WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |

«e-ANONIMUL e-Book powered by Vodafone ANONIMUL SF}NTU GHEORGHE 8-14 AUGUST 2011 Vodafone a fost unul dintre partenerii Festivalului Interna\ional de ...»

-- [ Page 1 ] --

ANONIMUL

SF}NTU

GHEORGHE

8-14 AUGUST

2011

e-ANONIMUL

e-Book powered by Vodafone

ANONIMUL

SF}NTU

GHEORGHE

8-14 AUGUST

2011

Vodafone a fost unul dintre partenerii

Festivalului Interna\ional de Film Independent

ANONIMUL, 8-14 august, Sf]ntu Gheorghe,

Delta Dun[rii, edi\ia a 8-a

ANONIMUL

SF}NTU

GHEORGHE

8-14 AUGUST 2011 Vodafone a sus\inut a 8-a edi\ie a Festivalului Interna\ional de Film Independent ANONIMUL, care s-a desf[§urat `n perioada 8-14 august 2011, la Sf]ntu Gheorghe, `n Delta Dun[rii.

Special pentru ANONIMUL, Vodafone a lansat o campanie pe pagina de Facebook – Vodafone Buzz (www.facebook.com/vodafonero) – o aplica\ie numit[ “Cinefili `n Delt[”, pe care zilnic au fost publicate articole scrise de coresponden\ii Vodafone Buzz pe durata festivalului.

Am ales patru bloggeri §i personalit[\i cunoscute din lumea filmului, `n rolul de „coresponden\i speciali” la Festivalul Interna\ional de Film Independent ANONIMUL. Cei patru coresponden\i au transmis de la fa\a locului scurte cronici legate de filmele incluse `n programul festivalului, interviuri cu actorii §i regizorii prezen\i, poze §i filme inedite, dar §i materiale inspirate de oamenii §i locurile Deltei.

Cei care au acceptat s[ relateze de la fa\a locului, de la Sf]ntu Gheorghe, pentru fanii Vodafone Buzz, dar

§i pentru to\i cei interesa\i de ceea ce se `nt]mpla la festival au fost:

Irina Margareta Nistor, critic de film, • Cristina Bazavan, jurnalist §i blogger (www.bazavan.ro), • Oltea Zambori, blogger (www.nebuloasa.info), • Adrian Ciubotaru, blogger (www.adrianciubotaru.ro).

ANONIMUL

SF}NTU

GHEORGHE

8-14 AUGUST 2011

MIRUNA BERESCU

DIRECTOR FESTIVAL ANONIMUL

Ce-ar putea spune cineva implicat `ntr-o rela\ie de 8 ani? C[ e ca la `nceput, c[ e mai bine dec]t la `nceput, c[ e o rutin[ inevitabil[, c[ a pierdut timpul, c[ 8 ani nu sunt suficien\i s[-l cuno§ti pe cel de l]ng[ tine? ±i c]te altele...

Eu sunt implicat[ `ntr-o rela\ie de 8 ani, cu Festivalul de film ANONIMUL. De ce o consider rela\ie? Nu doar pentru c[ e mai mult dec]t un simplu job, ci pentru c[ e pur §i simplu altceva. A `nceput printr-un joc al provoc[rii, doar nu era s[ aleg s[ m[ implic `ntr-un proiect “sortit” succesului... iar azi `mi dau seama c[ eu nu sunt un copil de festival gata.

Am muncit mult, nu singur[, ci `n echip[, au rezistat l]ng[ noi doar cei care au §tiut c[ ANONIMUL este altfel, c[ aici, respec- tiv acolo, povestea e despre al\ii - publicul, mai precis, §i nu despre noi §i filmele noastre...

Oric]t ar p[rea de desuet, ANONIMUL este despre §i pentru cei 4000 §i mai mul\i de oameni §i filmele lor, despre respectul nostru pentru ei, prin dragostea noastr[ comun[ pentru FILM.

Parc[ anul acesta a fost mai mult dec]t oric]nd vorba despre comunicare.

