WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 72 |

«          Erkki Mäkinen (toim.)  Tietojenkäsittelytieteellisiä tutkielmia  Syksy 2011   INFORMAATIOTIETEIDEN YKSIKKÖ  ...»

-- [ Page 1 ] --

 

 

 

 

 

Erkki Mäkinen (toim.) 

Tietojenkäsittelytieteellisiä tutkielmia 

Syksy 2011  

INFORMAATIOTIETEIDEN YKSIKKÖ 

TAMPEREEN YLIOPISTO 

 

INFORMAATIOTIETEIDEN YKSIKÖN RAPORTTEJA 5/2012 

 

TAMPERE 2012 

 

TAMPEREEN YLIOPISTO 

INFORMAATIOTIETEIDEN YKSIKKÖ 

INFORMAATIOTIETEIDEN YKSIKÖN RAPORTTEJA 5/2012 

TAMMIKUU 2012      Erkki Mäkinen (toim.)  Tietojenkäsittelytieteellisiä tutkielmia  Syksy 2011                     

INFORMAATIOTIETEIDEN YKSIKKÖ 

33014  TAMPEREEN YLIOPISTO            ISBN 978‐951‐44‐8710‐1     ISSN‐L 1799‐8158   ISSN 1799‐8158   Aluksi Tähän  julkaisuun  on  kerätty  syyslukukaudella  2011  pidetyn  Tutkielmakurssin  tutkielmia.  Tutkielmien  ohjaajina  ovat  lisäkseni  toimineet  Tomi  Heimonen,  Pentti Hietala, Kati Iltanen, Erno Mäkinen, Timo Poranen ja Sari Walldén.    Toimittaja  Sisällysluettelo   Vaatimusten määrittely kustannustehokkuuden näkökulmasta ...……………….1  Perttu Hallikainen Prosessi avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmässä……………………………...20  Nikita Ishkov Tietämyksen  muodostaminen  käyttäjien  käyttäytymisestä  sähköisessä  kaupan‐ käynnissä ……………………………………………………………………………...38  Olavi Karppi Elekäyttöliittymät: eleiden tunnistus ja vuorovaikutuksen suunnittelu ……...………...49  Joni Karvinen Avoimen lähdekoodin ominaisuudet ja potentiaali ……………………….……………81  Juha Kaura Virtuaalitaloudesta ja virtuaaliverotuksesta ……………………………….....………...97  Jude Laine SQL:n opetus‐ ja oppimisjärjestelmien arviointi ja luokittelu…………………..117  Jere Myyryläinen Assosiaatiosääntöjen  klusterointi  mielenkiintoisuuteen,  etäisyyteen  tai  saman‐ kaltaisuuteen perustuen …………………………………………………………....140  Tuomas Neulaniemi i Uutisten personointi……………….………...…………………………..………….161  Tuuli Paananen Internet-pohjaisen verkon valvontamenetelmät ………..………………….……177 Janne Redsven   Vertaisverkot…………………………………………………...……………………198  Teemu Ruotsalainen   Sovelluskomponenttien välisten viestien tietoturvariskit Android-käyttöjärjestelmässä………………………………………………………………………...…….212 Ville Saarinen Ohjelmistoprojektin mittaamisesta………...………………………………..…….223 Heikki Santasalo E‐kirjat  ja  niiden  lukemiseen  tarkoitettujen  sovellusten  käytettävyys  tablet‐lait‐ teella……………..…..………………………………………………………………..241  Sini Tistelgrén Reducing the attack surface of an operating system ……………………………269  Ville Valkonen   No‐Limit Texas Hold’emia pelaavat pokeriagentit………...…………………....289  Esko Vankka   Hiljainen tietämys – historia ja perusteet….……………...………………...…….302  Timi Vienola iPad aamiaispöydässä – tablettien ja sähköisten lehtien symbioosi……………322  Paavo Virta   Pasianssia palaverissa – tehokas etätyö ohjelmistoalalla ………….…………....363  Timo Virtanen   Käytettävyys ja pelattavuus digitaalisten pelien tutkimuksessa ….…………...378  Anni Vuokko

