WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 |

«Polona Legvart, Osnovna šola bratov Polančičev, Maribor, polonca.legvart Skupno branje Ostržka z vidika Kohlbergovih stopenj ...»

-- [ Page 1 ] --

Polona Legvart | 53

Polona Legvart, Osnovna šola bratov Polančičev, Maribor,

polonca.legvart@guest.arnes.si

Skupno branje Ostržka z vidika Kohlbergovih

stopenj moralnega razvoja

Izvirni znanstveni članek

UDK 821.131.1-93.09:17.022.1

POVZETEK

Pri projektu skupinskega branja Collodijevega Ostržka v drugem razredu osnovne

šole smo med drugim uporabili tudi Kohlbergov model razvojnih stopenj moralnega

dozorevanja. V ta namen smo spodbujali in beležili odzive učencev na moralne dileme, ki jih je v besedilu mnogo. Ugotovili smo, da moralne presoje otrok sežejo malce preko obeh stopenj predkonvencionalne ravni, v posameznih primerih tudi do četrte stopnje konvencionalne ravni. Podobno kažejo tudi nekatere druge študije moralnega razvoja otrok, ki se opirajo na Kohlbergov model. Toda naš glavni namen je bil iskanje didaktičnih pristopov pri obravnavi književnega dela, s katerimi bi uspeli izluščiti tudi moralne vsebine in z njimi podpreti implicitno moralno vzgojo učencev. Kohlberg nam je bil v pomoč, da tega nismo počeli anekdotično in moralistično, ampak sistematično in na podlagi univerzalne etike s pravičnostjo kot vrhovno vrednoto. Posebej nas je zanimala še problematika t.

i. permisivnosti, ki je pod drugimi oznakami očitno obstajala že v Collodijevem času in se izražala v zanjo značilnih zmotah, da popustljivost pomeni svobodo, nenačrtnost pogojuje spontanost, neposlušnost izraža individualnost, zmedenost govori za umetnost in zmešnjava predstavlja pedagoški koncept. Naša spoznanja o tem govorijo za procesno-razvojni didaktični model moralne vzgoje, ki bi ga lahko označili tudi kot postpermisivni pristop.

Ključne besede: mladinska literatura, moralni razvoj, Kohlbergov model, permisivnost, progresivnost, Ostržek 54 | Revija za elementarno izobraževanje št. 4 Group Reading Pinocchio from the Perspective of Kohlberg’s Stages of Moral Development ABSTRACT In the project of group-reading Collodi’s Pinocchio at the second grade of primary school we included Kohlberg’s model of moral development stages. We encouraged pupils to respond to a large number of moral dilemmas occurring throughout the text. We have discovered that children’s moral judgments slightly exceeded both stages of the pre-conventional level. In some cases, they even reached the fourth conventional stage. Similar results have been observed in some other studies of child’s moral development based on Kohlberg’s model. However, our main objective was to find those didactical approaches to reading literary texts, which could help one infer the moral issues within the text, thus supporting implicit moral education of pupils. Kohlberg’s model was of great help in achieving our objective systematically and on the basis of universal ethics, with righteousness as the highest value, rather than in an anecdotic or moralistic way. We were particularly interested in the so-called permissiveness, a concept that had existed under different formulations already in Collodi’s times and had expressed itself through typical misconceptions, such as indulgence means freedom, having no plan enables spontaneity, disobedience is an expression of individuality, messiness stands for art, and confusion is supposed to be a pedagogical concept. Our findings speak in favour of the process-development didactic model of moral education that could be described as a post-permissive approach.

Key words: children’s literature, moral development, Kohlberg’s model, permissiveness, progressivity, Pinocchio Uvod Carlo Collodi je z Ostržkom neizčrpna inspiracija za vse, ki iščejo odgovor na vprašanje »Lahko lutka otrok postane resničen deček?«. M. Kordigel Aberšek (2012) je novo slovensko izdajo Ostržka pospremila z uvodno besedo, v kateri pravi: »Collodijeva pripoved je v današnjem času permisivne vzgoje neke vrste vzgojni manifest: Plavolaska ni vzela čarobne paličice in začarala Ostržka v pravega fantka. Uredila je tako, da je dobil Ostržek priložnost spoprijemanja s skušnjavami in priložnost izbiranja: lenarjenje ali delo, zabava ali šola, ugodje ali dolžnost. Ostržek je izbiral. Najprej je izbiral narobe, kasneje pa vse bolj prav.