Parteneriatul nou `nceput cu Vodafone Rom]nia ne-a reamintit multe lucruri - pe unele le §tiam §i `ncercam s[ le aplic[m dar, iat[, mai aveam de `nv[\at, pe altele le uitaser[m `n “v]ltoarea muncii noastre”.

ANONIMUL SF}NTU GHEORGHE 8-14 AUGUST 2011 Am re`nv[\at c[ sunt prieteni ai Festivalului care nu au putut s[ ajung[ `n Delt[, dar care vroiau s[ fie §i ei parte din Ano (cum `i spunem noi...) chiar dac[ de departe. C[ nu e niciodat[ un efort prea mare s[ explici de ce nou[ ne place Ano §i celor care ne privesc cu suspiciune. C[ a transmite `n timp real de la un eveniment cum e Festivalul nostru e o idee fantastic[. Cred `ns[ c[ succesul Vodafone Buzz \ine `n mare m[sur[ de ni§te oameni minuna\i. Ei sunt coresponden\ii speciali la Ano: Irina Margareta Nistor, Cristina Bazavan, Oltea Zambori, Adrian Ciubotaru dar §i echipa Vodafone, de acas[ §i de la “fa\a locului”: Lidia Solomon §i Raluca Andreescu.

Ei au scris despre munca noastr[ cu afec\iune, cu inima deschis[, f[r[ prejudec[\i, f[r[ A§a Nu, cu mult drag pentru oameni §i pove§tile lor, au pus suflet `n fiecare postare, ne-au z]mbit c]nd aveam nevoie, ne-au sf[tuit unde gre§im, f[r[ s[ ne spun[ asta `n cuvinte §i... nu pot s[ m[ g]ndesc la edi\ia a 9-a f[r[ ei.

Apropo, pot s[ fiu §i eu “corespondent special” anul viitor?

ANONIMUL SF}NTU GHEORGHE 8-14 AUGUST 2011

LIDIA SOLOMON

DIRECTOR CORPORATE COMMUNICATIONS

VODAFONE ROM}NIA Lidia Solomon este Director Corporate Communications la Vodafone Rom]nia §i nu este chiar str[in[ de lumea filmelor, fiind primul PR al HBO Rom]nia, `n 1998, c]nd compania american[ s-a lansat `n Rom]nia. Anterior, Lidia a fost jurnalist radio, la radio Total §i radio ProFM, unde, `n afar[ de §tiri, s-a ocupat §i de o emisiune despre muzic[ §i film.

Kitul de supravie\uire `n Delt[, coresponden\ii Vodafone Buzz, concursurile de pe Facebook, reclamele cu Arnold §i Frankenstein, Internet `n Delt[, iat[ c]teva dintre lucrurile ap[rute `n urma implic[rii noastre `n Anonimul. C[ ne plac filmele este evident – le parodiem `n reclame, suntem prezen\i la festivaluri, mai sus\inem c]te o premier[ (rom]neasc[ §i nu numai).

Cu Anonimul, `ns[, povestea a mers dincolo de pasiunea noastr[ pentru cinema. Poate pentru c[ este legat nu doar geografic, ci §i spiritual, de Delta Dun[rii §i de tot ce eman[ acel loc, la Anonimul filmele s-au tr[it altfel. C]teva mii de oameni s-au bucurat de Anonimul a§a cum l-au “decupat” `n cronicile lor coresponden\ii no§tri – Irina Margareta Nistor (prietena noastr[ de mai bine de 10 ani!), Cristina Bazavan, Oltea Zambori, Adrian Ciubotaru – c[rora le mul\umim §i pe aceast[ cale. Nu `n ultimul r]nd, mul\umiri Mirunei Berescu, directoarea festivalului, pentru c[ profesionalismul §i farmecul ei discret ne-au f[cut s[ ie§im din cadrul §ablonat al rela\iei sponsor/organizator §i s[ spunem c[ acesta este `nceputul unei prietenii frumoase!

ANONIMUL SF}NTU GHEORGHE 8-14 AUGUST 2011

IRINA MARGARETA NISTOR

CRITIC DE FILM

Despre Irina Margareta Nistor §i experien\a de corespondent Vodafone Buzz la Festivalul Interna\ional de Film Independent ANONIMUL

May I introduce myself?

