WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 |

«ФІЗИКА ЯКІСНІ ЗАДАЧІ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ В УЧНІВ СПОСОБІВ ЕВРИСТИЧНОЇ ...»

-- [ Page 1 ] --

ФІЗИКА

ЯКІСНІ ЗАДАЧІ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ В УЧНІВ СПОСОБІВ

ЕВРИСТИЧНОЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

Благодаренко Л.Ю.,

доктор пед. наук, професор,

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова Лозова І.В., магістр, Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова У статті проаналізовано переваги якісних задач з фізики при формуванні способів евристичної діяльності учнів. Показано, що головною особливістю якісних завдань є можливість регулювання і стимулювання пізнавальних дій. Визначено, що складність якісного завдання залежить від рівня невизначеності його змісту, з урахуванням чого запропоновано педагогічно ефективні підходи до формулювання якісних завдань. Доведено, що якісні завдання є найбільш доцільними для виявлення рівнів навчальних досягнень учнів з фізики.

В статье проанализированы преимущества качественных задач по физике при формировании способов эвристической деятельности учащихся. Показано, что главной особенностью качественных задач является возможность регуляции и стимулирования познавательных действий. Определено, что сложность качественного задания зависит уровня его неопределенности, с учетом чего предложены педагогически эффективные подходы к формулировке качественных заданий. Доказано, что качественные задачи являются наиболее целесообразными для определения уровней учебных достижений учащихся по физике.

The paper analyzes the advantages of quality problems in physics in the formation of heuristic methods of students. It is shown that the main feature of quality problems is the possibility of regulation and stimulation of cognitive operations. It was determined that the complexity of the job depends on the level of quality of its uncertainty, given that offered educationally effective approaches to the formulation of high-quality jobs. It is proved that quality problems are most appropriate to determine the levels of students' achievements in physics.

Використання якісних задач у навчально-виховному процесі з фізики сьогодні ще не стало невід’ємною складовою навчання. Насамперед, це можна пояснити недостатнім рівнем знань учнів, що не дозволяє їм усвідомлено розв’язувати завдання якісного змісту.

Таке становище змушує учителів фізики у більшості випадків використовувати кількісні задачі як у процесі закріплення нового навчального матеріалу, так і у процесі контролю знань. Крім того, систематичне, а, головне – комплексне використання якісних задач вимагає розроблення відповідного навчально-методичного забезпечення з урахуванням рівня підготовленості та інтелектуальних можливостей учнів того чи іншого класу, а, отже, залучення учителів фізики до активного розроблення та створення якісних завдань, що в умовах обмеженості навчальних годин створює для них певні ускладнення.

Разом з тим, якісні задачі мають багато переваг порівняно з кількісними. Зокрема, їх розв’язування передбачає задіяння різних форм мислення учнів, спрямованих на доцільне перетворення інформації з метою пошуку нової інформації, що вимагає від учнів 5 застосування евристичних дій. При цьому методичні підходи, призначені для організації евристичних способів розв’язання якісних завдань, мають бути спрямовані, насамперед, на розвиток продуктивного мислення учнів, їх інтуїції. Отже, використання евристичних методів пізнання у процесі розв’язання якісних задач дозволяє швидко і ефективно досягати цілей навчання без послідовного перегляду тієї чи іншої навчальної інформації, а, отже, є неодмінною умовою оптимізації навчального процесу з фізики.

Метою статті є висвітлення методичних підходів до складання та використання якісних задач, які забезпечать ефективне формування способів евристичної пізнавальної діяльності учнів у процесі вивчення фізики.

Аналіз відповідей учнів на якісні завдання свідчить про те, що більшість учнів можуть лише розпізнати фізичні явища та назвати закони і формули, які можна використати для розв’язання завдання. При цьому вони зазнають значних ускладнень при формулюванні логічних пояснень. Це ще раз підтверджує наше переконання в тому, що якісні завдання необхідно більш цілеспрямовано використовувати в процесі вивчення фізики, а також включати їх до різних форм контролю знань учнів, зокрема тестування. Важливо відзначити, що успішність розв’язання учнями якісних завдань зумовлюється не лише відтворенням базових знань, але й їх творчою перебудовою та втіленням в евристичну діяльність, яка передбачає одержання нового інтелектуального продукту. Відомо, що учні як основної, так і старшої шкіл відчувають побоювання перед якісними завданнями. Це пояснюється тим, що у них в недостатній мірі здійснюється інтеграція когнітивної і процесуальної компонент діяльності з базовими знаннями, що ускладнює пошук учнями орієнтовної основи дій після аналізу умови завдання. Необхідність пояснення інформації якісного змісту вимагає від учнів поєднання евристичних способів діяльності як на етапі аналізу умови задачі, так і на етапі прогностичних дій. Це забезпечує зв’язок між прогностичним та виконавчим етапами діяльності учня, між етапами прийняття рішень та одержання результатів. Аналіз відповідей відповідним чином стимулює і спрямовує думку учня і розвиває логічний раціоналізм його розумової діяльності.

