WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 25 |

«STOSUNEK DO DZIEDZCTWA KULTUROWEGO I IDENTYFIKACJA Z MIEJSCEM ZAMIESZKANIA MIESZKAŃCÓW MIASTA MALBORK Raport z badań terenowych Pod redakcją ...»

-- [ Page 1 ] --

IEIAK UAM

STOSUNEK DO DZIEDZCTWA

KULTUROWEGO I

IDENTYFIKACJA Z MIEJSCEM

ZAMIESZKANIA MIESZKAŃCÓW

MIASTA MALBORK

Raport z badań terenowych

Pod redakcją Marty Machowskiej i Dawida Niemiera

POZNAŃ 2012

Tytuł projektu: Stosunek do dziedzictwa kulturowego i identyfikacja z miejscem zamieszkania mieszkańców miasta Malbork Koordynatorzy badań: dr Anna Weronika Brzezińska, mgr Aleksandra Paprot Raport powstał w oparciu o badania i wstępne raporty Agnieszki Dziemianko, Kamili Gajos, Darii Hemmerling, Huberta Kaczmarczyka, Natalii Kierczuk, Krzysztofa Lachsa, Marty Machowskiej, Dawida Niemiera, Alicji Szwarczyńskiej, Pauli Szylińskiej Redakcja i korekta: Marta Machowska, Dawid Niemier Termin i miejsce badań: 12-22 kwietnia 2012 roku, Malbork No wie Pani jedno, kto to chciał uciekać stamtąd, to podstawiane były transporty pociągów. I jak myśmy wsiedli do pociągu, to myśmy mogli zabrać to, co ojciec mógł tam zabrać (…).I myśmy jechali tu z Wołynia, 2 tygodnie jechaliśmy tutaj do Malborka. Co rusz to pociąg stawał, bo to było tuż za frontem szło, bo myśmy 16 albo 17 maja już tu byli w Malborku w 1945 roku (…). Myśmy nawet nie wiedzieli gdzie nas wiozą. Jak myśmy przyjechali tu do Malborka, to powiedzieli: „Wysiadać tu!”. I wszyscy się bali. To my dwa tygodnie jeszcze na peronie. Wszyscy siedzieli na peronie. Bo dużo jeszcze zostało tych autochtonów. Dopiero potem oni sami wyjeżdżali do Niemiec, kto chciał. (…). Przed dobre 10 lat to rodzice nic przy domu nie robili. Bo my tu nie będziemy. Stale ojciec mówił: „Co my będziemy tutaj robić?” Ci, co tu przyjechali, to nic nikt nie robił: „Bo my tu nie będziemy, bo nas wywiozą jeszcze dalej”. A tu tyle lat po wojnie i wszyscy zostali1.

1 Fragment pochodzi z wywiadu nr 25 przeprowadzonego przez Martę Machowską i Dawida Niemiera z respondentką KB39. Zob. s. 109.

1 Spis treści Omówienie problemu badawczego

Informacje o narzędziach badawczych

Metoda badawcza

Charakterystyka narzędzia badawczego

Charakterystyka przedmiotu badawczego

Dobór według grup wiekowych

Dobór według rejonu miasta

Wyjaśnienie metody kodowania informatorów oraz transkrypcji wywiadów

Metoda kodowania

Sposoby zapisu wywiadów. Objaśnienie terminów

Analiza cząstkowa

Panel I- JA I MOJA RODZINA

Analiza cząstkowa panelu I

Podsumowanie Panelu I

Panel II - JA I MALBORK

Analiza cząstkowa panelu II

Podsumowanie panelu II

Panel III - JA I REGION

Analiza cząstkowa panelu III.

Podsumowanie Panelu III

Podsumowanie pytań ilościowych

ANALIZA CAŁOŚCIOWA

ANEKS

1. Lista informatorów (zakodowana)

2. Kwestionariusz

3. Transkrypcje odpowiedzi respondentów na pytania z panelu I – JA I MOJA RODZINA 67

1.1. Zainteresowanie respondenta historią rodziny – pytanie 1.

1.2. Informacje o historii rodziny respondenta – pytania 2, 3, 4.

Związek rodziny respondenta z miejscem pochodzenia – pytanie 5................. 176 1.3.

1.4. Stosunek respondenta do miejsca pochodzenia przodków – pytanie 6................... 203 2

4. Transkrypcje odpowiedzi respondentów na pytania z panelu II – JA I MALBORK..... 221

2.1. Identyfikacja respondenta z Malborkiem – pytanie 1.

2.2. Zainteresowanie respondenta historią Malborka – pytanie 2.

2.3. Znajomość respondenta historii Malborka – pytania 3, 7.

2.4. Znajomość respondenta stosunków polsko-niemieckich i pozostałości niemieckich na terenie Malborka – pytania 4, 5, 6.

