WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 |

«872 IZKAZNICA IZKAZNICA: Stanko BUSER IME IN PRIIMEK: ROJEN: 20. 02. 1932, Boletina pri Ponikvi, Slovenija DIPLOMIRAL: 1958 na Univerzi v Ljubljani ...»

-- [ Page 1 ] --

872 IZKAZNICA

IZKAZNICA:

Stanko BUSER

IME IN PRIIMEK:

ROJEN: 20. 02. 1932, Boletina pri Ponikvi, Slovenija

DIPLOMIRAL: 1958 na Univerzi v Ljubljani

DOKTORIRAL: 1965 na Univerzi v Ljubljani

NAZIV: 1985, redni univerzitetni profesor, geologija

PODRO^JE DEJAVNOSTI: regionalna geologija, stratigrafija, geol. kartiranje

POMEMBNEJ[I DOSE@KI: Mentor pri 10 diplomah 3 magisterijih in 4 doktoratih Univerzitetna in fakultetna {tudentska Pre{ernova nagrada Avtor ali soavtor 122 znanstvenih ali strokovnih ~lankov.

Po 4. razredu nižje gimnazije v Celju se je 1. 1948 vpisal na celjsko uèiteljišèe in ga 1952 konèal z uèiteljskim diplomskim izpitom. V jeseni istega leta je napravil še dopolnilno maturo na 1. gimnaziji v Celju.

L. 1952 se je vpisal na geologijo in paleontologijo na Prirodoslovno-matematièni fakulteti ljubljanske univerze. Na Naravoslovni fakulteti je diplomiral 21. marca 1958 in prejel naziv diplomirani geolog, ki so mu ga 23. marca 1971 spremenili v naziv dipl. ing. geologije. Za diplomsko delo je prejel študentsko Prešernovo nagrado.

Po diplomi se je zaposlil na regionalnem oddelku Geološkega zavoda Slovenije. L. 1962 in 1963 je bil na dvomeseènem strokovnem izpopolnjevanju pri prof. 0. Kühnu na Paleontološkem inštitutu univerze na Dunaju, kjer je opravil primerjavo jurskih školjk in brahiopodov, ki jih je nabral v južni Sloveniji, z originalnimi primerki v zbirkah dunajskega prirodoslovnega muzeja, avstrijskega geološkega zavoda in na univerzi. L. 1964 je prejel enomeseèno štipendijo italijanske vlade za obisk geoloških in paleontoloških inštitutov univerz v Padovi, Bologni, Milanu, Rimu in Neaplju. Tedaj si je ogledal zbirke litiotidnih školjk v muzejih, obiskal pa je tudi njihova najbolj znana svetovna nahajališèa v naravi.

Dne 14. 12. 1965 je na Fakulteti za naravoslovje Univerze v Ljubljani doktoriral z disertacijo Stratigrafski razvoj jurskih skladov na južnem Primorskem, Notranjskem in zahodnem Dolenjskem. Na oddelku za regionalno geologijo Geološkega zavoda Slovenije je bil v 1.

1962-1983 vodja terenske skupine. V l. 1970-1973 je bil vodja omenjenega oddelka, kasneje višji svetovalec na tem oddelku. Dne 4. 4. 1979 je postal izredni profesor za regionalno geologijo in stratigrafijo in prièel kot zunanji sodelavec z rednimi predavanji in vajami na Univerzi. Leta 1983 je postal višji svetovalec direktorja TOZD I na Geološkem zavodu v Ljubljani. Takrat je prevzel tudi delo glavnega in odgovornega urednika osrednje slovenske geološke revije Geologija, ki ga je opravljal do l. 1998. Dne 13. 3. 1985 je bil izvoljen za rednega profesorja.

–  –  –

After he finished 4 years of lower high school in Celje, he enrolled to the college of education in the same town and finished it with a teacher’s graduate exam in the year 1952. In the same year he became a geology and palaeontology student at the Natural sciences and mathematical faculty of the University of Ljubljana. He successfully obtained his degree of a diploma geologist in 1958 (the title changed to diploma engineer of geology in 1971). He received the students’ Prešern award for his diploma work.

After graduation he was first employed as a regional geologist at the Geological survey of Slovenia. During the years 1962-1963 he took on a two months research advanced study course at the Palaeontological institute of the University of Vienna where he, under the watchful eye of professor O. Kühn, made the comparisons of Jurassic bivalves and brachiopods which he collected in southern Slovenia with the original specimens from the collections of the Natural sciences museum in Vienna and the Austrian geological survey.