Ca la Cinefilii Anonimi, a§ putea `ncepe cu m[ numesc Irina-Margareta Nistor, corespondent de Festival, §i sunt dependent[ de filme. Spre deosebire de alte lucruri de pe lumea asta, n-a§ vrea s[-mi treac[ niciodat[, nu vreau s[ m[ vindec de acest microb, mai cu seam[ c[ nu e ca la celelalte p[cate, care sunt ori ilegale, ori imorale ori `ngra§[.

Peliculele sunt pl[cerea absolut[, f[r[ consecin\e nefaste.

~n plus, am ajuns §i la Vodafone Buzz, care e ca teatrul radiofonic, f[r[ v]rst[ pentru performeri, la un loc put]nd s[ joace toate genera\iile. Timpul nu mai exist[.

C]t prive§te CV-ul, pe repede `nainte, redactor traduc[tor TV, dublaj de casete video, vreo 5000 de titluri, cronici, emisiuni radio-TV, de la Vocea Filmelor, la VideoGhid, Film Puzzle sau Serialul Serialelor, ori - sper foarte cur]nd Ecranul §i Divanul. Interviuri CineVIP-uri, selec\ie §i jurii `n Festivaluri, c[r\i, dic\ionare §i piese de teatru t[lm[cite.

Toate `ndeletniciri iubite.

ANONIMUL SF}NTU GHEORGHE 8-14 AUGUST 2011

CRISTINA BAZAVAN

JURNALIST FREELANCER & BLOGGER

www.bazavan.ro Despre Cristina Cristina are un blog pe teme de cultur[ & media, numit S!mpa (www.bazavan.ro), care se claseaz[ pe locul 12 `n topul blogurilor din Rom]nia. Este unul dintre cei mai influen\i oameni din industria rom]neasc[ de online (conform statisticilor CNA, blog-ul ei - S!mpa – este blogul Nr. 1 de\inut de o femeie `n Rom]nia).

De-a lungul timpului, a intervievat personalit[\i celebre cum ar fi: Gilbert Adair, Milos Forman, Margaret Atwood, Annie Proulx etc.

A lucrat anterior ca redactor-§ef al revistei TABU, una dintre cele mai cunoscute publica\ii lifestyle din Rom]nia §i care, `n scurt timp de la sosirea ei, a reu§it performan\a de a dep[§i audien\a unor titluri interna\ionale precum Elle, Harper’s Bazaar sau Marie Claire.

Cristina a `nceput ca DJ la Radio 21, apoi a condus departamentul de §tiri al postului. ~n 2000 a fost unul dintre cei trei oameni care au creat cel mai mare post de radio na\ional privat din Rom]nia - Europa FM.

Cristina este speaker `n cadrul multor conferin\e na\ionale pe teme legate de media, comunitatea femeilor sau industria online.

ANONIMUL SF}NTU GHEORGHE 8-14 AUGUST 2011 Despre experien\a de corespondent Vodafone Buzz la Festivalul Interna\ional de Film Independent ANONIMUL S[ fii reporter Vodafone Buzz la Anonimul 2011 a `nsemnat onoarea de a face parte dintr-un proiect `n premier[.

E pentru prima dat[ c]nd un brand comercial face un pas `n spate §i, cu `n\elepciune, las[ reporterii culturali s[ “vorbeasc[” pentru publicul lui, asum]ndu-§i ni§te posibile riscuri (s[ aib[ texte care “sar” din imaginea brandului).

Pe perioada festivalului Anonimul, pagina de facebook Vodafone Buzz s-a comportat ca un canal media cultural (interviuri, cronici, filme scurte, concursuri), dar §i-a generat propriul con\inut, nu l-a preluat de la al\ii. ±i `ntr-o vreme `n care `n online-ul rom]nesc nu e foarte mult content propriu, s[ faci un asemenea efort pentru o pagin[ de Facebook, e un lucru important §i un semnal bun pentru comunitate (a fost eficient[ campania, a fost atins targetul de new friends pe Vodafone Buzz).

