WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |

«Eindrapport Mei 2015 2 INHOUDSOPGAVE BESTUURLIJKE NOTA 5 1. Inleiding 7 2. Analyse 8 3. Conclusies 9 4. Aanbevelingen 11 BESTUURLIJKE REACTIE ...»

-- [ Page 1 ] --

RAPPORT

HANDREIKING JEUGDWET

GEMEENTEN DONGEN, GOIRLE & LOON OP ZAND

Eindrapport

Mei 2015

2

INHOUDSOPGAVE

BESTUURLIJKE NOTA 5

1. Inleiding 7

2. Analyse 8

3. Conclusies 9

4. Aanbevelingen 11

BESTUURLIJKE REACTIE COLLEGES VAN B&W 13

NAWOORD REKENKAMERCOMMISSIE 23

NOTA VAN BEVINDINGEN 25

1. Inleiding 27

2. De Jeugdwet 29

3. Regionaal en lokaal jeugdbeleid 33

3.1 Regionaal beleid 33

3.2 Lokaal beleid 35

4. Sturingsmogelijkheden 43

4.1 Sturingsmogelijkheden algemeen 43

4.2 Sturingsmogelijkheden specifiek 45 CASUS 1 Debat na incident 51 CASUS 2 Debat over de eerste monitorgegevens regionaal 55 beleidskader jeugdhulp 4

BESTUURLIJKE NOTA

6 7 Handreiking Jeugdwet Inleiding In de periode september 2014 tot april 2015 heeft Regioplan Beleidsonderzoek in opdracht van de Rekenkamercommissie Dongen, Goirle en Loon op Zand onderzoek gedaan naar de invoering van de nieuwe Jeugdwet in genoemde drie gemeenten. Doel van het onderzoek was niet zozeer om een oordeel te vellen over de doelmatigheid en doeltreffendheid van (de invoering van) het nieuwe beleid, maar om een handreiking op te stellen voor de gemeenteraden die zij kunnen gebruiken bij hun kaderstellende taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot het nieuwe jeugd(zorg)beleid.

De handreiking zou recht moeten doen aan de centrale gedachte achter de overheveling van nieuwe taken en bevoegdheden aan de gemeenten (de transitie), namelijk dat de gemeente het beste zicht heeft op wat de burger zelf kan, wat de potentie is van zijn of haar netwerk en wat de burger in aanvulling daarop nodig heeft aan professionele ondersteuning. De gemeente is ook het beste in staat, indachtig dit uitgangspunt, deze zorg en ondersteuning te organiseren en aan te bieden (de transformatie).

Dat betekent dat de handreiking zich concentreert op het functioneren van de lokale toegang en de sociale wijkteams. Daar immers worden problemen van burgers (in nauwe samenwerking met vindplaatsorganisaties) gesignaleerd en wordt in (eerste instantie) bepaald welke zorgarrangementen voor welke zorgvragers het meest geschikt zijn. De sociale wijkteams en de

–  –  –

Analyse Uit een analyse van het beleid van de drie gemeenten met betrekking tot de lokale toegang en de sociale wijkteams blijkt dat de drie gemeenten de sociale wijkteams en de lokale toegangen ook daadwerkelijk zien als een cruciale schakel in de zorgketen van waaruit gestuurd (en gecontroleerd) kan en moet worden op zowel de kwaliteit van de zorg als het volume (de kwantiteit). De gemeenten Dongen, Goirle en Loon op Zand schrijven uiteindelijk zelf de beschikkingen uit op basis waarvan men aanspraak kan maken op zwaardere/duurdere vormen van zorg en ondersteuning. Aan een dergelijk besluit ligt het ‘meer ogen principe’ ten grondslag en voor de beoordeling van de situatie van de aanvrager zijn professionele (screenings- en vraagverhelderings)instrumenten ontwikkeld.

Voor het meten van resultaten en maatschappelijke effecten wordt een regionale beleidsmonitor jeugdzorg ontwikkeld. Deze monitor is nog in ontwikkeling, maar al wel duidelijk is dat deze monitor vooral gegevens zal genereren over de consumptie van zwaardere vormen van zorg op stedelijk en regionaal niveau en niet of in veel mindere mate is toegespitst op het functioneren van de wijkteams en de lokale toegangen. Die monitoring moeten de gemeenten zelf vormgeven. De eerste invulling van de monitor met (regionale en deels fictieve) gegevens wordt in de eerste helft van 2015 verwacht. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de monitor pas in 2016 daadwerkelijk gebruikt kan gaan worden door de gemeenteraden om hun kaderstellende taken naar behoren uit te voeren.

