WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 |

«Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning – STINT En granskning av verksamheten 1994 – juni 2000 Stiftelsen för ...»

-- [ Page 1 ] --

Stiftelsen för internationalisering

av högre utbildning och forskning

– STINT

En granskning av verksamheten 1994 – juni 2000

Stiftelsen för internationalisering

av högre utbildning och forskning

– STINT

En granskning av verksamheten 1994 – juni 2000

Utförd av Kungl. Vetenskapsakademien

KVA rapport 2001:1

Kungl. Vetenskapsakademien © 2001

Grafisk form och produktion: Typoform

Tryck: Svanbergs tryckeri i Växjö AB

ISSN: 1102-4771

Innehåll Inledning 4 Verksamhetens organisation, administration och ekonomi 5 STINTs uppgifter 6 Stipendieprogrammen Stipendier för nyblivna svenska doktorer (postdoktorer) 7 STINT Visiting Scientists/Scholars 9 STINT Fellowships Programme 9 STINT Scholarships Programme 10 STINT Programme for Teaching Excellence 10 Övriga stipendier 10 Stöd till universitets och högskolors medverkan i EU:s ramprogram för forskning 11 Andra former av stöd 12 Information och marknadsföring 12 Hemsida 12 Representation vid konferenser 12 Skriftlig information 12 Seminarier 12 Information till stipendiater 13 Rapportering och uppföljning 13 Granskningsgruppens bedömning och förslag 14 Stipendieprogrammen 14 EU:s ramprogram 17 Policyinriktade insatser 18 Samverkan med andra organ 18 Slutomdöme 19 Bilaga: Fördelningen av stipendier enligt kön, vetenskapsområde, högskoleort och samverkansland 20 Inledning Genom regeringsbeslut den 24 juni 1994 inrättades med medel från de tidigare löntagarfonderna en stiftelse för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT). Enligt stadgarna skulle stiftelsens verk- samhet byggas upp successivt på grundval av stiftelsens egna, självständiga bedömningar och stiftelsens aktiva planering.

Två uppgifter specificeras emellertid redan i stadgarna, nämligen finansiering av svenska och utländska postdoktorers vistelser vid utländska respektive svenska universitet och högskolor samt stipendiering av unga akademiker från länder i dynamisk utveckling för studier i Sverige. Övergångsvis fick stiftelsen också uppdraget att bidra till finansieringen av Sveriges deltagande i EU:s fjärde ramprogram för forskning.

Enligt stadgarna har Kungl. Vetenskapsakademien rätt att granska denna liksom övriga stiftelsers verksamhet. KVA har gett direktiv för en sådan granskning av STINT och utsett ledamöterna Kjell Härnqvist och Leif Wastenson att med biträde av Astrid Auraldsson förbereda akademiens utlåtande.

I direktiven till KVA:s granskare betonas att ”granskningen i allt väsentligt skall fokusera på innehållsliga frågor, d.v.s. en verksamhets- och projektbedömning som görs från vetenskapliga utgångspunkter”. Vid sidan av denna granskning sker en fortlöpande revision, varvid en av sakrevisorerna är utsedd av KVA.

Granskningsgruppen redovisar i det följande sitt utlåtande. Detta bygger dels på en omfattande genomgång av material som ställts till förfogande av STINT, dels på samtal med vissa tidigare och nuvarande ledamöter av STINTs styrelse, med dess verkställande ledning och beredningsorgan, med företrädare för forskningsråd och motsvarande med vilka STINT samverkar, med företrädare för universitet samt med enstaka anslagsmottagare.

Det skriftliga materialet innefattar stiftelsens stadgar, riksdagsrevisorernas rapport 1999/2000:6, årsredovisningar, framtidsplaner, hemsidor, policydokument för beredningsledamöter, enstaka styrelseprotokoll samt exempel på anslagsmottagares återrapportering till STINT.

4 Verksamhetens organisation, administration och ekonomi STINT inrättades den 1 augusti 1994 och en första styrelse under ordförandeskap av ambassadör Leif Leifland utsågs av regeringen. Den 1 oktober 1994 tillträdde departementsrådet Roger Svensson befattningen som verkställande direktör.

