WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 |

«Stowarzyszenie Polski Związek Zwi zek Klasy Omega Przepisy Omega Sport Wstęp Omega Sport jest jachtem regatowym, którego pierwowzorem jest projekt ...»

-- [ Page 1 ] --

Przepisy Klasy Omega Sport

2013-2016

Stowarzyszenie Polski

Związek

Zwi zek Klasy Omega

Przepisy Omega Sport

Wstęp

Omega Sport jest jachtem regatowym, którego pierwowzorem jest projekt

Juliusza Sieradzkiego z roku 1942, który za zgodą autora jest rozwijany przez

Stowarzyszenie Polski Związek Klasy Omega. Klasa Omega Sport jest Polską Klasą

Narodową.

Intencją tych przepisów jest utrzymanie podobieństwa między flotą jachtów

Omega Sport oraz rozwój ilościowy i jakościowy Klasy.

Językiem klasy jest język polski i tylko w języku polskim mogą być interpretowane niniejsze przepisy.

Przepisy Omega Sport Spis treści

1. Postanowienia ogólne…………………………….. 1

2. Kadłub……………………………………………………. 3

3. Maszt……………………………………………………… 9

4. Olinowanie…………………………………………….. 9

5. Bom……………………………………………………….. 10

6. Miecz……………………………………………………… 12

7. Ster………………………………………………………… 12

8. Grot………………………………………………………… 13

9. Fok…………………………………………………………. 15

10. Spinaker……………………………………………….... 16

11. Spinakerbom…………………………………………. 17

12. Masa łodzi……………………………………………… 17

13. Wyposażenie dodatkowe………………………… 17

14. Niezatapialność………………………………………. 17 Przepisy Omega Sport 1

1. Postanowienia Ogólne.

1.1 Niniejsze przepisy oparte są o zasady zawarte w „Przepisach Pomiarowych Sprzętu Żeglarskiego” Międzynarodowej Federacji Żeglarskiej ISAF jednakże pierwszeństwo w interpretacji mają Przepisy Klasowe.

1.2 Nie przewiduje się zmian przed rokiem 2017, jednak zmiany uznane jako pilne będą rozpowszechnione i umieszczone na stronach internetowych SPZKO – www.klasaomega.pl. Ostateczna interpretacja i wprowadzanie zmian w niniejszych przepisach należy do Komisji Technicznej reprezentowanej przez Mierniczego Klasy Stowarzyszenia Polski Związek Klasy Omega.

1.3 Jacht musi posiadać w górnej części grota znak identyfikacyjny klasy a pod nim widoczny numer rejestracyjny. Zalecany wzór identyfikacyjny klasy jak na Rysunku 1.1.

–  –  –

1.4 Jacht musi posiadać czytelny numer rejestracyjny w kolorze kontrastowym na burtach w okolicach rufy.

1.5 Jacht musi posiadać Certyfikat Jachtu Klasy wydawany przez Polski Związek Żeglarski na podstawie Formularza Pomiarowego sporządzonego przez uprawnionego mierniczego PZŻ.

1.6 Certyfikat Jachtu Klasowego jest przynależny do jednego jachtu i nie może być przenoszony na inne jednostki.

–  –  –

1.7 Na żaglach muszą być naniesione znaki pomiaru klasowego przez uprawnionego mierniczego PZŻ.

1.8 W czasie trwania regat załoga składa się z nie mniej niż trzech osób.

1.9 Obowiązkowe jest ważne ubezpieczenie z tytułu Odpowiedzialności Cywilnej za szkody w osobach i mieniu. Ubezpieczenie to musi być ważne podczas regat.

1.10 Dopuszcza się dowolne noszenie reklam, ograniczone obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. Reklamy nie mogą być umieszczone w miejscu znaku klasy i numerów łodzi na żaglach i kadłubie.