De gemeenten Dongen en Goirle hebben lokale zorg ingekocht langs de lijn van resultaatgebieden en zijn nog in overleg met de gecontracteerde aanbieders over de wijze waarop zij zullen gaan rapporteren over de bereikte resultaten. De gemeente Loon op Zand heeft traditioneel ingekocht langs de lijn van P (Prijs) * Q (Volume).

9 Conclusies

We concluderen het volgende:

1. Met de vormgeving van de sociale wijkteams en de lokale toegangen hebben de drie gemeenten invulling gegeven aan de transitie van de jeugdzorg: er is een organisatie neergezet die is ingericht op het uitvoeren van de nieuwe taken en bevoegdheden. Deze organisatie moet de kans krijgen zich te bewijzen.

2. Uiteindelijk gaat het echter niet om de transitie (de overheveling van taken naar een nieuwe uitvoeringsorganisatie), maar om de transformatie: het ontwikkelen van een nieuw perspectief op zorg en ondersteuning waarin de eigen kracht van de burger uitgangspunt is en zorg en ondersteuning een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de burger, zijn of haar netwerk en in aanvulling daarop professionele zorg en ondersteuning.

3. Deze transformatie moet het uitgangspunt zijn voor de gemeenteraden van Dongen, Goirle en Loon op Zand om uiteindelijk te sturen op de gewenste resultaten en maatschappelijke effecten van het nieuwe jeugdzorgbeleid.

4. De transformatie speelt zich met name af in de lokale toegang en de lokale jeugdzorg zoals vormgegeven vanuit de wijkteams. Daar zou de primaire focus van de kaderstellende en controlerende taken van de gemeenteraden op gericht moeten zijn. Via de lokale toegang kan uiteindelijk ook gestuurd worden op de consumptie van zwaardere vormen van (regionaal en landelijk aangeboden) zorg. Een en ander laat

onverlet dat de raden daar ook direct op moeten sturen en controleren:

lokale en regionale zorg zijn immers communicerende vaten. Timing is daarbij uitermate belangrijk: de bestuurlijke lijn loopt via de wethouders naar de regionale bestuurscommissie jeugd. Het is dus van belang dat de raden tijdig in debat gaan met de wethouders zodat zij optimaal invloed kunnen uitoefenen in het regionale bestuurscommissie jeugd.

5. De drie gemeenten beschikken in de eerste helft van 2015 nog niet over de noodzakelijke gegevens om te kunnen beoordelen of resultaten zijn behaald en maatschappelijke effecten zijn gerealiseerd. Voor wat betreft de resultaten geldt dat de regionale beleidsmonitor nog in ontwikkeling is en op lokaal niveau nog niet uitgekristalliseerd is hoe de resultaten van de wijkteams en de lokale toegang gemeten (en gerapporteerd) gaan worden.

Voor wat betreft de maatschappelijke effecten kunnen we concluderen dat het in 2015 nog te vroeg is om daarvan al te spreken. Los van de vraag hoe deze effecten goed gemeten kunnen worden, heeft de doorwerking van het nieuwe beleid naar het niveau van maatschappelijke effecten tijd nodig. We verwachten dat niet eerder dan medio 2016 een debat over maatschappelijke effecten van de jeugdzorgtransformatie in de drie gemeenten op feiten gebaseerd en daarmee zinvol gevoerd kan worden.

10

–  –  –

Aanbevelingen

Vanuit deze conclusies formuleren we de volgende aanbevelingen:

Aan de gemeenteraden

1. Hanteer de handreiking die de Rekenkamercommissie heeft laten opstellen voor de timing en inhoud van het debat met de colleges over het nieuwe jeugdzorgbeleid

2. Dat betekent dat in de eerste helft van 2015 het debat zich moet richten op de organisatie en inrichting van de sociale wijkteams en de lokale toegang (input en throughput), in het laatste kwartaal van 2015 een eerste debat over de resultaten (output) van het nieuwe jeugdzorgbeleid opportuun zou zijn en begin 2016 de (eerste) maatschappelijke effecten (outcome) centraal zouden kunnen komen te staan in het debat tussen College en gemeenteraad.

