WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 102 |

«MARMARA ÜNİVERSİTESİ - 8. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ - BİLDİRİ ÖZETLERİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ ...»

-- [ Page 1 ] --

MARMARA ÜNİVERSİTESİ - 8. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ - BİLDİRİ ÖZETLERİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ

8. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ

BİLDİRİ ÖZETLERİ

07 - 09 KASIM 2013

İSTANBUL

i

MARMARA ÜNİVERSİTESİ - 8. ULUSAL EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ - BİLDİRİ ÖZETLERİ

ÖNSÖZ Kendilerinden etkilenen herkes için faydalı olmaları beklenen okullar, çoğu kez birbirleri ile uyum sağlamayan farklı ilgi gruplarının kuşatması altında varlıklarını sürdürmektedir. Okullar günlük rutinler, yapısal kaygılar, bürokratik beklentiler arasında formal çevrelerinin beklentilerine yanıt verme çabasıyla uyumsayıcı bir görünümle hareket ederken; uluslararası alanda yapılan sınavlar öğrencilerimizin akademik başarı bakımından dünyadaki akranlarının gerisinde olduğunu göstermekte, toplumsal alanda yaşanan değişimler okulların bu değişim karşısında ya da içinde nasıl bir rol üstlenmeleri gerektiği noktasında daha bilinçli bir şekilde harekete geçmesi gerektiği noktasında okulu uyarmaktadır. Okulların içinde bulundukları durağan yapıdan çıkmaları; gelişim sağlayabilmek için temel bir konumdadır. Kendileri için var oldukları öğrencilerin hayatlarına kattıkları değer ve bu değerin niteliği okulların başlıca gündemi olmak durumundadır.

Görevlerine başlamadan önce mesleki yeterlikleri dikkate alınarak seçilen, ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiş fakültelerden mezun olan, göreve başladıkları zamandan itibaren sürekli olarak mesleki becerilerini bireysel ve kolektif olarak geliştiren, öğretime liderlik eden ve ülkeye yön verecek her bir öğrenciyi eğitimin her kademesinde en üst niteliklerle ve bütün yönleriyle yetiştiren; öğrencileri için yaptıkları etkinlikleri sürekli olarak sorgulayan, değerlendiren ve geliştirmek için çalışan; öğrencinin gelişimini kendi etkinliklerinin odağında tutan, içerisindeki bütün çalışanlar için öğrenme ortamlarını sağlayabilen; ailelerin, toplumun ve devletin beklentilerini bir bütün olarak karşılamaya çalışan okulların hayat bulması için geliştirilecek politikalara kapı aralamak bu kongrenin başlıca gündemini oluşturmaktadır.

Ekonomik, sosyal, politik ya da felsefi yanlarıyla hayatın merkezinde ve eğitimin özünde yatan unsur; öğretmen ve yöneticilerinin nitelikleridir. Bu nitelikleri geliştirmek; okulların kendilerine özgü içsel dinamiklerini ve dışsal unsurlarını bilimsel bir bakış açısıyla irdeleyen araştırmalar ve bu araştırmalara dayalı olarak geliştirilecek politikalara bağlıdır. 8. Ulusal

Eğitim Yönetimi kongremizin “Okul geliştirme sürecinde öğretmen ve yönetimin niteliği:

Politika ve uygulamalar” şeklinde belirlenen temasının bu doğrultudaki araştırmaları bir araya getirdiğini belirtir, okullarımız için hayal ettiğimiz gelişmelere yol açmasını dileriz.

Kongremize değerli araştırmaları ile destek veren akademisyenlere, katılımlarından dolayı dinleyicilere; kongremizin düzenlenmesinde emeği geçen bütün meslektaşlarımıza, sponsorlarımıza ve Marmara Üniversitesi Rektörlüğü’müze teşekkür eder, Kongremizde ortaya koyulan düşüncelerin ve önerilerin uygulanmaya değer bulunarak Ülkemiz Eğitim Sistemine katkılar getirmesi dileği ile saygılar sunarız.

