WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 32 |

«SOLVEIG SVARDAL, LARS UELAND KOBRO, GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL, CHRISTIAN SØRHAUG og AUDUN THORSTENSEN TF-rapport nr. 352 2015 Tittel: Sluttrapport ...»

-- [ Page 1 ] --

Sluttrapport fra følgeevaluering av programmet

Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK)

SOLVEIG SVARDAL, LARS UELAND KOBRO, GUNN KRISTIN AASEN LEIKVOLL,

CHRISTIAN SØRHAUG og AUDUN THORSTENSEN

TF-rapport nr. 352

2015

Tittel: Sluttrapport fra følgeevaluering av programmet Lokal samfunnsutvikling i kommunene

(LUK)

Undertittel:

TF-rapport nr.: 352 Forfatter(e): Svardal, Kobro, Leikvoll, Sørhaug og Thorstensen Dato: 30.06.2015 ISBN: 978-82-7401-780-1 ISSN: 1501-9918 Pris: Kr 400,- inkl vedlegg (Kan lastes ned gratis fra www.telemarksforsking.no) Framsidefoto: iStock Prosjekt: Følgjeevaluering av LUK Prosjektnr.: 2010 0270 Prosjektleder: Solveig Svardal Oppdragsgiver(e): Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Spørsmål om denne rapporten kan rettes til:

Telemarksforsking Postboks 4 3833 Bø i Telemark Tlf: +47 35 06 15 00 www.telemarksforsking.no

Resymé:

Dette er sluttrapporten etter følgeevalueringa av den femårige satsinga Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK). Den gjør kort greie for status ved oppstart av programmet, nasjonale og regionale læringsarenaer underveis, samt sluttkartlegginga. Det har skjedd forbedringer i forhold til hvordan fylkeskommunene jobber for å støtte opp under lokal samfunnsutvikling i kommunene i perioden. Ikke alt kan forklares med LUK-satsinga, men satsinga har vært viktig for å få til bedre samordning internt og bedre samhandling eksternt, slik at kommunenes kapasitet og kompetanse har blitt styrket. Dette var også målet med satsinga.

Solveig Svardal Lars Ueland Kobro Audun Thorstensen Christian Sørhaug Gunn Kristin Aasen Leikvoll 2 Sluttrapport fra følgeevaluering av LUK-programmet Forord Dette er sluttrapporten etter følgeevalueringa av den femårige satsinga Lokal samfunnsutvikling i kommunene (LUK), med Kommunal- og moderniseringsdepartementet som oppdragsgiver.

Følgeevalueringa har bestått av en statuskartlegging ved oppstart i 2010, regionale og nasjonale læringsarenaer gjennom hele LUK-satsinga, og til slutt en sluttkartlegging ved programmets slutt, høsten 2014.

Oppdragsgiver valgte å gi oppdraget med å gjennomføre disse tre delene til et konsortium bestå- ende av Telemarksforsking og Arbeidsforskingsinstituttet, hvor Telemarksforsking har vært ho- vedleverandør og ansvarlig overfor oppdragsgiver. Etter at Arbeidsforskingsinstituttets prosjekt- ansvarlige (Henrik Finsrud) sluttet våren 2014 har prosjektet, i samråd med oppdragsgiver, vært fullført av Telemarksforsking.

Lars Ueland Kobro (TF) har sammen med Henrik Finsrud (AFI) og Solveig Svardal (TF) hatt ansvar for planlegging og gjennomføring av alle læringsarenaene. Ola K. Berge og Bent A.

Brandtzæg (begge, TF) hadde ansvar for startkartlegginga. Denne rapportens omtaler av startkartlegginga er langt på veg hentet fra Berges rapport. Audun Thorstensen (TF) har hatt ansvar for gjennomføring av kommunesurveyen ved slutten av programmet, og Christian Sørhaug (TF) har gjennomført telefonintervjuene med LUK-kontaktene, også det ved slutten av programperioden.

Gunn Kristin Aasen Leikvoll har bidratt ved sammenstillinga av resultatene i den fylkesvise kartlegginga (vedlegg 5).

Vi har hatt et godt og utviklende samarbeid med oppdragsgiver gjennom hele evalueringa. Stor takk til prosjektlederen Tore Vabø og til departementets prosjektansvarlige, først Gerd Slinning, siden Lise Hauge.

Takk også til alle informanter til status- og sluttkartlegging, samt alle som har bidratt til gode og lærende dialoger på alle samlingene.