In the year 1964 he received a one-month scholarship of the Italian government for a visit to the Geological and Palaeontological institutes of the Universities of Padua, Bologna, Milan, Rome and Naples. It was during this time that he studied the specimens of the Lithiotidae family from the mentioned collections and visited some of the world’s most famous locations of Lithiotids bivalvia.

He obtained his Ph. D. of geological sciences at the University of Ljubljana in 1965 for his dissertation on stratigraphical Jurassic rock formations in the area of Primorska, Notranjska and western Dolenjska (southern and central Slovenia). During the years 1962-1983 he lead the field team at the Regional geology department of the Geological survey of Slovenia. In the years 1970-1973 he was the head of the mentioned department, and later he took his position as a senior adviser at the Regional geology department. In 1979 he obtained the title of associate professor at the University of Ljubljana, starting the lectures to students from the fields of Stratigraphy and Regional geology of the Slovenian territory. In the year 1983 he became the senior adviser for the director of the Slovenian geological survey, and it RMZ-M&G 2003, 50 874 IZKAZNICA V zimskem in letnem semestru v šolskem letu 1982/83 je bil eno leto gostujoèi profesor na Inštitutu za geologijo in paleontologijo Univerze v Stuttgartu. Predaval je predmeta geologija Jugoslavije in geologija Dinaridov. V letnem semestru 1eta 1987 je predaval kot gostujoèi profesor na Inštitutu za raziskavo sedimentov univerze v Heidelbergu. Med bivanjem v Stuttgartu in Heidelbergu je predaval tudi na geoloških inštitutih na univerzah v Münchnu in Erlangenu. Kot gostujoèi profesor je bil 1eta 1989 nekaj èasa na Inštitutu za geologijo in paleontologijo TU v zahodnem Berlinu. Po Sloveniji je dolgo vodil številne ekskurzije študentov geologije z raznih tujih univerz, predvsem iz Nemèije. Bil je mentor študentom z univerz v Ljubljani, Heidelbergu, Münchnu, Erlangenu, Kölnu, Berlinu in Göttingenu pri diplomskih nalogah, pa tudi doktorandom.

Leta 1989 se je vkljuèil v porajajoèe se pomladno politièno prebujanje Slovenije in bil 1990 v okviru DEMOS-a izvoljen v prvi demokratièno izvoljeni slovenski parlament. Po veè kot 31 let trajajoèi službi na Geološkem zavodu je postal poklicni poslanec. Status poslanca v parlamentu je imel do konca 1992. Istega leta je bil v okviru Slovenske ljudske stranke kandidat za predsednika države Slovenije. V obdobju 1998-2002 je bil prvi rezidenèni slovenski veleposlanik v Švici. Po vrnitvi v domovino se je zopet zaposlil kot redni profesor na Univerzi v Ljubljani in je na Oddelku za geologijo še vedno aktiven.

V zaèetku 1993 se je zaposlil kot redni profesor na oddelku za geologijo Fakultete za naravoslovje in tehnologijo, kjer je do 1998 l. predaval za študente geologije predmeta regionalna geologija Slovenije in stratigrafija ter geologijo za študente geografije. Pri obeh predmetih in predmetu geološko kartiranje je vodil tudi terenske vaje in sklepne terenske vaje.

Jedro strokovnega in znanstvenega delovanja prof. S. Buserja je reševanje problemov regionalne geološke zgradbe in stratigrafije Slovenije. Kot dolgoletni terenski geolog je zaèel 1eta 1958 geološko kartiranje za izdelavo Osnovne geološke karte Jugoslavije in delal na tem podroèju do 1eta 1988, ko je bila karta izdelana. V tem èasu je geološko skartiral in reambuliral precejšen del Slovenije. Kot avtor ali soavtor je sodeloval pri naslednjih tiskanih listih Osnovnih geoloških kart 1 : 100.000 in tolmaèev: Postojna, Gorica, Ribnica, Celje, Celovec in Tolmin. Sodeloval pa je tudi pri geoloških raziskavah na listih Ilirska Bistrica, Kranj, Beljak in Ravne na Koroškem. Veè kot 10 let je na terenu dopolnjeval geološke podatke za pregledno geološko karto Slovenije v merilu 1 : 200.000.