Очевидно, що головною особливістю якісних завдань є можливість регулювання і стимулювання пізнавальних дій учнів, спрямованих на самостійне прийняття рішень в умовах реальної та абстрактної дійсності. Розв’язання якісних завдань спрямоване, насамперед, на оновлення інформаційного складу знань учнів та їх процесуальних дій. Це, безумовно, сприяє підвищенню рівня мотивації учнів щодо досягнення ними визначеної мети, їх прагненню до розуміння, пояснення та інтерпретації фізичних явищ і процесів, висвітлених у завданні, а, отже, до з’ясування невизначеності яка в ньому міститься. Таким чином, якісні завдання сприяють оптимізації когнітивної функції пізнавального процесу.

Складність якісного завдання визначається рівнем невизначеності його змісту.

Проте, чим складнішим є якісне завдання, тим більше підходів до його розв’язання можуть запропонувати учні. Тому при розв’язуванні якісних завдань, на відміну від розрахункових, 6 виразною стає тенденція до детермінованості у способах розв’язання, адже, від учнів вимагається не лише ретельний аналіз вихідних умов завдання, але й їх самостійне виявлення. Нами запропоновано таке визначення якісного завдання: якісним завданням може вважатись лише таке завдання, до якого не можна застосувати відомі алгоритми знаходження способу розв’язання, у якому не можна передбачити послідовність і результат дій.

Успішність розв’язання учнями якісних завдань залежить від рівня їх сприйняття умови завдання, що визначається способами формулювання якісних завдань. Нами виділено найбільш педагогічно ефективні з цих способів. Узагальнимо їх та наведемо конкретні приклади.

1. У першій частині завдання міститься певна інформація, яка представляє собою твердження. Друга частина завдання формулюється у вигляді запитання, яке передбачає

пояснення того факту, який стверджується. Наприклад:

 Відомо, що магнітні бурі виникають внаслідок викривлення магнітного поля Землі. А внаслідок чого виникає це викривлення?

2. У першій частині завдання описується певна дія, яку потрібно виконати, та з’ясовуються вихідні умови. Друга частина задачі формулюється у вигляді запитання, відповідь на яке передбачає визначення умов, за яких запропонована дія може бути

виконана. Наприклад:

 Вам необхідно приварити хвіртку до огорожі у такому місці, де відсутнє джерело електричного струму. Що у такому випадку треба мати для забезпечення роботи зварювального апарату?

3. Інформація, представлена в умові якісного завдання, містить певні суперечності, які вимагають пояснення. Наприклад:

 Поясніть, чому шматок алюмінію за відсутності зовнішнього магнітного поля не має магнітних властивостей, хоча їх має кожен атом алюмінію?

4. Якісне завдання передбачає з’ясування можливостей виконання певної дії,

перебігу певного процесу або підтвердження конкретного факту. Наприклад:

 Поясніть, чи можна на Місяці орієнтуватись за допомогою компаса?Pages:   || 2 |


Similar works:

«THE JET PROGRAMME ENGLISH IN ELEMENTARY SCHOOL TEACHING MATERIALS COLLECTION 2013 7 Introduction English in Elementary School Introduction An increasing number of ALTs are being asked to visit elementary schools. In 2011, MEXT introduced compulsory Foreign Language Activities for fifth and sixth grade at the elementary level. Eigo Note was provided as a textbook for use in these compulsory classes and replaced by Hi, Friends! in 2012. Foreign language classes through the fifth grade level of...»

«Aditya Birla Minerals Limited Aditya Birla Minerals Limited ABN 37 103 515 037 Level 3 256 Adelaide Terrace ASX RELEASE Septimus Roe Square Perth Western Australia 6000 Australia PO Box 3074 For the Quarter ended 31st March 2016 East Perth Western Australia 6892 Australia T: +61 8 9366 8800 F: +61 8 9366 8805 www.adityabirlaminerals.com.au For Further Information Aditya Birla Minerals Limited Neel Patnaik – Managing Director Shanti Dugar – Chief Financial Officer Peter Torre Company...»

«PROFILES A MAN OF TASTE A chef with cancer fights to save his tongue. by D. T. Max MAY 12, 2008 T he entrance to Alinea, a restaurant in the Lincoln Park neighborhood of Chicago, is unmarked. Visitors pass through gray metal doors, go down a narrowing corridor, and arrive at a set of doors that slide open automatically. The diner walks into Alinea just to the side of the kitchen, which lacks a big oven or hanging pots. Instead, there are gleaming low stainless-steel tables, ceiling lighting of...»

