WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 |

«Bæredygtig byudvikling i Maniitsoq August 2014 Ina Josefsen (s133719) Katinka Sif Grundvad Skovgaard (s133714) Mads Røddik Hansen (s133718) Paulus ...»

-- [ Page 1 ] --

KURSUS 11837 AT SOMMERPROJEKT

Bæredygtig byudvikling i

Maniitsoq

August 2014

Ina Josefsen (s133719)

Katinka Sif Grundvad Skovgaard (s133714)

Mads Røddik Hansen (s133718)

Paulus Lyberth (s133732)

Vejleder:

Kåre Hendriksen, DTU ARTEK

Bæredygtig byudvikling i Maniitsoq

Ina Josefsen s133719, Katinka Skovgaard s133714, Mads Røddik Hansen s133718 & Paulus Lyberth s133732

1. Forord

Denne rapport har vi udarbejdet i forbindelse med kursus 11837 AT Sommerprojekt. Kursusset står til 5 ECTS point hos Center for Arktisk Teknologi, ARTEK, i Sisimiut. Udarbejdelsen af projektet er udført af 4 arktisk ingeniørstuderende i starten af 3. semester på forespørgsel af og i samarbejde med Qeqqata Kummunia.

Projektet handler om bæredygtig byudvikling i Maniitsoq. Med denne har rapport har vi dog ikke intentioner om at komme med fuldstændige løsninger til, hvordan Maniitsoq skal udvikles, og hvilke projekter der skal laves. Derimod vil vi lave en kortlægning af ressourcegrundlag og mulige fokusområder i henblik på en videre udvikling af byen.

Projektet har forløbet over 3 uger fra starten af august 2014. De første 11 dage tilbragte vi i Maniitsoq, hvor vi har undersøgt forholdene i byen, samt fået interviewet lokale personer og virksomheder omkring deres by. Disse undersøgelser er løbende blevet behandlet og analyseret. De resterende dage er blevet brugt i Sisimiut, hvor vi yderligere har analyseret og behandlet de indsamlede data og interviews fra Maniitsoq.

Derudover har vi udarbejdet og færdigskrevet rapporten ved ARTEK i Sisimiut.

Som vejleder på projektet har Kåre Hendriksen fra DTU ARTEK været tilknyttet. Tak for hjælpen til Kåre.

Derudover skal der lyde en tak til følgende:

- Saimonas Skurichinas, DTU student, for godt samarbejde og sparing.

- Qeqqata Kommunia i Maniitsoq for diverse informationer og overnatning.

- Lokale borgere og virksomheder i Maniitsoq, som har stået til rådighed til interviews.

Side 2 af 31 Bæredygtig byudvikling i Maniitsoq Ina Josefsen s133719, Katinka Skovgaard s133714, Mads Røddik Hansen s133718 & Paulus Lyberth s133732 Indhold

1. Forord

2. Indledning

3. Maniitsoq historisk set

4. Teori og fremgangsmetoder

4.1 Bæredygtighed

4.2 Operationel bæredygtighed

4.3 Metode og praktisk fremgangsmåde til opstilling af løsningsmodeller i Maniitsoq

4.4 Snowball sampling teori

4.5 Praktisk udførelse

5. Begrundelse for fokusområder

5.1 Havnen

5.2 Det offentlige

5.3 Uddannelser

5.4 Bybilledet

6. Havnen

6.1 Analyse

7. Det offentlige

7.1 Analyse

8. Uddannelse

8.1 Analyse

9. Analyse af bybilledet

10. Samlet analyse

10.1 Løsningsforslag

11. Konklusion

12. Litteraturliste

12.1 Interviews

Bilag……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..27

–  –  –

2. Indledning Med dette projekt er det forsøgt at belyse situationen i Maniitsoq, som den er i dag, på en fyldestgørende måde. Derudover ønskes det også at belyse, hvilke udfordringer og muligheder byen står over for frem i tiden.

Rapporten er delt op i flere dele, hvor der først kommes ind på teori omkring metoder, begrundelse for metodevalg og teori omkring bæredygtighed.

Derefter vil Maniitsoq blive beskrevet, samt en analyse af fire fokusområder, som vi har fundet centrale for byen. Derudover ses der også på, hvilke mulige ressourcegrundlag området har at byde på, som kan udnyttes og være med til at bryde denne onde spiral.

