WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 |

«Oddano: 13.12.2004 – Sprejeto: 6.11.2005 Izvirni znanstveni članek UDK 023-05(497.4Ljubljana):159.955 Izvleček V prispevku je predstavljena ...»

-- [ Page 1 ] --

STILI MIŠLJENJA PRI KNJIŽNIČARJIH V

SPLOŠNIH IN SPECIALNIH KNJIŽNICAH V

LJUBLJANSKI REGIJI

Simona Senica

Oddano: 13.12.2004 – Sprejeto: 6.11.2005

Izvirni znanstveni članek

UDK 023-05(497.4Ljubljana):159.955

Izvleček

V prispevku je predstavljena Sternbergova teorija mentalne samouprave, ki stile

mišljenja opredeli kot vmesnik med sposobnostmi in osebnostjo. Ugotavljali smo, kateri stili mišljenja (po Sternbergu) prevladujejo pri knjižničarjih v splošnih in specialnih knjižnicah v ljubljanski regiji. Profil stilov mišljenja pri knjižničarjih kaže na visoko izraženost eksternalnega in liberalnega stila mišljenja ter zmerno izraženost internalnega, konservativnega, globalnega in lokalnega stila mišljenja. Predstavljene so primerjave z drugimi študijami ter podani predlogi za nadaljnje raziskave na področju individualnih razlik med knjižničarji.

Ključne besede: knjižničarji, mišljenje, stili mišljenja, človekovo procesiranje informacij Original scientific article UDC 023-05(497.4Ljubljana):159.955 Abstract The paper presents Sternberg’s theory of mental self-government that makes an unique contribution to the understanding of human individual differences. In order to investigate individual differences of librarians in public and special libraries in the Ljubljana region, the Thinking Styles Inventory was applied to determine the styles of thinking according to Sternberg’s theory of mental self-government. Building on the acquired data, some differences in styles of thinking in regard to demographic variable are highlighted. The results point out that the profile of thinking styles of librarians shows high levels for the external and liberal thinking styles, and modest levels SENICA, Simona. Thinking style preferences among librarians in public and special libraries in the Ljubljana region. Knjižnica, Ljubljana, 49(2005)4, 77-98 Knjižnica 49(2005)4, 77-98 for internal, conservative, global and local thinking styles. Some comparisons with other studies are drawn, and a few proposals for further research on the individual differences are suggested.

Key words: librarians, thought and thinking, thinking styles, human information processing 1 Uvod Prilagajanje knjižnic razmeram sodobne družbe in hitro spreminjajočemu se okolju, ne zadeva le uvajanja sodobne tehnologije, ampak tudi upoštevanje novih želja in potreb uporabnikov ter spremembo načina poslovanja. Informacijska in komunikacijska tehnologija odločilno vplivata na organizacijo dela v knjižnici, omogočata izboljšanje kvalitete obstoječih storitev ter razvojnove ponudbe storitev za uporabnike.

Zavedati se moramo, da tehnologija sicer močno povečuje možnost fizičnega dostopa do informacij, vendar pa sama po sebi ne izboljšuje intelektualnih sposobnosti posameznika, ki so potrebne za učinkovito uporabo teh informacij. Zato imajo knjižničarji osrednjo vlogo pri uspešnem izvajanju knjižnične dejavnosti ter izpolnjevanju zastavljenih ciljev knjižnice. Kvaliteta storitev knjižnice je odvisna od kvalitete njenega kadra, ki mora biti pravilno izbran in imeti poleg profesionalnih tudi ustrezne osebnostne kvalitete (Hari, Plos in Zadravec, 2002).

V pričujočem delu obravnavamo individualne razlike med knjižničarji v specialnih in splošnih knjižnicah, delovno okolje in posameznikov položaj v njem pa predstavljata pomembna dejavnika. Težišče storitev, ki jih opravljajo knjižničarji v splošnih knjižnicah, je v izpolnjevanju nalog, vezanih na informacije, pismenost, izobraževanje in kulturo (Splošne knjižnice: IFLA/UNESCO standardi za splošne knjižnice, 2002). Drugačno osrednjo nalogo ima specialna knjižnica, ki posreduje uporabnikom primarne dokumente ter druge strokovne in znanstvene informacijske vire z določenega ožjega ali širšega strokovnega ali znanstvenega področja. Sodobna specialna knjižnica razširja ti osnovni nalogi na različna druga področja znanstvenega informiranja in komuniciranja ter storitev za posebne skupine uporabnikov (npr. usposabljanje in izobraževanje uporabnikov za uporabo različnih podatkovnih zbirk; vzdržuje specializirane podatkovne zbirke itn.).