Nihče ni odločal namesto njega, nihče ni zanj pisal domačih nalog, nihče se ni namesto njega (na)učil brati … Skozi vse preizkušnje je moral sam. In na koncu Polona Legvart | 55 se je naučil. Postal je pravi fantek, ko je spoznal, kaj je prav, ko je razvil to, kar človeka dela človeka: svojo človeškost in humanost« (str. 4).

V dobi, ko svet mladinske književnosti obvladuje »fenomen Harry Potter« (Gamble in Yates, 2008, str. 188), smo se odločili za preizkus, kako pa na današnje otroke vpliva 130 let stara zgodba Carla Collodija Ostržek. Opozorjeno je bilo (Legvart, 2012) na vprašanje vpliva literature na še ne oblikovano mišljenje mladih bralcev, kot so pravljice in klasiki – na primer Guliver ali Harry Potter. Zadnji je sprožil odzive številnih zaskrbljenih odraslih, ki so svarili pred negativnimi vplivi čarovništva in magije. Presenetljivo je, da zanimanje pri Ostržku danes ni nič manjše kot v času prve objave knjige, pa tudi skrbi, ki jih je delo sprožilo pri vzgojiteljih, so podobne takratnim. Ne bomo se ukvarjali s primerjavami med Ostržkom in Potterjem, moramo pa priznati, da nam je bila analiza L. Whited in K.

Grimes (2007) o etičnih vidikih zgodb J. K. Rowling zanimiva spodbuda.

Collodijeva zgodba je v obdobju objavljanja, ko je izhajala kot podlistek v časniku, delovala izrazito izzivalno: bila je v odkritem nesoglasju s takratnimi prevladujočimi vzgojnimi načeli. Kot uslužbenec šolskega ministrstva se je avtor moral celo skrivati za psevdonimom. Pa so dobronamerni kritiki na koncu vendarle ugotovili, da je moralni nauk zgodbe v tem, kako postati »dober sin« (Guroian, 1998, str. 97). Ni dvoma, da ima Collodijevo delo še mnoge druge moralne razsežnosti, ki jih je mogoče izluščiti iz privlačne pripovedi.

V članku povzemamo izkušnjo pedagoškega projekta skupnega branja Ostržka v nadaljevanjih, kar je bila nekakšna obnova podoživljanja Collodijeve zgodbe, ki je izhajala v nadaljevanjih. Pri tem smo se ves čas tudi pogovarjali in še posebej beležili odzive otrok na moralne dileme Ostržkovih ravnanj. Pri njihovem analiziranju smo izhajali iz Kohlbergove teorije moralnega razvoja, ki jo na začetku članka tudi povzemamo. V posebnem poglavju smo skušali povezati Collodijeve karakterizacije literarnih junakov in dogajanja s Kohlbergovimi stopnjami moralnega razsojanja.

Pri interpretaciji otroškega dojemanja moralnih vidikov si pomagamo s spisi, ki so jih učenci napisali v različnih fazah skupnega branja kot odgovore na učiteljeva vprašanja.

Kohlbergova teorija moralnega razvoja Lawrence Kohlberg je svojo teorijo moralnega razvoja razvil pred več kot petdesetimi leti in v tem času se je na podlagi njegovih odkritij uveljavilo pomembno raziskovalno področje, na katerem nihče ne prezre njegovih stopenj moralnega razvoja (Walsh, 2000). Mellema (1989) je o tem zapisal: »Kohlbergova kognitivna teorija moralnega razvoja je dosegla osupljivo popularnost. Učbeniki pedagoške psihologije predstavljajo njegovo delo kot nekaj, kar je konstituiralo paradigmo 56 | Revija za elementarno izobraževanje št. 4 vseh nadaljnjih raziskav moralnega razvoja, šolske oblasti po vsej Severni Ameriki vneto uvajajo programe moralne vzgoje na podlagi njegovih pogledov in postalo je nepredstavljivo, da študentje učiteljskih šol ne bi bili seznanjeni vsaj z bistvom njegove teorije« (str. 123).

Osnovne zamisli za raziskovanje moralnega razvoja mladostnikov je našel pri Jeanu Piagetu, ob tem pa se je opiral na filozofe Sokrata, Johna Lockea, Thomasa Jeffersona, Johna Stuarta Milla ter Johna Deweya. Pred njim so teorije o moralnosti domnevale, da družba oz. starejši otrokom vcepijo moralnost ali pa da moralno ravnanje temelji na izogibanju negativnim občutkom. Kohlberg pa je popolnoma zaobrnil pogled s predpostavko, da so otroci moralni filozofi, ki so sposobni na osnovi izkušenj oblikovati svoje lastne moralne presoje (Beauchamp, 2013).