Štiri leta je sodeloval tudi pri raziskavah boksitnih nahajališè v Hrvaški Istri ter tri leta pri raziskavah nahajališè živega srebra v Sloveniji. Eno leto je vodil skupino geologov pri terenskih raziskavah bakrovega rudišèa Murgul v Pontskih gorah v severovzhodni Turèiji.

V Sloveniji je prvi zaèel uvajati pojma karbonatna platforma in bazen, ki ju je utemeljil s praktiènimi primeri iz osrednje in južne Slovenije. V veèjem delu Slovenije je dopolnil litostratigrafsko in biostratigrafsko razèlenitev paleozojskih, mezozojskih in terciarnih plasti.

V osrednjem delu Slovenije je bistveno pripomogel k razèlenitvi triasnih, jurskih in krednih plasti v globokomorskem razvoju Slovenskega bazena. Te plasti je ugotovil prvikrat v

–  –  –

was also at this time that he took over a position of the chief editor of the main Slovenian geological magazine – Geologija; a work that he carried out until the year 1998.

In 1985 he was elected an ordinary time professor at the University of Ljubljana. In 1982he spent a year as a guest professor at the Institute of geology and palaeontology at the University of Stuttgart where he gave lectures on geology of Yugoslavia and the broader Dinaridic area. In the summer semester of year 1987 he lectured as a guest professor to the students of Institute for sedimentary research at the University of Heidelberg. During his stay in Stuttgart and Heidelberg he occasionally held lectures at various geological institutes and at universities in Munich and Erlangen. For a brief time in the year of 1989 he also spent some time as a guest professor at the Institute of geology and palaeontology at the Technical University in West Berlin. He frequently lead numerous foreign geology student groups from various universities, mostly from Germany, on field trips across Slovenia, and worked as a mentor for a graduate or Ph. degrees for students from universities of Ljubljana, Heidelberg, Munich, Erlangen, Cologne, Berlin and Göttingen. In the beginning of 1993 he took a job as a full time professor at the Department of Geology of the University of Ljubljana where he gave lectures on //subjects of// stratigraphy and regional geology for geology students, and lectures on general geology for geography students. He also led the field trips in the frame of these subjects as well as the final field trip for geology students.

In the year 1989 he entered the politics, and in the following year he was elected member of the first democratic Slovenian parliament. After more than 31 professional years spent at the Slovenian geological survey he became a professional politician – a position he kept until the year 2002. He stayed a member of the parliament until the end of the year 1992, and in the same year he, as a member of the Slovenian people party, ran for the president of Slovenia.

In the years 1998-2002 he was the first residential Slovenian ambassador in Switzerland.

After his return home he resumed his position as a full time professor at the University of Ljubljana where he is still active today.

The essence of professor Stanko Buser’s professional and scientific work is solving problems concerned with the stratigraphy and regional geology of Slovenia. As a field geologist he started the work at mapping for the Basic geological map of Yugoslavia in the year 1958, and stayed with this project until its termination in 1988, when the complete map was finished. During this time he mapped an important portion of the Slovenian territory. As a result he signed his name as a first author of the following sheets and books of the Basic geological map of Yugoslavia – Postojna, Gorica, Ribnica, Celje, Celovec (Klagenfurt) and Tolmin. He also played an important role in geological research that was part of producing the Ilirska Bistrica, Kranj, Beljak (Villach) and Ravne na Koroškem sheets of the Basic geological map (at scale 1: 100 000).

RMZ-M&G 2003, 50 876 IZKAZNICA Sloveniji na Tolminskem, v Bohinju, dolini Baèe in na Cerkljanskem. Podoben razvoj teh plasti mu je uspelo odkriti še naprej proti vzhodu. S tem je dokazal njihovo razširjenost v celotni osrednji Sloveniji, hkrati pa tudi obstoj Slovenskega bazena, v katerem so omenjene plasti tudi nastale. Kasneje je dognal, da se je ta bazen v osrednjem Posoèju izklinjal in ni bil povezan z Belunskim bazenom v severni Italiji.

Na obmoèju Julijskih Alp je dopolnil poznavanje globljemorskih jurskih in krednih plasti v razvoju, ki je sledil po nagli pogreznitvi Julijske karbonatne platforme. S soavtorjem je ugotovil pomikanje flišnega bazena v Sloveniji, ki je potekalo v smeri od severa proti jugu.