–  –  –

Perttu Hallikainen  Tiivistelmä.  Vaatimusten  määrittely  on  tärkeä  osa  ohjelmistotuotantoprojektia.  Tämä  pro‐ sessi  määrää  usein  sen,  kuinka  hyvin  projekti  ja  sen  lopputulos  tulevat  onnis‐ tumaan.  Perinpohjainen  vaatimusten  määrittely  on  kuitenkin  aikaa  vievää  ja  kallista.  Tässä  tutkielmassa  perehdytään  siihen,  kuinka  vaatimusten  määritte‐ lyn toteuttaminen voisi olla mahdollisimman kustannustehokasta.  Avainsanat ja ‐sanonnat: Vaatimusten määrittely, ohjelmistotuotanto.  CR‐luokat: D.2.1 

1. Johdanto  Ohjelmistotuotantoprojekti on hyvin laaja kokonaisuus ja yksi sen tärkeimmistä  vaiheista on vaatimusten määrittely. Vaatimusten määrittelyn avulla pystytään  selvittämään,  mitkä  ovat  projektin  päämäärät  asiakkaan  ja  kehittäjien  osalta  [Sommerville, 2007]. Toisin sanoen määritellään, kuinka toteutettavan sovelluk‐ sen pitäisi toimia ja minkälaisia palveluita sen on tarkoitus tuottaa. Jotta projek‐ ti olisi onnistunut, on tärkeää pystyä selvittämään ja ymmärtämään nämä pää‐ määrät riittävällä tarkkuudella. Sovellus, joka ei toteuta tarvittavia vaatimuksia,  on hyödytön.  Vaatimusten  määrittely  on  vaikea  ja  aikaa  vievä  prosessi  ja  prosessin  kus‐ tannukset  voivat  nousta  hyvin  korkeiksi.  Vaatimusten  määrittely  on  tärkeää  tehdä  riittävällä  tarkkuudella,  sillä  huonosti  suunniteltu  ja  toteutettu  sovellus  aiheuttaa  kustannuksia  järjestelmän  toimittamisen  jälkeen.  Hyvin  toteutettu  vaatimusten  määrittely  tulee  huomattavasti  edullisemmaksi  kuin  muutosten  tekeminen jälkikäteen.  Ohjelmistotuotantoprojektin  kokonaiskustannukset  ovat  usein  sidoksissa  projektiin kuluvaan aikaan. Aikatauluvaatimukset projekteille ovat yleensä hy‐ vin  tiukat,  koska  tämän  päivän  talousmalli  ja  markkinat  vaativat  sitä.  Vaati‐ musten  määrittelyyn  käytettävät  menetelmät  riippuvat  hyvin  paljon  kehitettä‐ vän järjestelmän luonteesta. On esimerkiksi selvää, että mitä kriittisempi järjes‐ telmä on kyseessä, sitä enemmän tähän prosessiin joudutaan käyttämään aikaa.  Tässä tutkielmassa perehdytään vaatimusten määrittelyyn kustannustehok‐ kuuden näkökulmasta. Aluksi luvussa 2 esitellään erilaiset ohjelmistoprojektiin  liittyvät vaatimukset, kuten käyttäjävaatimukset ja järjestelmävaatimukset. Lu‐ vussa  3  esitellään  yleisesti  vaatimusmäärittelyprosessin  vaiheet  sekä  kustan‐ nuksiin vaikuttavat tekijät.  Tämän jälkeen luvussa 4 perehdytään vaatimusten hallintaan ja sen merki‐ tykseen  projektin  kustannuksissa.  Vaatimusten  hallinta  on  hankala  ja  kallis  prosessi  varsinkin  suurten  järjestelmien  kohdalla.  Näin  ollen  vaatimusten  hal‐ linta on tärkeä osa koko ohjelmistoprojektia.  Lopuksi  luvuissa  5  ja  6  perehdytään  menetelmiin,  joilla  kustannustehok‐ kuutta voidaan parantaa erilaisissa ohjelmistoprojekteissa. Luvussa 5 esiteltävät  muodolliset menetelmät ovat yksi tapa varmaan ja yksiselitteiseen vaatimusten  määrittelyyn.  Tällaista  määrittelyä  vaaditaan  varsinkin  kriittisissä  järjestelmis‐ sä. Muodolliset menetelmät ovat kuitenkin hidas prosessi, joten ne eivät ole op‐ timaalinen ratkaisu kaikkiin projekteihin.  Tämän  päivän  globaali  kilpailu  ja  muuttuvat  markkinat  vaativat  usein  no‐ peaa ohjelmistotuotantoa. Luvussa 6 perehdytään nopeisiin menetelmiin, jotka  sopivat  hyvin  pieniin  ja  keskikokoisiin  järjestelmiin.  Nämä  järjestelmät  eivät  yleensä ole kriittisiä. 

