WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTS



Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 13 |

«Łowicz 2015 rok Spis treści: Strona: 1. Zakres działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu. 2. Sprawozdanie z działalności ...»

-- [ Page 1 ] --

Informacja

o stanie pomocy społecznej

i polityki prorodzinnej

na terenie Powiatu Łowickiego

Wspieranie osób niepełnosprawnych

Współpraca z organizacjami

pozarządowymi w zakresie pomocy

społecznej i polityki prorodzinnej

na terenie Powiatu Łowickiego

(dane za 2014 rok)

Łowicz 2015 rok

Spis treści: Strona:

1. Zakres działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu …

2. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu w zakresie realizacji zadań opieki nad dzieckiem …...………

2.1 Rodziny zastępcze …………………………………………………………

2.1.1 Wydatkowanie środków finansowych na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych i wychowanków rodzin zastępczych (zadania PCPR w Łowicz) ……. 10

2.2 Wydatkowanie środków finansowych na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów (zadania Starostwa Powiatowego w Łowiczu).…………………………………….. 13

2.3 Sprawozdanie z funkcjonowania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej………………………………………………………………………………………………………………… 14

3. System wspierania osób niepełnosprawnych w 2014 roku …………………………………… ….. 18

3.1 Podstawy prawne działania oraz przeznaczenie środków PFRON.…

3.2 Rehabilitacja społeczna …………………………………………………

3.2.1 Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych ……………………………………………………………… 23 3.2.2 Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ………………………………………………………………………………………. 25 3.2.3 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym ………………………………………………………………………………………. 25 3.2.4 Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych …………………………

3.2.5 Rozliczenie środków z Funduszu za 2014 rok…………………………………………………… 30

3.3 Warsztaty Terapii Zajęciowej ……………………………………………

3.3.1 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Parmie …………………………………………………………. 31 3.3.2 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Urzeczu ……………………………………………………….. 52

3.4 Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych

3.5 Współdziałanie z Łódzkim Oddziałem PFRON w zakresie realizacji programów celowych Funduszu.………………………………………………………………………………………………… 73

3.6 Współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych ………………………………………………………………………………………………… 74

3.7 Realizacja powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych………………………………………………………………………………………………… 74

3.8 Program „Aktywny Samorząd”……………………………………………………………………………… 74

4. Sprawozdanie z działalności Punktu Interwencji Kryzysowej przy PCPR w Łowicz …………………………………………………………………………………………………… 77

4.1 Sprawozdanie z realizacji programów korekcyjnego-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie ………………………………………………………………………. 77

5. Informacja o realizacji programu „UMIEM WIĘCEJ”……………………

6. Informacje z działalności Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łowiczu ………………………………………………………………………...... ….. 81

7. Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu za 2014 rok…………………………………

8. Informacja z działalności Domu Pomocy Społecznej „Borówek” w 2014r.. …………………. 90

1. ZAKRES DZIAŁANIA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

W ŁOWICZU PCPR realizuje zadania własne i z zakresu administracji rządowej wynikające z ustaw i przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie, a także Uchwał Rady i Zarządu Powiatu Łowickiego.

–  –  –

3  organizowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczowychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego;





 organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej

w szczególności przez tworzenie warunków do powstawania:

- grup wsparcia,

- specjalistycznego poradnictwa;

 powoływanie centrów administracyjnych do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych;

 wyznaczanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej;

 zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań lekarskich;

 prowadzenie rejestru danych, o którym mowa w art. 46 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastepczej;

 kompletowanie we współpracy z właściwym ośrodkiem pomocy społecznej dokumentacji związanej z przygotowaniem dziecka do umieszczenia w rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka;

 finansowanie:

- świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka, placówkach opiekuńczowychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczoterapeutycznych, interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych lub rodzinach pomocowych, na jego terenie lub na terenie innego powiatu,

- pomocy przyznawanej osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze lub regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne,

- szkoleń dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub pełnienia funkcji dyrektora placówki opiekuńczowychowawczej typu rodzinnego oraz szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego;

 sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przekazywanie ich właściwemu wojewodzie, w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 187 ust. 3 ustawy ;

 przekazywanie do biura informacji gospodarczej danych, o których mowa w art. 193 ust. 8 ustawy.