Efter klarlægningen af Maniitsoq, vil fiskeindustrien i byen, samt staten og bloktilskuddet blive belyst som bærende ressourcer i byen. Uddannelsesniveauet i Maniitsoq vil også blive vurderet, samt bybilledet.

Sidst i rapporten vil kommunikationen mellem borgere, institutioner og virksomheder, kommune og Selvstyre blive taget op til diskussion, således at man får et velfungerende byliv, hvor alle selv tager del i bylivet, og yder en aktiv indsats.

Der vil sidst i rapporten blive opridset løsningsforslag til fremtidige projekter for en bæredygtig udvikling i Maniitsoq.

–  –  –

3. Maniitsoq historisk set Den hidtil ældste fundne kultur i Vestgrønland er Saqqaqkulturen, der også er fundet i nærheden af Maniitsoq. Det er svært at datere, hvornår den er kommet til egnen, men fund fra Saqqaqkulturen kan dateres til ca. 1350 f.Kr. ved Ikamiut nær Aasiaat.

Maniitsoq, tidligere kaldt ”Sukkertoppen” på dansk, betyder ”det ujævne sted”, hvilket referer til at området omkring Maniitsoq har nogle af Vestgrønland højeste fjelde og dybeste fjorde. Maniitsoq har tidligere været en selvstændig kommune, men har siden 1. januar 2009 indgået i Qeqqata Kommunia, der bl.a. også inkluderer Sisimiut. I området omkring Maniitsoq ligger der også tre mindre bygder, Atammik, Napasoq og Kangaamiut.

Oprindelig blev ”Sukkertoppen” anlagt ved den nuværende bygd Kangaamiut i 1755. Den blev anlagt af købmanden Anders Olsen, og fik sit navn efter en fjeldformation som hollænderne kaldte Zuykerbrood.

Kristendommen kom til Sukkertoppen omkring 1750, mens den første missionær kom dertil i 1757. Dog havde den lokale befolkning stødt på kristendommen tidligere gennem rejsende og missionærer, der skulle videre nordpå.

I 1782 blev Sukkertoppen flyttet hen på det nuværende sted på øen Maniitsoq, da man mente at hvalfangstmulighederne var bedre. Indtil 1940 var Maniitsoq den mest produktive by i Grønland med masser af god fangst, og der var overvejelser om at flytte Grønlands hovedstad hertil. I 1927 blev den første private motorbåd anskaffet til brug af fangst, ellers jagede og fangede man på gammel traditionel vis med kajakker, konebåde, træbåde og telte.

Fiskeri og havfangst har gennem alle tiderne været en central del for befolkningen og dens overlevelse omkring Maniitsoq. Der har gennem tiderne kommet bl.a. danskere, hollænder, nordmænd og englændere, der har udnyttet dette gode fiskeområde.

I løbet af 1920’erne begyndte fiskeindustri at betyde noget i Maniitsoq, og var i 90’erne det vigtigste erhverv i byen og har stadig en betydning for byen i dag, selvom der er sket et drastisk fald.

Som det første sted i Grønland blev der i Maniitsoq i 1925 lavet et børnesanatorium til hjælp for grønlandske børn. Dette blev en succes og skabte grundlag for senere udviklede børnehjem.

(Kilder: Manîtsup Kommûnia og Den Store Danske)

–  –  –

4. Teori og fremgangsmetoder

4.1 Bæredygtighed ”..at skaffe menneskene og miljøet det bedste uden at skade fremtidige generationers mulighed for dække deres behov." (Bundtland Kommissionen)

4.2 Operationel bæredygtighed For at anskue bæredygtig udvikling på et operationelt niveau kan en af de mere kendte modeller for bæredygtighed anvendes. Denne model er udviklet ud fra ”Vor fælles fremtid” og Agenda 21. Modellen lægger vægt på sammenspillet mellem tre hovedområder; det sociale, miljøet og økonomien. Se figur 1.

Det sociale område omhandler f.eks. social ligestilling, inddragelse, demokrati og uddannelse.

Det økonomiske område omhandler f.eks. handel, ressourcegrundlag og investeringer, cost benefit og cost effeciency.

