WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 |

«Světové standardy PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ pro malé a střední firmy I PMA PM I 2 PR I N CE Poděkování Autoři publikace děkují Fakultě ...»

-- [ Page 1 ] --

P. M á c h a l, M. K o p e č k o v á, R. P r e s o v á

Světové standardy

PROJEKTOVÉHO

ŘÍZENÍ

pro malé a střední firmy

I PMA

PM I

2

PR I N CE

Poděkování

Autoři publikace děkují Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelovy univerzity v Brně za umožnění vzniku této publikace.

Vytvořené prostředí a morální podpora byly neocenitelným přínosem, který autory publikace pozitivně motivoval k dokončení tohoto díla.

Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího písemného souhlasu nakladatele. Neoprávněné užití této knihy bude trestně stíháno.

Doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof. h. c.

Ing. Martina Kopečková, Ph.D.

Ing. Radmila Presová, Ph.D.

Světové standardy projektového řízení pro malé a střední firmy Kniha je monografie Vydala Grada Publishing, a.s.

U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou 5789. publikaci

Odborná recenze:

doc. Ing. Maroš Korenko, PhD.

Vydání odborné knihy schválila Vědecká redakce nakladatelství Grada Publishing, a.s.

Odpovědný redaktor Mgr. Petr Mušálek Grafická úprava a sazba Milan Vokál Počet stran 144 První vydání, Praha 2015 Vytiskly Tiskárny Havlíčkův Brod, a.s.

© Grada Publishing, a.s., 2015 Cover Photo © fotobanka allphoto ISBN 978-80-247-5321-8

ELEKTRONICKÉ PUBLIKACE:

ISBN 978-80-247-9705-2 (pro formát PDF) ISBN 978-80-247-9706-9 (pro formát EPUB) Obsah O autorech............................................................. 9 Úvodní slovo vedoucího autora......................................... 11 Názory odborníků z praxe.............................................. 13 Metodologie.......................................................... 15

1. Charakteristika standardů IPMA.................................... 17

1.1 Pojetí projektového řízení dle standardu IPMA..................... 18

1.2 Řízení nákladů................................................ 21 1.2.1 Plánování a odhad nákladů............................... 22 1.2.2 Tvorba rozpočtu....................

–  –  –

O autorech Doc. Ing. Pavel Máchal, CSc., prof. h. c.

Narodil se v roce 1948 v Brně. Po maturitě na střední všeobecně vzdělávací škole vystudoval Provozně ekonomickou fakultu na Vysoké škole zemědělské v Brně (1971), kde získal i hodnost kandidáta ekonomických věd. V roce 2009 se habilitoval na Technické fakultě Slovenské polnohospodářské univerzity v Nitře. Pracoval v různých manažerských pozicích. Působil jako generální ředitel v podniku z odvětví lesního hospodářství, později v oblasti IT jako konzultant a finanční ředitel. Od roku 1994 externě přednášel na Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě. Od 2004 působí na Mendelově univerzitě v Brně, nejprve jako vedoucí Institutu celoživotního vzdělávání, po jeho transformaci od roku 2006 do 2010 působil jako ředitel vysokoškolského ústavu Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně. Zde vedl oddělení Expertního inženýrství.

V období let 2010–2014 působil na Mendlově univerzitě jako prorektor pro koncepci, rozvoj a IT. V roce 2014 mu byl udělen v Bulharské republice Univerzitou Angela Kancheva v Ruse čestný titul prof. h. c. Jako pedagog se specializuje na oblast projektového a procesního řízení. V současnosti vede Ústav projektového řízení na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně. Mimo univerzitu zastává funkci předsedy Certifikační rady Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení ČR, člena IPMA. Je držitelem certifikátů Certified Senior Project Manager IPMA® Level B a Certified Programme and Portfolio Management Consultant IPMA® PPMC. Autor zpracoval část týkající se standardizace IPMA.

Ing. Martina Kopečková, Ph.D.

Narodila se v roce 1981 v Brně. Vystudovala Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně, kde absolvovala i postgraduální studium se zaměřením na regionální rozvoj. Za dobu své praxe pracovala na různých manažerských pozicích v soukromé i veřejné sféře, kde se mj. věnovala i zpracování a řízení projektů a dotačnímu managementu, jakož i řízení projektového týmu. V  současné době působí jako odborná asistentka v Ústavu projektového řízení Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně.

Zabývá se problematikou projektového řízení se zaměřením na standardizaci PMI.

Autorka zpracovala části publikace zabývající se standardem PMI.

10 SVĚTOVÉ STANDARDY PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

–  –  –

Úvodní slovo vedoucího autora Idea napsat publikaci, která se bude zabývat porovnáním tří nejpoužívanějších světových standardů zabývajících se projektovým řízením, a to IPMA, PMI a PRINCE2, přičemž PRINCE2 je zpracován ve formě metodiky1, vznikla při založení Ústavu projektového řízení Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně.