–  –  –

İletişim Bilgileri Adres: Marmara Üniversitesi, Göztepe Yerleşkesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü, Rektörlük Ana Girişi Karşısı, Marmara Üniversitesi Enstitüleri Yeni Binası, 2. Kat, 34722, Göztepe, Kadıköy, İstanbul

–  –  –

The Coming of the Entrepreneurial University: Potential and Pitfalls xxxii Heinz-Dieter Meyer Eğitim Yönetimi Alanında Üretilen Batılı Bilginin Eleştirisine Giriş xxxii Selahattin Turan

–  –  –

2012 Yılında Kabul Edilen Eğitim Reformunun Okul Yöneticiliği Üzerine Yansımaları 1 Nasıl Olmuştur?

Ahmet Aypay, Abdullah Balıkçı, Mehmet Şahin 4+4+4 Eğitim Modeline Yönelik İlkokul Yöneticilerinin Görüşleri 3 Ali Rıza Erdem, Hüseyin Kıran 4+4+4 Eğitim Reformu İle İlgili Yaşanan Sorunlara İlişkin İlköğretimdeki Öğretmen 5 ve Yöneticilerin Görüşleri Mustafa Kale, Şeyma Nur Didin ABD Yüksek Öğretim Sisteminde Akademik Personelin İstihdamı ve Terfi 7 Uygulamaları Cemalettin İpek, Enes Gök, W. James Jacob Algılanan Müdür Desteği, Müdüre Duyulan Güven, İşe Duyulan İlgi ve Değişime 9 Bağlılık Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi Mehmet Karakuş, Mustafa Toprak Araştırma Görevliliğinde İstihdam Türlerine İlişkin Araştırma Görevlilerinin 12 Görüşleri: Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Eğitim Fakülteleri Örneği Arslan Bayram, İnci Öztürk Avrupa Birliği’nin Eğitim Alanındaki Hedef ve Politikaları - Ülkemizde Durum 13 Murat Gürkan Gülcan Aynı İlçede Bulunan İlk ve Ortaokulların Örgüt İklimlerinin Değerlendirilmesi 15 Fatma Köybaşı Bilgisayar Öğretmenlerinin Meslek Hayatlarında Karşılaştıkları Sorunlara Yönelik 18 Nitel Bir Araştırma Arif Cem Topuz, Yavuz Erdoğan

–  –  –

Bilgisayar ve İnternet Destekli Uzaktan Eğitim Programlarının Değerlendirme 21 Aşamaları (UZEM örneği) Nazmi Ekren, Nuriye Akkul Bilgisel Sosyal Destek Bakımından İlköğretim Okullarının Durumu ve Velilerin Bu 24 Konudaki Öğrenme Gereksinmeleri (Manavgat İlçesi Örneği) Mukaddes Örs, Ömer Rıfkı Önder

–  –  –

Cinsiyete Göre Okul Müdürlerinin Çatışma Yönetimi Konusundaki Yaklaşımları 29 (Çanakkale Örneği) İbrahim Habacı, İnci Duygu Baytun, Ayşen Özerem Çalışarak Öğrenim Gören Yükseköğretim Öğrencilerinin Akademik Başarıları ve 32 Sosyal Yaşamları Üzerine Süleyman Karataş, Hamit Özen

–  –  –

Dağıtımcı Liderliğe İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Bazı Değişkenlere Göre 36 İncelenmesi Murat Özdemir, Ebru Demircioğlu Dağıtımcı Liderlik Ölçeği’ni Türkçe’ye Uyarlama Çalışması 39 Mehmet Şahin, Sezen Dincel, Cihan Uğur Değişime Bağlılık Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması Çalışması 40 Mustafa Toprak, Tuba Aydın

–  –  –

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin Disiplini Bozan Öğrenci Davranışlarına 46 Karşı Tutumları Hayri Güzel, Mehmet Zeki Aydın Dünyada Yükseköğretim Hesap Verebilirlik Uygulamaları ve Türkiye İçin Bir 48 Çerçeve Neriman Öztürk Eğitim Denetmenlerinin İletişim Becerilerine İlişkin Öğretmen Algılarının Çeşitli 50 Değişkenlere Göre İncelenmesi Hasan Basri Memduhoğlu, Muhyettin Acar, Muhammed Mehmet Mazlum Eğitim Denetmenlerinin Rehberlik ve Danışmanlık Görevlerini Yerine Getirme 51 Durumuna İlişkin Denetmen ve Öğretmen Görüşleri İdris Şahin Eğitim Kurumlarında Örgüt Kültürü Boyutları: Meslek Yüksek Okulları Üzerine Bir 54 Araştırma Ahmet Yaşar Demirkol Eğitim Kurumlarının Denetiminde Karşılaşılan Etik Dışı Uygulamalar 56 Ertuğ Can

–  –  –

Eğitim Yönetimi Alanında Örgüt Kültürü Üzerine Yapılan Çalışmaların Kuram, 65 Yöntem ve Ele Alınan Değişkenler Açısından İncelenmesi Sıdıka Gizir, Handan Erikan, Pınar Ulutaş, Serpil Kalkan

