WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 |

«Dimarts, 14 de juny de 2016 ADMINISTRACIÓ LOCAL Ajuntament de Manresa ANUNCI El Ple de l'Ajuntament de Manresa, en sessió de data 19 de maig de ...»

-- [ Page 1 ] --

Dimarts, 14 de juny de 2016

ADMINISTRACIÓ LOCAL

Ajuntament de Manresa

ANUNCI

El Ple de l'Ajuntament de Manresa, en sessió de data 19 de maig de 2016, va aprovar inicialment les Bases reguladores

de les Ajudes a les empreses per a la contractació de persones aturades, en el marc del Programa complementari de

foment de l'ocupació i de suport a la integració social de la Diputació de Barcelona.

En compliment d'allò previst a l'article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, les bases se sotmeten a informació pública per un termini de vint dies a comptar a partir de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, per a la presentació de reclamacions i al·legacions. Transcorregut aquest termini sense que s'hagi formulat cap al·legació o impugnació, l'acord d'aprovació esdevindrà definitiu.

El text de les Bases reguladores de les ajudes a les empreses, es pot consultar a la pàgina web municipal

www.manresa.cat i és el següent:

"BASES REGULADORES DE LES AJUDES A LES EMPRESES PER A LA CONTRACTACIÓ DE PERSONES

ATURADES, EN EL MARC DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FOMENT DE L'OCUPACIÓ I DE SUPORT A LA

INTEGRACIÓ SOCIAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

La crisi econòmica i financera ha provocat un enduriment de les condicions d'accés al finançament per part de les petites i mitjanes empreses, la qual cosa ha provocat un estancament del desenvolupament econòmic local.

Les administracions públiques no poden ser alienes a aquesta situació sinó que han d'adoptar mesures encaminades a afavorir el desenvolupament econòmic local i impulsar polítiques de dinamització empresarial i de diversificació econòmica, però també d'integració social i laboral.

Davant d'aquest escenari la Diputació de Barcelona ha elaborat un Programa complementari de foment de l'ocupació i de suport a la integració social amb la finalitat de fomentar, de forma integral, l'ocupació local al conjunt de la demarcació i també atendre les necessitats dels col·lectius en risc d'exclusió social.

D'acord amb aquest programa, del qual l'Ajuntament de Manresa n'és beneficiari, es pretén afavorir la contractació de persones aturades mitjançant la cobertura del cost laboral que assumeixen les empreses i entitats per a la contractació.

Una de les formes d'aconseguir aquest objectiu és mitjançant l'atorgament d'ajuts o subvencions a través del cofinançament de les despeses derivades de nous treballadors i així afavorir la integració de les persones aturades en el mercat de treball.

Així, aquests ajuts s'instrumentaran a través de dues línies diferents:

- Línia A. Ajudes a les empreses i/o entitats per a la contractació de persones aturades.

- Línia B. Ajudes a les empreses i/o entitats per a la contractació de persones aturades per desenvolup

–  –  –

d'interès general o social inclòs en el Pacte de Ciutat.

1. Objecte.

L'objecte d'aquestes bases és la regulació de l'atorgament d'ajudes a empreses i/o entitats per a la contractació, per un període mínim de 3 mesos, de persones en situació d'atur.

2. Tipus d'ajudes i característiques.

2.1 Línies d'ajudes.

Es contemplen 2 línies d'ajudes:

–  –  –

- Línia A. Ajudes a les empreses i/o entitats per a la contractació de persones aturades.

Beneficiaris: empreses i/o entitats, legalment constituïdes, siguin persones físiques o jurídiques, que contractin persones en situació d'atur durant un període mínim de 3 mesos.

Cada empresa i/o entitat podrà sol·licitar aquests ajuts fins a un màxim de 3 contractacions laborals.

Quantia de l'ajut: L'Ajut consistirà en cobrir el 50% dels costos salarials de la contractació del treballador/a. En el cas que es contracti a una persona inclosa en el col·lectiu de risc d'exclusió social aquest percentatge serà del 75% del costos salarials.1

- Línia B. Ajudes a les empreses i/o entitats per a la contractació de persones aturades per desenvolupar algun projecte d'interès general o social inclòs en el Pacte de Ciutat.

Beneficiaris: empreses i/o entitats, legalment constituïdes, siguin persones físiques o jurídiques, que contractin persones en situació d'atur durant un període mínim de 3 mesos per desenvolupar un projecte d'interès general o social compres en algun dels àmbits establerts en l'annex 1 d'aquestes bases, que es corresponen amb actuacions del Pacte de ciutat.

Cada empresa i/o entitat podrà sol·licitar aquests ajuts fins a un màxim de 3 contractacions laborals.

Quantia de l'ajut: L'Ajut consistirà en cobrir el 100% dels costos salarials de la contractació del treballador/a.