Praxe ukazuje, že díky značnému převisu nabídky na trhu v oblasti poskytování vzdělávání týkajícího se projektového řízení si zájemce těžko vybírá, neboť neví, které standardy jsou pro něj či pro jeho firmu vhodnější. V oblasti odborných publikací průzkum ukázal, že neexistuje seriózní srovnávací publikace o výše jmenovaných standardech.

Autoři usoudili, že bude vhodné takovouto komparaci provést a publikovat.

Publikace je určena pracovníkům malých a středních firem, kteří chtějí do firmy implementovat principy projektového řízení, a dále studentům vysokých škol a posluchačům kurzů projektového řízení. Zkušení autoři tak poprvé na českém trhu porovnávají tři celosvětově používané standardy projektového managementu. Manažerům kniha umožní snadnější komparaci a výběr standardu pro danou firmu a studentům pomůže v orientaci v těchto standardech. Publikace se kromě porovnání standardů věnuje také procesům certifikace, uplatnění certifikátů a poskytuje doporučení pro praxi.

Kniha je členěna do tří hlavních částí. Každá část se zabývá charakteristikou příslušného standardu a jeho pojetím projektového řízení, přičemž se zaměřuje na tři oblasti, kterými se zabývají, avšak vždy z jiného úhlu pohledu. Je to Řízení nákladů, Řízení lidských zdrojů a Tvorba harmonogramu. Dále jsou vždy u každého pojetí uvedeny metody, které považuje dotyčný standard za stěžejní, aniž by bylo vyloučeno použití těchto metod u jiného standardu.

V závěru jsou uvedeny společné charakteristiky standardů, mezi které patří Systémové a procesní řízení projektů, Životní cyklus projektu, Struktura projektové činnosti a Organizační struktury. Samozřejmě nechybí SWOT analýza těchto standardů.

Pro úplnost je uvedena charakteristika malých a středních firem a doporučení, na který standard se nejlépe orientovat.

1 V mezinárodním prostředí jsou IPMA a PMI označovány jako standardy projektového řízení, PRINCE 2 jako metodika projektového řízení. Pro přehlednost a zjednodušení používají autoři publikace označení „světové standardy“ pro všechny sledované etalony.

12 SVĚTOVÉ STANDARDY PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ Dosud existuje na knižním trhu mnoho publikací na téma projektové řízení, avšak většinou vždy na řízení projektů dle jednoho ze standardů. Publikováním komparativního díla autoři očekávají odbornou diskusi, která povede k rozvoji projektového řízení v České republice.

Pavel Máchal 13 názOry OdbOrníků z praxe Názory odborníků z praxe Těší mne, že spolu s autory mohu představit knihu, která by neměla chybět v  knihovně žádného projektového manažera. Na rozdíl od mnoha jiných publikací, které se zabývají projektovým řízením, jsou zde porovnávány tři světově užívané standardy, a sice IPMA, PMI a PRINCE2. Po přečtení této publikace se budou moci manažeři malých a středních firem díky zmiňovanému porovnání snadněji rozhodovat při zavádění projektového řízení do své firmy, protože sami poznají, který standard vybrat. Jako manažer firmy, která je mimo jiné projektově řízena, vznik takovéto publikace vítám.

Autoři si kladli za cíl provést komparaci výše uvedených standardů a tu následně ve své knize diskutovat, což je třeba vyzdvihnout stejně tak jako v úvodu prezentovanou metodologii, podle níž knihu tvořili. Kniha se kromě porovnání standardů věnuje také procesům certifikace, uplatnění certifikátů a poskytuje doporučení pro praxi. Publikace je určena nejen manažerům malých a středních firem, kteří chtějí do podnikových procesů implementovat principy projektového řízení, ale také studentům vysokých škol a posluchačům kurzů projektového řízení.

Pevně věřím, že se tato kniha stane obohacením pro všechny, kteří se projektovým řízením zabývají či hodlají v budoucnu zabývat.

prof. Dr. Ing. Jiří Marek technický ředitel Kuličkové šrouby Kuřim, a.s.