Enligt de ursprungliga stadgarna skulle styrelsen själv fortsättningsvis utse och entlediga ledamöter. En ändring av stadgarna den 7 januari 1997 återförde tillsättning av ordförande och övriga styrelseledamöter till regeringen. En ny styrelse utsågs med dåvarande generaldirektör Agneta Bladh som ordförande. När hon i oktober 1998 blev statssekreterare i utbildningsdepartementet efterträddes hon som ordförande av professor em.

Olof Ruin. En ny styrelse under ordförandeskap av direktör Anders Mellbourn tillträdde den 1 januari 2000. Dess mandat utlöper vid slutet av 2001.

Under verkställande direktören har ett kansli med ytterligare fem personer successivt byggts upp.

Stiftelsen erhöll vid sin start ett kapital på 1 057 miljoner kronor. Under perioden 1995–1999 förbrukades 541 miljoner, varav 42 miljoner gått till kansli och fondförvaltning och 499 miljoner till stipendier och anslag. Likafullt hade Stiftelsens förmögenhet vid ingången av år 2000 ett marknadsvärde av ca 1 800 miljoner kronor, vilket vittnar om en god tillväxt. Av kapitalet utgjordes 31 procent av svenska aktier, 13 procent av utländska aktier och aktiefonder och 56 procent av räntebärande placeringar. Förmögenheten förvaltas av Handelsbanken och Nordbanken under tillsyn av en av styrelsen utsedd placeringsdelegation.

5 STINTs uppgifter Vid bildandet av stiftelserna i samband med löntagarfondernas avveckling erhöll STINT uppgiften att inom alla vetenskapsområden bevaka en speciell dimension, nämligen internationalisering av forskning och forskarutbildning och, väl att märka, även av den högre utbildningen generellt.

Stadgarna för STINT understryker att det är svenska intressen som skall främjas genom internationalisering. I sammanfattning är STINTs uppgift att i en anda av upplyst egenintresse främja internationalisering

• för att stärka kvaliteten och kompetensen i svensk högre utbildning och forskning (vi skall lära av och tillsammans med andra)

• för att vidmakthålla, stärka och öppna kanaler till länder med vilka Sverige vill utveckla särskilda kulturella och ekonomiska relationer.

Vissa av dessa uppgifter specificerades såsom nämnts redan i de ursprungliga stadgarna, nämligen stöd till utlandsvistelser på postdoktorstadiet, stipendiering av unga akademiker från länder i dynamisk utveckling för att möjliggöra deras deltagande i svensk förberedande forskarutbildning samt under en övergångstid kompletterande finansiering av EU:s fjärde ramprogram. Alla tre uppgifterna gavs utrymme redan under 1994–1995.

Under verksamhetsåret 1996 tillkom ett program för utländska gästforskare vid svenska universitet och högskolor (visiting scientists/scholars) samt ett program för forskningssamarbete mellan seniora forskare och forskargrupper vid svenska och utländska universitet (fellowships). Med början 1996 slöt STINT också avtal med universitet i tredje världen som ger dessa universitet rätt att nominera stipendiater för utbildning på mastersnivå i Sverige (scholarships).

Verksamhetsåret 1998 tillkom ett utbytesprogram för akademiska lärare (teaching excellence).

Verksamhetsåret 1999 utdelades särskilda stipendier för doktorander i kulturvetenskap avsedda att möjliggöra en termins studier utomlands.

Slutligen har stiftelsen under år 2000 beviljat ett antal specialdistinerade eller mindre stipendier för utlandsvistelser.

STINT har på detta sätt gradvis byggt upp sin verksamhet genom att inrätta nya program för stöd till internationalisering. I det följande kommer dessa olika program att beskrivas och diskuteras. En siffermässig översikt över den relativa fördelningen av de olika stipendieprogrammen ges i bilaga. Denna bygger på de årliga verksamhetsberättelserna och protokollet från utdelningen i april 2000. I texten redovisas också vissa jämförelser mellan ansökta och beviljade stipendier till postdoktorer 1997-2000.

6Stipendieprogrammen

Stipendier för nyblivna svenska doktorer (postdoktorer) Stipendierna till postdoktorer ger möjlighet till minst ett och högst två års vistelse för forskning vid utländskt universitet.