2. Vaatimukset  Vaatimukset ovat ohjelmistotuotantoprojektin alkuvaiheessa tehtäviä määrityk‐ siä, jotka kertovat mitä tullaan toteuttamaan [Kotonya and Sommerville, 2004].  Ne  ovat  kuvauksia  siitä,  mitä  sovellus  tekee,  miten  sovellus  tulee  käyttäyty‐ mään,  millaisessa  ympäristössä  sovellus  toimii  ja  millaisia  rajoitteita  sovelluk‐ sella on.  Vaatimukset voidaan luokitella kahteen eri pääluokkaan. Nämä luokat ovat  käyttäjävaatimukset  ja  järjestelmävaatimukset  [Sommerville,  2007].  Käyttäjä‐ vaatimukset  ovat  yleisiä  luonnollisella  kielellä  tehtyjä  toteamuksia,  jotka  mää‐ rittävät, mitä palveluita järjestelmän pitäisi tuottaa ja millaisten rajoitusten mu‐ kaisesti. [Sommerville, 2007]  Järjestelmävaatimukset  taas  määrittelevät  yksityiskohtaisesti  järjestelmän  toiminnallisuudet,  palvelut  ja  rajoitteet.  Järjestelmävaatimusten  on  tarkoitus  määritellä yksiselitteisesti se, mitä tullaan toteuttamaan. [Sommerville, 2007]  Järjestelmä‐  ja  käyttäjävaatimukset  voidaan  jakaa  kolmeen  alempaan  luok‐ kaan.  Nämä  luokat  ovat  funktionaaliset  ja  ei‐funktionaaliset  vaatimukset  sekä  ympäristövaatimukset.  Funktionaaliset vaatimukset ovat toteamuksia, jotka kertovat, millaisia pal‐ veluita  järjestelmän  pitäisi  tuottaa.  Nämä  vaatimukset  kertovat  myös,  kuinka  järjestelmän pitäisi reagoida syötteisiin ja kuinka sen pitäisi käyttäytyä eri tilan‐ teissa. [Sommerville, 2007]  Ei‐funktionaaliset  vaatimukset  ovat  vaatimuksia,  jotka  eivät  varsinaisesti  keskity järjestelmän toiminnallisuuteen. [Kotonya and Sommerville, 2004]. Nä‐ mä vaatimukset ovat enemmänkin rajoitteita, jotka liittyvät projektiin ja järjes‐ telmään.  Ei‐funktionaaliset  vaatimukset  sisältävät  muun  muassa  turvallisuus‐ vaatimukset,  varmuusvaatimukset,  käytettävyysvaatimukset,  luotettavuusvaa‐ timukset ja suorituskykyvaatimukset [Kotonya and Sommerville, 2004].  Ympäristövaatimukset ovat vaatimuksia, jotka tulevat sovelluksen ympäris‐ töstä.  Nämä ovat rajoitteita, joita järjestelmän toimintaympäristö aiheuttaa jär‐ jestelmälle. [Sommerville, 2007]  Eri  tarkkuudella  tehtävät  vaatimusmäärittelyt  ovat  erittäin  tärkeitä,  koska  erilaiset ihmiset ovat tekemisissä vaatimusten kanssa. Sovelluksen kehittäjät ja  asiakas  eivät  esimerkiksi  välttämättä  ymmärrä  vaatimuksia  samalla  tavalla.  Luonnollisen kielen yleinen kuvaus ei ole riittävän yksityiskohtainen, jotta ke‐ hittäjä  ymmärtäisi,  mitä  pitää  toteuttaa.  Asiakas  taas  ei  välttämättä  ymmärrä  tarkkoja  tietoteknisiä  järjestelmävaatimuksia,  koska  hänellä  ei  ole  alan  asian‐ tuntemusta.  Eri  käyttäjiä  järjestelmä‐  ja  käyttäjävaatimuksille  on  kuvattu  ku‐ vassa 1. 