Izjemno zanimanje šol za uporabo Kohlbergovih dognanj v učnem procesu je narekovalo, da sta s Hershem (Kohlberg in Hersh, 1977) posebej za ta namen strnila bistvene elemente stopenj moralnega razvoja. Povzemam jih v nadaljevanju.

Če to hočemo ali ne, če se tega zavedamo ali ne, je šola tudi moralna instanca in moralne vrednote se prepletajo z učnimi vsebinami. Nič ne pomaga, če to prikrivamo z izrazi »socializacija«, »akulturacija«, »državljanska vzgoja« in podobno, pač pa se s tem zgolj izogibamo zahtevni nalogi spremljanja in oblikovanja moralnega razvoja učencev. Pogosto šola ni kriva za odsotnost etike v učnem procesu, ker ji okolje zapoveduje, naj se ne vtika v domeno družine ali cerkve, ampak naj bo moralno nevtralna. Če je tako prav glede vere, naj bi bilo samoumevno, da velja tudi za moralo. Na ta način postane etično izobraževanje del skritega kurikula, s katerim učitelji bolj ali manj nezavedno ponujajo vrečo slučajno napaberkovanih vrednot, iz katere učenci potegnejo, kar pač potegnejo. Da bi se stvari spremenile, je treba učitelje opremiti z ustreznimi koncepti in modeli za analiziranje moralnega razvoja učencev. S tem namenom je Kohlberg na osnovi empiričnih psiholoških raziskav in filozofskih študij opredelil tri ravni in šest stopenj moralnega razvoja.

Stopnje so strukturirane celote, ki opisujejo značilna stanja moralne presoje pri posameznikih. V normalnih razmerah posameznik napreduje od nižje na višjo stopnjo in le izjemne razmere lahko povzročijo regresijo. Stopnje so tudi hierarhične integracije in višja stopnja vključuje karakteristike nižjih stopenj.

Predkonvencionalna raven

–  –  –

Prva stopnja: ravnanja se podrejajo fizičnim posledicam in njihovemu izogibanju, če so neprijetne, pomena vrednot dobrega ali slabega pa se storilec ne zaveda.

(Kazen in izogibanje.) Druga stopnja: pravo je tisto ravnanje, ki zadovolji posameznikove potrebe in slučajno še potrebe koga drugega, vse v dimenzijah pragmatičnega trgovanja – če me ti popraskaš po hrbtu, bom tudi jaz tebe. (Instrumentalni relativizem.) Konvencionalna raven Na tej stopnji se posameznikova pričakovanja povezujejo z družino, skupino, narodom, do katerih je lojalen, in njihove vrednote brani kot svoje.

Tretja stopnja: prevladujejo stereotipi dobrega pripadnika, ki je cenjen v skupini, ker je koristen, lep ipd. (Medosebna složnost.) Četrta stopnja: avtoriteto in pravila je treba spoštovati ter opraviti svojo dolžnost, ker je red koristen za vse. (Zakon in red.) Postkonvencionalna, avtonomna ali načelna raven To raven označujejo prizadevanja za oblikovanje moralnih vrednot in načel, ki so pomembna za skupine in za posameznike kot njihove pripadnike.

Peta stopnja: pravo ravnanje je opredeljeno kot splošna pravica in kot standard, kar je skupnost kritično preverila in dosegla soglasje, zaradi česar so zelo pomembna proceduralna pravila, ki vodijo do pravnih norm ali do obvezujočih pogodb. (Družbeni dogovor.) Šesta stopnja: univerzalna načela pravičnosti, recipročnosti in enakosti kot obče človeške pravice, ki zagotavljajo dostojanstvo slehernemu posamezniku.

(Univerzalna etična načela.) Jasno je, da opisane stopnje niso kakšne moralne zapovedi v smislu razrešitev moralnih dilem, ampak govorijo o značilnostih moralnega presojanja, od najpreprostejših do najbolj kompleksnih. Cilj moralnega izobraževanja je spodbujanje k vse bolj kompleksnim oblikam moralnega presojanja. Osrednjega pomena pri tem je pravičnost, ki je najvišja vrednota, iz katere izhaja enakost vseh človeških bitij. Stopnje moralnega razvoja so dejansko poglabljanje pravičnosti in postopno dojemanja empatije kot sposobnosti vživljanja v položaj drugega.