Det miljømæssige område omhandler f.eks. forurening, miljøets bærekapacitet, samt en hvilken type af ressourcer der er til stede dvs. fornyelige og ikke fornyelige ressourcer.

Når der er harmonisk sammenhæng mellem disse tre områder, kan der være tale om bæredygtig udvikling.

–  –  –

En anden model der med stor fordel kan anvendes i denne sammenhæng er fra Valentin og Spangenberg ”A guide to community sustainability indicators, I Environmental Impact Assessment Review”. Denne prisme model, som ses i figur 2, tilføjer et institutionelt område til den førnævnte model. Dette tilføjes, da det ses som et stort område i samfundsmæssige aspekter, da staten fylder meget i et moderne samfund, og det stadig skal forenes med de andre tre områder.

–  –  –

Uanset hvilken model der anvendes, er det fokusset på balancen mellem alle områderne, der skaber den bæredygtige udvikling (Hendriksen, Kåre).

4.3 Metode og praktisk fremgangsmåde til opstilling af løsningsmodeller i Maniitsoq Den følgende fremgangsmåde er anvendt til at konkretisere områder og problemstillingen, som man står overfor i Maniitsoq.

Bæredygtighed i fem lette trin

• Trin 1: Identifikation af mål.

Kommuneplan, Planstrategi, Agendaplan, miljømetropol, nationale og internationale mål.

–  –  –

Afgrænsning af projektområde, eksisterende systemer, kendte problemer.

• Trin 3: Konkretisering af mål Inddrag aktører (politikere, borger, eksperter etc.), målene skal være relevante, ambitiøse, realistiske.

• Trin 4: Opstilling af løsninger Bryd vanetænkningen og glem standardbarriererne. Mange løsninger er der allerede – vi skal ”bare” se sammenhængen mellem løsninger og mål.

• Trin 5: Vurdering og sammenligning (Gabriel, Søren)

–  –  –

Snowball sampling er en undersøgelsesmetode og strategi for identifikation af mulige aktører indenfor et givet undersøgelsesområde. Denne metode bliver ofte anvendt indenfor sky og tilbageholdene befolkningsgrupper. Det vil sige befolkningsgrupper, der eksisterer skjult eller udenfor samfundets rammer.

(Miller, Robert L. et al.) Den praktiske udførelse sker ved valg af nøglepersoner indenfor et givet emne, hvorefter et netværk langsom udvikles. Det sker ved en videresendelse fra nøglepersonerne til en eller flere interessante personer. Derefter sendes intervieweren videre til flere interessante personer, hvorpå et netværk udvikler sig. (Atkinson, Rowland et al.) Denne form for metode er også økonomisk og tidsmæssig effektiv ved en afdækning af et bredt område.

Metoden kan med fordel anvendes til at afklare og kortlægge by-, samfund- og kulturmæssige spørgsmål, ved en netværksudvikling indenfor et lokalt område. Der er dog visse vanskeligheder ved denne form for metode. Det første problem kan være repræsentativitet, da der udvikles netværk indenfor forskellige sociale og arbejdsmæssige lag. Dermed er der risiko for, at nogle lag af lokalsamfundet muligvis ikke bliver repræsenteret, da de ikke falder indenfor det udviklede netværk (Atkinson, Rowland et al.).

Et andet problem kan være fordomme til både interviewer, emne og lokalsamfundet. Herunder kommer også de såkaldte nøgleperson. Disse kan enten åbne eller lukke døre til videre viden.

Et af de mere sårbare områder for denne form for metode er videresendelsen til næste kilde. For hvis dette ikke kan lade sig gøre, opleves et brud i kæden. Der må dermed på ny startes et nyt netværk. Dette gør denne metode meget krævende for interviewerne, da man hele tiden skal skabe nye kontakter og kilder (Atkinson, Rowland et al.).

–  –  –

Rent metodisk startede vi med at lave en kortlægning af interessante personer og institutioner til interviews i Maniitsoq. Dette er sket ud fra nogle forudsætninger vi har sat til at starte med, f.eks. at havnen er en ressource og indtægtskilde.