–  –  –

Eğitim Yönetimi Araştırmaları Kapsamında Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 68 Dergisi’nin Analizi: 2003-2013 Yayınları Selahattin Turan, Engin Karadağ, Fatih Bektaş, Mikail Yalçın Eğitim Yönetimi Lisansüstü Programlarının Mesleki Gelişime Katkılarına İlişkin 70 Öğretmen ve Yönetici Görüşleri Seval Koçak, Nidan Oyman

–  –  –

Farklı Kariyer Evrelerinde Bulunan Öğretmenlerin, Değişen Sistem (4+4+4) 90 Bağlamında Kariyer Yönelimlerinin İncelenmesi Ayşen Bakioğlu, Murad Karasoy

–  –  –

Farklı Kariyer Evrelerinde Olan Öğretmenlerin Okulda Vizyonu Paylaşmaya İlişkin 92 Algı ve Tutumları Ayşen Bakioğlu, Erol Süzük, Tuncay Akıncı Farklı Lise Türlerindeki Öğrencilerin Rehberlik Hizmetlerine İlişkin Metaforik 95 Algılarının Karşılaştırılması (Tuzla Örneği) Mustafa Otrar, Emel Doğan Farklı Ülkelerden Çeşitli Üniversitelerin Eğitim Yönetimi ve ilgili Alanlardaki 98 Lisansüstü Eğitim Programlarının İncelenmesi Barış Uslu Farklı Yaş Kategorilerindeki (60-71 Ay ve 72-84 Ay) İlkokul Birinci Sınıf 101 Öğrencilerinin Akademik Olgunluk Düzeyleri ve Okula Uyum Sorunları Nesrin Özarslan, Hasan Basri Gündüz Fikri Mülkiyet Hakları Hakkında Üniversitedeki Araştırmacıların Algısı 105 Gamze Sart Fizik Eğitimi Araştırma Görevlilerinin Yeni Fizik Programı (2013) Hakkındaki Algıları: 108 Bir Durum Çalışması Hasan Yücel Ertem, Gökçe Gökalp

–  –  –

İki Dilde ve Çok Kültürlü Eğitim Veren Yabancı Bir Özel Okulda Çalışan 113 Öğretmenlerin Bu Okulun Kültürüne İlişkin Algıları ve Görüşleri Sinan Tümtürk İl Eğitim Denetmenlerinin “Yönetici Teftiş Formu”nda Yer Alan Değerlendirme 115 Ölçütlerine İlişkin Görüşleri Necdet Konan, Duygu Çoban

–  –  –

İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde Görev Yapan Yöneticilerin Türk Eğitim Sisteminde 117 Yapılan Değişikliklere İlişkin Görüşleri Nezahat Güçlü, Gülşen Yılmaz, Eray Demirçelik İlk ve Ortaokul Öğretmenlerinin Kadın Yöneticilere Yönelik Tutumları İle Kadın 119 Yöneticilerde Algıladıkları Liderlik Stilleri Arasındaki İlişki (İstanbul İli Kadıköy İlçesi Örneği) Mustafa Otrar, Meryem Uçan İlk ve Ortaokullarda Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin Yönetsel Etkililik ve 125 Örgütsel Bağlılık Algıları Arasındaki İlişki Ahmet Kaya, Refik Balay, Songül Tınaz İlkokul Müdürlerinin Bilimsel Çalışmalardan Yararlanma Düzeyleri 127 Gözdem Özdemir, Kaya Yıldız, Nuri Akgün. Yusuf Cerit İlkokul Müdürlerinin Dağıtımcı Liderlik Becerilerinin Öğretmen Algılarına Göre 129 İncelenmesi Bilsen Arıkan Çeper İlkokul Müdürlerinin İlkokul 1. Sınıf Öğrenci Ailelerinin Eğitimi Konusundaki 131 Görevlerine İlişkin Veli Algıları Mehmet Özbaş İlkokul Öğretmenleri Gözünden 12 Yıllık Zorunlu Eğitim (4+4+4) (Bayrampaşa İlçesi 133 Örneği) Bünyamin Bavlı

–  –  –

İlkokul ve Ortaokul Düzeylerinde Gerçekleştirilen “Seminer Çalışmaları”nın 136 Öğretmen Yeterliklerini Geliştirmek Açısından Etkililiğine İlişkin Bir Çözümleme Tarık Soydan