Under åren 1995–1999 utdelades 295 stipendier med ett genomsnittligt belopp av 443 tusen kronor. År 2000 utdelades ytterligare 83 stipendier.

Räknat över hela perioden var 78 procent av stipendiaterna män och 22 procent kvinnor.

Under de två första åren bedrevs programmet i liten skala (33 resp 25 stipendiater). Stiftelsens stipendier fungerade då som ett reellt tillskott vid sidan av de postdoktors-program som forskningsråden drev. Från och med 1997 tog STINT i realiteten över de program som forskningsråden haft och som lades ner på grund av den reduktion som rådens anslag drabbades av. Ett nära samarbete mellan råden och STINT fortsatte genom att råden granskade de ansökningar som inkom till STINT. Denna ordning upphörde år 2000 då stiftelsen inrättade egna beredningsgrupper för granskning och urval. Dessa grupper behandlar också ansökningarna till programmen för visiting scientists och fellowships.

Vid de fyra senare utdelningarna har antalet stipendiater i genomsnitt varit drygt 80 per år, utvalda bland i genomsnitt 330 sökande. Bland manliga sökande har 28 procent fått sina ansökningar beviljade, bland kvinnliga sökande däremot endast 18 procent. STINT har dock medvetet varit inriktad på att minska skillnaderna mellan män och kvinnor.

Fram till år 2000 urskildes fem vetenskapsområden motsvarande de med STINT samarbetande forskningsråden. Det största antalet stipendier fick sökande inom det naturvetenskapliga forskningsrådets område (42 procent). Det humanistisk-samhällsvetenskapliga, det medicinska och det tekniska området fick vartdera c 17 procent och det lantbruksvetenskapliga området 7 procent. När det gäller de områden som svarar mot NFR, HSFR och MFR motsvarar andelarna av stipendiater i stort sett andelarna bland de sökande. Andelen bifall var något högre för de teknik- och lantbruksvetenskapliga områdena.

Flest ansökningar kom från universitet och högskolor i Uppsala, Lund, Stockholm och Göteborg, men bifallprocenten var endast obetydligt högre för dessa orter än för landet som helhet.

Bland de värdländer som ansökningarna avsåg dominerade Förenta Staterna med nära hälften av ansökningarna och andra engelskspråkiga länder kom närmast efter. Även bifallsprocenten var högre än genomsnittligt för Förenta Staterna men också för Tyskland. Få ansökningar och ännu färre anslag avsåg utomeuropeiska länder utanför det engelskspråkiga området.

Programmet riktar sig till yngre forskare som avlagt sin doktorsexamen högst tre år före ansökningstillfället. En jämförelse mellan antalet ansökningar under de fyra senaste åren och antalet doktorsexamina under närmast föregående femårsperiod visar att antalet ansökningar motsvarar 18 7 procent av doktorsexamina, praktiskt taget lika för män och kvinnor.

Däremot är andelarna mycket olika för olika vetenskapsområden. Inom naturvetenskap är andelen sökande 44 procent av doktorerna under motsvarande period, inom teknikvetenskap knappt 10 procent. Inom kulturvetenskap söker männen oftare än kvinnorna och får oftare bifall till sina ansökningar. Inom teknikvetenskap har 44 procent av kvinnorna mot 33 procent av männen fått sina ansökningar beviljade.

Dessa jämförelser tyder på att postdoktor-programmet motsvarar olika behov inom olika vetenskapsområden. Viktigast är det för naturvetarna som sannolikt mer än övriga siktar på akademiska befattningar. Medicinare och tekniker kan redan med sin doktorsexamen räkna med alternativa karriärer inom sjukvården resp näringslivet. För kulturvetarna är framtidsutsikterna diffusa.

STINT ger s k repatrieringsbidrag till årskullarna 1997–1999 inom postdokprogrammet om de, när de återvänder hem, söker sig utanför universitetsvärlden och ansöker om detta bidrag som ett led i att få en anställning.

Bidraget som motsvarar en forskarassistents lön utgår under sex månader och betalas till arbetsgivaren.. Därefter anställs förhoppningsvis stipendiaten mot vanlig lön.

