Insect Systematics 0457 A checklist of natural enemies of Diaphorina citri Kuwayama (Hemiptera: Liviidae) in the department of Valle del Cauca, Colombia and the world Takumasa Kondo Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (CORPOICA) Centro de Investigación Palmira, Calle 23, Carrera 37, Continuo al Penal Palmira, Valle, Colombia Guillermo González F. La Reina, Santiago, Chile Catherine Tauber Department of Entomology University of California...»

«XEP-0024: Publish/Subscribe DJ Adams Piers Harding mailto:dj.adams@pobox.com mailto:piers@ompa.net xmpp:dj@gnu.mine.nu xmpp:piers@gnu.mine.nu 2003-04-22 Version 0.2 Status Type Short Name Retracted Standards Track None A publish-subscribe protocol for Jabber. Legal This document has been placed in the public domain. Contents 1 Abstract 1 2 Introduction 1 3 The Specification 2 3.1 Subscribe/Unsubscribe Context.......................... 2 3.2 Publish Context.........»

«FINE GRAINED TURBIDITE RESERVOIR FACIES OF THE KESAN GROUP: TIGHT GAS EXPLOITATION IN THE THRACE BASIN OF N.W. TURKEY Thomas F. Moslow, Moslow Geoscience Consulting, Calgary, Alberta Rob Sadownyk, Valeura Energy Inc. Calgary, Alberta Peter Luxton, Valeura Energy Inc., Calgary, Alberta Burc Umul, TransAtlantic Petroleum Ltd., Addison, Texas Ian Smith, Telluric Petrophysical Consulting Ltd., Calgary, Alberta Summary Full diameter core from the Eocene Kesan Group in Baglik-1 provides an excellent...»

«Syllabus Version: 0 (Pre-Course) Uploaded to site on 8/21/2012 HDCC 208B: Seminar in Digital Cultures and Creativity: Digital Storytelling: Persuasive Authoring and Digital Spaces Fall 2012 Instructors: Jennifer Guiliano Porter Olsen Jim Smith Amanda Visconti guiliano@umd.edu polsen@umd.edu jimsmith@umd.edu visconti@umd.edu (301) 405-9528 @jenguiliano @pwolsen @jgsmith @Literature_Geek Please email Jen Guiliano (guiliano@umd.edu) with any general course questions, including all questions about...»

«Home Security System A Cornell University ECE 476 Final Project by Chun-Pai Jimmy Hsieh & Yang Cao [Introduction] [High Level Design] [Program & Hardware] [Result] [Conclusions] [Appendix] Introduction This is a digital home security system with voice feature which can monitor room temperature, smoke, motion, and windows & doors. The goal of this project is to utilize the after-market parts and build an integrated home security system. Besides traditional magnetic switch equipped on doors and...»

«International Journal of Water Governance 2 (2014) 7–20 7 DOI: 10.7564/14-IJWG66 Water sector governance: a return ticket to anarchy Kai Wegerich a*, Jeroen Warner b, and Cecilia Tortajada c a International Water Management Institute – East Africa and Nile Basin office. IWMI c/o ILRI, PO Box 5689, Addis Ababa, Ethiopia. Phone: +251 11 617 2199; Fax: +251 11 617 2001 E-mail: K.Wegerich@cgiar.org b Social Sciences Group, Wageningen University E-mail: jeroenwarner@gmail.com c Third World...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.