2.2. Característiques de les ajudes.

La quantia concreta de l'ajut es determinarà per l'Ajuntament en funció del cost salarial total i el percentatge de finançament en funció de les característiques del contracte proposat.

La durada mínima del contracte haurà de ser de 3 mesos mentre que no existeix un límit màxim. Això no obstant, la quantia i durada de l'ajuda no podrà excedir dels costos salarials calculats fins el 31 de març de 2017.

L'ajuda comprendrà els següents conceptes salarials:

- Inclou el salari brut mensual, inclosa la prorrata de les pagues extraordinàries, i les quotes a la seguretat social a càrrec de l'empresa.

- No s'acceptaran els costos generats pel personal durant períodes de bixa laboral, les indemnitzacions per finalització de contracte i les retribucions per hores extraordinàries, vacances no efectuades i dietes.

En cas de baixa voluntària o d'acomiadament 2 de la persona contractada, l'empresa i/o entitat podrà substituir-la amb una nova contractació del període restant per tal d'obtenir la totalitat de l'ajut. Aquesta substitució s'haurà de fer com a màxim 30 dies després de la finalització de la relació laboral de la persona treballadora a substituir. En aquest cas s'haurà de comunicar per escrit al Centre d'Iniciatives per l'Ocupació (CIO) de l'Ajuntament de Manresa les causes de la baixa i aportar la documentació corresponent.

–  –  –

beneficiària d'aquestes ajudes.

1 Es consideren persones incloses en col·lectius en situació de risc d'exclusió social les següents:

• Aturats de llarga durada majors de 45 anys en situació de vulnerabilitat.

• Persones destinatàries de la renda mínima d'inserció i persones que no hi poden accedir perquè no compleixen els requisits però que es troben, segons el parer dels serveis socials competents, en situació de risc d'exclusió.

• Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d'institucions de protecció de menors.

• Joves majors de 16 anys i menors de 25 que han abandonat els estudis i que presenten moltes dificultats d'ocupabilitat.

• Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de rehabilitació i reinserció social - Interns de centres penitenciaris la situació dels quals els permeti accedir a una ocupació, persones en llibertat condicional i persones exrecluses.

• Persones amb disminució física, psíquica o sensorial o amb malalties mentals que tinguin possibilitats d'inserció en el món laboral.

• Altres col·lectius a valoració dels serveis socials municipals.

2 Sempre i quan no siguin acomiadaments descrits en l'apartat 3.1 d'aquestes bases.

–  –  –

3. Beneficiaris.

3.1 Requisits.

Podran obtenir la condició de beneficiàries dels ajuts a que es refereixen aquestes bases, al marge del compliment dels

requisits establerts en l'apartat anterior, hauran de complir les condicions següents:

- Estar domiciliada al Bages o tenir un centre de treball al Bages.

- No haver efectuat acomiadaments qualificats ‘improcedents o nuls per l'òrgan judicial, en els darrers 3 mesos anteriors a la data de la sol·licitud de la subvenció o que hagin reduït la plantilla en el darrer any. Tampoc no podran haver estat sancionades per infracció greu en matèria laboral durant el darrer any. Les empreses o entitats beneficiàries no podran realitzar acomiadaments improcedents ni incoar expedients de Regulació de l'Ocupació (ERO) mentre gaudeixin de l'ajuda.

- Haver justificat qualsevol ajut anteriorment atorgat per l'Ajuntament de Manresa.

- Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Manresa, l'Agència estatal de l'Administració Tributària, la Seguretat Social, en la data de la sol·licitud de subvenció i durant la vigència del període subvencionat.

- Complir amb la normativa de prevenció de riscos laborals i amb la Llei general dels drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, i amb qualsevol altre obligació legal o reglamentària que pugui afectar-les.

- Complir amb la normativa comunitària relativa a les ajudes de mínims (Reglament (CE) 1998/2006, de la Comissió, de 16 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 87 i 88 del tractat CE).

- Obligació de respectar la igualtat de tracte i d'oportunitats i vetllar per la igualtat entre homes i dones i, per aquelles empreses de més de 250 persones treballadores, comptar amb un pla d'igualtat.

- No podran participar en aquestes ajudes les persones jurídiques que incorrin en algunes de les causes d'incompatibilitat o prohibició d'obtenir subvencions establertes en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, així com tampoc no estiguin al corrent de pagament de les seves obligacions amb l'Ajuntament de Manresa.

Resten expressament excloses com a eventuals beneficiàries les empreses de treball temporal.

3.2 Obligacions.

Seran obligacions de les empreses i/o entitats beneficiàries:

- Complir amb els principis d'igualtat de tracte i no discriminació en l'àmbit laboral i compromís de tenir en compte la persona contractada per a futures contractacions. Aquesta manifestació de voluntat formalitzarà a través de l'oportuna declaració responsable.