Nu mai cunosc o campanie similar[ `n Rom]nia §i e nevoie de ceva curaj ca s[ deschizi drumul `n acest gen de parteneriat/ promovare, dar §i de `n\elepciunea de a l[sa “la liber” reporterul s[-§i fac[ treaba, f[r[ s[-l condi\ionezi de orice identitate corporatist[.

Pentru comunitatea online, acest proiect a `nsemnat o recunoa§tere `n plus pentru aptitudinile jurnalistice ale bloggerilor. Echipa din care am f[cut parte (al[turi de Oltea Zambori §i Adrian Ciubotaru) combin[ toate stilurile jurnalistice §i, pentru c[ se bucur[ §i de participarea excep\ional[ a doamnei Irina Margareta Nistor, a avut acces la absolut tot `n festival ( de la invita\ii cei mari p]n[ la oamenii din sat, ceea ce ar fi fost foarte greu pentru orice reporter acreditat). Am fost ca o echip[ de televiziune care a relatat cu toate armele online tot ceea ce era legat de festival.

ANONIMUL SF}NTU GHEORGHE 8-14 AUGUST 2011 Pe toat[ durata festivalului c]nd vedeam zilnic sutele de comentarii de la concursuri `mi spuneam “dac[ oamenii ace§tia au citit cronicile noastre §i au descoperit Anonimul chiar §i pentru prima dat[, acum, tot este un c]§tig imens pentru ceea ce `nseamn[ promovare cultural[”. C]nd ne-am `ntors `n Bucure§ti am descoperit `ns[ c[ ne citeau §i jurnali§tii care nu ajunseser[ `n festival, dar §i regizori §i actori, iar bucuria a fost §i mai mare.

Am fost la Anonimul `n foarte multe dintre cele 8 edi\ii, dar asta a fost the best ever… super atmosfer[, super pove§ti de la oamenii din festival, super prietenii legate. Sper ca m[car o parte din energia §i atmosfera locului s[ o fi putut transmite `n cronici.

Eu `i mul\umesc z]nei bune c[ a avut grij[ de z]mbetele noastre `n fiecare zi.

±i pentru c[ `n termenii noi, mass media `nseamn[ “s[-\i spun `n secunda `n care se `nt]mpl[, ceea ce se `nt]mpl[”, prin proiectul Reporter Vodafone Buzz la Anonimul am experimentat asta pe zona cultural[. Iar miile de new friends

pe pagina Vodafone Buzz sunt un semn c[ e loc §i pentru cultur[ prin internetul [sta mare :)

ANONIMUL SF}NTU GHEORGHE 8-14 AUGUST 2011

OLTEA ZAMBORI

BLOGGER www.nebuloasa.info Despre Oltea Zambori Nebuloasa e sibianc[ get-beget. Crescut[ la munte, l]ng[ P[ltini§, ador[ solitudinea mun\ilor §i ur[§te aglomera\ia. E iremediabil `ndr[gostit[ de ora§ul natal §i extrem de dezam[git[ de locuitorii lui.

A venit `n Timi§oara `n aprilie 2006, cu dorin\a de a lua totul de la cap[t. ±i tot asta face §i `n ziua de azi.

Se d[ pe net din 1997 §i are blog din 2008, inspirat[ fiind de tot ce se `nt]mpl[ `n \ara asta, pe care n-ar p[r[si-o niciodat[. Ador[ s[ descopere locuri noi, oameni veseli §i lucruri rom]ne§ti de calitate. Din 2010 lucreaz[ exclusiv online.

~i place muzica bun[, filmele la care tr[ie§te emo\ii multe, iar visul ei este s[-l vad[ live pe Joe Satriani.

Despre experien\a de corespondent Vodafone Buzz la Festivalul Interna\ional de Film Independent ANONIMUL Anonimul este un festival `n dou[ dimensiuni, cam a§a l-am perceput eu: e frumuse\ea boem[ din Green Village, acolo unde arti§tii se `mpletesc cu jurnali§tii §i cu oamenii care au venit la festival pentru a c[uta o oaz[ de lini§te §i e nebunia frumoas[ de dincolo de garduri, din campingul Delfinul. N-ai zice c[ le desparte doar vreo 100 de metri de drum cu nisip.