V večini specialnih knjižnic dela le en knjižničar (knjižnica enega knjižničarja)1.

Prav tako se specialne knjižnice med seboj razlikujejo glede na področje, ki ga pokrivajo, in storitve, ki jih opravljajo za uporabnike iz ustanove, čigar sestavni 1 Več glej: »OPL manifesto: one-person librarianship in the information services profession«.

Senica, S. Stili mišljenja pri knjižničarjih v splošnih in specialnih knjižnicah v ljubljanski regiji del so, ali pa za zunanje uporabnike, če je to v interesu njihove ustanove ali organizacije (SLA – Special Library Association, 2004).

Za vsako delovno mesto ali delokrog je mogoče natančno opredeliti: strukturo znanj, ki so potrebna na določenem delovnem mestu; osebnostne lastnosti, ki jih mora imeti zaposleni na tem delovnem mestu; značilnosti, ki so na tem delovnem mestu nezaželene ali moteče; ter druge specifične opredelitve. Kot je že bilo omenjeno, pričujoč prispevek posega na področje psihologije individualnih razlik, hkrati pa poskuša nekatera od teh spoznanj povezati in prenesti na področje bibliotekarstva in informacijske znanosti.

2 Stili mišljenja Stili mišljenja opredeljujejo različne načine človekovega procesiranja informacij in so t. i. mediatorji med sposobnostmi in osebnostjo, ki vplivajo na pristop k reševanju problemov.

V zadnjih dveh desetletjih sta pri študiju odnosov med različnimi oznakami za konstrukt stila značilni dve vrsti raziskav: prve so usmerjene v konceptualno integracijo, druge v empirične študije. V nadaljevanju bosta opisani obe vrsti raziskav.

1. Pri konceptualni integraciji teorij stilov so najpomembnejše ugotovitve prispevali naslednji avtorji: Curry (1983); Riding in Cheema (1991) ter Sternberg (1997).

A) Curryeva (1983) za merjenje konstrukta stilov predlaga tri-slojni »čebulni« model.

»Jedro« čebule je osrednja osebnostna dimenzija; z »izhodom iz centra« postanejo konstrukti (kognitivni stil, učni stil in učne preference) vedno bolj odprti za introspekcijo, bolj kontekstno odvisni in manj utrjeni. Zunanja plast vsebuje stile, ki opredeljujejo posameznikovo učno preferenco. Srednja plast obsega meritve stilov, ki ocenjujejo stil posameznikove informacijske predelave. Notranja plast pa vsebuje meritve stilov, ki ocenjujejo posameznikov kognitivni osebnostni stil, to so posameznikovi pristopi predelave in skladiščenja informacij (cv: Zhang, 2000).

B) Drug obsežen poskus konceptualne integracije teorij stilov sta naredila Riding in Cheemova (1991), ki sta določila dve dimenziji stila. Tudi drugi avtorji (npr. Sadler-Smith in Riding, 1999; Sadler-Smith, 2001) se strinjajo, da je najprimernejša klasifikacija, v kateri se posamezniki razlikujejo v dveh osnovnih in neodvisnih dimenzijah kognitivnega stila, holistično-analitični in besedno-predstavni dimenziji.

–  –  –

C) Sternberg (1997) opredeli tri pristope k študiju stilov:

- pristop, usmerjen v kognicijo;

- pristop, usmerjen v osebnost in

- pristop, usmerjen v dejavnost.

Sternberg meni, da so stili pri pristopu, usmerjenemu v kognicijo, nekoliko podobni sposobnostim in izpostavi dva modela: Witkinovo (1964) delitev posameznikov na odvisne in neodvisne od polja in Kaganov (1976) stil refleksivnost – impulzivnost (cv: Sternberg, 1997).

Pristop, usmerjen v osebnost opredeli stile bliže osebnostnim lastnostim. Glavni prispevek pri tem pristopu prispevajo naslednji avtorji: Myersova in McCaulleyeva (1988 cv: McCaulley, 1991), ki razvrščata posameznike na osnovi Jungove teorije osebnostnih tipov v štiri neodvisne dimenzije: ekstravertnost – introvertnost, občutenje – intuicija, razmišljanje – čutenje ter presojanje – dojemanje in Gregorc (1979 cv: Gregorc, 2003), ki predlaga štiri glavne tipe stilov, osnovane na kombinacijah dveh dimenzij: konkretni nasproti abstraktnemu; zaporedni nasproti naključnemu.