–  –  –

- Acceptar i complir les bases i condicions fixades per a la seva aprovació.

- Complir el règim d'incompatibilitats vigent, tenint en compte les vinculacions derivades del dret comunitari europeu.

- Acceptar i complir la normativa aprovada per l'Ajuntament de Manresa i per la resta de normativa aplicable.

- Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Manresa, l'Agència estatal de l'Administració Tributària, la Seguretat Social, en la data de la sol·licitud de subvenció i durant la vigència del període subvencionat.

- Justificar l'aplicació dels fons rebuts dins dels terminis establerts així com el compliment de la finalitat que determina la concessió de la subvenció.

–  –  –

- Comunicar a l'Ajuntament qualsevol alteració significativa que es produeixi amb posterioritat a l'atorgament i reintegrar els fons rebuts en el cas del no compliment de les bases reguladores o, en cas que sigui necessària, la corresponent renúncia.

- Col·laborar en els actuacions de comprovació i informació que faci l'Ajuntament.

- Disposar de la documentació laboral i comptable que pugui ser exigida pels òrgans de fiscalització i facilitar-la per garantir-se les facultats d'inspecció i control.

- Conservar els documents justificatius de l'aplicació als fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.

- Declarar les subvencions rebudes de l'Ajuntament i d'altres administracions o ens públics en el darrer any.

- Si l'import de l'ajuda supera els 10.000 EUR, les persones jurídiques beneficiàries hauran de comunicar a l'Ajuntament la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració, a l'efecte de fer-les públiques al portal de transparència municipal.

Els beneficiaris dels ajusts estaran sotmesos a les responsabilitats i règim sancionador que, sobre infraccions administratives en la matèria estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions.

4. Crèdit pressupostari.

L'import total d'aquests ajuts serà d'un màxim de 100.000,00 EUR anirà a càrrec de l'aplicació pressupostària que s'indiqui en la convocatòria corresponent. Els imports màxims per a cadascuna de les línies objecte d'ajut seran els

següents:

- Línia A. Ajudes a les empreses i/o entitats per a la contractació de persones aturades: 60.000,00 EUR.

- Línia B. Ajudes a les empreses i/o entitats per a la contractació de persones aturades per desenvolupar algun projecte d'interès general o social inclòs en el Pacte de Ciutat: 40.000,00 EUR.

Es donaran ajudes fins a esgotar la partida pressupostària.

En cas d'esgotar-se la línia B o bé no complir els requisits per considerar que no es realitza un projecte de pacte de ciutat, les peticions passaran en règim de concurrència a la línia A.

Es podrà incrementar l'import màxim de la línia A amb l'import que resti de la línia B en cas que aquesta no s'exhaureixi.

Així mateix, en cas que l'import fixat en l'aplicació pressupostària no quedi esgotat amb els ajuts atorgats en la primera convocatòria, podrà obrir-se una segona convocatòria amb l'import que resti, fins a esgotar l'import màxim de l'aplicació pressupostària.

5. Modalitats contractació.

–  –  –

reserva de lloc de treball.

En el cas de contractes a temps parcial, la jornada no podrà ser inferior al 50% de la jornada ordinària.Pages:   || 2 | 3 |


Similar works:

«Red Eve, by H. Rider Haggard The Project Gutenberg EBook of Red Eve, by H. Rider Haggard This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org Title: Red Eve Author: H. Rider Haggard Release Date: April 5, 2006 [EBook #3094] Language: English Character set encoding: ISO-8859-1 *** START OF THIS PROJECT...»

«My Silk Road Journal What was the Silk Road? About 200 B.C., trade caravans, using camels as beasts of burden, began traveling along the Silk Road between China and the Mediterranean. When the traders had gathered enough camels, trade goods, and soldiers for protection, they began their difficult journey. Silk Road travelers risked freezing to death, being buried by sandstorms, dying of thirst in the high, dry desert, or being attacked by roving bands of robbers. Why would these Silk Road...»

«1 (8) Anteckningar, kommentarer och reflektioner från informationsmöte med Boliden i Ludvika 2016-04-19 och i Svärdsjö 2016-04-20. Mötenas uppläggning och karaktär Informationsmötena hade att göra med Bolidens pågående prospekteringsarbeten i Stollbergsområdet respektive Svärdsjötrakten i Dalarna. I Stollberget finns även en ansökan om bearbetningskoncession för Västansjö K1 som för närvarande behandlas av SGU/Bergsstaten. Särskilt kallade var berörda markägare inom...»