Bø, 30.06.2015 Solveig Svardal Prosjektleder 3 Sluttrapport fra følgeevaluering av LUK-programmet Innhold Sammendrag

1.  Bakgrunn

1.1  Bakgrunn og mål for LUK-satsinga

1.2  Følgeevaluering

1.3  Leseveiledning for rapporten

1.3.1  Rapportens struktur

1.3.2  Leseveiledning til tabellene

2.  Problemstilling og metoder

2.1  Problemstilling

2.2  Indikatorer og datakilder for evaluering av LUK-satsinga

2.3  LUK-satsingas resultatindikatorer

2.3.1  Flere kommuner er sterke utviklingsaktører og arbeider kontinuerlig med å bygge opp attraktive lokalsamfunn.

2.3.2  Initiativ fra innbyggere, bedrifter, entreprenører, ildsjeler og frivillige organisasjoner er godt integrert i utviklingsarbeidet.

2.3.3  Fylkeskommunen har bedre kapasitet og kompetanse til å styrke arbeidet med lokal samfunnsutvikling i kommunene.

2.3.4  Fylkeskommunen har oversikt over aktuelle utviklingsprogram og kan samordne faglig og økonomisk støtte til kommunene.

2.3.5  Utnyttinga av virkemiddel til lokale utviklingstiltak er mer effektiv............... 28 

2.4  Forskingsdesign

2.5  Start- og sluttkartlegginga

2.5.1  Kommunesurvey

2.5.2  Telefonintervjuer

2.5.3  Fokusgruppeintervju

2.6  Følgeevaluering og prosessveiledning

2.6.1  Prosessveiledning

2.6.2  Læringsarenaer

2.6.3  Om å forske på seg selv

3.  Startkartlegginga

3.1  Kort om hovedfunnene

3.2  Hvordan vurderte fylkeskommunene seg selv?

3.3  Hvordan vurderte fylkeskommunene kommunene?

3.4  Hvordan vurderte kommunene seg selv?

3.5  Hvordan vurderte kommunene fylkeskommunene?

4.  Prosess og læring underveis

4.1  Nasjonale og regionale læringsarenaer

5 Sluttrapport fra følgeevaluering av LUK-programmet 4.1.1  Statuskartleggingas implikasjoner for følgeevalueringa

4.1.2  Læringsteoretisk grunnlag for LUK

4.1.3  Design av læringsarenaer og læringsløp

4.1.4  Læring mellom samlingene

4.2  LUK-aktiviteter i fylkene

4.2.1  Plan og prosess

4.2.2  Samordning

4.2.3  Prosjektutvikling

4.3  Samordning og samhandling

4.3.1  Råd om samhandling og samordning

4.4  KMDs, KDUs og TFs roller

4.4.1  Kommunal- og moderniseringsdepartementets rolle

4.4.2  Distriktssenterets rolle

4.4.3  Følgeevaluatorenes rolle

4.5  Ressurser

5.  Sluttkartlegging

5.1  Kort om funnene fra sluttkartlegginga

5.2  Hvordan vurderer fylkeskommunene seg selv?

5.3  Hvordan vurderer fylkeskommunene kommunene?

5.4  Hvordan vurderer kommunene seg selv?

5.4.1  Sluttkartlegging

5.4.2  Endringer mellom oppstart- og sluttkartleggingene

5.5  Hvordan vurderer kommunene fylkeskommunene?

5.5.1  Sluttkartlegging

5.5.2  Endringer mellom oppstart og avslutning

5.5.3  Østfold

5.5.4  Akershus

5.5.5  Hedmark

5.5.6  Oppland

5.5.7  Buskerud

5.5.8  Vestfold

5.5.9  Telemark

5.5.10  Aust-Agder

5.5.11  Vest-Agder

5.5.12  Rogaland

5.5.13  Hordaland

5.5.14  Sogn og Fjordane

5.5.15  Møre og Romsdal

6 Sluttrapport fra følgeevaluering av LUK-programmet 5.5.16  Sør-Trøndelag

5.5.17  Nord-Trøndelag

5.5.18  Nordland

5.5.19  Troms

5.5.20  Finnmark

6.  Resultatmål

6.1  Resultatmål 1: Flere kommuner er sterke utviklingsaktører og arbeider kontinuerlig med å bygge opp attraktive lokalsamfunn