Pristop, usmerjen v dejavnost se osredotoči na idejo o stilih kot mediatorjih različnih oblik dejavnosti, ki izhajajo iz kognicije in iz osebnosti. Glavne prispevke tu predstavlja teorija globinskega in površinskega pristopa k učenju, kot jo predlagata Biggs (2001) in Schmeck (1983 cv: Zhang, 2000).

2. Pri drugi vrsti raziskav sta Riding in Cheema (1991) poskušala z empiričnimi študijami pojasniti odnos med teoretičnimi modeli, tako da sta med seboj primerjala osrednje značilnosti konstrukta stila. Prva skupina študij je usmerjena na stilsko značilnost impulzivnost – refleksivnost, druga pa na stilsko značilnost konvergentno – divergentno mišljenje. Potrdila sta, da obstajajo pomembne korelacije med odvisnostjo / neodvisnostjo od polja in impulzivnostjo – refleksivnostjo. V primerjavi z impulzivnimi posamezniki so refleksivni posamezniki veliko bolj neodvisni od polja. Pregledala sta tudi empirične študije, ki kažejo odnos med konvergentnim – divergentnim mišljenjem in odvisnostjo / neodvisnostjo od polja. V raziskavi ugotavljata, da posamezniki, ki dosegajo visoke rezultate pri neodvisnosti od polja, niso nujno bolj ustvarjalni; vendar pa posamezniki, ki dosegajo visoke rezultate pri divergentnem mišljenju, dosegajo pomembno višje rezultate pri neodvisnosti od polja.

Kognitivna stila odvisnost nasproti neodvisnosti od polja in premišljenost (refleksivnost) nasproti impulzivnosti sta najbolj raziskana kognitivna stila. Odvisnost / neodvisnost od polja je relativno dobro osnovan konstrukt ter predmet številnih raziskav že skoraj 40 let. Tudi na področju bibliotekarstva in informacijske znanosti je narejenih nekaj raziskav, ki proučujejo vpliv individualnih razlik na učenje Senica, S. Stili mišljenja pri knjižničarjih v splošnih in specialnih knjižnicah v ljubljanski regiji računalniških jezikov in učenje v računalniško osnovanih okoljih; na poizvedovanje po podatkovnih zbirkah; na navigacijsko vedenje v hipermedijskih sistemih itn. (Reed et al., 2000; Palmquist in Kim, 2000; Palmquist, 2001; Chen, 2000 idr.).

V prvem sklopu prispevka bodo opredeljeni stili mišljenja kot mediatorji med sposobnostmi in osebnostjo ter s tem povezani procesi reševanja problemov – torej vpliv individualnih razlik v načinih mišljenja in odločanja. Predstavljeni bodo stilistični nivoji predelovanja informacij in opisane študije o individualnih razlikah. Termin teorija mentalne samouprave (ang. »theory of mental selfgovernment«) smo povzeli po Buciku (1997), Dryden in Vos (2001) uporabljata termin mentalna samovlada. Na koncu bodo podane ugotovitve, kakšen je profil stilov mišljenja pri knjižničarjih v splošnih in specialnih knjižnicah v ljubljanski regiji. Hkrati upamo, da bodo ugotovitve pričujoče študije uporabne tudi v bibliotekarski praksi.

2.1 Sternbergova teorija mentalne samouprave

Sternberg (1997, 2001) meni, da je stil najljubši način mišljenja ter dokazuje, da posamezne dejavnosti niso odvisne samo od tega, kako dobro mislimo, ampak tudi od tega, kako mislimo, saj posamezniki uporabljamo različne načine mišljenja. Sternberg (1997) stile mišljenja opredeli kot mediatorje med sposobnostmi in osebnostjo, s poudarkom na kognitivnem konstruktu.

Osnovna ideja Sternbergove (1997) teorije stilov mišljenja oziroma teorije mentalne samouprave je, da družbene ureditve niso samo poljubne in naključne konstrukcije, ampak zunanje refleksije dogajanj v človeškem umu. Ponazoriti skuša vzporednico med inteligentnostjo in delovanjem, nivoji, oblikami, področji dela, cilji, političnim spektrom in učinkovitostjo vladne organizacije. Inteligentnost naj bi zagotovila obvladovanje, tako da so naše misli in dejanja organizirana, skladna in ustrezajo potrebam, ki izvirajo iz nas samih, in tistim iz okolja.