K využívání metod projektového řízení mě přivedla palčivá potřeba. Někdy v průběhu prvního roku po nástupu do praxe jsem najednou zjistil, že pracuji v průměru 16 hodin denně a v podstatě jsem stále někde ve skluzu. Myšlenky na zavedení nějakých osvědčených nástrojů řízení a organizace pracovní činnosti jsem již v zárodku zapudil s vědomím složitosti celé problematiky. Byl jsem přesvědčen, že na zefektivnění vlastního počínání prostě nemám čas. Později jsem však pochopil, že další pokračování mého intuitivního způsobu řízení je cestou k nezdaru, nebo spíše pádem na existenční dno. Usedl jsem tedy k internetu a začal se pídit po ověřených metodách projektového řízení vhodných pro aktivity, kterými se zabývám. Moje obavy z časové náročnosti seznamování se s touto problematikou se ukázaly jako příliš optimistické. Času mě to stálo mnohem více, než jsem si uměl představit. Jenže už jsem věděl, že tento krok je pro mě nezbytností a ve vyhledávání informací a studiu nástrojů projektového řízení jsem pokračoval neúnavně dál. Hlavním důvodem časové náročnosti zmapování existujících metod a forem jejich využívání je právě 14 SVĚTOVÉ STANDARDY PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ jejich nepřeberné množství a rozmanitost. Pokud jsem chtěl objektivně vybrat takový způsob řízení procesů, který je mi „šitý na míru“, musel jsem se seznámit se všemi, vyzkoušet je v praxi a vyhodnotit ten pravý. Projektový management jsem nakonec úspěšně aplikoval a měl jsem tak i dostatek času, abych založil vlastní firmu a kromě vlastní obživy stačil ještě studovat a aktivně se věnovat práci v samosprávě, kde jsem metody projektového řízení shledal také velmi přínosnými.

Publikace, kterou právě držíte v ruce, vám nejen ušetří čas a práci s výběrem vhodné metodiky řízení, ale také vám poskytne dostatek informací pro základní orientaci v problematice. Srovnáním tří nejpoužívanějších standardů z pohledu menší firmy staví autoři bránu z teorie do praxe a usnadňují tak podnikatelům implementaci nástrojů projektového řízení. A to je jistě počin bohulibý. Dnes si mohu jen povzdechnout, že jsem tuto knížku nenašel v regálu knihkupce před osmnácti lety.

Ing. arch. Martin Ondrouch, Ph.D.

projektant Kniha, která se dostává na trh, zaceluje mezeru v odborných publikacích na českém trhu v oblasti projektového řízení. Autoři se totiž nezabývají pouze jedním pohledem na projektové řízení, ale porovnávají světově nejvíce používané standardy IPMA, PMI a PRINCE2. Pro porovnání autoři zvolili vhodnou metodologii, podle které bylo možno komparaci provést. Na tuto komparaci, spočívající v deskripci pojetí jednotlivých standardů v jejich podstatných podobnostech, navazuje uvedení nejvýznamnějších metod a technik používaných každým standardem. Publikace pak je uzavřena analýzou s doporučením vhodnosti či nevhodnosti implementace toho či onoho standardu pro malou a střední firmu.

Vydání této knihy mě osobně potěšilo ze dvou důvodů. Za prvé jako vysokoškolského pedagoga, neboť studentům se tak dostává do rukou pomůcka pro rychlou orientaci v oblasti projektového řízení, se kterým se setkávají často a v praxi se jako absolventi bezesporu setkávat budou ještě častěji.

Za druhé jako znalce na zjišťování technického stavu majetku, jeho technické hodnoty, ceny časové a ceny obvyklé a experta zabývajícího se posuzováním příčin vzniku škod na majetku a vyčíslením jejich výše ve vztahu ke znění příslušných pojistných smluv. A tato činnost bývá často úzce spjata s řízením projektů.

Věřím, že kniha přispěje k rozvoji projektového řízení zejména u malých a středních firem a dále k rozšíření znalostí vysokoškolských studentů vedoucích ke zvýšení jejich odborné erudice a profesní hodnoty na trhu práce.

–  –  –Pages:   || 2 | 3 | 4 |


Similar works:

«Thalidomide in Myeloma What is thalidomide? Thalidomide belongs to a group of drugs called immunomodulatory drugs (IMiDs). IMiDs work by modifying the body’s immune system. First prescribed in the 1950s for nausea and insomnia in pregnant women, thalidomide was taken off the market in the 1960s after it was found to cause birth defects. In more recent years scientists discovered that it can be used to treat conditions of the immune system. In 2006 thalidomide was information sheet registered...»

«Included in this download are the answers to some fan questions. Make sure to check out the corresponding non-spoiler sheet – there is different information on there. Past sheets are available on my website: http://clstonebooks.com/goodies-and-giveaways/ Don’t tell Mr. Blackbourne! ♥ C. L. Warning – spoilers ahead!1. Are we going to learn how Lily and her team got together? A. Yes. It’s a planned series but it isn’t going to come around until probably Scarab Beetle’s story ends....»

«Middle East Research Institute PROTECTING MINORITIES’ RIGHTS IN THE KURDISTAN REGION A tAilor-mAde model 1 Middle East Research Institute Copyright © 2015 The Middle East Research Institute. All rights reserved. Erbil Kurdistan Region Iraq www.meri-k.org | info@meri-k.org | +964(0)662649690 Registered at KRG – Directorate General for NGOs on 02/07/2013 – No. K843 Middle East Research Institute Contents Introduction........................................»