1.11 Przepisy wchodzą w życie z dniem 1.01.2013 i obowiązują do 31.12.2016.

–  –  –

2. Kadłub

2.1 Wszystkich pomiarów dokonuje się bez odbojnicy i okuć.

2.2 Wszystkich pomiarów dokonuje się w ortogonalnym układzie współrzędnych w trzech płaszczyznach: wodnicowej, wrężnicowej i wzdłużnicowej zgodnie z Rysunkiem 2.1

–  –  –

2.3 Do budowy kadłuba dopuszcza się zastosowanie następujących materiałów:

- drewno

- laminat poliestrowo szklany monolityczny lub/i przekładkowy

-polichlorek winylu (PCW), poliuretan (PU)

2.4 Długość całkowita kadłuba LC musi wynosić nie mniej niż 6150mm i nie więcej niż 6250mm. Długość całkowita jest to pozioma odległość w płaszczyźnie symetrii mierzona między dziobowym punktem pomiarowym (DPP) a rufowym punktem pomiarowym (RPP) poza wyjątkiem opisanym w punkcie 2.5. Rufowy punkt pomiarowy określa najdalej wysunięta zewnętrzna płaszczyzna pawęzy przecinającą się z dnem i płaszczyzną symetrii. Dziobowy punkt pomiarowy określa przecięcie pokładu z dziobnicą w płaszczyźnie symetrii.

2.5 W sytuacji kiedy RPP nie jest najdalej wysuniętym na zewnątrz punktem pawęży do długości całkowitej kadłuba należy dodać wartość L1 zgodnie z Rysunkiem 2.2.

–  –  –

2.6 Szerokość całkowita kadłuba B mierzona jest w najszerszym miejscu w płaszczyźnie wrężnicowej. Jest to odległość między punktami przecięcia się płaszczyzny pokładu z płaszczyzną burty zgodnie z Rysunkiem 2.3. Wielkość ta musi wynosić nie mniej niż 1750mm i nie więcej niż 1850mm.

–  –  –

2.7 Szerokość kadłuba w płaszczyźnie pawęży musi wynosić nie mniej niż 960mm i nie więcej niż 1055mm. Jest to odległość między punktami przecięcia się pokładu z płaszczyzną pawęży zgodnie z Rysunkiem 2.4.

–  –  –

2.8 Kształt kadłuba sprawdza się przez pomiar sześcioma szablonami: 0, 2, 4, 6, 8, 10 w płaszczyznach wrężnicowych oraz jednym szablonem dziobu w płaszczyźnie symetrii.

Wrężnice pomiarowe kadłuba muszą mieścić się w szablonach. Szablon nie może odstawać od kształtu kadłuba więcej niż 34mm.

2.9 Linię bazową wyznaczamy na punktach pomiarowych zgodnie z umiejscowieniem szablonów 2 i 8 w odległościach określonych w p. 2.23 i Rysunkiem 2.6.

2.10 Pomiaru krzywizny stępki i kształtu wrężnic dokonujemy na wypoziomowanym kadłubie w taki sposób by linia bazowa znajdowała się w poziomie.

2.11 Szablon 0 leży na Rufowym Punkcie Pomiarowym (RPP) zgodnie z Rysunkiem 2.5.

Szablon 0 licuje się swoja płaszczyzną z RPP od strony rufy. Szablony 2, 4, 6, 8, 10 licują się swoja płaszczyzną z punktami pomiarowymi od strony dziobu.

–  –  –

2.15 Pomiaru długości pokładów dziobowego i rufowego dokonuje się w płaszczyźnie symetrii od rufowego punktu pomiarowego do punktu przecięcia się płaszczyzny pokładu ze ścianą kokpitu zgodnie z Rysunkiem 2.9.

–  –  –

2.16 Długość pokładu rufowego musi wynosić nie mniej niż 950mm i nie więcej niż 1250mm od RPP.

2.17 Początek pokładu dziobowego musi znajdować się w odległości nie mniejszej niż 3800mm i nie większej niż 4200mm od RPP.

2.18 Szerokość półpokładów mierzona jest w płaszczyźnie wrężnicowej pomiędzy punktami A i B zgodnie z Rysunkiem 2.10.

–  –  –

2.19 Szerokość półpokładów musi wynosić nie mniej niż 220mm i nie więcej niż 340mm.

Jednakże na odcinku między 3500mm a 3800mm od rufowego punktu pomiarowego szerokość półpokładu może wynosić nie więcej niż 450mm zgodnie z Rysunkiem 2.11.

–  –  –

2.20 Dozwolone jest dno podwójne, którego wysokość HDP nie może przekroczyć połowy wysokości kadłuba H w miejscu pomiaru. Zakres pomiaru dna podwójnego ograniczają linie powstałe z rzutów na powierzchnię poziomą kokpitu krawędzi pokładu dziobowego i rufowego oraz krawędzi kokpitu lub jeśli ta nie istnieje, rzutu punktu B na powierzchnię kokpitu zgodnie z Rysunkiem 2.10.