–  –  –

İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Psikolojik Sermayelerinin İncelenmesi 138 Mahmut Kalman, Tokay Gedikoğlu İlkokul ve Ortaokullarda Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin Değişim Yönetimi 141 ve Örgütsel Yenileşmeye İlişkin Algıları Sevilay Şahin, Zafer Sever, Çiğdem Çakır İlkokul Yöneticilerinin Program Liderliği Davranışlarının Kolektif Yeterlik Algısına ve 142 Örgütsel Öğrenme Düzeyine Etkisi Muhammed Turhan, Zübeyde Yaraş İlköğretim Birinci ve İkinci Kademe Öğretmenlerinin Toksik Liderlik Algıları 145 Nurhayat Çelebi, Veysel Yıldız, Halim Güner İlköğretim Branş Öğretmenlerinin Örgütsel Adalet Algısı İle Şiddete Bakış Açıları 148 Cengiz Akçay, Mehmet Koç İlköğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmen Algılarına Göre Okul 150 Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Rolleri İle Okul İklimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ahmet Ayık, Okan Diş, Zübeyir Çelik İlköğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Öğrenen Organizasyon ve 153 Okul Kültürü Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Gönül Şayir, Ahmet Ayık İlköğretim Kurumlarında Görev Yapan Öğretmenlerin Örgütsel Bağlılık Düzeyleri 156 (Aydın İli Örneği) Tuba Gören, Pınar Yengin Sarpkaya İlköğretim Okullarında Okuyan Öğrencilerin Bireysel Akademik Başarısı Üzerinde 159 Öğretmen ve Sınıf Yapılarının Etkileri Mehmet Korkmaz, Bağdat Baimukhanbetov

–  –  –

İlköğretim Okullarında Öğretmenlerin Örgüte Güven Düzeylerinin Öğretmen 162 Liderliğine Etkisi Kamile Demir İlköğretim Okulu Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranışlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi Ergün Recepoğlu, Servet Özdemir İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Algıladıkları Örgütsel Destek ile Örgütsel Güven 169 Arasındaki İlişki Temel Çalık, Fatma Kalkan, Emine Dağlı İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Algılarına Göre Okulun Değişime Açıklığı İle Değişim Kapasitesi Arasındaki İlişki Temel Çalık, Emre Er İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Paylaşılan Liderlik Davranışları 175 Ayça İrem Yılmaz, Kadir Beycioğlu İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Bilimsel Çalışmalardan Yararlanma Düzeylerine İlişkin Yönetici ve Öğretmen Görüşleri İnci Balcı, Yüksel Kavak İlköğretim Öğretmen Adaylarının Takım Liderlik Davranışları İle Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Çetin Tan İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarıları İle Algıladıkları Okul İklimi Arasındaki İlişki Filiz Meşeci Giogetti, Ümit Bahçetepe İlköğretimde Görev Yapan Okul Yöneticilerinin Örgütsel Bağlılık ve İş Motivasyonu Arasındaki İlişki Nezahat Güçlü, Duygu Özen Kılıç

–  –  –Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 102 |


Similar works:

«Lithos Pre-school Inspection report for early years provision Unique Reference Number EY305050 Inspection date 28 October 2005 Inspector Malini Parmar Setting Address Ethiopian Community in Britain, 2a Lithos Road, London, NW3 6EF Telephone number E-mail Registered person Pre-School Learning Alliance Camden Type of inspection Integrated Type of care Sessional care This inspection was carried out under the provisions of Part XA of the Children Act 1989, as inserted by the Care Standards Act 2000...»

«Collins, Michael by M. A. Hopkinson Collins, Michael (1890–1922), revolutionary leader, chairman of the Irish provisional government, and commander-in-chief of the provisional government army, was born 16 October 1890 at Woodfield, Sam's Cross, west Co. Cork, last born of three sons and five daughters of Michael Collins, tenant farmer (aged 75 at Collins's birth), and Mary Anne Collins (née O'Brien), who continued to work on the family farm after being widowed, dying of cancer in 1907....»

«Velcheru Narayana Rao Formal Education 1954 B.A. Sir C.R.Reddy College, Andhra University 1968 M.A. Andhra University 1970 Diploma in Linguistics, Osmania University 1974 Ph.D. Andhra University Appointments 1971 Lecturer, Department of South Asian Studies, University of WisconsinMadison. 1975 Assistant Professor, Department of South Asian Studies, University of Wisconsin-Madison. 1981 Associate Professor, Department of South Asian Studies, University of Wisconsin-Madison. 1987 Professor,...»