V vzhodnih južnih Karavankah je prispeval k razjasnitvi bio- in litostratigrafskih problemov devona, spodnjega in zgornjega karbona ter perma. Sedaj ponovno prouèuje stratigrafijo kamnin v Dolžanovi soteski. Precej je pripomogel tudi pri pojasnitvi stratigrafskih problemov terciarnih plasti in paleogeografskih dogajanj na Štajerskem. Geološke razmere stalno spremlja tudi pri gradnji avtocest.

Zelo so pomembna tudi njegova odkritja v zvezi s tektonsko zgradbo Slovenije. V vzhodnem delu Posavskih gub je odkril veè pomembnih sinklinal in antiklinal ter tri narivne pokrove.

Na obmoèju zahodnih Karavank je izloèil še Južnokaravanški pokrov. V Julijskih Alpah je ugotovil tri narivne pokrove z vmesno lusko. V njihovem predgorju je izdvojil tri narivne pokrove. Na podlagi biostratigrafskega razvoja in paleografskega dogajanja je Južne Alpe uvrstil v Dinaride. V okviru Dinaridov kot tektonske enote najvišjega reda loèi še Južne Alpe, Notranje in Zunanje Dinaride. Na podroèju Slovenije je na novo odkril številne prelome.

V Sloveniji je odkril številna nova nahajališèa fosilov in jih paleontolškim raziskovalcem pomagal stratigrafsko pravilno uvrstiti. Nekatere vrste fosilov so dobile po njem tudi svoja imena.

V Sloveniji ima zasluge tudi pri popularizaciji geologije kot naravoslovne vede. V zvezi s tem je pomembna njegova Slovenska geološka pot, ki se vije po Karavankah, èez Julijske Alpe, njihovo predgorje in Kras ter osrednjo Slovenijo vse do Gorjancev.

Aktivno je sodeloval pri organizaciji raznih kongresov, simpozijev in posvetovanj (simpozij o Dinardih, simpozij o Karavankah, jugoslovanski geološki kongres na Bledu, evropski simpozij za mikropaleontologijo, mednarodni simpozij o kraških karbonatnih platformah).

V Slovenskem geološkem društvu je imel vsako leto vsaj eno predavanje. Predaval je na sedmih jugoslovanskih geoloških kongresih in srbskih ter hrvaških geoloških društvih in na Akademiji znanosti v Budimpešti ter v Sofiji. Predaval je tudi na raznih mednarodnih kongresih, simpozijih in konferencah (Dunaj, Gradec, Budimpešta, Bratislava, Innsbruck, München, Atene, Trst, Capri in Göttingen).

–  –  –Pages:   || 2 |


Similar works:

«THE ONCE STATELESS A short journey to see lives and livelihoods in former enclaves inside Bangladesh The Once Stateless Quick assessment survey on the needs of people of former enclaves in Bangladesh ©Management and Resources Development Initiative (MRDI) September 2015 The Team Md. Shahid Hossain Advisor, Planning and Development, MRDI Sohel Parvez Senior Reporter, The Daily Star Maruf Billah Tanmoy M. Phil researcher, Department of Anthropology, University of Dhaka Management and Resources...»

«2016 VENDOR HANDBOOK Saturday, November 19, 2016, from 10am to 6pm Sunday, November 20, 2016, from 11am to 5pm held at the Dena’ina Civic & Convention Center Idlughet [Eklutna] Exhibit Hall 38th Year Proudly Owned and Operated By: Webb's Consulting & Management Services, Inc. 741 East 13th Avenue ♦ Anchorage, Alaska 99501 Phone 272-5634 ♦ Fax 272-5635 info@anchoragemarkets.com www.anchoragemarkets.com https://shows.map-dynamics.com/ace2016/?register Table of Contents Table of Contents...»

«Financial Innovation: What Have We Learnt? 31 Financial Innovation: What Have We Learnt? Nigel Jenkinson, Adrian Penalver and Nicholas Vause 1. Introduction At last year’s conference, we presented a paper highlighting the profound impact of rapid financial innovation, deregulation and capital market integration on the performance, risk and management of the global financial system (Hamilton, Jenkinson and Penalver 2007). We particularly noted the benefits of financial innovation. We...»

«ACCESS TO THE RIVER THAMES STEPS, STAIRS AND LANDING PLACES ON THE TIDAL THAMES CONTENTS Page Introduction 3 Richmond upon Thames 4 Hounslow 18 Hammersmith & Fulham 21 Wandsworth 22 Kensington & Chelsea 24 City of Westminster 25 Lambeth 26 City of London 27 Southwark 28 Tower Hamlets 31 Lewisham 34 Greenwich 35 Newham 39 Barking & Dagenham 40 Bexley 41 Thurrock 42 Dartford 43 Gravesham 44 Castle Point 45 Southend-on-Sea 46 2 ACCESS TO THE RIVER THAMES Steps, stairs and landing places on the...»