2.21 Kadłub musi posiadać odbojnicę, której wymiar poziomy i pionowy nie może być mniejszy niż 15mm i nie większy niż 40mm. Sposób pomiaru odbojnicy pokazuje Rysunek 2.12.

–  –  –

2.22 Profil stępki mierzy się zaczynając od rufowego punktu pomiarowego przez kolejnych pięć punktów pomiarowych. Odległość między punktami pomiarowymi wynosi 1100mm. Pionowe

odległości między linia bazową a stępką wynoszą:

–  –  –

2.24 Wysokość dziobu Hd mierzona jest w płaszczyźnie symetrii. Jest to odległość między dziobowym punktem pomiarowym a linią bazową. Wysokość Hd nie może być mniejsza niż 680mm i nie większa niż 720mm.

2.25 Wysokość pawęży Hp mierzona jest w płaszczyźnie symetrii. Jest to odległość między rufowym punktem pomiarowym (RPP) a punktem C. Punkt C wyznacza się jako przecięcie płaszczyzny pokładu z płaszczyzną pawęży. Wysokość Hp nie może być mniejsza niż 330mm i nie większa niż 410mm zgodnie z Rysunkiem 2.14.

–  –  –

3.1 Maszt musi być wykonany ze stopu aluminium lub drewna.

3.2 Profil masztu od topu do miejsca mocowania sztagu jest dowolny.

Wymiary profilu pozostałej części masztu muszą być nie mniejsze niż: 54mm poprzeczny i 68mm wzdłużny.

3.3 Maszt musi posiadać jedną parę salingów dowolnie rozmieszczonych na maszcie o długości nie mniejszej niż 400mm. Salingi mogą być wykonane z dowolnego materiału.

3.4 Maszt musi posiadać topowy wysięgnik achtersztagu, którego długość nie może być większa niż 270mm. Długość wysięgnika jest mierzona od tylnej krawędzi masztu do jego najdalej wysuniętego elementu.

3.5 Na maszcie muszą być namalowane w kolorze kontrastowym dwie opaski o szerokości

nie mniejszej niż 13mm. Wszystkich pomiarów związanych z opaskami dokonuje się:

dla górnej opaski – krawędź dolna, dla dolnej opaski krawędź górna.

3.6 Odległość między opaskami nie może być większa niż 7200mm.

3.7 Najkrótsza odległość dolnej opaski do stępki nie może być większa niż 1100mm.

3.8 Dopuszcza się stosowanie wysięgnika fału spinakera, którego żadna część nie może być oddalona od masztu więcej niż 100mm. Konstrukcja wysięgnika musi ograniczać możliwość podniesienia spinakera ponad wymiar 6100mm od dolnej opaski.

3.9 W przypadku nie stosowania wysięgnika fału spinakera górna krawędź rolki fału spinakera nie może być wyżej niż 6100mm od dolnej opaski.

3.10 Zabrania się każdej zmiany położenia pięty masztu podczas trwania wyścigu.

3.11 Odległość przedniej ścianki masztu do punktu przecięcia się liku przedniego foka z płaszczyzną pokładu nie może być większa niż 1600mm.

4. Olinowanie.

4.1 W skład olinowania stałego obowiązkowego wchodzą: sztag, achtersztag, dwie wanty salingowe i dwie wanty podsalingowe. Olinowanie to musi być wykonane ze stali nierdzewnej.

4.2 Średnica olinowania stałego obowiązkowego musi być nie mniejsza niż 2.8mm o splocie 1x7 i 1x19 lub 3,8mm o dowolnym splocie. Na achtersztag dopuszcza się użycie liny o średnicy nie mniejszej niż 2.8mm o dowolnym splocie.

4.3 Sztag musi być zamocowany ponad rolką zwrotną fału foka oraz przed krawędzią liku przedniego foka.

4.4 Sztag jednym końcem musi być zamocowany na maszcie, drugim łączyć się ze sztagownikiem lub windą.

–  –  –

4.5 Dopuszcza się stosowanie regulacji długości i napięcia sztagu.

4.6 Długość achtersztagu od zamocowania na wysięgniku do miejsca rozgałęzienia wynosić musi nie mniej niż 7500mm. Przedłużenie, rozgałęzienie achtersztagu może być wykonane z liny nie stalowej.