«WELCOME TO THE WORLD OF FOSTERING A Guide for Save Our Shepherds Foster Homes Save Our Shepherds Rescue, Inc. 501(c)(3) status pending PO Box 343401 343401 Memphis, TN 38184 SOS@SaveOurShepherds.org www.SaveOurShepherds.org CONTENTS Introduction 4 Introducing the Foster Dog to your Family 5 Meeting your children Meeting your pets Caring for the Foster Dog 7 Identification Where should the foster dog stay? Water Feeding Vomiting & Diarrhea Weight Management Feeding Undernourished/Malnourished...»

«UNIVERSITY OF BELGRADE FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING Yousef H. Abuadlla Flow-Based Anomaly Intrusion Detection System Using Two Neural Network Stages Doctoral Dissertation Belgrade, 2014 UNIVERZITET U BEOGRADU ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET Yousef H. Abuadlla Sistem za detekciju upada zasnovan na tokovima sa dve neuralne mreže doktorska disertacija Beograd, 2014 Graduation committee: Chairman: Professor Zoran Jovanović School of Electrical Engineering, University of Belgrade Members: 1)...»

«INDIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT AHMEDABAD INDIA Opportunity Recognition in High Tech and Regulatory Environment: A Study of Product Based Indian Telecom Start-ups Prageet Aeron Rekha Jain W.P. No. 2011-02-09 February 2011 The main objective of the working paper series of the IIMA is to help faculty members, research staff and doctoral students to speedily share their research findings with professional colleagues and test their research findings at the pre-publication stage. IIMA is committed to...»

«Biro Theatricality and Performance: Reanimating Pia Lindman’s ‘Performance of Grief’ As with video, my approach to drawing is informed by the tradition of performance art. After videotaping myself re-enacting gestures of mourning captured in photographs in the New York Times, I traced these gestures from video stills with pencil. By exhibiting both the tracings and the enactments, I tried to illuminate some of the relationships between a photograph, its mediation, and the idea of original...»

«34th ECDD 2006/4.6 zopiclone Assessment of zopiclone 1. Substance Identification International Nonproprietary Name (INN): zopiclone A. Chemical Abstracts Service (CAS) registry number: CAS 43200-80-2 B. Other Names: eszopiclone (the S(+)-enantiomer of zopiclone) C. Trade Names: (these trade names might include trade names for eszopiclone D. preparations): Alchera, Alpaz, Amoban, Amovane, Ansium, Clonil, Datolan, Ezolin, Flazinil, Hypnoclone, Hypnor, Imolon, Imovance, Imovan, Imovane, Imozop,...»

«INFORMATION TO USERS This manuscript has been reproduced from the microfilm master. UMI films the text directly from the original or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in typewriter face, while others may be from any type of computer printer. The quality of this reproduction i dependent upon the quality of the copy s submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper...»

«Management of Innovation 301 Digital Multimedia Report Semester 1, 2011 Group Member / ID: Vivian King Chea 14910834/ 7D9A6615        Cephas Yong Sie Kai 14910876/ 7D9A6725        Melinda Christina Soenarjo 14193651/ 7D8B6109 Tutor: Mr. Adriel Sim Total file word count 6274 Less direct quotes 592 Less table of content 79 Less references lists 487 Less headings 170 Total net word count           4946 1 Table of Contents...»

«African Avatars and the Third Secret of Fatima Christian churches and colonial governments tried to eradicate African spiritual masters even into the late 20th century but never destroyed their influence. Extracted from Nexus Magazine, Volume 8, Number 5 (August-September 2001) PO Box 30, Mapleton Qld 4560 Australia. editor@nexusmagazine.com Telephone: +61 (0)7 5442 9280; Fax: +61 (0)7 5442 9381 From our web page at: www.nexusmagazine.com © by Tom Dark © 2001 Tucson, Arizona, USA Telephone:...»

«THESES OF DOCTORAL (Ph.D.) DISSERTATION UNIVERSITY OF KAPOSVÁR FACULTY OF ANIMAL SCIENCE Department of Swine and Small Animal Production Head of the Doctoral School: DR. PÉTER HORN Ordinary Member of the Hungarian Academy of Sciences Supervisor: DR. ZSOLT SZENDRİ Doctor of the Hungarian Academy of Sciences EFFECT OF HOUSING CONDITION ON THE BEHAVIOUR AND PRODUCTIVE PERFORMANCE OF GROWING RABBITS ZOLTÁN PRINCZ KAPOSVÁR 2008 1 1. ANTECEDENTS OF THE RESEARCH, OBJECTIVES During the last decade...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.