2.5. Orientacja respondenta w przestrzeni miasta (zabytki i charakterystyczne miejsca) – pytanie 8.

2.6. Wrażenie respondenta dotyczące miasta (zalet i wad) – pytania 9, 10, 11.............. 359

5. Transkrypcje odpowiedzi respondentów na pytania z panelu III – JA I REGION........ 384

3.1. Identyfikacja respondenta z regionem Żuław – pytanie nr 1

3.2. Zainteresowanie respondenta historią regionu Żuław – pytanie 2.

3.3. Znajomość respondenta historii regionu Żuław – pytania 3, 4.

3.4. Orientacja respondenta w przestrzeni regionu (symbole, charakterystyczne miejsca) – pytania 5, 8.

3.5. Stosunek respondenta do nauczania o regionie Żuław w szkole – pytanie nr 6 i 7. 418.3.6. Czy była/był Pani/Pan w niżej wymienionych miejscach? – pytanie 9.................. 428

6. Poemat do ziemi rodzimej

3Omówienie problemu badawczego

Tereny opisywane jako „Ziemie Odzyskane” lub też jako „Ziemie Północne i Zachodnie” stanowią dla badaczy kultury niezwykle ciekawy obiekt badań. Kwestie takie jak migracje ludności po 1945 roku, napływ nowych mieszkańców z przeróżnych regionów Polski i nie tylko, odpływ byłych mieszkańców, którzy nieraz do wielu pokoleń zamieszkiwali ten obszary, temat zastanego dziedzictwa kulturowego i stosunku nowo przybyłych do niego to tylko niektóre z obszarów, które antropolog kultury może zgłębiać.

Nie inaczej jest w przypadku Malborka, miasta na Żuławach, które po Drugiej Wojnie Światowej było świadkiem dramatycznych zmian ludnościowych, kulturowych, społecznych.

W naszym badaniu staraliśmy się ująć całościowo wszelkie kwestie związane z wymienionymi problemami.

Jadąc do Malborka mieliśmy pewne wyobrażenia o badaniach, jakie nas czekają, jak i o potencjalnych efektach naszej pracy. Zakładaliśmy, że osoby starsze będą czuły więź z miejscem swojego urodzenia, z kolei kolejne pokolenia będą bardziej identyfikowały się z Malborkiem i Żuławami, jako swoją małą ojczyzną. Przypuszczaliśmy, że również kwestie wspomnień o losach rodziny będą zróżnicowane w zależności od wieku respondenta.

Liczyliśmy, iż teren, na którym się znajdziemy będzie miejscem tworzenia się nowej tożsamości społecznej Malborczyków, gdzie wszelkie różnice kulturowe wynikające z różnych miejsc pochodzenia obecnych mieszkańców będą ścierały się ze sobą i wpływały na siebie. Z podobnego konglomeratu kulturowego wyłonić miał się współczesny obraz kulturowy osób zamieszkałych w Malborku.

Pracę naszą podzieliliśmy na trzy główne bloki, w ramach których badaliśmy kwestię stosunku do dziedzictwa kulturowego i identyfikacji z miejscem zamieszkania Malborczyków. Pierwszy blok naszych badań obejmował temat osobistych wspomnień mieszkańców, ich stosunku do miejsc, często bardzo odległych, z których pochodzili oni i ich rodziny. Staraliśmy się dowiedzieć, czy pamięć o tych minionych czasach jest w ogóle żywa, czy obraz dawnych, małych ojczyzn mieszkańców Malborka jest obecny we współczesnych nam czasach. Drugi blok z kolei związany był z identyfikacją tych samych ludzi jako mieszkańców miasta, gdzie znaleźli się wraz z rodzinami po 1945 roku. Interesujące było dla nas, czy po stosunkowo niedługim czasie może narodzić się w ludziach emocjonalna więź z nowym miejscem zamieszkania. Badaliśmy znajomość i zainteresowanie ludzi historią miasta, kwestię stosunku do zastanego dziedzictwa poniemieckiego. Trzeci, ostatni blok, 4 obejmował sobą już nie samo miasto, jako teren zamieszkania, pracy, codziennej bytności Malborczyków, ale obszar całych Żuław. Staraliśmy się dowiedzieć, na ile ludność Malborka identyfikuje się ze swoją nową, małą ojczyzną. Badaliśmy, na ile, i czy w ogóle, istnieje tożsamość żuławska, na obszarze, gdzie po 1945 roku znalazły się tysiące ludzi z przeróżnych regionów, odmiennych językowo, religijnie, kulturowo. Czy w podobnym, swoistym tyglu kulturowym, możliwe jest wykształcenie symboli tożsamych dla wszystkich mieszkańców, czy ludzie podejmują refleksję na temat Żuław jako ich nowej ziemi, czy znają ten obszar.