–  –  –

7. Sprawozdanie (w załączeniu) finansowe z wykonania budżetu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu.

8. Współpraca Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji z organizacjami Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób pozarządowymi niepełnosprawnych w zakresie pomocy społecznej i polityki prorodzinnej na terenie Powiatu Łowickiego.

–  –  –

2.1 Rodziny zastępcze Od 01 stycznia 2012r. w życie weszła ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 135z późn. zm.) określiła zadania w zakresie pomocy rodzinom zastępczym, rodzaje świadczeń, zasady i tryb ich udzielania oraz zasady i cele działania rodzin zastępczych.

Pomoc udzielana jest także rodzinom zastępczym na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn.zm.).

Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. Piecza zastępcza jest sprawowana w formie rodzinnej i instytucjonalnej i zapewnia realizację planu pracy z rodziną lub gdy jest to niemożliwe dążenie do przysposobienia dziecka, przygotowanie dziecka do godnego, samodzielnego i odpowiedzialnego życia, pokonywania trudności życiowych zgodnie z zasadami etyki, nawiązywanie i podtrzymywanie bliskich, osobistych i społecznie akceptowanych kontaktów z rodziną i rówieśnikami, w celu łagodzenia skutków doświadczenia straty i separacji oraz zdobywania umiejętności społecznych, zaspokojenie potrzeb emocjonalnych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb bytowych, zdrowotnych, edukacyjnych i kulturalno-rekreacyjnych.

Pieczę zastępczą organizuje powiat i zapewnia dzieciom pobyt w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Piecza zastępcza jest sprawowana w formie rodzinnej i instytucjonalnej.

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

1. Rodzina zastępcza:

a) spokrewniona, którą tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka,

b) niezawodowa, zawodowa którą tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, niebędąca wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.

2. Rodzinne domy dziecka.

Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej następuje na podstawie orzeczenia sądu.

Obowiązek sprawowania pieczy nad dzieckiem i jego wychowania rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka podejmuje z dniem faktycznego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka, na każde umieszczone

dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższą niż kwota:

1. 660,00zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej;

2. 1000,00zł miesięcznie - w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej lub rodzinnym domu dziecka.

Wysokość w/w świadczeń pomniejsza się o kwotę nie wyższą niż 50 % dochodu dziecka, nie więcej jednak niż o 80% w/w świadczeń.

–  –  –

W 2014r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu sprawowało opiekę nad 97 rodzinami zastępczymi, w których umieszczonych było 141 dzieci oraz nad 25 wychowankami rodzin zastępczych i 19 wychowankami placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Liczba rodzin zastępczych i dzieci przebywających w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Łowickiego w latach 2001-2014.

2001 2006 2008 2002 2003 2004 2005 2007 2009 2010 2013

–  –  –

9 Jednym z zadań własnych powiatu łowickiego jest finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w rodzinach zastępczych, na jego terenie lub na terenie innego powiatu oraz pomoc finansową przyznawaną osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Na przestrzeni 2014 roku na pomoc rodzinom zastępczym i pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych w Powiecie Łowickim wydatkowano kwotę 1 283 335,48zł.

2.1.1 Wydatkowanie środków finansowych na dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych i wychowanków rodzin zastępczych (zadania PCPR w Łowicz)

–  –  –

10

Wśród 141 dzieci funkcjonujących w rodzinach zastępczych na terenie Powiatu Łowickiego:

- 84 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych korzystało z pomocy w wymiarze 660,00zł pomniejszonej o 50% dochodu dziecka.

Na podstawie zmiany do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od 19.09.2014r. przy ustalaniu pomocy pieniężnej nie podlega analizie dochód dziecka.

Kwota udzielonej pomocy wynosiła – 596 595,09zł.