6.2  Resultatmål 2: Initiativ fra innbyggere, bedrifter, entreprenører, ildsjeler og frivillige organisasjoner er godt integrerte i utviklingsarbeidet

6.3  Resultatmål 3: Fylkeskommunene har bedre kapasitet og kompetanse til å styrke arbeidet med lokal samfunnsutvikling i kommunene

6.4  Resultatmål 4: Fylkeskommunene har oversikt over aktuelle utviklingsprogram og kan samordne faglig og økonomisk støtte til kommunene

6.5  Resultatmål 5: Utnyttinga av virkemiddel til lokale utviklingstiltak er mer effektiv.. 118 

6.6  Samlet vurdering av resultatmålene 1-5

7.  Læring og vegen videre

7.1  Drøftingstema relatert til LUK-satsingas programteori

7.2  Resultatmål

7.2.1  Sluttmål

7.2.2  Delmål

7.3  Noen ytre forklaringsfaktorer

7.4  Aktiviteter

7.4.1  LUK-aktiviteter og arbeidsmåter i fylkene

7.4.2  Læringsarenaer

7.4.3  Kontakten mellom fylkene og KMD og Distriktssenteret

Kommunal- og moderniseringsdepartementets rolle

Distriktssenterets rolle

7.5  Fylkesvis gjennomgang og drøfting av aktiviteter, utløsende mekanismer og resultater133  7.5.1  Aktiviteter, resultater og mekanismer i fylkene

7.5.2  Noen mulige mønstre?

7.6  Utløsende mekanismer

7.6.1  Samhandling og samordning

7.6.2  Forankring og fortøying

7.6.3  Fra prosjekt til etablering av varig arbeidsform

7.6.4  Behovstilpasset læring og erfaringsutveksling med tillitsbasert læringsmiljø. 161  7.6.5  Tillitsfulle partnerskap mellom nasjonalt nivå og fylkene

7.6.6  Økonomiske virkemidler

7.7  Look to LUK: Noen suksessfaktorer

7 Sluttrapport fra følgeevaluering av LUK-programmet 7.7.1  LUK-aktiviteter i fylkene / LUK-arbeidsmåter

7.7.2  Læringsarenaer

7.7.3  Kontakt mellom fylkene og nasjonalt nivå

7.8  Noen råd på vegen

Referanser

Vedlegg

–  –  –

8 Sluttrapport fra følgeevaluering av LUK-programmet Figurer og tabeller Figur 1. Resultatmål for LUK-satsinga.

Figur 2. Følgeevalueringas tre deler med tilhørende formål

Figur 3. Oppbygging av rapporten.

Figur 4. Fargeskala for tabeller.

Figur 5. Mal for programteori.

.

Figur 6. Programteori for LUK-satsinga.

Utviklet av Telemarksforsking.

Figur 7. Forskingsdesign.

Figur 8. Oppsummering av statuskartlegginga av LUK.

Hvordan fylkeskommunene og kommunene vurderer henholdsvis seg selv og hverandre.

Figur 9. Fem filmer om samhandling og samordning.

Fra Distriktssenterets hjemmesider........... 59 Figur 10. Skjematisk oppsett av ni ulike rollefelt, skapt av status (vertikalt) og forventninger om ulike oppgaver (horisontalt).

Figur 11. Oppsummering av sluttkartlegginga av LUK.

Hvordan fylkeskommunene og kommunene vurderer henholdsvis seg selv og den andre parten.

Figur 12. Resultatmål 1.

Diagram som viser utvikling fra oppstart til avslutning av LUK-satsinga.

Skala 1-6

Figur 13. Resultatmål 2.

Diagram som viser utvikling fra oppstart til avslutning av LUK-satsinga.

Skala 1-6

Figur 14. Resultatmål 3.

Diagram som viser utvikling fra oppstart til avslutning av LUK-satsinga.

Skala 1-6

Figur 15. Resultatmål 4.

Diagram som viser utvikling fra oppstart til avslutning av LUK-satsinga.

Skala 1-6

Figur 16. Resultatmål 5.

Diagram som viser utvikling fra oppstart til avslutning av LUK-satsinga.

Skala 1-6

Figur 17. Samlet vurdering av LUK-satsingas fem resultatmål.

Skala 3-4, vurderingene er gjort i forhold til en skala fra 1-6.

Figur 18. Analysetema relatert til elementene i programteorien for LUK.