4.7 Wanty mogą być zamocowane w dowolnym miejscu na maszcie i na pokładzie.

4.8 Zabrania się stosowania regulacji długości i napięcia want podczas trwania wyścigu.

4.9 Zezwala się na stosowanie dodatkowego olinowania stałego.

4.10 Dopuszcza się stosowanie trapezów do balastowania po jednym na stronę. Na trapezie może balastować jedna osoba.

5. Bom.

5.1 Bom może być wykonany z dowolnego materiału.

5.2 Wymiary profilu bomu: przekrój poprzeczny nie mniej niż 50mm i nie więcej niż 80mm, przekrój pionowy nie mniej niż 50mm i nie więcej niż 121mm.

5.3 Na bomie musi być namalowana opaska w kolorze kontrastowym o szerokości 13mm, której wewnętrzna krawędź nie może być oddalona od tylnej krawędzi masztu więcej niż 2650mm. Pomiaru dokonuje się przy bomie ustawionym do masztu pod kątem prostym.

–  –  –

6. Miecz.

6.1 Obrys i materiał miecza jest dowolny.

6.2 Pomiarów dokonuje się w pozycji miecza skrajnie opuszczonego.

6.3 Grubość profilu pod stępką nie może być większa niż 40mm.

6.4 Najkrótsza odległość między stępką a najbardziej oddaloną od niej częścią miecza nie może być większa niż 800mm zgonie z Rysunkiem 6.1.

6.5 Długość profilu na styku ze stępką nie może być mniejsza niż 550mm i nie większa niż 750mm.

6.6 Krawędź spływu nie może być wklęsła.

6.7 Miecz musi być podnoszony obrotowo. Oś obrotu musi znajdować się w obrysie skrzyni mieczowej nie mniej niż 100mm poniżej jej górnej krawędź. Miecz może obracać się tylko w płaszczyźnie symetrii.

6.8 Podczas wyścigu miecz może być podnoszony tylko obrotowo i musi być zabezpieczony przed wypadnięciem.

6.9 Masa miecza nie może przekraczać 30kg.

–  –  –

7.1 Materiał płetwy steru jest dowolny.

7.2 Pomiaru dokonuje się w pozycji skrajnie opuszczonej płetwy sterowej poniżej rufowego punktu pomiarowego zgonie z Rysunkiem nr 7.1.

7.3 Długość pomiarowa płetwy sterowej nie może być większa niż 840mm.

7.4 Grubość profilu płetwy sterowej nie może być większa niż 32mm.Pages:   || 2 |


Similar works:

«Pragmatic competence in the EFL classroom An investigation of the level of pragmatic competence among Norwegian EFL students at the VG1 level Silje Brubæk Mastergradsavhandling ved Institutt for Lærerutdanning og Skoleutvikling, Engelsk fagdidaktikk UNIVERSITETET I OSLO Spring 2013 I II Pragmatic competence in the EFL classroom An investigation of the level of pragmatic competence among Norwegian EFL students at the VG1 level Silje Brubæk Mastergradsavhandling ved Institutt for...»

«0130-0202 – Iraeneus – Fragmenta deperditorum operum Fragments from the Lost Writings of Irenæus this file has been downloaded from: http://www.ccel.org/ccel/schaff/anf01.html ANF01. The Apostolic Fathers with Justin Martyr and Irenaeus Philip Schaff Fragments from the Lost Writings of Irenæus 568 I. I adjure thee, who shalt transcribe this book,4797 by our Lord Jesus Christ, and by His glorious appearing, when He comes to judge the living and the dead, that thou compare what thou hast...»

«Copyright by Ekaterina Sergeyevna Kolesova 2013 The Thesis Committee for Ekaterina Sergeyevna Kolesova Certifies that this is the approved version of the following thesis: Defending Pussy Riot Metonymically: The Trial Representations, Media and Social Movements in Russia and the United States APPROVED BY SUPERVISING COMMITTEE: Supervisor: Dana L. Cloud Mary Celeste Kearney Defending Pussy Riot Metonymically: The Trial Representations, Media and Social Movements in Russia and the United States...»

«Regulatory Capture By Sophistication∗ Hendrik Hakenes† University of Bonn and MPI Bonn Isabel Schnabel‡ Johannes Gutenberg University Mainz, CEPR, and MPI Bonn May 31, 2012 Abstract One proposed reason for the poor performance of regulation in the recent financial crisis is that regulators had been captured by the financial sector. We present a micro-founded model with rational agents in which banks may capture regulators due to their high degree of sophistication. Banks can search for...»