–  –  –

Metoda badawcza Metodą, jaką wybraliśmy celem przeprowadzenia naszych badań i uzyskania jak najlepszych i pełnych wyników był bezpośredni wywiad pogłębiony kwestionariuszowy połączony z obserwacją etnograficzną. Z założenia prowadzone przez nas wywiady miały mieć także charakter indywidualny: rozmowa przeprowadzana z jedną osobą, a nie przez jedną osobę. Pogłębiony wywiad kwestionariuszowy jako metoda badawcza polega na rozmowie badacza z respondentem na podstawie kwestionariusza wywiadu. Zadawanie pytań jest oparte na kwestionariuszu, który jednak musi być na bieżąco dostosowywany do możliwości respondenta i sytuacji wywiadu. Bezpośredni kontakt badacza z badanym, najlepiej bez osoby postronnej, pozwala na wytworzenie atmosfery intymności i bezpieczeństwa. Komfort ten pomaga obu stronom wywiadu nawiązać wieź emocjonalną i intelektualną, co wpływa znacznie na jakość badań. Bezpośredni kontakt jest także gwarancją wiarygodności danych, uzyskanych w wywiadzie, ponieważ pozwala na prostowanie otrzymanych informacji i wzajemne ich konfrontowanie. Zaletą wywiadu pogłębionego jest możliwość połączenia go z obserwacją etnograficzną, na podstawie, której również można orzekać o szczerości wypowiedzi W użytym przez nas kwestionariuszu przeważały pytania otwarte. Przy pytaniach zamkniętych (wybór między tak lub nie) oczekiwaliśmy od respondenta pogłębienia wypowiedzi poprzez uzasadnienie swojego wyboru. Co się tyczy zaś pytań otwartych zastosowaliśmy je w różnych formach, by poprzez różnorodność pozyskać jak najlepsze efekty. W naszym kwestionariuszu użyliśmy pytań otwartych wprowadzających oraz pytań o opinie, fakty, źródła informacji, wiedzę, motywy. W razie potrzeby stosowaliśmy pytania uzupełniające i sondujące.

6Charakterystyka narzędzia badawczego

Kwestionariusz, na podstawie, którego prowadziliśmy rozmowy z respondentami, dzielił się na trzy odrębne obszary problemowe: „Ja i moja rodzina”, „Ja i Malbork”, „Ja i Żuławy”. Do tych trzech bloków dochodziły: dane o rozmówcy oraz dane o wywiadzie Dane o wywiadzie i informatorze to typowe pytania metryczkowe. Zanotować musieliśmy, który z nas – badaczy przeprowadzał wywiad, kiedy i gdzie miał on miejsce. W drugiej części, dotyczącej informatora, pytaliśmy o jego dane personalne: imię, nazwisko, rok i miejsce urodzenia. Ważne było także, czy jeśli nie mieszka od urodzenia w Malborku, to, kiedy i dlaczego przeprowadził się do miasta i jakie były jego wcześniejsze miejsca zamieszkania. Pytaliśmy także o wykształcenie, zawód i miejsce pochodzenia rodziców. Dane te miały pomóc przy systematyce respondentów i sporządzaniu raportu końcowego.

Pierwszy z dużych bloków tematycznych obejmował pytania dotyczące rodziny badanych i miał dostarczyć nam dwóch typów informacji. Celem pierwszym było dowiedzenie się o miejscu pochodzenia rodzin respondentów. Dlatego pytaliśmy o miejsce pochodzenia dziadków, pradziadków oraz okoliczności przybycia na Żuławy. Drugim celem, było zbadanie stanu pamięci przechowywanej w rodzinie: czy pamięć o wydarzeniach rodzinnych jest pamięcią żywą, gorącą, czy zimną, niekultywowaną. Wiedzy tej dostarczyć nam miały pytania o stopień zainteresowania respondenta historią rodziny, pochodzenie jego wiedzy na interesujące nas tematy, (od kogo i w jakich okolicznościach się o tym dowiadywał) oraz trwanie pamięci o przeszłości w rodzinach obecnie. Dlatego pytaliśmy o rodzinne pamiątki, opowieści rodzinne, prosiliśmy o opowiedzenie ich. Ciekawiło nas także czy respondent odwiedza rodzinne strony swoich przodków, a jeśli nie, to czy zamierza.