Under 1996 beviljades i princip repatrieringsbidrag till alla som sökte detta stöd. I det samarbete med forskningsråden som ägde rum 1997–1999 tog forskningsråden över ansvaret för repatriering av dem som önskade återvända till universitetet. Forskningsråden upphörde med detta stöd år

2000. För att något uppväga detta bortfall medger STINT numera att stipendiaterna vistas de sista tre månaderna av sin stipendieperiod i Sverige.

Granskningsgruppen har tagit del av ett urval av slutrapporter från 1997 års stipendiater. Anmärkningsvärt många hade ännu inte kommit in med sina slutrapporter, och rapporterna varierade starkt i utformning och kvalitet. Trots detta förefaller det möjligt att dra vissa slutsatser.

De olika vetenskapsområdena skiljer sig starkt. Stipendiater från i vid mening naturvetenskapliga områden har under sin stipendietid som regel arbetat inom en grupp av forskare med besläktad inriktning och haft stort utbyte såväl vetenskapligt som socialt av postdoktor-vistelsen. Kulturvetarna har däremot fått sitt huvudsakliga utbyte genom tillgång till välrustade bibliotek och andra samlingar för sina rätt ensamma studier, ofta i doktorsavhandlingens förlängning. De har haft svårare att finna en grupp med gemensam inriktning.

Med en mera fullständig och enhetlig slutrapportering skulle STINT antagligen kunna dra viktiga slutsatser för programmets uppläggning och stipendiaternas förberedelse för en längre utlandsvistelse, vilken i regel bjuder på en rad praktiska problem.

STINT är en bland flera organisationer som ger stipendier för postdoktorers utlandsvistelse. På initiativ av STINT har en kartläggning gjorts av stipendier och bidrag för längre utlandsvistelser samt gästforskarbesök.

Den ger en god överblick över de samlade resurserna för sådant utbyte från ett stort antal organisationer, forskningsråd och fonder (Melin & Löwhagen, 2000).

När det gäller postdoktorerna är STINT-stipendiernas fördelning på vetenskapsområden och länder rätt likartad totalbilden, medan särskilda 8 villkor för vissa stipendier (t ex från HSFR) gör att kvinnornas andel är högre i totalen än som är fallet beträffande STINT. Kartläggningen ger vid handen att postdoktorernas möjligheter totalt sett är relativt väl tillgodosedda genom nuvarande stipendievolymer. Denna bedömning delas av flertalet av dem som granskningsgruppen har intervjuat.Pages:   || 2 | 3 |


Similar works:

«1 Acknowledgements I acknowledge with deep gratitude the guidance and encouragement Michael Butterworth, Martin Davie and Alan Storkey have given over many years to enable me to complete this thesis. I also wish to express my appreciation of the Right Reverend Riah Abu El Assal, Episcopal Bishop of Jerusalem, the Right Reverend Kenneth Cragg, former Assistant Bishop of Jerusalem and the Right Reverend John Gladwin, Bishop of Guildford, for their gracious support, guidance and blessing. I am...»

«June 2014 All that glitters. Is the regulation of unconventional gas and oil exploration in England really ‘gold standard’? For more than 40 years we’ve seen that the wellbeing of people and planet go hand in hand – and it’s been the inspiration for our campaigns. Together with thousands of people like you we’ve secured safer food and water, defended wildlife and natural habitats, championed the move to clean energy and acted to keep our climate stable. Be a Friend of the Earth –...»

«Dr. Rodney Ford: There’s a huge argument in the field about A1 and A2 milk. Professor Keith Woodford, who is working on a book called [Inaudible] in the Milk. This is all to do with one amino acid change in the casing molecule. That tiny little change makes it resistant to particular enzyme degeneration, it means that you can’t digest that casing molecule so well, and that’s been associated with a lot of autoimmune disease and problems in the future. So, this another protein and another...»

«Electronic Supplementary Material (ESI) for Organic & Biomolecular Chemistry. This journal is © The Royal Society of Chemistry 2016 Electronic Supplementary Information The synthesis of a pyridine-N-oxide isophthalamide rotaxane utilizing supplementary amide hydrogen bond interactions Nicholas H. Evans,* Charles E. Gell and Michael J. G. Peach Contents Part I: Synthesis Additional Notes on Experimental Procedures Part II: Spectra Macrocycle 2 Bis-nitrile 3 Bis-amine 4 Pyridine-N-oxide...»