«IN THE UNITED STATES BANKRUPTCY COURT FOR THE DISTRICT OF DELAWARE IN RE: ) Chapter 11 ETOYS, INC., et al., ) ) Debtors. ) Case No. 01-706 (MFW) ) through Case No. 01-709 (MFW) ) Jointly Administered ) OPINION1 Before the Court are Motions filed by a shareholder, Robert Alber (“Alber”), and an administrative claimant, Collateral Logistics, Inc. (“CLI”), against Barry Gold (“Gold”), Morris Nichols, Arsht & Tunnell (“MNAT”) and Traub, Bonaquist, Fox LLP (“TBF”) and certain of...»

«Recent municipal fraud incidents per http://fraudtalk.blogspot.com: Former Illinois Investment Advisor Sentenced In Michigan Union Pension Fraud Scam John A. Orecchio, 44, formerly of Arlington Heights, Illinois, was sentenced today to 9 years and 4 months in federal prison for embezzling more than $24 million from several union pension funds in Michigan. Orecchio was also ordered to pay some $26.4 million in restitution, plus a $50 million civil judgment in favor of the U.S. Department of...»

«IFS Eliminator Kit, 110001-1 IFS Eliminator Kit Contents: Front Leaf Springs (choice 3, 4, or 5) 1.0 High Steer Crossover Steering Kit 1.0 Frame Tube Jig Kit 1.0 Steering Stabilizer Kit 1.0 U-bolt Flip Kit 1.0 Knuckle Service Kit 1.0 Wheel Bearing Kit 2.0 Front Drop Hanger with Greasable Bolts 1.0 Greasable 5 Shackles (choice 5”, 5.5”, or 6”) 1.0 Shock Hoops 2.0 Bilstein Shocks (12 or 14) 2.0 Front Brake Lines 2.0 Vented Rotors 2.0 Bumpstop Extensions 2.0 Wheel Spacers 2.0 Bumpstops 2.0...»

«  RED ROBIN GOURMET BURGERS, INC. PRESS KIT       The Flight of Red Robin Gourmet Burgers, Inc.: A look at what makes Red Robin soar 2 Red Robin Fact Sheet: Ingredients of Note 3   Red Robin Lingo: A glossary of terms 4 Red Robin Gourmet Burgers 101 5 Red Robin in the Community 6 Red Robin Milestones                  7    Awards and Honors                  12                                                1 | P a g e       THE FLIGHT OF...»

«PLATE – 1 Figs. 1a-1c: Photographs showing the position of nostrils, olfactory rosette and connection of olfactory organ with brain in Labeo bata. Fig. 1a Entire structure of the whole fish L. bata. Fig.1b Lateral view of the head showing an anterior inlet (solid arrow) and posterior outlet (broken arrow) separated by nasal flap (arrow head). Fig. 1c Dissected head showing olfactory rosette (OR), olfactory bulb (OB), olfactory nerve (ON) and olfactory lobe (OL) of the forebrain (B). PLATE –...»

«Advantages of Pastoral Elderships by David A. Huston This paper is presented to review the advantages a pastoral eldership will bring to any established local assembly. THERE ARE AT LEAST FIVE SIGNIFICANT ADVANTAGES that a plural, collegial eldership brings to a local assembly: 1. Accountability Where there is no counsel, the people fall; but in the multitude of counselors there is safety. Proverbs 11:14 No one, regardless of his level of spiritual maturity, can fully trust his own heart or...»

«IU SCHOOL OF OPTOMETRY Spring 2015 Funny Optic Nerves Katie Connolly, OD Shawn Miller, OD Dr. Connolly is a 2014-2015 Pediatric/Binocular Vision Dr. Miller is a 2014-2015 Contact Lens Resident at the Resident at the IU School of Optometry. She received IU School of Optometry. He received his Doctorate of her Doctorate of Optometry from Ferris State UniverOptometry from Ferris State University and completed sity. Dr. Connolly will be joining IUSO as a Pediatric/ his Bachelor’s degree in...»

«If someone you know is experiencing Domestic Abuse November 2013 Note: To both reflect the overwhelming majority and for ease of reading, this document refers to victims/survivors of domestic abuse as female, and perpetrators as male. However, this is not meant to imply that domestic abuse does not occur in same-sex relationships, or by women to men. If after reading this leaflet you need further information, please try: National Domestic Violence Helpline 0808 2000 247 Women’s Aid...»

«Welcome to the electronic edition of Cyber-Nationalism in China. The book opens with the bookmark panel and you will see the contents page. Click on this anytime to return to the contents. You can also add your own bookmarks. Each chapter heading in the contents table is clickable and will take you direct to the chapter. Return using the contents link in the bookmarks. The whole document is fully searchable. Enjoy. Cyber-Nationalism in China Cyber-Nationalism in China Challenging Western media...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.