ANONIMUL SF}NTU GHEORGHE 8-14 AUGUST 2011 Pentru mine Anonimul a `nsemnat o altfel de colaborare cu o companie. P]n[ acum, de c]te ori participam la o campanie, aveam o `ntreag[ list[ de ceea ce NU ar trebui s[ transmit mai departe, iar c]nd am ajuns la festival, m[ a§teptam s[ am o §edin\[ de vreo jum[tate de or[ `n care s[ mi se explice ceea ce se dore§te de la mine. ~n loc de §edin\[ am primit un z]mbet cald §i `ntrebarea “bei o cafea?”.

La Anonimul am putut s[ fiu eu, f[r[ s[ fiu constr]ns[ `n vreun fel, am putut s[ scriu ceea ce am sim\it, av]nd convingerea c[ exact asta a§teapt[ §i Vodafone de la mine: transparen\[, sinceritate, sentiment pur, nealterat.

Pentru 4 zile am fost parte din echipa Vodafone, al[turi de Irina Nistor, Cristina Bazavan §i Adi Ciubotaru §i `mpreun[ am `ncercat s[ aducem Anonimul mai aproape de to\i cei de acas[. Am v[zut filme §i am observat oameni, ne-am minunat de c]t de frumoase sunt acele locuri §i am `ncercat s[ ar[t[m ca Rom]nia e frumoas[ prin locurile ei, dar, mai ales, prin oamenii care fac lucrurile s[ se `nt]mple.

ANONIMUL SF}NTU GHEORGHE 8-14 AUGUST 2011

ADRIAN CIUBOTARUPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |


Similar works:

«OFFPRINT FROM Elam and Persia Edited by Javier Álvarez-Mon and Mark B. Garrison Winona Lake, Indiana Eisenbrauns 2011 ç Copyright 2011 by Eisenbrauns. All rights reserved. Printed in the United States of America. www.eisenbrauns.com Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Elam and Persia / edited by Javier Álvarez-Mon and Mark B. Garrison p. cm. Includes papers from a meeting of the American Schools of Oriental Research, held in Philadelphia, Pa., 2003. Includes bibliographical...»

«Dulce pecado (Duke Trilogy #1) by Adele Ashworth Adele Ashworth A él lo llaman «el duque del pecado». Es William Raleigh, el duque de Trent, un famoso truhán poco dado a dejarse ver.A él lo llaman «el duque del pecado». Es William Raleigh, el duque de Trent, un famoso truhán poco dado a dejarse ver en sociedad. Dulce pecado (Duke Trilogy #1) Ella se dedica a vender flores. Es Vivian Rael-Lamont, cuya vida alejada de l. a. gran ciudad parece perfecta. Pero un día recibe un anónimo con...»

«BIOGRAPHICAL SKETCH ROBERT B. DUNBAR W.M. Keck Professor of Earth Sciences, Stanford University Professor of Environmental Earth System Science, Stanford University J. Frederick and Elisabeth B. Weintz University Fellow in Undergraduate Education Director, Stanford University Stable Isotope Biogeochemistry Laboratory Senior Fellow, Woods Institute for the Environment, Stanford University ADDRESS: Department of Environmental Earth Systems Science, Stanford University Stanford, CA 94305-2115,...»

«3 He a lt h 0 0 Fire 0 3 0 Re a c t iv it y P e rs o n a l P ro t e c t io n Material Safety Data Sheet Chromic Acid, 10% MSDS Section 1: Chemical Product and Company Identification Product Name: Chromic Acid, 10% Contact Information: Sciencelab.com, Inc. Catalog Codes: SLC3346 14025 Smith Rd. CAS#: Mixture. Houston, Texas 77396 US Sales: 1-800-901-7247 RTECS: Not applicable. International Sales: 1-281-441-4400 TSCA: TSCA 8(b) inventory: Water; Chromium Trioxide Order Online: ScienceLab.com...»