Kuva 1. Käyttäjä- ja järjestelmävaatimukset. [Sommerville, 2007] 

Epätarkkuus järjestelmävaatimusten määrittelyssä on yksi suurimmista on‐ gelman aiheuttajista ohjelmistotuotantoprojektissa [Sommerville, 2007]. Jos vaa‐ timusten  määrittely  ei  ole  yksiselitteistä,  on  melko  yleistä,  että  ohjelmisto‐ kehittäjät  pyrkivät  toteuttamaan  sovelluksen  omasta  näkökulmastaan.  Tämä  aiheuttaa usein sen, että järjestelmän toteutus ei vastaa asiakkaan alkuperäistä  päämäärää. Tällaisessa tapauksessa joudutaan usein tekemään muutoksia jälki‐ käteen sekä vaatimuksiin että itse järjestelmään. Tämä viivästyttää järjestelmän  valmistumista ja lisää projektin kustannuksia. 

2.1. Funktionaaliset vaatimukset Funktionaalisten vaatimusten määrittelemisessä pitäisi pyrkiä mahdollisimman  aukottomaan  ja  yhdenmukaiseen  lopputulokseen  [Sommerville,  2007].  Tämä  tarkoittaa sitä, että kaikki vaadittavat käyttötarkoitukset ja palvelut tulevat esil‐ le asiakkaan puolelta. Näiden vaatimusten pitää olla myös täysin yksiselitteisiä  ja helposti ymmärrettäviä.  Yksiselitteisten  vaatimusten  muodostaminen  voi  olla  joissakin  tapauksissa  hyvin vaikeaa. Varsinkin suuressa projektissa vaatimuksiin jää helposti aukkoja  ja  ristiriidat  ovat  todennäköisiä.  Suuri  syy  ristiriidoille  ovat  lukuisat  käyttäjät.  Järjestelmällä saattaa olla satoja eri käyttäjiä, jotka käyttävät järjestelmää eri tar‐ koituksiin.  Eri  käyttäjien  vaatimukset  voivat  olla  ristiriidassa keskenään,  mikä  aiheuttaa ongelmia sovelluksen toiminnallisuudessa. Pahimmillaan nämä risti‐ riidat huomataan vasta, kun järjestelmä on jo toimitettu asiakkaalle. Suuren jär‐ jestelmän  muokkaaminen  toimituksen  jälkeen  voi  tulla  asiakkaalle  hyvin  kal‐ liiksi. Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 72 |


Similar works:

«CONFERENCIA CIDH PACTO DE SAN JOSÉEN EL MARCO DE LA OEA Guayaquil, 11 de marzo de 2013 Ciudadanas y ciudadanos de la República del Ecuador, de la Patria Grande y del mundo entero que nos están siguiendo por diversos medios de comunicación, Internet, etcétera, alrededor de todo el planeta. ¡Qué bueno! Qué bueno que sigan estas discusiones, porque son fundamentales para el futuro de nuestra América y para algo que 1 todos, toda persona de buena voluntad, de buen corazón va a defender...»

«博士論文 Scenario Analysis using Graphical Representation for Developing Technology Introduction Strategies (技術導入戦略立案のための可視化手法を用いたシナリオ分析) 陳 怡靜 Acknowledgements This thesis is the result of the doctoral research at the Department of Chemical System Engineering of the University of Tokyo. During this period, I have received lots of supports from many wonderful people. In the first place, I would like to express my sincerest...»

«Users Guide to the American Tobacco Trail by Tony Reevy reevys@msn.com August 2004 [ Sidebar ] ATT: A Work in Progress Still under construction, the American Tobacco Trail currently does not have a complete set of mileposts, but some sections do have established mile markers: the fully developed portion of the Durham County section, miles 0-6.5, and the developed Wake County section, miles 18.5-22, The Durham mileposts run from north to south; the Wake mileposts travel opposite, from south to...»

«All Available Products, Details & Prices Available Upon Enquiry Over-The-Counter (OTC) Pharmaceuticals DETAIL & PRICES AVAILABLE UPON REQUEST 2912988 4 HEAD 3.6G 6 3466752 4 HEAD QUICKSTRIP (4STRIPS) 6 0001271 AAA MOUTH & THROAT SPRAY 60 DOSE 1 3035201 AAPRI EXFOLIAT CLNS WIPES 25 1 3339694 AAPRI FACIAL SCRUB CREAM 150ML 6 3339702 AAPRI FACIAL SCRUB GEL 150ML 6 0033787 ABIDEC DROPS 25ML 6 3222833 ABIDEC MUL/VIT SYR+OMEGA 3 150ML 6 1094457 ABIDINE POWDERS 8 6 2902450 ACEA GEL 40G 6 1032168...»

