WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 |

«Magindanaon Su Kapabpaganad Kernan sa manga Wata a ~lanawt pan The Learning to Eat of Sma11 Children (Nutrition for Small Children) Ibrahim G. & ...»

-- [ Page 1 ] --

Su Kapabpa ganad Kernan sa

manga Wata a Manawt pan

Magindanaon

Su Kapabpaganad Kernan sa manga

Wata a ~lanawt pan

The Learning to Eat of Sma11 Children

(Nutrition for Small Children)

Ibrahim G. & Sulayda U. Bartschi

Language Assistance:

Guiamcl M. Alim

Bai Umaima Lauban Silongan

Medical Consultants:

Dr. Stephen Lynip, M.D., M.P.H.

Dra. Farida B. Uka, M.D., M.P.H.

Illustrations:

Omar Sharief B. Patadon SUMMER INSTITUTE OF LINGUISTICS Philippines. Inc.

rRANSLAfOlb PUULISHERS 1993 Published

--;n cooperation with the Commission on Philippine Languages and the Department of Education, Culture and Sports Manila, Philippines Additional copies of this publication

may be obtained from:

Book Depository P.O. Box 2270 CPO 1()1)9 Manila This book or any part thereof may be copied or adapted and reproduced for use by any entity of the Department of Education, Culture and Sports without permission from the Summer Institute of Linguistics. If there are other organizations or agencies who would like to copy or adapt this book we request that permission

first be obtained by writing to:

Summer Institute of Linguistics P.O. Box 2270 CPO 1()1)9 Manila Magindanaon Learning to Eat Health Booklet

72.l 1-593-4C 67.120P-935023N ISBN 971-18-0229-5 Printed in the Philippines SIL Press REPUBUltA NG mJPINAS REPUBLIC OP THll PHILIPPINlll

ICAGAWAJIAN NG EDULUYON, DJLTURA. AT ISPORTS

DE7ArDIENl'OPBllUCA1Klf,CUL1UDANDSl'ORTS UL C-pla, am.Im A - Pallr. liWroYaila TANGGAl'AN NQ KAUHlll IOHICE Of TMB llCllETMYI

PAUNANG SALITA

Ang mga isla, kagubatan at mga kabundukan ng ating bansa ay tahanan ng iba't-ibang pamayanang kultural na ang bawat isa ay may sariling wika at kaugalian.

Ang ating kultura ay mahalagang piraso ng isang magandang maWk - iyan ang bamang Pilipinas.

Ang ating bansa ay mayroong utang na loob sa pamayanang kultural. Maraming panahon na ang nagdaan na ang kaugalian, wika at magandang layunin ay nakatulong sa ikauunlad ng ating makabansang pagkam11:mamayan.

Maipagmamalaki natin ang ating pamanang Pilipino habang nagkakaroon tayo ng malawak na pang-unawa sa mga kultur.mg ito.

Sa mga kadahilanang ito, kinakailangang mapangalagaan ang mga wika at kinaugaliang pamayanang kultural ng Pilipino. Ang aklat na ito, na nasa wika ng pamayanang kultural ay may layuning tumulong sa pangangalaga nito. Ito ay ginawa para mapagbusay ang kakayahan sa pagbasa at pag-unawa, at para palawakin pa ang kaa1aman sa pamamagitan ng pagbasa sa sariling wika. Ang paraang ito ng pag-aaral sa pamamagitan ng paggamit ng unang wika ay ma.kapagpapaangat sa sariling wika at ang pagbabasa nito ay isang kapaki-pakinabang na karanasan Dahil dito, labis ang pasasa1amat ng sambayanang Pilipino sa Summer Institute of linguistics (SIL) dahil sa kanilang ~umigasig na mapanatili at mapalaganap ang ku1turang Pilipino sa pamamagitan ng babasahing ito.