Obstajajo velike razlike med posamezniki glede tega, do katere stopnje razvijejo svoje moralno presojanje. Na to vplivajo mnogi dejavniki, ki se pojavljajo v njegovem okolju. Posameznik igra v socialnih interakcijah različne vloge in 58 | Revija za elementarno izobraževanje št. 4 navezuje recipročne odnose. Vstopanje v vloge drugih in vživljanje v njihove presoje je bistvenega pomena za moralni razvoj. Učno okolje mora omogočati in spodbujati takšen dialog. Učitelj mora pomagati učencem, da prepoznajo prave moralne konflikte, da znajo razmišljati o njih in odpraviti lastne nedoslednosti in neustreznosti pri njihovem reševanju. Veliko bolje kot pridigati zapovedi je soočiti učence z moralnimi problemi šolske skupnosti. Seveda je to tvegano in ni odveč, če se spomnimo, kaj je doletelo Sokrata, ki je počel prav to.

»Danes šole same niso ravno moralne institucije. Institucionalni odnosi se opirajo bolj na avtoriteto kot na idejo pravičnosti. Starejši se bolj malo zanimajo, da bi spoznali, 'kako' otroci razmišljajo, ampak jim vsiljujejo 'kaj' naj mislijo. Šolska atmosfera bolj ali manj odseva prvo stopno kaznovalne moralnosti in četrto stopnjo zakona in reda, kar ne spodbuja otrok k dojemanju moralne filozofije druge in tretje stopnje. Otroci in starejši ne komunicirajo drug z drugim, horizonti se zožijo in razvoj zakrni. Če želi šola okrepiti moralnost, mora zagotoviti atmosfero, v kateri se medsebojni odnosi urejajo na osnovi načelnosti, ne pa moči. Moralna vprašanja je treba jemati zares in nuditi »snov« za razmišljanje, ne pa vsiljevati konvencionalnih pravih odgovorov« (Kohlberg in Hersh, 1977, str. 57–58).

Ob tolikšnem vplivu na izobraževanje so se proti Kohlbergu dvignile tudi kritike, še posebej iz teoloških krogov, saj v svoji teoriji skoraj ne omenja boga. Šele precej kasneje je omenil »določen delež otroških usmeritev k božanstvu … kot moralno usmeritev« (Kohlberg, 1981, str. 322). Del moralnih teologov je sicer prepričanih, da se Kohlbergove stopnje moralnega razvoja dobro ujemajo s krščanskim moralnim naukom. Dirks (1988) pravi: »Kohlbergov koncept avtonomnih moralnih sodb podpira biblični koncept, da zreli verniki za svoje moralne odločitve ne potrebujejo opore zunanje avtoritete« (str. 326). Prevladujejo pa zamere, ker Kohlberg pozablja na božjo milost, usmiljenje, odpuščanje in podobna krščanska moralna dejanja, zaradi česar je njegov koncept izpod njene ravni in destruktiven do krščanske vere (Moroney, 2006).Pages:   || 2 | 3 |


Similar works:

«Mistakes and Misdeeds: External Administrators, Personal Liability and Loss of Office Matthew McLennan Senior Associate AAR Insolvency Forum, 7 May 2008 Deutsche Bank Place Corner Hunter and Phillip Streets Sydney NSW 2000 Australia Tel 61 2 9230 4000 Fax 61 2 9230 5333 www.aar.com.au © Copyright Allens Arthur Robinson 2008 Mistakes and Misdeeds: External Administrators, Personal Liability and Loss of Office Introduction This paper is concerned with things that can go wrong from the...»

«Chapter 36B. South Atlantic Ocean Contributors: Alexander Turra, Angel Perez, Flavia Lucena-Frédou, Monica Muelbert, Andrea Raya Rey, Laura Schejter, Javier Calcagno, Enrique Marschoff and Beatrice Ferreira (Lead members) 1. Introduction In this chapter we refer to the area of the Atlantic Ocean south of the Equator and north of the Polar Front (Antarctic Convergence). The main topographical feature in the South Atlantic is the Mid-Atlantic Ridge which runs between Africa and South America...»

«KINGDOM OF LESOTHO NATIONAL PROFILE OF CHEMICALS MANAGEMENT INFRASTRUCTURE 2010 MINISTRY OF TOURISM, ENVIRONMENT AND CULTURE DEPARTMENT OF ENVIRONMENT / NES P O BOX 10993 MASERU 100 FOREWORD The development of a National Profile or the updating of an existing National Profile in the manner suggested, has resulted in a useful tool to support the implementation of various international agreements including Strategic Approach to International Chemicals Management (SAICM) and the Stockholm...»