«Programme Guide http://steampunkfestival.se Welcome to the Steampunk Festival 2014 / Swecon 2014! In your hand you have a guide to the convention with all sorts of useful information. Read it and enjoy the convention! Safety precautions – Compulsory reading! On the museum premises there are locomotives and wagons which sometimes are moved on the rails. Above the trains there are highly dangerous live power-lines. It is absolutely prohibited to climb on locomotives, wagons or poles. Walking...»

«NEW YORK STATE WATER RESOURCES INSTITUTE Department of Earth and Atmospheric Sciences 1123 Bradfield Hall, Cornell University Tel: (607) 255-3034 Ithaca, NY 14853-1901 Fax: (607) 255-2016 http://wri.eas.cornell.edu Email: nyswri@cornell.edu The Effect of Climate Change on the Unconfined Aquifers of Long Island, New York Yuri Gorkhovich; City University of New York, Lehman College; Earth, Environmental and Geosciences Department; yuri.gorokhovich@lehman.cuny.edu...»

«U.S. Supreme Court Loving v. Virginia, 388 U.S. 1 (1967) Virginia's Miscegenation Statutes Declared Unconstitutional Decision written by Chief Justice Earl Warren Loving v. Virginia No. 395 Argued April 10, 1967 Decided June 12, 1967 388 U.S. 1 APPEAL FROM THE SUPREME COURT OF APPEALS OF VIRGINIA Syllabus Virginia's statutory scheme to prevent marriages between persons solely on the basis of racial classifications held to violate the Equal Protection and Due Process Clauses of the Fourteenth...»

«2015 Announcement of Laureates Press Kit Announcement of Laureates Press Kit, 2015 The Laureates for the Anthony N Sabga Caribbean Awards for Excellence were named on Friday February 6, 2015, at the TATIL Building in Port of Spain. This marks the tenth anniversary for the awards, and the introduction of a new category, Entrepreneurship. However, the selection panel for the Awards (The Eminent Persons Panel) did not find any nominees they felt appropriate to be given the award in Public & Civic...»

«College of Education Policies and Procedures Manual July 1, 2009 PURPOSE The purpose of the College of Education Policies and Procedures Manual is to provide faculty and staff with policies, procedures and general information about the College. It contains and/or references college and university policies and procedures for the governance of the academic unit. Faculty members should refer to additional college and university manuals, guides, and/or handbooks for more complete and detailed...»

«AVALIAÇÃO EXTERNA DAS ESCOLAS Relatório Agrupamento de Escolas de Nelas 2014 Área Territorial de Inspeção 2015 do Centro CONSTITUIÇÃO DO AGRUPAMENTO Jardins de Infância e Escolas EPE 1.º CEB 2.º CEB 3.º CEB ES • • Escola Secundária de Nelas • Jardim de Infância de Carvalhal Redondo, Nelas • Jardim de Infância de Moreira de Cima, Nelas • Jardim de Infância de Folhadal, Nelas • Jardim de Infância de Santar, Nelas • Jardim de Infância de Senhorim, Nelas • Jardim...»

«VOMIT UK 14/00 Victims Of Masonic Ill-Treatment 1 April 2000 Anyone criticised or maligned in these publications has a guaranteed right of reply. JMF or P2 Lodge UK stands for the hierarchies of the Judaeo/Masonic Faction. The ordinary Mason and Jew are as likely to suffer from the machinations of the JMF as non-Masons and non-Jews are. Almost every institution in the UK is corrupt. While the final blame lies with the Member of Parliament and the Prime Minister, Freemasonry is invariably...»

«Available online at www.sciencedirect.com Mathematics and Computers in Simulation 82 (2012) 2971–2981 Original article A local refinement algorithm for the longest-edge trisection of triangle meshes Ángel Plaza a, Sergio Falcón a, José P. Suárez b,∗, Pilar Abad b a Department of Mathematics, University of Las Palmas de Gran Canaria, Spain b Department of Cartography and Graphic Engineering, University of Las Palmas de Gran Canaria, Spain Received 6 April 2010; received in revised...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.