Ikinararangal, kung gayon, ng Kagawaran ng Edukasyon, Kultura at !sports na ipakilala ang aklat na ito, ang pinakabagong edisyon, para mapaunlad ang karunungang bumasa't sumulat sa pamayanang kultural. Sa pagtulong sa mga kurnunidad na ito, ang kabutihan ng buong bansa ay natutulungan.

–  –  –

FOREWORD The success of primary health care as a strategy to achieve health for all is dependent on responsible well-informed citizens organized in self-reliant communities. The capability of people to sustain and maintain a healthy state is possible through a participatory community development approach, continuous health teaching, and education. At a minimum this requires factual materials on health for training teachers.

Later these materials can be used as a guide for learners.

This booklet about the learning to eat of small children has been prepared by members of the Summer Institute of Linguistics. It is a comprehensive and simple manual that is appropriate as a teaching guide, as resource material, and as a reference booklet in the home. Health and related workers of government and non-government agencies shall benefit from this material in conducting household teachings, classes for mothers and parents, health education classes for children and youth, and other relevant group teaching situations.

The Department of Health commends this endeavor since it supports the efforts of the government to have a healthy citizenry.

ARIADNE G. SILONGAN, M.D., M.H.A.

Provincal Health Officer II Integrated Provincial Health Office Maguindanao,ARMM iii

PREFACE

This booklet about the supplementary feeding of infants was prepared for semi-skilled readers of Magindanaon in :-~!ml areas. It is designed to be used in group seminars or short courses in Magindanaon communities. Each reader of this booklet will know how to prevent malnutrition in small children. They will learn the right foods small children need from their birth onwards until they are more than one year old. They will also learn how to prepare these different foods and the importance of monitoring the growth of the children.

Many people in N unangan, Talayan, Maganoy and Cotabato City have helped us in designing this booklet. We thank them all, but our special thanks go to Mr. Guiamel M.

Alim, Mrs. Bai Umaima Lauban Silongan and Mr. Omar Sharief B. Patadon. Included in our thanks arc the committed staff at Computer Services and Publications at the SIL Center in Nasuli, Malaybalay, Buk.idnon.

We acknowledge the following sources in writing this booklet: Where There Is No Doctor by David Werner (Palo Alto, Calif.: Hesperian Foundation, 1977); The Home Health Guide For Better Living by Stephen & Karen Lynip, (Manila, SIL 1988); Manual on Feeding Infants and Young Children by M. Cameron and Y. Hofvander (Oxford: Oxford University Press, 1983); Facts for Life, Philippine Information Agency (PIA) and UNICEF, 1989; Helping Mothers :o Breast Feed by F. Savage King (African Medical and Research Foundation, Nairobi 1985).

IV Nya kahanda nu nya a liblu na kaabung sa kagketi nu manga wata a manawt pan. Makapamandu i nya sa manga ukit atawa ka wagib a kapapegkan kanu manga wata iganat sa kinagemaw nin taman sa masela den sekanin.

Su mauna a manga pangenken'u manga wata a manawt pan Ngin i sabap'in ka nya tatap na mapya i kanggugulawas'u manga wata tanu amayka di pan silan pedtalegkeb?

Nya nin sabap na kagina kanu nya baa manga timpu na pedsusu pan silan kanu gatas'u ina nilan. Su gatas'u ina na kumplitu sa kanu nganin-nganin a edsangkapan'u pangenken'u manga wata a makagkapya enggu makagkasebud sa wata a manawt.

1 Iganat den sa kinagemaw nu wata taman sa pedtalegkeb den sekanin (manga nakalima ulan su umul'in) na da ped a nasisita a pangenken'in nya tahya na su gatas'u ina nin bu.