Blok drugi, dotyczący Malborka, miał dostarczyć nam, podobnie jak blok poprzedni, różnego rodzaju informacji. Po pierwsze wiedzę faktograficzną dotyczącą miasta: jego historii i współczesności, by zbadać stopień posiadanej przebadanego wiedzy. Do tego służyły nam pytania o stopień zainteresowania historią miasta, znajomość jej (prosiliśmy tu o powiedzenie najważniejszych faktów, a także wymienienie 3 najważniejszych miejsc i postaci związanych z Malborkiem), o stosunki między Niemcami a Polakami w czasie II Wojny Światowej i po jej zakończeniu. Pytaliśmy także dawni mieszkańcy miasta odwiedzają je obecnie i czy wciąż znajdują się w Malborku ewangelickie cmentarze. Pytania te dostarczały nam informacji faktograficznych, a także o stanie wiedzy pytanego, co pozwalało wnioskować i jego identyfikacji z miastem i stosunku do niego. Dopełniały tego pytania o stopień utożsamiania 7 się z miastem, o to czy respondent chciałby mieszkać w innej miejscowości i dlaczego oraz co zmieniłyby w mieście.

Podobną strukturę i cele miał blok trzeci, z tą różnicą, że pytania dotyczyły regionu Żuław. Pytaliśmy o zainteresowanie badanych historią regionu oraz o samą historię, o najważniejsze postacie i miejsca oraz o symbole Żuław. Respondent miał także powiedzieć, które z miejsc z regionu Żuław odwiedził. Pytaliśmy także o stopień identyfikacji respondenta z Żuławami oraz prosiliśmy by powiedział, czy jego zdaniem w szkole powinno nauczać się dzieci o regionie.

Tak skonstruowany kwestionariusz pozwalał na prowadzenie z respondentem długiej i wyczerpującej rozmowy pozwalającej na uzyskanie bogatej wiedzy na interesujące nas tematy.

–  –  –

Dobór według grup wiekowych Pierwotne założenia badań zakładały przeprowadzenie wywiadów ze 120 osobami w

trzech przedziałach wiekowych:

1. Osoby urodzone przed rokiem 1945, a więc takie, które urodziły się gdzie indziej i przeniosły do Malborka w wyniku przesiedleń lub z własnej woli po II Wojnie Światowej zatem osoby, które z dużym

2. Osoby urodzone w latach 1945-1965, prawdopodobieństwem urodziły się już w Malborku a pochodziły z rodzinne przesiedlonych, lub osoby, które przeniosły się do miasta, ale już nie na wskutek powojennych przesiedleń.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 25 |


Similar works:

«SECED 2015 Conference: Earthquake Risk and Engineering towards a Resilient World 9-10 July 2015, Cambridge UK NUMERICAL MODELLING OF SITE RESPONSE AT THE LSST DOWNHOLE ARRAY IN LOTUNG Sajana SUWAL1 Alessandro PAGLIAROLI2 and Giuseppe LANZO3 Abstract: The acceleration records of the downhole LSST array located in Lotung (Taiwan) were analyzed to study the seismic response of a deep cohensionless soft soil site. Two earthquakes characterized by maximum PGA respectively equal to 0.08 and 0.15g...»

«CAMWS Newsletter The Classical Association of the Middle West and South Spring/Summer 2014 In This Issue Report from the Secretary-Treasurer Letter from the President Presidential Address 2014 Photo Highlights from Waco Awards 2013-2014 Resolutions for the 110th Annual Meeting New in The Classical Journal New in Teaching Classical Languages TCL Reader Survey News from the Committee for the Promotion of Latin Reports from CPL Grant Winners CAMWS-SS Meeting Future CAMWS Meetings JPASS for CAMWS...»

«Algebra & Number Theory Volume 4 2010 No. 6 Minimisation and reduction of 2-, 3and 4-coverings of elliptic curves John E. Cremona, Tom A. Fisher and Michael Stoll mathematical sciences publishers ALGEBRA AND NUMBER THEORY 4:6(2010) Minimisation and reduction of 2-, 3and 4-coverings of elliptic curves John E. Cremona, Tom A. Fisher and Michael Stoll We consider models for genus-one curves of degree n for n = 2, 3 and 4, which arise in explicit n-descent on elliptic curves. We prove theorems on...»