38 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych niezawodowych otrzymywało pomoc w wymiarze 1000,00zł pomniejszonej o 50% dochodu dziecka. Na podstawie zmiany do ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej od 19.09.2014r.

przy ustalaniu pomocy pieniężnej nie podlega analizie dochód dziecka.

Kwota wypłaconych świadczeń dla tej grupy dzieci wynosiła – 371 060,36zł.

19 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zawodowych otrzymało pomoc w wysokości - 190 015,91zł.

Utworzonym w 2014r. 5 rodzinom zastępczym które funkcjonują na terenie Powiatu Łowickiego, w których przebywa 6 dzieci wypłacono jednorazową pomoc pieniężna w związku z potrzebami przyjmowanego dziecka do rodziny zastępczej.

Kwota udzielonej pomocy wynosiła – 11 499,00zł.

Ponadto pomoc na pokrycie kosztów utrzymania 8 dzieci umieszczonych w 6 rodzinach zastępczych stanowiła wkład własny w projekt unijny „ Umiem Więcej”. Kwota wkładu własnego w projekt wynosiła 53 887,41zł. Wydatkowano 70,67% planu (76 258,00zł).

W okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. na usamodzielnienie i kontynuowanie nauki udzielono 25 pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych pomocy pieniężnej na kwotę 114 165,12zł.

W tym na:

- usamodzielnienie dla 3 wychowanków na kwotę 13 176,00zł,

- kontynuowanie nauki dla 25 wychowanków na kwotę 100 989,12zł Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu pozyskało w 2014r. dotację z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach „Resortowego programu wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej”. Całkowity koszt świadczenia wraz z wkładem własnym wynosił 12 000,00zł Otrzymana dotacja została wykorzystana na wypłacenie 4 rodzinom zastępczym świadczeń na pokrycie niezbędnych wydatków związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka. Zrefundowane świadczenie wynosiło 6 000,00zł. Wkład własny wynosił 6 000,00zł.



Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 13 |


Similar works:

«· The Kid, the Clerk, and the Gambler · Critical Studies in Statistics and Cognitive Science Mathias Winther Madsen · The Kid, the Clerk, and the Gambler · Critical Studies in Statistics and Cognitive Science ILLC Dissertation Series DS-2015-02 For further information about ILLC-publications, please contact Institute for Logic, Language and Computation Universiteit van Amsterdam Science Park 107 1098 XG Amsterdam phone: +31-20-525 6051 e-mail: illc@uva.nl homepage: http://www.illc.uva.nl/...»

«Rare lung cancers There are several different kinds of lung cancer, often referred to as lung cancer subtypes. Some of these occur more often than others. In this factsheet we will specifically look at the subtypes of cancers that do not happen very often and are considered ‘rare’. People’s experiences of these rarer types of lung cancer will generally be similar to those of people with more common forms of the condition. However, there are some differences in treatment and outlook....»

«SOLVABLEGROUPS AND MODULAR REPRESENTATION THEORY BY PAUL FONG(') In [4] the representation theory of finite solvable groups was studied, and under the assumption of solvability, it was shown that several conjectures of R. Brauer arising from modular representation theory were true. These conjectures are presumably true without the assumption of solvability. In this paper I should like to describe some properties of modular representations of solvable groups which are not shared in common by all...»

«ADAPTATION AND CREATIVITY IN MONTREAL’S WEST AFRICAN MUSIC SCENE by Michael Alexander Kelley B.Mus., Capilano University, 2008 A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS in THE FACULTY OF GRADUATE AND POSTDOCTORAL STUDIES (Ethnomusicology) THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA (Vancouver) January 2014 © Michael Alexander Kelley, 2013 Abstract This thesis is an ethnography of Montreal’s West African music scene. Through participant...»

«In press, Cognitive Science ON WORDS AND DINOSAUR BONES 1 Running Head: ON WORDS AND DINOSAUR BONES On the meaning of words and dinosaur bones: Lexical knowledge without a lexicon Jeffrey L. Elman University of California, San Diego La Jolla, CA Correspondence concerning this article should be addressed to: Jeffrey L. Elman Department of Cognitive Science, 0526 University of California, San Diego La Jolla, CA 92093-0526 Email: jelman@ucsd.edu Phone: (858) 534-1147 Fax: (858) 822-5097 Keywords:...»