–  –  –

2 Ngin i manga sabap'in ka tatap dikena mapya i sunggud'u manga wata amayka ebpananap den silan?

Isa a sabap'in na amayka pegkalaling menem su ina na aden a'ntu na tekawan'in mapatelen semusu su nauna a wata nin. Kagina su panduan'u manga matwa na amayka aden den wata kanu tyan'u ina na dayt den a telenan mapasusu. Na nya egkanggula nu wata na egkalasay sa di nin kapedsusu. Saleta mambu na nya matagu sa ginawa nu wata na kulang den i limu nu ina nin lun.

Isa menem a sabap'in na amayka masela-sela den su wata ka di makapangankan sa ustu a manga pegken na egketi enggu tatap endadalu. Amayka itagak'u ina su manga wata nin lu sa walay sabap sa madakel i galebek'in sa benday, na su kaka a wata a ebpelimbal na di nin gayd katawan i ukit a kapapegkan'in kanu manga ali nin a manawt pan.

3 Egkalasay su wata sabap sa pedtekawan papedtelen'u ina papedsusu atawa ka di egkagaga papegkan'u ebpelimbal'un sa mapya.

4 Ngin'tu benal a mawag i kapasusu kanu wata amayka pegkalaling den menem su ina nin?

Nya kadtalu nu manga duktur na da kawagan'in i mapasusu su ina apya pegkalaling atawa ka magingay sekanin. Nya balapantag a benal na ustu enggu mapya su pangenken'u ina ka enggu di sekanin kapasangan. Nya nin sabap na su pangenken'u ina na Ju ba pakasungu su ibpaguyag'u wata sya sa didalem'a tyan enggu su gatas a egkasusu nu wata a manawt pan. Balapantag a benal su gatas'u ina sya kanu kasunggud'u wata a manawt. Madakel i manga wata a egketi, endadalu taman sa su ped na makatalus den matay sabap sa tinekawan'u ina nilan mapatelen ma pas usu.

5 Da kawagan'in i mapasusu su ina apya nya nin kaaden i pegkalaling 8SJ!.,:. ::~:.:~:::~:::'. :.cbnin sa ustu.

6 Ngin'tu mapya bun i sunggud'u wata apya gatas'u ina bu i makapakan lun taman sa salagun i umul'in?

Di, ka endaw den mun i kapedtalegkeb'u wata ( manga lima ulan i umul'in) na nasisita i pakanen den sa binubug'a tapung apya pedsusu bun. Nya nin sabap na gay nin pegkauget na pegkapaydu bun su gatas'u ina enggu saleta mambu na pegkasela bun su wata taman sa pegkadakel bun i kapegkan'in. Di mapakay a nya bu saligan su gatas'u ina ka egkulang su mapya a kakan'u wata na malasay sekanin. Nya nin maena na apya pedsusu bun su wata na pakanen tanu bun sa manga pegken.

7 Di mapakay a nya bu pedsaligan na su gatas'u ina amayka pedtalegkeb rlen su wata. ~r2~;isita i pakanen den su wata ~~~ hinubug'a tapung.

8 Enduken ka su tapung'a begas i wagib a mauna a ipakan kanu manga wata amayka lemudsu den keman?

Nya mapya a ipabpeludsu papegkan sa wata na malyug gayd a binubug'a tapung'a begas a minamisan sa paydu. Su binubug'a tapung na malemek saleta na di bun mapasang a ebpelupeten sya kanu tyan'u wata.

Ugayd na amayka binubug'a begas su mauna a ipakan kanu manga wata na di gayd magaga nu tinay nilan lemupet.

Ngin'tu aden kawagan'in kanu manga wata amayka di silan papaganaden keman amayka pedtalegkeb den silan?

Aden kawagan'in kagina amayka di papaganaden su manga wata keman amayka pedtalegkeb den na tatap di silan malilini keman apya masela-sela den silan.

Nya nilan bu kalilinian na kasusu. Nya ba i sabap'in i malemu papaganaden su raanga wata amayka pedtalegkeb den silan.