«.pielikums ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMAM IDENTIFIKĀCIJAS NR. MARŠRUTU APRAKSTI REĢIONĀLĀS NOZĪMES MARŠRUTU TĪKLA DAĻĀ „KURZEME” LOTĒ “PRIEKULE” Nr.5112 Liepāja –Nīca –Otaņķi Liepāja: Izbraukšana: Liepājas AO, Dzelzceļnieku iela, Brīvības iela (papildus pieturas Olimpiskais centrs, Esperanto iela), Jaunā ostmala, Lielā iela, pietura Lielā iela, Katoļu iela, Peldu iela, Kuršu laukums, Siena iela, pietura Tirgus, Kuršu iela (papildus pietura Kuršu iela),...»

«Torben Kuseler; Hisham Al-Assam; Sabah A. Jassim and Ihsan Lami, Privacy preserving, real-time and location secured biometrics for mCommerce authentication, Proc. SPIE 8063, Mobile Multimedia/Image Processing, Security, and Applications 2011 (May 26, 2011); doi: 10.1117/12.883101 Copyright 2011 Society of Photo Optical Instrumentation Engineers. One print or electronic copy may be made for personal use only. Systematic reproduction and distribution, duplication of any material in this paper for...»

«MINIMALITY AND PREHOMOGENEITY SAMER AL GHOUR Abstract. We introduce two new types of minimality; Namely: minimal set and minimal preopen set. Several results concerning these types and the known type (minimal open set) are obtained. We also introduce prehomogeneity concept as a generalization of homogeneity. Several results concerning it are given, some of which related to minimality concepts. Various counter examples relevant to the relations obtained in this paper are given. 1. Introduction...»

«Kirikou and the Sorceress Introduction A tiny voice is heard from inside the womb of a pregnant woman: 'Mother, give birth to me!' 'A child who can speak from his mother's womb can give birth to himself', replies the mother. And so a little boy is born, cuts his own umbilical cord and declares: 'My name is Kirikou.' The tiny Kirikou is born into an African village upon which a sorceress called Karaba has cast a terrible spell; the spring has dried up, the villagers are being blackmailed, the...»

«Investment and the Weighted Average Cost of Capital Murray Z. Frank and Tao Shen∗ January 19, 2015 Abstract In a standard q-theory model, corporate investment is negatively related to the cost of capital. Empirically, we find that the weighted average cost of capital matters for corporate investment. The form of the impact depends on how the cost of equity is measured. When the capital asset pricing model is used, firms with a high cost of equity invest more. When the implied cost of...»

«ASEAN at 45: From an Association to a Community International conference under the auspices of the Committee on Foreign Affairs, Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic organized by the Association for International Affairs in cooperation with the Embassy of Indonesia in the Czech Republic, the Embassy of Malaysia in the Czech Republic, the Embassy of the Philippines in the Czech Republic, the Royal Thai Embassy in the Czech Republic, the Embassy of Vietnam in the Czech...»

«Mortgage Redlining Research: A Review and Critical Analysis Discussion George J. Benston* Redlining as a Subject for Research The research on mortgage redlining is, perhaps, even a more interesting phenomenon worthy of study than the subject of the research. Allegations of redlining the refusal of lenders to make mortgages or their imposition of more onerous terms on mortgagors because of (noneconomic) bias related to the location of the property are of quite recent origin. Before the early...»

«reviewed paper Building Smart Applications for Smart Cities – IGIS-based Architectural Framework Alexander Vodyaho, Nataly Zhukova (Dr. Alexander Vodyaho, LETI, 5, Popova str., St. Petersburg, 197376, Russia, aivodyaho@mail.ru) (Dr. Natalia Zhukova, SPIIRAS, 39, 14th Line, V.O., St. Petersburg, 199178, Russia, gna@oogis.ru) 1 ABSTRACT To solve different kinds of complicated problems which arise in context of intensive development of modern cities a great number of various applications are...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.