3. Daarvoor is het wel noodzakelijk dat de gemeenteraden hun colleges aansporen om zo snel als mogelijk de regionale beleidsmonitor gereed te hebben en te vullen met reëel informatie (uiterlijk tweede kwartaal 2015) en een lokaal monitorsysteem te ontwikkelen voor de sociale wijkteams en de lokale toegang (idem).

4. De feitelijke transformatie vind plaats in de lokale toegang en bij de sociale wijkteams. Directe invloed op de regionale zorgconsumptie vindt plaats in het regionale bestuurscommissie jeugd. Ga tijdig het debat aan met de wethouders zodat zij de input van de gemeenteraad kunnen meenemen in deze commissie.

Aan de Colleges

1. Laat zo snel mogelijk een monitorsysteem ontwikkelen voor de sociale wijkteams en de lokale toegang die verder gaat dan het turven van de aantallen signalen, zorgvragen, beschikkingen, soorten problemen en zorgarrangementen. Gebruik daarvoor een systematiek die recht doet aan de centrale gedachte achter de transformatie. De regionale doelstellingen van het nieuwe jeugdzorgbeleid lenen zich daar uitstekend voor.

2. Zorg ervoor dat regionale en lokale monitorinformatie op elkaar aansluiten en tijdig beschikbaar wordt gesteld aan de gemeenteraden om in de tweede helft van 2015 het debat met de raden aan te kunnen gaan over de resultaten van het nieuwe jeugdzorgbeleid en in de eerste helft van 2016 te kunnen rapporteren over de maatschappelijke effecten.

12 13

–  –  –

BESTUURLIJKE REACTIE COLLEGE VAN B&W DONGEN

Geachte leden van de rekenkamercommissie, In het kader van de bestuurlijke wederhoor ontvingen wij uw concept rapport "Handreiking Jeugdwet". Met belangstelling en waardering hebben wij kennis genomen van de handreiking. Het concept rapport geeft ons aanleiding tot de volgende bestuurlijke reactie.

In de laatste alinea wordt aangegeven dat de gemeenten Goirle enAnalyse

Dongen nog in overleg zijn met de gecontracteerde aanbieders over de wijze waarop zij moeten gaan rapporteren over de bereikte resultaten. De stand van zaken in deze is als volgt. Er is een ICdocument (concept) opgesteld voor de 4 samenwerkende gemeenten waarin het contractmanagement, contractbeheer en de financiële controle zijn uitgewerkt. Daarnaast wordt in het document gesproken over evaluatiegesprekken met zorgaanbieders. Het document omvat derhalve meer dan alleen IC.

Er is een subregionale werkgroep ingericht die verder aan de slag gaat met dit IC-document en de wijze van verantwoording door aanbieders verder uitwerkt.

Wij hebben kennis genomen van de in het kader van de ambtelijke Aanbevelingen aan de gemeenteraden hoor en wederhoor geformuleerde ambtelijke reactie op het concept rapport. In die reactie zijn kanttekeningen geplaatst bij de haalbaarheid qua tijd van de aanbevelingen. In de voorliggende nota van bevindingen zijn geen wijzigingen doorgevoerd in het tijdspad.

Wij kunnen ons vinden in de strekking van de gedane aanbevelingen, doch onderschrijven de ambtelijke visie over de haalbaarheid. Het is naar onze mening niet raadzaam en niet goed haalbaar om in het eerste halfjaar van 2015 al een debat te voeren over de organisatie en inrichting van sociale wijkteams en de lokale toegang. De periode waarin de toegang is vorm gegeven en het sociaal team werkzaam is, is te kort om een en ander al goed te kunnen toetsen.

Evenzeer is ambtelijk te kennen gegeven dat het gedachte moment voor een debat, te weten het laatste kwartaal van 2015, over de resultaten van het nieuwe jeugdzorgbeleid en een debat in het 16 begin van 2016 over de maatschappelijke effecten, te vroeg komt.

De reële verwachting is dat we eind 2015 nog niet over een voldoende concreet beeld kunnen beschikken, nu met name het overgangsrecht een vertekend c.q. niet representatief beeld oplevert. Dat is eveneens het geval voor wat betreft de maatschappelijke effecten. Wij verwachten dat er meer tijd nodig is om dit soort effecten te bewerkstelligen én zuiver te kunnen meten.