Interviewene foregik som åbne interviews, hvor vi skrev noter, som senere blev renskrevet. Denne metode valgte vi ud fra egne erfaringer og rådgivning fra vores vejleder, da det bl.a. af kulturelle årsager er svært at få folk til at sige deres egne meninger ved meget struktureret interview. Derfor forberedte vi os på, hvilke spørgsmål vi gerne vil have besvaret, og dermed også hvilke emner og områder samtalen skulle ledes hen på, inden hvert enkelt interview. I denne fase har vi altid haft teorien for den operationelle bæredygtighed med i vores overvejelser. Undervejs har vi så vurderet og noteret de oplysninger, som vi har fundet relevante i forhold til vores projekt. Vi har altså subjektivt lavet en vurdering af essensen i de forskellige samtaler og interviews. Herunder har vi også forsøgt at anvende snowball sampling metoden til en udvidelse af netværk.

–  –  –

Der er blevet foretaget et enkelt gruppeinterview med formanden, Kaassassuk Lyberth, for den lokale fiskerforening M.A.P.P. hvor 7 erhvervsfiskere også deltog.

I interviewet med fabriksleden Pele Nathansen, Royal Greenland, benyttede vi også af diktafon, dog med visse tekniske vanskeligheder, bl.a. fordi at interviewet varede meget længere end ventet. Dette er det ene interview vi har optaget.

Det har været en gennemgående ting at interviewene har været meget lange og intensive, da de netop har startet som en dagligdagssamtale, og senere er vendt hen mod et fokus.

Udover interviewene har vi sideløbende foretaget dataindsamling fra diverse kilder, f.eks. virksomheder, institutioner og diverse afdelinger hos Qeqqata Kommunia.

–  –  –

5. Begrundelse for fokusområder Generelt set har Grønland to hovedindtægtskilder, det ene er bloktilskuddet fra Danmark og det andet er fiskeindustrien. (Hendriksen, Kåre)

–  –  –

Ud fra ovenstående har vi valgt at undersøge havneområdet, i forhold til om der er ressourcegrundlag til videre udvikling af et bæredygtigt Maniitsoq. Da der historisk set har været et stort ressourcegrundlag indenfor fiskeri omring byen.

–  –  –

Det offentlige område er en af ressourcerne i Grønland, igennem bloktilskuddet fra Danmark. Det har derfor været oplagt at belyse dette område i forhold til videre bæredygtig byudvikling. Herunder har fokusset landet på Selvstyrets og kommunens institutioner i Maniitsoq.

5.3 UddannelserPages:   || 2 | 3 | 4 |


Similar works:

«Stories becoming sticky How civic initiatives strive for connection to governmental spatial planning agendas Hetty van der Stoep Thesis committee Promotors Prof. Dr A. van den Brink Professor of Landscape Architecture and Professor of Land Use Planning Wageningen University Prof. Dr M.N.C. Aarts Endowed professor of Strategic Communication, University of Amsterdam Associate professor, Strategic Communication Group, Wageningen University Other members Prof. Dr P. Leroy, Radboud University...»

«Optimal Parameters for Maneuverability of Affordable Precision Munitions by Frank Fresconi, Ilmars Celmins, and Luisa Fairfax ARL-TR-5647 August 2011 Approved for public release; distribution unlimited. NOTICES Disclaimers The findings in this report are not to be construed as an official Department of the Army position unless so designated by other authorized documents. Citation of manufacturer’s or trade names does not constitute an official endorsement or approval of the use thereof....»

«WATER QUALITY PROGRAMS DIVISION Standard Operating Procedure for the Collection of Water Quality Samples in Streams Revised and Adopted January 2013 Draft Copy OKLAHOMA WATER RESOURCES BOARD WATER QUALITY PROGRAMS DIVISION 3800 NORTH CLASSEN OKLAHOMA CITY OK 73118, 1 STANDARD OPERATING PROCEDURE FOR THE COLLECTION OF WATER QUALITY SAMPLES IN STREAMS REVISED AND ADOPTED January 2013 1.0 General Information Following is a detailed description of sampling procedures. Efficiency is the key, and...»

«STS 14013 Examensarbete 30 hp 12 Maj 2014 Wind power integration in island-based smart grid projects A comparative study between Jeju Smart Grid Test-bed and Smart Grid Gotland Hampus Piehl Abstract Wind power integration in island-based smart grid projects Hampus Piehl Teknisknaturvetenskaplig fakultet Smart grids seem to be the solution to use energy from renewable and intermittent UTH-enheten energy sources in an efficient manner. There are many research projects around the Besöksadress:...»