–  –  –

10 Panun i kapamandu tanu kanu manga wata sa kakan sa binubug'a tapung'a begas?

Pasusun tanu muna su wata sa paydu entu pan ka panalidutan sa binubug'a tapung. Di tanu tegelen su manga wata tanu mapakan. Amayka temelen den keman na mapakay a embalingan menem silan semusu. Su nya baa kapapegkan sa wata na ebpalanatan taman sa malayam den sekanin.

Ngin'tu ustu den i binubug'a tapung bu i makan'u wata sa taman sa salagun den i umul'in?

Di mapakay a nya bu ipakan sa wata na binubug bu kagina da gayd bagel'in i nya ba a pegken enggu di silan egkasebud enggu egkasela sa mapya. Amayka makasawt den sa lima ulan atawa nem ulan i umul'ilan na nasisita a benal i umanan su binubug a'ntu sa ped pan a manga pegken.

Nya ba su manga natatalenged a pegken a nasisita a makauman kanu binubug: Seda a linupet sa mapya, 11 natu na 1eman, sawaw na kamu a pinamilit enggu malemek a babasal. Sya menem sa pageletan'u kakan'in sa binubug na pakanen tanu su wata sa saging enggu kapaya a malutu a linupet.

–  –  –

12 Ugayd na aden a'ntu na sabap kanu kadakel'u galebek'u ina na di gayd tatap makapagadil sa maytu ba a pangenken'u wata nin. Na nya tanu nasisita na katawan tanu su tapung a kumplitu ka nya malemu ebpagadilen.

–  –  –

Ngin i tapung a kumplitu?

Natukawan den'u ped a manga ina su tapung a kumplitu. Guna nilan pakana sa binubug a kumplitu su wata nilan na migkasebud. Makaabung gayd sa kagketi su tapung a kumplitu.

Nya manga simbul'u pidtalu a tapung a kumplitu na begas, balatung enggu magangu a bulinaw.

Papedsisimbulen i nya ba ka ipapenggaling. Uman i saka kilu a begas na nya lun ·ipedsimbul a balatung na paydu i di nin kapegkatenga· sa saka kilu atawa ka uman i telu ka basu a begas na saka basu i

–  –  –

14 Panun i ukit a kapembubug sa tapung a kumplitu?

Kwa ka sa ig a nya nin kadakel na tenga sa tenga a manawt a sakedu. Mapasad i'ntu na ibetad'engka su ig lu sa kuden ka umani ka menem sa tapung a dwa ka salidut a manawt. Sigambul ka sa mapya entu pan ka tagui ka sa Jana a nya nin kadakel na di matenga sa salidut a manawt enggu mamis a saka salidut a manawt. Amayka egkalyug den sa mapya su binubug a'ntu na awn ka su kuden· ka pakatenggawi ka. Entu pan ka simbuli ka sa sawaw na kamu a magidsan i pinamilit enggu dikena, atawa ka malemek a babasal ka entu pan ka ipanungit'engka kanu wata nengka.

Masela su katagan'u lana, mamis enggu sawaw a ibpaguman tanu kanu binubug a'ntu. Kagina su mamis enggu Jana na nya ba su ipegkasebud'u manga wata. Na su sawaw na kamu na madakel i baytamin'in a mabaluy a pangalaw nu lawas sa dalu.

–  –  –

Taguan tanu sa dwa ka salidut a manawt a tapung a kumplitu su ig san sa kuder. enggu simbulan pan sa lana enggu mamis. :\T'!layka ipakan tanu den kanu wata na simbulan tanu pan sa sawaw na kamu.

16 Ngin i kadakel a ipakan tanu a binubug a kumplitu sa dalem'u kagagabian a gay kanu manga wata a nakagaws den sa lima ulan taman sa salagun den i umul'in?