Teorija mentalne samouprave se uvršča med teorije o individualnih razlikah, ki opredelijo posameznike kot samoorganizirajoče se sisteme. Ključna ideja njegove teorije je, da okolje posameznike oblikuje, ampak prav tako posamezniki oblikujejo okolje, saj je vpliv interaktiven in recipročen (nasprotno kot pri behavioristih), tako niso samo pasivni prejemniki delovanja učinkov okolja, ki reagirajo bodisi z adaptacijo bodisi s slabimi načini prilagoditve (značilnosti Freudovih psihodinamičnih koncepcij posameznika). Sternberg (1997) utemeljuje, da je način reagiranja na dogodke enako pomemben kot dogodek sam, tudi zato stilov ni mogoče proučevati neodvisno od okolja. Tako je teorija neposredno uporabna v različnih okoljih, v izobraževalnih in delovnih organizacijah.

–  –  –

2.1.1 Dejavniki razvoja in značilnosti stilov mišljenja Po Sternbergu (1997) sta najpomembnejši spremenljivki, ki vplivata na razvoj stilov mišljenja kultura in biološki spol. V nadaljevanju bodo opisane bistvene značilnosti stilov mišljenja. Sternberg (1997) poudarja, da so stili najljubši načini uporabe sposobnosti, ne pa sposobnosti same. Ujemanje med stili in sposobnostmi ustvarja sinergijo, ki je večja kot vsota njenih delov. Posamezniki imajo več profilov (ali vzorcev) stilov, ki se spreminjajo glede na naloge in okoliščine.

Razlikujejo pa se glede najljubših načinov oziroma preferenc ter po svoji prožnosti pri uporabi stilov mišljenja oziroma prilagodljivosti. Na razvoj stilov mišljenja vpliva socializacija, zato se lahko v različnih življenjskih obdobjih spreminjajo.

Stile je mogoče meriti. Teorija mentalne samouprave ima učinkovit merski instrument v Vprašalniku stilov mišljenja (»Thinking Styles Inventory«, TSI) (Sternberg in Wagner, 1992a), ki je relativno nov, a vseeno potrjuje definirane konstrukte.

Vprašalnik stilov mišljenja (»Thinking Styles Inventory«, Sternberg in Wagner, 1992) je samoocenjevalni vprašalnik, ki ga sestavlja 65 trditev. Preizkušanec ocenjuje trditve tako, da se s pomočjo sedemstopenjske lestvice Likertovega tipa približuje enemu ali drugemu polu kontinuuma, ki opisuje način izvajanja nalog (1 pomeni, da trditev ne opisuje načina običajnega izvajanja nalog; 7 pa nasprotni pol trditve, ki izjemno dobro opisuje način običajnega izvajanja nalog).Pages:   || 2 | 3 | 4 |


Similar works:

«HIV SURVEILLANCE IN INDIA Evolution and challenges A summary prepared by Indrajit Hazarika and Michelle Kermode for the Northeast India Knowledge Network September 2010 HIV Surveillance in India Table of Contents 1. Introduction 2. HIV Surveillance in India i. Background ii. HIV Sentinel Surveillance System iii. Organizational Structure for HSS iv. Sentinel Sites 3. Surveillance in different sentinel groups i. Surveillance at ANC sites ii. Surveillance at STD sites iii. Surveillance at Targeted...»

«Hybrid-LSH for Spatio-Textual Similarity Queries Mingdong Zhu1, Derong Shen1, Ling Liu2, and Ge Yu1 1 Northeastern University, China, mingdongzhu@hotmail.com, {shenderong, yuge}@ise.neu.edu.cn 2 Georgia Institute of Technology, USA, lingliu@cc.gatech.edu Abstract. Locality Sensitive Hashing (LSH) is a popular method for high dimensional indexing and search over large datasets. However, little efforts have put forward to utilizing LSH in mobile applications for processing spatio-textual...»

«2016 WRAT 9/Under SC Meet June 9, 2016 14 Allen Raymond Lane Strittmatter Family Aquatic Center Westport Weston Family Y, Westport, CT Held under sanction of USA Swimming and Connecticut Swimming, Inc. #L16-18. In granting this sanction it is understood and agreed that USA Swimming and Connecticut Swimming, Inc. shall be free and held harmless from any liabilities or claims for damages arising by reason of injuries to anyone during the conduct of the event. EVENTS Name Email Phone Meet...»