«United States Court of Appeals For the Eighth Circuit _ No. 13-2410 _ United States of America lllllllllllllllllllll Plaintiff Appellee v. Geshik-O-Binese Martin lllllllllllllllllllll Defendant Appellant _ No. 13-3221 _ United States of America lllllllllllllllllllll Plaintiff Appellee v. David John Martin lllllllllllllllllllll Defendant Appellant _ No. 14-1039 _ United States of America lllllllllllllllllllll Plaintiff Appellee v. Edward McCabe Robinson lllllllllllllllllllll Defendant Appellant...»

«Volume One (No) Sex in the City: Celibate Young Wāhine From Protestant Christian Churches in Aotearoa Zavier Burnett Geography, Tourism & Environmental Planning, University of Waikato, NZ The popular television sitcom Sex in the City reflects a society focussed on sexuality. It depicts all heterosexual women as sexually active (Marshall and Morris, 1995). Brown (1980, 2) argues that being sexually active is constructed by popular culture as a “normative practice”. This paper draws upon my...»

«Minster School Inspection report Unique Reference Number 122898 Local Author ity Nottinghamshire Inspect ion number 380555 Inspect ion dates 23–24 November 2011 Report ing inspector Kevin Sheldrick HMI This inspection of the school was carried out under section 5 of the Education Act 2005. Type of school Secondary School category Voluntary aided Age range of pupils 7–18 Gender of pupils Mixed Gender of pupils in the sixth form Mixed Nu mber of pupils on the school roll 1601 Of which, number...»

«Wee-Peats Children’s Consignment Sale HAPPY 10th ANNIVERSERY Celebrating ALL YEAR LONG! Dear Consignors, Thank you for participating in the Wee-Peats Fall and Winter Sale 2016! To ensure the success of this sale I have included a detailed instruction sheet to answer all of your questions. Our goal for the sale is to provide a service and ministry to our friends, family and most importantly our community. This sale will only be for fall and winter adult and children’s clothing, toys,...»

«CZECH REPUBLIC BUSINESS DELEGATION accompanying the Minister of Industry and Trade of the Czech Republic, Jan Mladek, on his official visit to the Islamic Republic of Iran 16th–19th January 2016 Norway Czech Republic CZECH REPUBLIC 2 Basic Data Population: 10.5 milion Area: 78 864 sq. km Capital city: Praha (Prague) System of government: Republic Language: Czech Time zone: Central European Time GMT +2 Internet domain:.cz Membership of organisation: European Union, WTO, United Nations...»

«Things Christians Say (but shouldn’t) How Christian Clichés Show and Shape What We Really Believe. by Todd Wilken Apparently, Jesus would cut me off in traffic. My blinker was on. Four lanes of bridge traffic were merging into one. Just as I nosed in, she accelerated beside me to close the space and deny me entrance. She must have been in a hurry. After she cut me off, I saw it. Right there on her rear bumper, a Jesus fish. Inside the fish were the letters W-W-J-D. “What Would Jesus Do?”...»

«ALGUNAS MODIFICACIONES RELEVANTES DE LA LEY DE ORDENACION URBANISTICA DE ANDALUCIA ( LOUA ) INTRODUCIDAS POR LA LEY 2/2012. La Ley 2/2012 de 30 de enero de modificación de la LOUA, se ha publicado en el BOJA el día 8 de febrero de 2012 y entrará en vigor a los veinte días desde su publicación. El principal objetivo de la Ley 2/12 es adaptar el ordenamiento urbanístico andaluz a la legislación estatal de suelo, el Texto Refundido de la Ley de Suelo, aprobado por el Real Decreto...»

«115 Winter Street, Troy, NY 12180 283-2420 November 2013 May 2015 John J. McAuley Jr., Pastor Website: www.thirdchurchtroy.org A Study of the Ten Commandments: Part 4 Exodus 20:8-11 “The Day the Lord Has Made” Remember the Sabbath day by keeping it holy. Six days you shall labor and do all your work, but the seventh day is a Sabbath to the LORD your God. On it you shall not do any work, neither you, nor your son or daughter, nor your manservant or maidservant, nor your animals, nor the...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.