«International Society for Heart and Lung Transplantation A Society That Includes Basic Science, the Failing Heart, and Advanced Lung Disease 27th Annual Meeting and Scientific Sessions April 25-28, 2007 Convening at the Hilton San Francisco, San Francisco, CA, USA FINAL PROGRAM International Society for Heart and Lung Transplantation BOARD OF DIRECTORS President Robert C. Robbins, MD, Stanford, CA Past President Mark L. Barr, MD, Los Angeles, CA President-Elect Paul A. Corris, MB, FRCP,...»

«N. 1846/09 R.G. notizie di reato/mod. 21 N. 1356/09 R. G. GIP N. 117/2013 R.G MCP N. 116/2013 R.G MCR Tribunale ordinario di Catanzaro Ufficio del Giudice per le indagini preliminari ORDINANZA DI APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI PERSONALI E REALI artt. 272 e segg. c.p.p. -artt. 321 1° e 2° comma cppIl Giudice, dott.ssa Abigail MELLACE, Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, relativi alle posizioni di: 1) FOZZA Emiliano, nato il 24.08.1979 a Lamezia Terme, ivi residente alla via...»

«Distribution Agreement In presenting this thesis or dissertation as a partial fulfillment of the requirements for an advanced degree from Emory University, I hereby grant to Emory University and its agents the non-exclusive license to archive, make accessible, and display my thesis or dissertation in whole or in part in all forms of media, now or hereafter known, including display on the world wide web. I understand that I may select some access restrictions as part of the online submission of...»

«Donald E. Beebe, DVM, Dipl AVDC Apex Dog and Cat Dentistry, P.C. (303) 810-6029 www.dentistvet.com Feline Gingivostomatitis Oral inflammatory diseases are seen in multiple veterinary species. “Stomatitis” or “gingivostomatitis” (GS) simply means inflammation of the tissue lining the mouth. In cats, it is now commonly used to refer to a chronic clinical entity affecting some or all of the alveolar mucosa, the area lateral to the palatoglossal folds (inaccurately called fauces), and...»

«A birthday present every eleven wallets? The security of customer-chosen banking PINs Joseph Bonneau, S¨ren Preibusch, Ross Anderson o Computer Laboratory University of Cambridge {jcb82,sdp36,rja14}@cl.cam.ac.uk Abstract. We provide the first published estimates of the difficulty of guessing a human-chosen 4-digit PIN. We begin with two large sets of 4-digit sequences chosen outside banking for online passwords and smartphone unlock-codes. We use a regression model to identify a small number...»

«THE VALLEY OF OPPORTUNITY STEVEN F. MEHLS lEHl.HR~ lE&!lJ ID [F IHl n ~IT'@illW @IF & I1&~[ID t.\fl~~&W!E~lE~'1f ctClDI1IDm&lID(Q) ~ [E,~IT'oCCIEJKlJ'ITill&l1 CC@l1@m&]]XQ) tar ~~lJ1viBron Li btaQ CULTURAL RESOURCES SERIES -m.rMBER 'IWELVE U.S. OLOGI L SURVEY WATER \ 'RCES DIVISION COLORA TER THE VALLEY OF OPPORTUN ITY RESOURCES LIBRARY A History of West-Central Colorado By Steven F. Mehls Bureau of Land Management Colorado State Office DenverJ Colorado 1982 COPIES OF THIS DOCUMENT ARE...»

«221 RETINA DETACHMENT OF THE ABSTRACTS I-DETACHMENT OF THE RETINA Gonin, J. (Lausanne).-The pathogenesis and pathological anatomy of retinal detachments, excluding those due to trauma, to neoplasms, and to parasites. (Pathogdnie et anatomie pathologique des ddcollements retiniens, a l'exclusion des d6collements traumatiques, n6oplastiques et parasitaires.) Report presented to La Societe fran9aise d'Ophtal. This report, by an acknowledged authority on the subject of detachment of the retina, is...»

«A Thesis Submitted for the Degree of Doctor of Area Studies Politics of Electoral Reform in Thailand タイにおける選挙制度改革の政治 Siripan Nogsuan Sawasdee November 2014 Doctor of Area Studies A Thesis Submitted for the Degree of Doctor of Area Studies Politics of Electoral Reform in Thailand タイにおける選挙制度改革の政治 Siripan Nogsuan Sawasdee สิ ริพรรณ นกสวน สวัสดี Graduate School of Asian and African Area Studies Kyoto...»

«PRESCRIBING INFORMATION SANCTURA® (trospium chloride) 20 mg tablets DESCRIPTION SANCTURA® (trospium chloride) is a quaternary ammonium compound with the chemical name of spiro[8­ azoniabicyclo[3,2,1]octane-8,1'-pyrrolidinium]-3-[(hydroxydiphenyl-acetyl)-oxy]chloride(1α, 3β, 5α)-(9Cl). The empirical formula of trospium chloride is C25H30ClNO3 and its molecular weight is 427.97. The structural formula of trospium chloride is represented below: Cl + N HO O O Trospium chloride is a fine,...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.