Voor wat betreft de aan de colleges gedane aanbeveling om een Aanbevelingen aan de Colleges monitorsysteem te laten ontwikkelen voor de sociale wijkteams en de lokale toegang dat verder gaat dan het turven van signalen, zorgvragen, beschikkingen, merken wij het volgende op.

In oktober 2014 hebben de gemeenteraden ingestemd met de aanvullende beleidsdoelen ter monitoring van de effecten van de lokale inzet op veerkracht en zelfredzaamheid van gezinnen en

jeugdigen (bij instemming met de deelbegroting Jeugd):

1. Meer jeugdigen groeien veilig en gezond op en nemen actief deel aan het sociale, economische en culturele leven;

2. De gezinnen zijn meer zelfredzaam en maken gebruik van het sociale netwerk bij het oplossen van opgroei- en opvoedproblemen;

3. Gezinnen weten waar ze terecht kunnen voor informatie, advies en ondersteuning;

4. Door actieve sociale participatie leveren burgers een bijdrage aan een positief opgroei- en opvoedklimaat;

5. Semiprofessionals in de alledaagse leefomgeving van jeugdigen weten waar ze terecht kunnen met zorgen, signalen en meldingen.

Zowel deze aanvullende beleidsdoelen (gericht op de lokale inzet) als de beleidsdoelen uit het regionaal beleidskader, vormen de basis voor de regionale beleidsmonitor jeugdzorg die ontwikkeld wordt door de GGD (in opdracht van de regio).

Met de ontwikkeling van de regionale beleidsmonitor wordt hier al deels in voorzien, door het meten op de aanvullende beleidsdoelen.

17 Wij zeggen u dank voor uw concept rapport en verzoeken u in uw Slot definitieve rapport aan de raad nader in te gaan op deze bestuurlijke reactie.

Hoogachtend,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DONGEN,

–  –  –

BESTUURLIJKE REACTIE COLLEGE VAN B&W GOIRLE

Geachte mevrouw Van den Berg In deze brief bieden wij u onze reactie aan op het concept-rapport Handreiking Jeugdwet. Wij hebben met veel belangstelling kennis genomen van de conclusies en aanbevelingen. Wij stellen het op prijs dat de Rekenkamercommissie vooraf een toetsingskader aan de raad aanbiedt want de nieuwe taken die wij als gemeente hebben gekregen, zijn niet eenvoudig om aan te sturen.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |


Similar works:

«Jones, Andrew M. (2002) The ’global city’ misconceived: the myth of ’global management’ in transnational service firms. Geoforum 33 (3), pp. 335-350. ISSN 0016-7185. Downloaded from: http://eprints.bbk.ac.uk/395/ Usage Guidelines Please refer to usage guidelines at http://eprints.bbk.ac.uk/policies.html or alternatively contact lib-eprints@bbk.ac.uk. Birkbeck ePrints: an open access repository of the research output of Birkbeck College http://eprints.bbk.ac.uk Jones, Andrew (2002) The...»

«THAMES WATER’S TRADING AND PROCUREMENT CODE Version 1.0 May 2016 Thames Water Trading & Procurement Code version 1 – May 2016 APPROVED Table of contents Table of contents 1 Glossary 2 1. INTRODUCTION 4 1.1 Why do we issue a Code? 4 1.2 Using the Code 4 1.3 Understanding this document 4 1.4 Contact details 5 2. THE CONTEXT FOR WATER TRADING 6 2.1 Thames Water 6 2.2 Regulatory framework 7 2.3 Water resources 7 2.4 Water trading 11 2.5 Challenges 12 3. KEY PRINCIPLES OF THE CODE 14 4. USEFUL...»

«T. R. KADIR HAS UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES M.A. PROGRAM IN COMMUNICATION SCIENCES LANDSCAPES OF GLOBALIZATION: ANIMANGA OTAKU CULTURE IN ISTANBUL AND BERLIN M.A. in Communication Sciences ZEYNEP ALTUNDAĞ Istanbul, 2009 T. R. KADIR HAS UNIVERSITY INSTITUTE OF SOCIAL SCIENCES M.A. PROGRAM IN COMMUNICATION SCIENCES LANDSCAPES OF GLOBALIZATION: ANIMANGA OTAKU CULTURE IN ISTANBUL AND BERLIN M.A. in Communication Sciences ZEYNEP ALTUNDAĞ Advisor Associate Professor LEVENT SOYSAL...»