«Disclaimer By using Beginner's Handstand Guide (hereafter as referred to the Book), you (hereafter referred to as the User) signify your agreement to these Terms and Conditions.  If you do not agree to all of these Terms and Conditions of use, do not use the Book! The use of the Book and suggested workouts, exercise routines, nutritional suggestions, or other suggestions is at your own risk.  In no event shall the Book, its authors, editors, illustrators, its suppliers, or any third parties...»

«Yitzhak Tor Curriculum Vitae Education 1982 B.Sc., Chemistry, Tel-Aviv University, Tel-Aviv, Israel 1990 Ph.D., Chemistry, The Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel 1993 Postdoctoral Fellow, California Institute of Technology, Pasadena, CA Honors and Awards 1980 The Amos De-Shalit Foundation 1979–81 Tel-Aviv University Scholarships of Distinction for Undergraduate Studies (In Memory of the University's Students and Employees) 1989 John F. Kennedy Prize for Distinguished Graduate...»

«Greenfield Hill Congregational Church 1045 Old Academy Road Fairfield, Connecticut 06824 Telephone: 203-259-5596 Date: March 6, 2011 Sermon Title: Celebrating Serving: Diakonia, Dogwood and Us Scripture: Acts 6:1-7 Pastor: Rev. David Johnson Rowe Acts 6:1-7 Now during those days, when the disciples were increasing in number, the Hellenists complained against the Hebrews because their widows were being neglected in the daily distribution of food. And the twelve called together the whole...»

«IN THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE EASTERN DISTRICT OF PENNSYLVANIA PAUL FRY, : Plaintiff, : CIVIL ACTION :v. : :OFFICER W. CLAY SMOKER and : MANOR TOWNSHIP, : No. 11-3015 Defendants. : MEMORANDUM Schiller, J. May 9, 2012 Plaintiff Paul Fry brought this action against Manor Township Police Officer W. Clay Smoker, individually and in his official capacity, under 42 U.S.C. § 1983 claiming Officer Smoker used excessive force, and against Manor Township for municipal liability under...»

«ETSI TS 103 127 V1.1.1 (2013-05) Technical Specification Digital Video Broadcasting (DVB); Content Scrambling Algorithms for DVB-IPTV Services using MPEG2 Transport Streams 2 ETSI TS 103 127 V1.1.1 (2013-05) Reference DTS/JTC-DVB-322 Keywords DVB ETSI 650 Route des Lucioles F-06921 Sophia Antipolis Cedex FRANCE Tel.: +33 4 92 94 42 00 Fax: +33 4 93 65 47 16 Siret N° 348 623 562 00017 NAF 742 C Association à but non lucratif enregistrée à la Sous-Préfecture de Grasse (06) N° 7803/88...»

«INTERPRETER § A Journal of Mormon Scripture Volume 17 • 2016 The Interpreter Foundation Orem, Utah The Interpreter Foundation Contributing Editors Chairman and President Daniel C. Peterson Robert S. Boylan John M. Butler Vice Presidents James E. Faulconer Jeffrey M. Bradshaw Kristine Wardle Frederickson Daniel Oswald Benjamin I. Huff Jennifer C. Lane Executive Board David J. Larsen Kevin Christensen Donald W. Parry Steven T. Densley, Jr. Ugo A. Perego Brant A. Gardner Stephen D. Ricks...»

«} Cercle Benelux d'Histoire de la Pharmacie Kring voor de Geschiedenis van de Pharmacie in Benelux BULLETIN No 29 MARS — MAART 1962 Redacteuren \ Apoth. P. v a n d e V y v e r e, Brugge. Rédaction ' Dr. D. A. W i t t o p K o n i n g, Amsterdam Extrait de la Revue de Médecine et de Pharmacie (Section de pharmacie) — N° 2 de 1962 MALINES et la Pharmacie militaire espagnole. par le pharmacien I. ETIENNE (*) C'est en lisant l'excellent ouvrage que le pharmacien général Roldan y Guerrero...»





 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.