«Investment Management and Financial Innovations, Volume 3, Issue 3, 2006 125 THE FIRM-SPECIFIC DETERMINANTS OF CORPORATE CAPITAL STRUCTURE: EVIDENCE FROM TURKISH PANEL DATA Güven Sayılgan, Hakan Karabacak, Güray Küçükkocao lu1 Abstract The purpose of this study is to carry out an empirical testing, using dynamic panel data methodology, to analyze the impact of firm specific characteristics on the corporate capital structure decisions of Turkish firms. The sample covers 123 Turkish...»

«Pastor Lars Larson, PhD March 8, 2015 First Baptist Church, Leominster, MA FBC Sermon #796 Words for children: water, Holy Spirit, Kingdom Text: Isaiah 55:1-13 Isaiah’s Book of Consolation (Isaiah 40-55) (#23) “The Gospel according to Isaiah (Isaiah 55:1-13) (part 1) ***************************************** (The outline of Isaiah 40-55 is placed at the end of these notes.) **************************************** Introduction We have regarded Isaiah chapters 40 through 55 as a literary...»

«Notice of Annual Meeting of Shareholders Proxy Statement 2Y15 Herman Miller, Inc., and Subsidiaries September 1, 2015 Dear Fellow Herman Miller Shareholder, Four years ago, we began a transformation at Herman Miller that we entitled Shift. We adopted this strategy in anticipation of changes in society and according to our view of how the unique DNA of Herman Miller could respond to these changes and create value for people who use our solutions, our employee-owners, and our investors. We...»

«STUDY REPORT SR 319 (2014) Client and designer choices and their effect on new housing costs MD Curtis DS Norman The work reported here was funded by BRANZ from the Building Research Levy. © BRANZ 2014 ISSN: 1179-6197 Preface This is a report on common client and designer choices and what those choices mean for the final cost of new housing in New Zealand. It also introduces the BRANZ Index for New Housing Affordability and the BRANZ Building Envelope Characteristics Index for New Housing....»

«Recommended Procedure Taking an aural impression Date of this version: Feb 2013 Due for review: Feb 2018 Recommended procedure British Society of Audiology Aural impression 2013 General foreword This document presents a Recommended Procedure by the British Society of Audiology (BSA). A Recommended Procedure provides a reference standard for the conduct of an audiological intervention that represents, to the best knowledge of the BSA, the evidence-base and consensus on good practice given the...»

«Science News: Evolution in a test tube: harnessing Darwin's t. @ HighBeam Research Evolution in a test tube: harnessing Darwin's theory to design new molecules. Science News; 8/7/1993; Schmidt, Karen F. Harnessing Darwin's theory to design new molecules Charles Darwin set off on a voyage in 1831 to study the exotic plants and animals of faraway places. Five years later, he returned with the discovery of a bittersweet truth about life: To leave a lasting legacy on Earth, an individual must wage...»

«IJRRAS 10 (1) ● January 2012 www.arpapress.com/Volumes/Vol10Issue1/IJRRAS_10_1_02.pdf BREAST CANCER ANALYSIS USING LOGISTIC REGRESSION H. Yusuff1*, N. Mohamad2, U.K. Ngah3 & A.S. Yahaya4 1,2, School of Electrical and Electronic Engineering, Engineering Campus, University Sains Malaysia 14300 Nibong Tebal, Penang, Malaysia 3 Imaging & Computational Intelligence Research Group (ICI) School of Electrical and Electronic Engineering, Engineering Campus, University Sains Malaysia 4 School of Civil...»

«Module 7 Chapter 2: Family Assessment Response Chapter 2 focuses on the process for conducting a Family Assessment child protection response – also known as FA or FAR (Family Assessment Response). Recall from Module 4 that there are similarities and differences between Family Assessments and Family Investigations. Both responses must ensure child safety, use engagement skills, and be family-centered and strengths-based. However, there are important differences; from the website, access the...»

«REFERENCE 1 Approved 8/17/16 WINDHAM BOARD OF EDUCATION WILLIMANTIC, CONNECTICUT BOARD OF EDUCATION MEETING MINUTES June 22, 2016 BOARD PRESENT: Chair Mrs. Osuba, Vice-chair Dr. Sewall, Mrs. Lambert, Mr. Montalvo, Mr. French, Mr. Quamme BOARD ABSENT: Secretary Dr. Gomez, Mr. Kalajian, Mr. Flores-Alvarez ADMINISTRATION PRESENT: Superintendent Dr. Garcia, Interim Assistant Superintendent Mr. Chaffin, Directors: Ms. Beghetto, Ms. Markey STUDENT REPRESENTATIVES: None OTHERS PRESENT: General...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.