«This is a preprint of an article whose edited and final form will appear in Performance Research 15:3 (2010) [copyright Taylor & Francis] Enactment in Listening: Intermedial Dance in EGM Sonic Scenarios and the Bodily Grounding of the Listening Experience Deniz Peters (2010) Abstract: I here suggest that audiences, in listening, themselves perform. Listening, I claim, is not a passive consumption of organised sounds, but based on an embodied activity, an invisible enactment of the heard. I...»

«PMRA Approved – HS – 2011-2763 2011-08-04 2011-08-04 GROUP 4 HERBICIDE DATAPAK PAR III ® TURF HERBICIDE SOLUTION COMMERCIAL CAUTION POISON KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN READ THE LABEL AND ATTACHED BOOKLET BEFORE USING GUARANTEE: Mecoprop-P, present as dimethylamine salt.100 g a.e./L 2,4-D, present as dimethylamine salt Dicamba, present as dimethylamine salt REGISTRATION NO. 27884 PEST CONTROL PRODUCTS ACT IN CASE OF EMERGENCY DUE TO A MAJOR SPILL, FIRE OR POISONING INVOLVING THIS PRODUCT...»

«Processes for developing affordable and sustainable medium-density housing models for greyfield Report precincts Appendix 1 authored by Shane Murray, Nigel Bertram, Lee-Anne Khor, Deborah Rowe, Byron Meyer, Catherine Murphy, Peter Newton, Stephen Glackin, Tom Alves and Rob McGauran for the Australian Housing and Urban Research Institute at Monash University January 2015 ISBN: 978-1-922075-76-5 ACKNOWLEDGEMENTS This material was produced with funding from the Australian Government and the...»

«AN EXAMINATION OF PROVERBS 31:6–7 Give strong drink to the one who is perishing, and wine to those in bitter distress; let them drink and forget their poverty and remember their misery no more.CONTENTS The Problem Questions The Text The Passage in Hebrew (BHS) Translation of the Hebrew The Passage in Greek (LXX) Translation of the Greek The Context The Passage in English (ESV) The Argument of the Pericope Comparison of English Translations Commentaries and Other Sources Commentaries Other...»

«Enterprise Transformation CULTURE Rx CULTURAL MALAISE MAY BE STIFLING YOUR CONTINUOUS IMPROVEMENT PROGRAMS – WE’VE GOT THE REMEDY AUTHORS As continuous improvement (CI) matures in non-traditional environments such as support services, corporate centers, and white collar functions, new Brian Prentice Philippe Gouel challenges are being faced. Many companies are starting to realize why their CI initiatives aren’t working: Communication is lacking, leadership teams aren’t taking action,...»

«ABSTRACT Title of Document: THE DEVELOPMENTAL NICHES OF YOUNG CHILDREN FROM CENTRAL AMERICAN FAMILIES: LINKS BETWEEN THEIR EARLY SOCIAL ENVIRONMENTS AND SOCIAL SKILLS Nicole Marie Denmark, Ph.D., 2012 Directed By: Professor B. Jones Harden, Department of Human Development and Quantitative Methodology National studies reveal early gaps in the language and literacy skills of children from low-income Central American (CA) immigrant families, yet also indicate strengths in the social development of...»

«ECPR Workshop Lisbon 14-19th April Workshop 14 Institutionalising Intersectionality: Comparative Analyses WOMEN’S EQUALITY IN NORTHERN IRELAND’S TRANSITION: INTERSECTIONALITY IN THEORY AND PLACE∗ Eilish Rooney, Transitional Justice Institute, University of Ulster, e.rooney@ulster.ac.uk ABSTRACT. Women are invisible in mainstream analyses of the Northern Irish conflict. The prodigious literature is uninformed by gender analysis. These absences have discursive and material implications for...»

«External Audit of Solvency II 2016 Regulatory Returns / Public Disclosures Consultation Paper CP 104 2 External Audit of Solvency II Regulatory Returns / Public Disclosures Contents Section 1: Overview Section 2: Making a submission Section 3: Introduction Section 4: Background Section 5: Costs and benefits of the proposal Section 6: The Central Bank’s proposal on External Audit of Solvency II Regulatory Returns/Public Disclosures Entities included in scope Groups Undertakings using approved...»

«XA9847627 Chapter 30 NUCLEAR IMAGING OF THE SKELETAL SYSTEM Yong Whee Bahk Introduction Bone may well present as a mere inert weight-bearing scaffold of the human body to those who acquired the anatomical knowledge of the skeleton with the aid of dried bone specimens. Nevertheless, like all other active organ systems, the bone changes dynamically as it undergoes incessant turnover with modelling and remodelling through the physiological and metabolic activities of osteoblasts and osteoclasts....»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.