«Copyright by Griselda Villalobos 2009 The Dissertation Committee for Griselda Villalobos Certifies that this is the approved version of the following dissertation: The Mediating Effect of Acculturation on the Effectiveness of Culturally Adapted Cognitive Behavioral Therapy with Mexican Americans Suffering From Depression Committee: Yolanda Padilla, Supervisor Lori Holleran Steiker, Co-Supervisor King Davis Arthur A. Islas Michael Lauderdale The Mediating Effect of Acculturation on the...»

«CALIFORNIA STATE PUBLICATIONS CALIFORNIA STATE LIBRARY VOLUME 65, NUMBER 12 December 2011 CALIFORNIA STATE PUBLICATIONS a monthly listing of official California state documents received by the Government Publications Section of the California State Library vol. 65, no. 12 December 2011 compiled by Government Publications Section California State Library P.O. Box 942837, Sacramento, California, 94237-0001 Stacey A. Aldrich, State Librarian of California California State...»

«Coello Bravo, J. (2006). 1. El hombre que hablaba con las piedras. Una visión de la vida de Telesforo Bravo. En Afonso-Carrillo, J. (Ed.), Actas de la Semana homenaje a Telesforo Bravo. pp. 9-38. Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias. ISBN: 84-611-0482-X.1. El hombre que hablaba con las piedras. Una visión de la vida de Telesforo Bravo Jaime Coello Bravo Licenciado en Derecho y Máster en Política y Gestión Ambiental. Martillo en ristre, sonrisa franca, un golpe a la piedra, el...»

«“Peace and Chicken” The Simpsons “do diversity” in the critical media literacy classroom Emma Jane McGillivray Department of Integrated Studies in Education McGill University, Montreal January 2011 A thesis submitted to McGill University in partial fulfilment of the requirements of the degree of Masters of Arts © Emma Jane McGillivray   2011   Acknowledgments It is with the utmost gratitude that I extend a sincere thank-you to everyone that has in one way or another influenced and...»

«-SK/YSR/1.00/1Z DR. ABHISHEK MANU SINGHVI (CONTD.): Incidentally, prior sanction under section 6A for Joint Secretaries and above was required to be abolished by the Vineet Narain judgement. If I recollect rightly, the NDA Government brought it back. But that apart, this Bill, for the first time, abolishes the prior sanction apart from abolishing all other sanctions under section 19 of the Prevention of Corruption Act and under section 197, but section 6A in particular. Incidentally, section 6A...»

«Social Exclusion Short and Long Term Causes and Consequences Bearbeitet von Giuliana Parodi, Dario Sciulli 2012 2011. Buch. x, 266 S. Hardcover ISBN 978 3 7908 2771 2 Format (B x L): 15,5 x 23,5 cm Gewicht: 578 g Weitere Fachgebiete Ethnologie, Volkskunde, Soziologie Diverse soziologische Themen Soziale Ungleichheit, Armut, Rassismus Zu Inhaltsverzeichnis schnell und portofrei erhältlich bei Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern...»

«Paper presented at the BSRLM day conference University of Bristol, 17 June 2006 DEVELOPING ON-LINE QUESTIONNAIRES FOR MATHEMATICIANS Zsolt Lavicza Faculty of Education, University of Cambridge In this paper I will discuss the development of an on-line questionnaire that I have designed for my dissertation research. By employing this questionnaire, I aim to gauge university mathematicians’ use of Computer Algebra Systems (CAS) in undergraduate mathematics courses and to understand their...»

«April, 2014 CURRICULUM VITAE GIBSON, Jerry Don Citizenship: U.S. Professor: Electrical Engineering Birthdate: 12 May 1946 Birthplace: Ft. Worth, TX Marital Status: Married Number of Children: Two, Erin and Charles (deceased) Business Address: Home Address: Department of Electrical & Computer Engineering 3768 Brenner Drive 3163 Harold Frank Hall Santa Barbara, CA 93105 University of California, Santa Barbara Phone: (805) 687-7927 Santa Barbara, CA 93106-9560 Phone: (805) 893-6187 Fax: (805)...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.