«ANTICIPATING the NEW DAVID and the NEW MOSES: A CANONICAL READING of the BOOK of ISAIAH By Hikaru Tanaka A Thesis submitted to Wycliffe College and the Biblical Department of the Toronto School of Theology in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Theology Awarded by Wycliffe College and the University of Toronto © Copyright by Hikaru Tanaka 2013 Anticipating the New David and the New Moses: A Canonical Reading of the Book of Isaiah Hikaru Tanaka Master of Theology...»

«A Guide to Early Years Practice Many changes have taken place in early years education since the publication of the second edition of this book. This fully revised new edition places particular emphasis on Birth to Three Matters, the new Childcare Bill and the development of children’s centres, and has additional focus on the Foundation Stage Profile and its relationship to the proposed Early Years Foundation Stage.This accessible text also offers: • practical advice on how to successfully...»

«Film-Induced Tourism ASPECTS OF TOURISM Series Editors: Professor Chris Cooper, University of Queensland, Australia Dr C. Michael Hall, University of Otago, Dunedin, New Zealand Dr Dallen Timothy, Arizona State University, Tempe, USA Aspects of Tourism is an innovative, multifaceted series which will comprise authoritative reference handbooks on global tourism regions, research volumes, texts and monographs. It is designed to provide readers with the latest thinking on tourism world-wide and in...»

«DOE/EM-0522 Ribbon NAPL Sampler Subsurface Contaminants Focus Area and Characterization, Monitoring, and Sensor Technology Crosscutting Program Prepared for U.S. Department of Energy Office of Environmental Management Office of Science and Technology April 2000 Ribbon NAPL Sampler OST/TMS ID 2238 Subsurface Contaminants Focus Area and Characterization Monitoring, and Sensor Technology Crosscutting Program Demonstrated at Savannah River Site Aiken, South Carolina Purpose of this document...»

«UNIVERSITY OF BATH SPECIFICATIONS FOR HIGHER DEGREE THESES AND PORTFOLIOS October 2013 Contents 1. Introduction 2. Number of copies required and summary of submission procedure 3. General presentation of the thesis 4. Detailed specification for opening pages 5. Binding 6. Electronic copy 1 Introduction This document gives guidance about the common and essential aspects of the presentation of theses and portfolios for higher degrees at the University of Bath. In certain circumstances, some...»

«J o i n t U K B T S / H PA Pr o f e s s i o n a l A d v i s o r y Co m m i t t e e (1) UKBTS General Information 09 Shelf-life of Frozen Plasma Components Following Thawing May 2015 Prepared by: Standing Advisory Committee on Blood Components This document will be reviewed whenever further information becomes available. Please continue to refer to the website for in-date versions. Background Both the BCSH Guidelines (O'Shaughnessy et al, 2004), and the Guidelines for the UK Blood Transfusion...»

«File: 15 Tannenbaum Final Created on: 10/28/2008 6:55:00 PM Last Printed: 12/2/2008 1:12:00 PM Misbehaving Attorneys, Angry Judges, and the Need for a Balanced Approach to the Reviewability of Findings of Misconduct Robert B. Tannenbaum† INTRODUCTION It is likely no surprise that attorneys sometimes fail to abide by the standards of ethical and professional conduct during the course of litigation. This type of misconduct implicates a federal district court judge’s obligation to maintain...»

«Transcript of Episode #86 Cross-Site Scripting Description: In this second installment of their three-part coverage of web-based remote code injection, Steve and Leo discuss cross-site scripting vulnerabilities and exploits. Steve quickly reads through the 28 vulnerabilities discovered in popular software just during the previous month and discusses the nature of the threat and challenge facing authors of modern 'dynamic' web sites and services. High quality (64 kbps) mp3 audio file URL:...»

«Ana Rita de Tróia Salvado Licenciado em Ciências da Engenharia Electrotécnica e de Computadores Augmented Reality Applied to Language Translation Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia Electrotécnica e de Computadores Orientador : Prof. Dr. José António Barata de Oliveira, Prof. Auxiliar, Universidade Nova de Lisboa Júri: Presidente: Doutor João Paulo Branquinho Pimentão, FCT/UNL Arguente: Doutor Tiago Oliveira Machado de Figueiredo Cardoso, FCT/UNL Vogal: Doutor...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.