Amayka ebpeJudsu tanu mapakan kanu wata a manawt pan na paydu gayd i makan'in enggu makaisa bu sa kagagabian a gay ka ebpaganad pan. Nya ~u nasisita na maJyug binubug. Ugayd na gay pegkaseJa nu wata na mapakay den a papegkadakelen enggu papegkalibpesen i kapapegkan Jun taman sa makateJu sa kagagabian a gay. Di den nasisita a pakaJyugen su binubug a kumpJitu. Nya ustu a kadakeJ a tapung na pat ka salidut a manawt i bubugen uman keman su wata. Na nya menem nasasangan a ipedsimbul'un na dwa ka saJidut a manawt a mamis enggu tenga sa salidut a Jana.

Amayka nakasyaw uJan atawa ka nakasalagun den i umul'u wata na makaJima sa kagagabian i kakan'in.

MakateJu i binbug a kumplitu enggu pageJetan'u pakan~n makateJu a kapapegkan Jun na tanu sa saging enggu kapaya a Jinupet, atawa ka mangga a malutu a kinilab entu pan ka Jupeten.

–  –  –

18 Ngin i kauget'in i kapapegkan tanu kanu binubug a kumplitu?Pages:   || 2 |


Similar works:

«A population based study of lung cancer in Norway – the importance of resection rate and factors associated with treatment and survival Yngvar Nilssen, MSc PhD thesis Faculty of Medicine University of Oslo © Yngvar Nilssen, 2016 Series of dissertations submitted to the Faculty of Medicine, University of Oslo ISBN 978-82-8333-258-2 All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted, in any form or by any means, without permission. Cover: Hanne Baadsgaard Utigard...»

«©2004 Regents of the University of Michigan Department of Surgery 2101 Taubman Health Care Center, 1500 East Medical Center Drive, Ann Arbor, MI 48109-0346 Thoracic Surgery After Your Esophagectomy Patient Education – Discharge Information You have just had an esophagectomy. The following are definitions of terms you may hear in connection with your surgery. BIOPSY Removal of a small piece of tissue to determine the nature of your disease.COLON INTERPOSITION Replacing the esophagus with a...»

«Oral Cancer Foundation.org Overview of complications and patient coping mechanisms You are here: Home Dental Issues Dental and oral complications Overview of complications and patient coping mechanisms Chemotherapy and radiation therapy of the head and neck often results in oral complications. The oral cavity is highly susceptible to side effects from anticancer treatments for a variety of reasons, including: Radiation therapy and chemotherapy target cells that rapidly divide, whether the cells...»

«DEPRESSIVE SYMPTOMS SIRPA ANTTILA IN RELATION TO ORAL HEALTH NÉE VIMPARI AND RELATED FACTORS Department of Periodontology IN A MIDDLE-AGED POPULATION and Geriatric Dentistry, Analytical approach Institute of Dentistry, University of Oulu OULU 2003 SIRPA ANTTILA NÉE VIMPARI DEPRESSIVE SYMPTOMS IN RELATION TO ORAL HEALTH AND RELATED FACTORS IN A MIDDLE-AGED POPULATION Analytical approach Academic Dissertation to be presented with the assent of the Faculty of Medicine, University of Oulu, for...»

«CLINICAL GLAUCOMA: DEVELOPMENTAL AND CONGENITAL GLAUCOMAS P329 A CASE OF SUBACUTE BILATERAL ANGLE-CLOSURE GLAUCOMA CAUSED BY CONGENITAL PERIPHERAL CORNEAL THICKENING J. Ueda1, T. Fukuchi1, H. Matsuda1, H. Abe1, F. Sakaue2 1 Division of Ophthalmology and Visual Sciences, Niigata University Graduated School of Medical and Dental Sciences, Niigata Japan; 2Sakaue Eye Clinic, Niigata Japan Background: Besides four major factors of angle-closure mechanism including relative pupillary block, plateau...»

«The Logical Difference Problem for Description Logic Terminologies Boris Konev, Dirk Walther, and Frank Wolter University of Liverpool, Liverpool, UK {konev, dwalther, wolter}@liverpool.ac.uk Abstract. We consider the problem of computing the logical difference between distinct versions of description logic terminologies. For the lightweight description logic EL, we present a tractable algorithm which, given two terminologies and a signature, outputs a set of concepts, which can be regarded...»