9 Sluttrapport fra følgeevaluering av LUK-programmet Tabell 1. Indikatorer og datakilder for evaluering av LUK-satsinga.

Tabell 2. Fylkene fordelt på ulike LUK-strategier.

Tabell 3. Inndeling av kommunene etter folketall.

Tabell 4. Svarprosent fordelt på fylke og landet for oppstartkartlegginga og sluttkartlegginga.

... 31  Tabell 5. Antall kommuner i de ulike fylkene, hvor mange som svarte på sluttkartlegginga i 2014 og hvor mange som svarte både i 2010 og 2014.

Tabell 6. Oversikt over inndeling i regionale læringsarenaer.

Tabell 7. Oversikt over følgeevalueringas 21 læringsarenaer med faglig hovedtema.

Tabell 8. De viktigste samordningsutfordringene og -tiltakene fylkene rapporterte inn på årlige telefonintervju.

Tabell 9. Bevilgninger til LUK-aktiviteter i fylkene 2010-2014.

Angitt i NOK. Kilde: KMD...... 64  Tabell 10. Fylkenes midler til regional utvikling 2014 (Programkategori 13.50. Kap. 551, post 60), Objektiv ramme) sammenstilt med bevilgning til LUK (Programkategori 13.50.

Kap. 552, post 62). Høyre kolonne viser hvor stor andel LUK-midlene utgjør relatert til øvrige midler til regional utvikling. Kilde: KMD

Tabell 11. Kommunenes egenvurdering.

Gjennomsnitt for landet, ulik kommunestørrelse, ulik LUK-strategi og om det har vært LUK-prosjekt i kommunen. Vurderingsskala fra 1-6, der 1 er helt uenig og 6 er helt enig.

Tabell 12. Kommunenes egenvurdering.

Endring fra oppstartkartlegging til sluttkartlegging.

Gjennomsnitt for landet.

Tabell 13. Kommunenes egenvurdering.

Endring fra oppstartkartlegging til sluttkartlegging.

Gjennomsnitt for landet og ulike kommunestørrelser.

Tabell 14. Kommunenes vurdering av fylkeskommunene høsten 2014.

Gjennomsnitt for landet, ulik kommunestørrelse, ulik LUK-strategi og om det har vært LUK-prosjekt i kommunen. Vurderingsskala fra 1-6, der 1 er helt uenig og 6 er helt enig................. 76  Tabell 15. Kommunenes vurdering av fylkeskommunene. Endring fra oppstartkartlegging til sluttkartlegging. Gjennomsnitt for hele landet.

Tabell 16. Kommunenes vurdering av fylkeskommunene.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 32 |


Similar works:

«396 Le Cun, Boser, Denker, Henderson, Howard, Hubbard and Jackel Handwritten Digit Recognition with a Back-Propagation Network Y. Le Cun, B. Boser, J. S. Denker, D. Henderson, R. E. Howard, W. Hubbard, and L. D. Jackel AT&T Bell Laboratories, Holmdel, N. J. 07733 ABSTRACT We present an application of back-propagation networks to handwritten digit recognition. Minimal preprocessing of the data was required, but architecture of the network was highly constrained and specifically designed for the...»

«EVIDENCE SUBMITTED TO THE COMMISSION ON HEARING LOSS Ben Franklin Alongside the Final Report, the Commission is also publishing the written and oral evidence that was submitted to the Commission – excluding submissions where the author/s explicitly asked to not to be published.CONTENTS ORAL EVIDENCE 1. The Commission on Hearing Loss Evidence Session: 5th June 2014, Committee Room 3. Chairman: Sally Greengross 2. The Commission on Hearing Loss Evidence Session: 17th June 2014, Committee Room...»

«Comment choisir sa selle ? Extrait de « Western saddle guide », traduit par une amie Québécoise, pas correcte, la selle ne sera jamais ‘bonne’. Jane. Vous trouverez ici toutes les parties de la selle et la terminologie qui explique le tout en détail. Nous expliquerons pourquoi l’arçon, le Pour comprendre la selle western, vous devez comprendre quelles siège et les fixations sont si importants dans la qualité de la selle. sont les parties qui forment le produit fini. Même si...»

«Interacting with the Computer using Gaze Gestures Heiko Drewes1, Albrecht Schmidt2 1 Media Informatics Group, LMU University of Munich, Amalienstraße 17, 80333 München, Germany heiko.drewes@ifi.lmu.de 2 Fraunhofer IAIS and B-IT, University of Bonn, Schloss Birlinghoven, 53754 Sankt Augustin, Germany albrecht.schmidt@acm.org Abstract. This paper investigates novel ways to direct computers by eye gaze. Instead of using fixations and dwell times, this work focuses on eye motion, in particular...»