«Fair Game Cases Case 051 History: middle-aged man with left eye blurred vision and respiratory symptoms.Legend: Axial T2WI shows a hypointense heterogeneous lesion in the medial aspect of the left orbit (arrows) and slightly displacing the globe laterally. The anterior portion of the medial rectus muscle cannot be well identified and all of the retrobulbar fat is edematous. Differential diagnosis: lymphoma, sarcoidosis, meningioma, Wegener’s granulomatosis of the orbit, orbital pseudotumor....»

«35, 259–270 (1997) BRAIN AND COGNITION BR970941 ARTICLE NO. Handedness and P300 from Auditory Stimuli Joel E. Alexander Western Oregon State College and John Polich The Scripps Research Institute The P3(00) event-related potential (ERP) was elicited in 20 leftand 20 righthanded normal young adult male subjects using a simple auditory stimulus discrimination task. P3 amplitude from the target stimuli was larger at anterior electrode sites for leftcompared to right-handed subjects. P3 latency...»

«Ms. Catherine Allinson has a broad range of skills tailored to  facilitating relationships at top level, and managing global  programmes with tangible outcomes. After a first career spanning 15 years at the top of the  international feature film industry, working with A­rated  Hollywood stars and travelling the world in pursuit of artistic  endeavour (see IMDB), the shock of global environmental ...»

«Career Pandemonium: Realigning organizations and individuals Kenneth R. Brousseau, Michael J. Driver, Kristina Eneroth, and Rikard Larsson This paper is a pre-publication draft of an article later published in the Academy of Management Executive, 1996, Vol. 10, No. 4. Widespread internal changes in organizations are wreaking havoc on traditional careers. Many people are experiencing major difficulties in their attempts to adapt to the uncertainties of career life. Observing these difficulties,...»

«1 Introduction Eneko Agirre1 and Philip Edmonds2 1 University of the Basque Country 2 Sharp Laboratories of Europe Limited 1.1 Word sense disambiguation Anyone who gets the joke when they hear a pun will realize that lexical ambiguity is a fundamental characteristic of language: Words can have more than one distinct meaning. So why is it that text doesn’t seem like one long string of puns? After all, lexical ambiguity is pervasive. The 121 most frequent English nouns, which account for about...»

«SJLT 2 (2015) Truls Åkerlund: Son, Sent, and Servant: Johannine Perspectives on Servant Leadership Theory Son, Sent, and Servant Johannine Perspectives on Servant Leadership Theory Truls Åkerlund Abstract This study challenges the claim that Jesus is the archetypical servant leader as described in contemporary leadership literature. Based on a theological reading of the Fourth Gospel, the paper suggests that, as a servant, Jesus cannot be understood apart from his mission and obedience to...»

«QUT Digital Repository: http://eprints.qut.edu.au/ Hartley, John (2010) Silly Citizenship. Critical Discourse Studies, 7(4), pp. 233248. © Copyright 2010 Taylor and Francis Silly Citizenship John Hartley Critical Discourse Studies, Vol. 7 No. 4, November 2010. Note on Contributor John Hartley, AM, is Australian Research Council (ARC) Federation Fellow and Research Director of the ARC Centre of Excellence for Creative Industries and Innovation, at Queensland University of Technology, Australia,...»

«EARTH SCIENCES CENTRE GÖTEBORG UNIVERSITY B221 2000 EN JÄMFÖRELSE AV TRÄDGÅRDSODLINGEN I LULE OCH TORNE ÄLVDALAR Maria Nilsson Department of Physical Geography GÖTEBORG 2000 GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för geovetenskaper Naturgeografi Geovetarcentrum EN JÄMFÖRELSE AV TRÄDGÅRDSODLINGEN I LULE OCH TORNE ÄLVDALAR Maria Nilsson ISSN 1400-3821 B221 Projketarabete Göteborg 2000 Earth Sciences Postadress Besöksadress Telefo Telfax Centre Geovetarcentrum Geovetarcentrum 031-773...»

«17th June 2009 Report to Children and Young People What can you do help the Environment in Hull? The Ninth Hull Young People’s Parliament On Wednesday 17th June 2009 the Hull Young People’s Parliament met for the ninth time at the Guildhall. One hundred and ninety eight children and young people from all over Hull came together to discuss what they could do to help the environment in Hull! To date this was the biggest ever attendance for any of the Hull Young People’s Parliaments, even...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.