«The Rotary Sun.the official newsletter of the Rotary Club of Grand Cayman Sunrise. Wed Dec 12, 2012 Home Rotary Sunrise: A Family Friendly Rotary Club Editor Gina McBryan If you have any comments or Submitted by Rotarian Martha Connolly questions, please contact the editor. I recently read an article on the RI website that said ‘service clubs that welcome kids can boost membership and service.’ Stats show that only 11percent of Rotary Clubs have members under the age of 40 and while...»

«+ Present: Michael Carr Chairman Paula Clare Governor COUNCIL OF GOVERNORS Brian Cummings Governor Mandy Duncan Governor Sue Hill Governor MINUTES OF Kathryn Hodson Governor MEETING HELD ON Robert Howell Governor 11th DECEMBER 2013 John Karran Governor Barbara Kerr Governor BOARDROOM Rosemary Morgan Governor EDUCATION CENTRE Norman Robinson Governor ARROWE PARK HOSPITAL Beverley Ross Governor Donald Shaw Lead Governor David Steele Governor Iain Stenhouse Governor In attendance: David Allison...»

«UNDERGRADUATE STUDENT HANDBOOK 2010 2011 2 1 TABLE OF CONTENTS Page number(s) Academic Advising 18 Academic Problems 27 Advanced Internship 11 Application for Graduation 28 Calendar 34 40 Career Development & Placement 31 Catalog 41 55 CLAST 15 Course Waivers 10 Disability Student Services 10 Dropping and Adding Courses 20 Educational Field Trips 14 Email Addresses 17 Faculty 3-4 Final Exam Schedule(s) 17 FIU History 2 FIU Hospitality Society 33 Forgiveness Policy 27 Foreign Language...»

«New Zealand Journal of Asian Studies 5, 1 (June, 2003): 156-177. JAPANESE AND NON-JAPANESE PERCEPTIONS OF JAPANESE COMMUNICATION MICHAEL HAUGH1 University of Queensland Perceptions of the communicative style of different languages can influence the way in which non-native speakers and native speakers of a particular language interact. For example, second-language learners of Japanese often believe that using a lot of honorifics (keigo) to introduce themselves to other students at universities...»

«INTERPRETING THE PASSOVER IN THE EXODUS TRADITION AMONGST THE TIV AS A NARRATIVE CONCERNING ORIGIN AND MIGRATION by Jonathan Tyosar Weor Dissertation Presented for the Degree of Doctor of Theology at the University of Stellenbosch South Africa Promoter: Prof Hendrik L Bosman December 2012 Stellenbosch University http://scholar.sun.ac.za DECLARATION I, the undersigned, hereby declare that the work contained in this dissertation is my own original work and that I have not previously in its...»

«Trends in Subsistence from the Middle Paleolithic through Mesolithic at Klissoura Cave 1 (Peloponnese, Greece) Item type text; Electronic Dissertation Authors Starkovich, Britt Marie Publisher The University of Arizona. Rights Copyright © is held by the author. Digital access to this material is made possible by the University Libraries, University of Arizona. Further transmission, reproduction or presentation (such as public display or performance) of protected items is prohibited except with...»

«Code of Practice for Ship Towage Operations on the Thames 2015 CONTENTS Page iii FOREWORD 1 PART ONE 1 SECTION ONE INTRODUCTION 1 2.1 Planning and Co-ordination 1 SECTION TWO – PREPARING FOR TOWAGE OPERATIONS 2.2 Pilot / Vessel Master Exchange 2 2.3 Master or Pilot / Tugmaster Exchange 3 2.4 Master or Pilot / Boatmen & Linesmen Exchange 4 2.5 Preparations on board 5 8 SECTION THREE – COMMUNICATIONS 10 SECTION FOUR – MASTER OR PILOT INSTRUCTIONS TO THE TUG 11 5.1 Connecting and...»

«CZECH MYCOL. 59(1): 25–38, 2007 New records of Conocybe species from Ukraine. I. The sections Mixtae and Pilosellae MYKOLA P. PRYDIUK Department of Mycology, M. G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of Sciences of Ukraine, 2 Tereshchenkivs’ka Street, 01001 Kiev, Ukraine mykola@symbiosis.kiev.ua, prydiuk@yahoo.com Prydiuk M. P. (2007): New records of Conocybe species from Ukraine. I. The sections Mixtae and Pilosellae. – Czech Mycol. 59(1): 25–38. Data about new records of...»

«Vol. XIX, n◦ 3-4, 2010 Annales de la Facult´ des Sciences de Toulouse e pp. 479–492 A generic condition implying o-minimality for restricted C∞ -functions Olivier Le Gal(1) ABSTRACT. — We prove that the expansion of the real field by a restricted C∞ -function is generically o-minimal. Such a result was announced by A. Grigoriev, and proved in a different way. Here, we deduce quasi-analyticity from a transcendence condition on Taylor expansions. This then implies o-minimality. The...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.