«Schwarz, Wallace, and Rissanen: Intertwining Themes in Theories of Model Selection Aaron D. Lanterman Coordinated Science Laboratory, University of Illinois at Urbana-Champaign, 1308 W. Main, Urbana, IL 61801, USA. E-mail: lanterma@ifp.uiuc.edu. May 29, 2000 Abstract Investigators interested in model order estimation have tended to divide themselves into widely separated camps; this survey of the contributions of Schwarz, Wallace, Rissanen, and their coworkers attempts to build bridges between...»

«Copyright by Michael Wayne Lin 2008 The Dissertation Committee for Michael Wayne Lin certifies that this is the approved version of the following dissertation: Simulation and Design of Planarizing Materials and Interfacial Adhesion Studies for Step and Flash Imprint Lithography Committee: C. Grant Willson, Supervisor Roger T. Bonnecaze, Co-supervisor Kenneth M. Liechti John G. Ekerdt Thomas F. Edgar Simulation and Design of Planarizing Materials and Interfacial Adhesion Studies for Step and...»

«Technologies and Architectures for Multimedia-Support in Wireless Sensor Networks 373 1 22 Technologies and Architectures for Multimedia-Support in Wireless Sensor Networks Sven Zacharias and Thomas Newe University of Limerick Ireland 1. Introduction Wireless Sensor Networks (WSNs) are an emerging technology in the area of sensory and distributed computing. A WSN consists of many, theoretically up to some thousand or even millions of sensor nodes. A sensor node is generally defined as a cheap...»

«Dominance Solvable Games Felix Munoz-Garcia EconS 424 Strategy and Game Theory Washington State University Solution Concepts The.rst solution concept we will introduce is that of deleting dominated strategies. Intuitively, we seek to delete from the set of strategies o¤ every players those strategies that can never be bene.cial for him regardless of the strategies selected by his opponents. Lets apply this solution concept to the standard prisoner’s dilemma game and then we will de.ne it...»

«INTERNATIONAL SILKEN WINDHOUND SOCIETY, I NC. PRESENTS Silke nFe st 201 6 Conformation — Lure Coursing — Straight Racing OFFICIAL CATALOG Friday, March 18 through Monday, March 21, 2016 Held at the South Fork Ranch, Parker, TX Welcome to SilkenFest 2016 On behalf of the SilkenFest Committee and the Board of Directors of the International Silken Windhound Society, I would like to extend all of you a warm welcome to the 16th annual Silken Windhound National Specialty show. This show started...»

«From The Coleridge Bulletin The Journal of the Friends of Coleridge New Series 28 (NS) Winter 2006 © 2006 Contributor all rights reserved http://www.friendsofcoleridge.com/Coleridge-Bulletin.htm Joseph Cottle and West-Country Romanticism Richard Cronin I N OCTOBER, 1799, Coleridge travelled from Bristol with his publisher, Joseph Cottle, to meet Wordsworth at Sockburn-on-Tees. The three men embarked on a tour of Wordsworth’s beloved Lake Country, but on October 30, at Greta Bridge, Cottle...»

«Language Mixing in Northern and Western Belize: A Comparative Variationist Approach Nicté Fuller Medina A thesis submitted to the Faculty of Graduate and Postdoctoral Studies in partial fulfillment of the requirements for the PhD degree in linguistics. Department of Linguistics Faculty of Arts University of Ottawa © Nicté Fuller Medina, Ottawa, Canada 2016 ABSTRACT This thesis examines the bilingual discourse of a cohort of Belizean Spanish speakers who engage in robust language mixing...»

«Radu Constantinescu Department of Neurology Institute of Neurosciences and Physiology Sahlgrenska Academy at the University of Gothenburg Sweden Gothenburg 2013 Cover illustration: Logotype of the University of Gothenburg Cerebrospinal Fluid Biomarkers in Neurodegenerative Movement Disorders © Radu Constantinescu 2013 Radu.Constantinescu@vgregion.se ISBN 978-91-628-8656-1 http://hdl.handle.net/2077/32389 Printed in Gothenburg, Sweden 2013 Printer’s name Lui mama, tata și bunicilor mei Till...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.