«2016 Nova Law Review Symposium October 14, 2016 Regulating Innovation in Healthcare: Protecting the Public or Stifling Progress? Nova Law Review 2016-17 Board Members Alison P. Barbiero Editor in Chief Joseph R. Kadis Executive Editor Timothy D. Shields Managing Technical Editor Krystal Acosta Lead Articles Editor Samantha E. Bowen Lead Technical Editor Olivia S. Choing Articles Editor Kristi Desoiza Articles Editor Michelle Diaz Articles Editor Elyse Malouf Articles Editor Dina L. Rosenbaum...»

«GMP ISO9001 ISO14001 ISO13485 CERTIFIED MEDICAL POWER WHEELCHAIR Owner’s Manual ATTENTION Please read your owner’s manual before driving your power wheelchair. STREAMER Sport 888WA ~0~ GMP ISO9001 ISO14001 ISO13485 CERTIFIED CONTENTS INTRODUCTION page 3 FEATURE GUIDE page 3 OPTIONAL ACCESSORY page 4 EMI WARNING page 5 – 6 SAFETY INSTRUCTIONS page 7 – 8 INDICATION LABEL LOCATION page 9 PREPARATION FOR USE page 10 PROGRAMMABLE CONTROLLER page 10 ADJUSTMENT PROCEDURES page 11 – 12...»

«Health and Social Care Diplomas Level 2 Diploma Candidate Handbook By Mark Walsh, Ann Mitchell, Elaine Millar, John Rowe, Lois Greenhalgh, Eleanor Langridge, Page: Intro & Details Accessible, step-by-step, guidance on how to attain your Health and Social Care Level 2 Diploma with a clear focus on how to pass the assessment.Written by a hugely experienced team with decades of practical experience of working in the sector, the Collins Health and Social Care Level 2 Diploma sets out the core units...»

«SPECIFIC INDICATIONS FOR HERBS IN GENERAL USE Third edition Michael Moore Over 400 herbs, formulas and essential oils, with their specific clinical indications in Botanical Medicine SOUTHWEST SCHOOL OF BOTANICAL MEDICINE P.O.Box 4565 Bisbee, Arizona 85603 Copyright 1997 by Michael Moore Specific indications Page 1 SPECIFIC INDICATIONS FOR HERBS IN GENERAL USE Michael Moore If the therapist or physician is going to be able to make sensible choices in using herbs in a practice, there has to be...»

«University of Ghana http://ugspace.ug.edu.gh SCHOOL OF PUBLIC HEALTH COLLEGE OF HEALTH SCIENCE UNIVERSITY OF GHANA, LEGON AWARENESS AND KNOWLEDGE OF SEXUALLY TRANSMITTED INFECTIONS AMONG FEMALE PORTERS IN MADINA BY GIFTY AYOMA BLAY (10233257) THIS DISSERTATION IS SUBMITTED TO THE UNIVERSITY OF GHANA, LEGON IN PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUIREMENT FOR THE AWARD OF MASTER OF SCIENCE IN APPLIED HEALTH SOCIAL SCIENCE DEGREE JULY 2013 University of Ghana http://ugspace.ug.edu.gh DECLARATION I, Gifty...»

«Yoga and Psychology and Psychotherapy Compiled by: Trisha Lamb Last Revised: April 27, 2006 © 2004 by International Association of Yoga Therapists (IAYT) International Association of Yoga Therapists P.O. Box 2513 • Prescott • AZ 86302 • Phone: 928-541-0004 E-mail: mail@iayt.org • URL: www.iayt.org The contents of this bibliography do not provide medical advice and should not be so interpreted. Before beginning any exercise program, see your physician for clearance. “How is the field...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.