«ACL Reconstruction Book Dr. Allan Hunt 4010 W 65th St 2855 Campus Drive Edina, MN 55435 Suite 300 Plymouth, MN 55441 www.tcomn.com Normal knee function Knee pain is a very common complaint patients have in orthopedics. There are many structures that can cause pain in the knee, and there are many different reasons pain can occur in and around the knee joint. One of the structures that can be injured in active patients is the anterior cruciate ligament (ACL). The function of the ACL is to...»

«JOHN T EDGE Founding Member and Director of the Southern Foodways Alliance Oxford, MS *** Date: April 16, 2010 & February 13, 2012 Locations: Pere Marquette Hotel New Orleans, LA & The Center for the Study of Southern Culture, University of Mississippi Oxford, MS Interviewer: Sara Roahen Transcription: Shelley Chance, ProDocs Length: 3 hours, 4 minutes Project: SFA Founders John T Edge—SFA Founder and Director 2 [Begin John T. Interview 1] 00:00:01 Sara Roahen: This is Sara Roahen for the...»

«Sermon #1717 Metropolitan Tabernacle Pulpit 1 THE MARVELOUS MAGNET NO. 1717 A SERMON BY C. H. SPURGEON, AT THE METROPOLITAN TABERNACLE, NEWINGTON, On an evening when the regular hearers left their seats to be occupied by strangers. “I, if I am lifted up from the earth, will draw all men unto Me. This He said, signifying what death He should die.” John 12:32, 33. JESUS is the spokesman here. He tells of His own death by crucifixion, and of the result which will follow. It appears, then, that...»

«AHIPARA PRE-SCHOOL 1959 – 1963 The first Māori Pre-school’s first four years Barbara Mitcalfe AHIPARA PRE-SCHOOL 1959–1963 The first Māori Pre-School’s first four years A memoir dedicated to Florrie Berghan, Liz Ngauma, Kiri Henare, Dolly Snowden, Mary Hanlon, Annie Walker and Kath Busby by Barbara Mitcalfe 2014 Published by: Barbara Mitcalfe 15 Boundary Road Wellington 6012 Ph/Fax: (04) 475 7149 bmitcalfe@clear.net.nz ISBN: 978-0-473-30895-7 (printed copy) ISBN: 978-0-473-30758-5...»

«WORKBOOK REDESIGN YOUR LIFE Workbook CONTENTS Introduction Example: What’s The Problem? Exercise: What’s the Problem? Example: Life Path Calculation Fill Out: Master Life Path Calculation Example: “Hidden” Master Path Numbers Personal Year Cycles Life Path 1 Life Path 2 Life Path 3 Life Path 4 Life Path 5 Life Path 6 Life Path 7 Life Path 8 Life Path 9 Life Stages by Life Path Number Calculating Life Stage Numbers Life Stages Calculation Your Personal Life Stages Calculating Your...»

«Too Much of the Wrong Sort of Capital Flow Adair Lord Turner, Former Chairman, UK Financial Services Authority CAFRAL-IPD Conference in Capital Account Management and Macro-Prudential Regulation for Financial Stability and Growth 13-14 January 2014 Can I first of all just say a great thank you to IPD and CAFRAL for organizing this whole day, which I have found incredibly valuable and I have learnt an awful lot from. It’s made me well aware that I am not at all an expert on the matters of...»

«“I Would Rather Take Poison” A Genealogy Tale, and a Tale of Faith In the pursuit of my genealogy hobby, I often interact with members of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints – known more commonly as Mormons. Genealogical research is a religious obligation for Mormons. This is connected to their practice of baptism for the dead. Mormons believe that they can be baptized by proxy for deceased persons who were never baptized as Mormons during their lives on earth. Mormons...»

«Algorithmic Information Theory and Foundations of Probability Alexander Shen LIF Marseille, CNRS & Univ. Aix–Marseille. On leave from IITP, RAS, Moscow. Supported in part by NAFIT ANR-08-EMER-008-01 grant. E-mail: alexander.shen@lif.univ-mrs.fr Abstract. The question how and why mathematical probability theory can be applied to the “real world” has been debated for centuries. We try to survey the role of algorithmic information theory (Kolmogorov complexity) in this debate. 1 Probability...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.