«DISSERTATION Titel der Dissertation Migrants at the Mining Sector: A Pastoral and Theological Challenge for Africa. A Case Study of Mbinga Diocese (Tanzania) Verfasser Liz. Jordan Nyenyembe angestrebter akademischer Grad Doktor der Theologie (Dr. Theol.) Wien, 2012 Studienkennzahl It. Studeinblatt: A 080 011 Studienrichtung It. Studienblatt: Katholische Theologie Betreuerin/Betreuer: em. O. Univ.-Prof. DDr Paul M. Zulehner II ACKNOWLEDGEMENT I owe an enormous debt of gratitude to his Excellency...»

«PUBLISHED UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE FOURTH CIRCUIT No. 12-4486 UNITED STATES OF AMERICA, Plaintiff Appellee, v.JAMAAL ANTONIO ROBERTSON, Defendant Appellant. Appeal from the United States District Court for the Middle District of North Carolina, at Greensboro. Thomas D. Schroeder, District Judge; Catherine C. Eagles, District Judge. (1:11-cr00296-CCE-1) Argued: September 20, 2013 Decided: December 3, 2013 Before GREGORY and DUNCAN, Circuit Judges, and Samuel G. WILSON, United...»

«Malmö högskola Lärarutbildningen Lärarkunskap Examensarbete 10 poäng Hårklyverier om betygsättning En studie om betygsättning av praktiska moment inom den gymnasiala frisörutbildningen Hair splitting while marking A study concerning marking of practical issues within the hairdresser education at upper secondary level. Författare Barbro Dahlin-Volsing Tina Rydén Kurs 6 Examensarbete 51-60 poäng Handledare: Björn Lundgren Lärarutbildning 60p Slutseminariet 2007-10-15 Examinator:...»

«Beställning av ADSL / LAN TJÄNST PRIVAT i Laholms Stadsnät, 18 mån bindningstid, 3 mån uppsägningstid. Hastighet kan variera på grund av tekniska hinder såsom kvalitet på telekabel samt längd från telestation till fastighet. Upp till enligt hastighetsspecifikation. Se avtalsvillkor för tekniskt info. Modem/router-paket ingår med 12 månaders garanti. ADSL LAN Lan-telefoni Hastighet upp till: 24 Mbit 339:-/mån 100/10 Mbit 339:-/mån Endast telefoni 145:-/mån 8 Mbit 325:-/mån...»

«ABSTRACT BEAN, EBAN ZACHARY. A Field Study to Evaluate Permeable Pavement Surface Infiltration Rates, Runoff Quantity, Runoff Quality, and Exfiltrate Quality. (Under direction of William F. Hunt) The surface infiltration rates of 48 permeable pavement sites were tested in North Carolina, Maryland, Virginia, and Delaware. Two surface infiltration tests (preand postmaintenance) were performed on 15 concrete grid paver (CGP) lots filled with sand. Maintenance consisted of removing the top layer of...»

«The Hubbard Museum of the American West “Celebrating 20 Years of Excellence” Fundraiser will take place Saturday, July 21, 2012. Should you not be able to attend, but would like to bid on any item, please call the Museum at 575-378-4142 – We would be glad to place your bids. LIVE AUCTION ITEMS (Silent Auction Items below) “Michael” Original by Gordon Snidow Donated by: Gordon Snidow & The Snidow Museum of Art Value: $20,000 Commissioned specifically for Michael Martin Murphey’s...»

«Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance vol. 12 (27), 2015; DOI: 10.1515/mstap-2015-0008 David Livingstone∗ Silenced Voices: A Reactionary Streamlined Henry V in The Hollow Crown Perhaps no other play in Shakespeare’s oeuvre has been so misunderstood and bowdlerized as Henry V. It is nevertheless one of the most popular of Shakespeare’s plays and has been made into several well-known films. The film versions, however, have seen the play streamlined, with the...»

«Sample Study of Informal Scrap Dealers and Recyclers in Bangalore February –April 2011 Contents Background Page 1 Methodology Page 3 Survey Findings Page 5 Map Page 13 Case Studies Page 14 Conclusion Page 22 Annexure Annexure 1Survey questionnaires Page 25 Questionnaire for small/ medium scrap shops study Page 25 Bangalore 2011 Questionnaire for Large scrap shops study Page 26 Bangalore 2011 Interview with Reprocessor Page 28 Annexure 2Maps Page 29 Background India has an age old practice of...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.