WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |

«Porcine pain face – identifying visible characteristics of pain in pigs Lina Göransson Uppsala 2016 Degree project 30 credits within the ...»

-- [ Page 1 ] --

Faculty of Veterinary Medicine and

Animal Science

Department of Clinical Sciences

Porcine pain face

– identifying visible characteristics of pain in pigs

Lina Göransson

Uppsala 2016

Degree project 30 credits within the Veterinary Medicine Programme

ISSN 1652-8697

Examensarbete 2016:37

Porcine pain face – identifying visible characteristics of pain in pigs

Pain face hos gris – identifiering av möjliga markörer för smärta

Lina Göransson

Magdalena Jacobson, Swedish University of Agricultural

Supervisor:

Sciences, Department of Clinical Sciences Pia Haubro Andersen, Swedish University of Agricultural

Assistant Supervisor:

Sciences, Department of Clinical Sciences Annette Backhans, Swedish University of Agricultural

Examiner:

Sciences, Department of Clinical Sciences Credits: 30 hec Level: Second cycle, A2E Course title: Degree project in Veterinary Medicine Course code: EX0736 Programme/education: Veterinary Medicine programme Place of publication: Uppsala Year of publication: 2016 Cover picture: Illustration by Lina Göransson Title of series: Examensarbete Number of part of series: 2016:37 ISSN:1652-8697 Online publication: http://stud.epsilon.slu.se Keywords: pain, porcine, pig, pain assessment, pain face, facial expressions, Capsaicin Sveriges lantbruksuniversitet Swedish University of Agricultural Sciences Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science Department of Clinical Sciences

TABLE OF CONTENTS

SUMMARY

SAMMANFATTNING

INTRODUCTION

OBJECTIVE

LITERATURE REVIEW

PAIN SENSATION IN ANIMALS

PAIN EVALUATION AND ASSESSMENT IN PIGS

FACIAL EXPRESSIONS OF PAIN

Pain face in humans

Pain face in animals

FACIAL ANATOMY OF THE PIG

CAPSAICIN AS A NOXIOUS STIMULUS

MATERIAL AND METHODS

ANIMALS AND FACILITIES

THE STUDY DESIGN

NOXIOUS STIMULUS

VIDEO RECORDINGS

PATHOANATOMICAL INVESTIGATION

DATA PROCESSING

Facial expressions of pain

Blinded evaluation

Other behaviours

STATISTICAL ANALYSIS

RESULTS

ANIMALS

Pathoanatomical investigation

FACIAL EXPRESSIONS OF PAIN

BLINDED EVALUATION

OTHER BEHAVIOURS

DISCUSSION

FACIAL EXPRESSIONS OF PAIN

OTHER BEHAVIOURS

CAPSAICIN AS A NOXIOUS STIMULUS

CONCLUSION

ACKNOWLEDGEMENTS

REFERENCES

SUMMARY The sensation of pain is an important evolutionary adaptation, vital for the survival of an organism. Not only does it enable identification and subsequent avoidance of potentially harmful threats, it also allows for special tending of the affected and possibly injured area.

However, the suppression of pain may also constitute an essential evolutionary adaptation, especially in prey animals, which tend not to show such vulnerability for as long as they can possible disguise it. In pigs, pain may thus be difficult to identify due to the stoic nature of this species. However, alleviation of pain requires it to be acknowledged. Numerous methods have been evaluated as possible means of pain assessment in pigs, but the development of a precise and reliable, objective and efficient pain assessment tool is however yet to await.

In humans, facial behavioural changes associated with pain is considered to be a reliable and consistent method for pain evaluation, and a good alternative when patients cannot convey their pain through spoken words. The concept of pain face has recently been further studied in e.g. non-human primates, horses, rodents and rabbits, and the method seems to be valuable also in these individuals unable to verbally communicate. However, to our knowledge, a pain face has not yet been developed in pigs.

Through video recordings of six pigs, following the application of topical Capsaicin crème inducing a transient burning pain sensation, facial expressions of pain were evaluated in accordance with a previously developed protocol for pain face in horses. The pigs served as their own control, and were filmed without any noxious stimulus, prior to noxious challenge.

Topical Capsaicin was thereafter applied, during separate trials, to an area on the left respectively the right shoulder. All trials were performed twice, with and without an observer in the room. The films were evaluated by two external assessors, and a drawing of a porcine pain face was produced based on these findings. Subsequently, a blinded evaluation was performed based on a number of still images from each film, to assess the presence or absence of these pain face features. Furthermore, an ethogram was constructed regarding certain gross pain behaviours observed.

The evaluation of various gross pain behaviours revealed no significant behavioural changes as a consequence of topical administration of the Capsaicin, and gross behaviours indicative of discomfort or pain were infrequently and only occasionally observed. The facial expressions of the porcine pain face seem to comprise an angled appearance of the eyes (P = 0.004), lowered ears held back or in an asymmetrical manner, wrinkling of the snout and possibly also tension of certain muscles around the mouth and cheeks. Furthermore, ears held in an upright position, turned forward in an attentive manner, were less frequent during pain induction (P = 0.02) than during the control trials.

The facial expressional changes observed in the pigs during noxious challenge may have been rather subtle. Moreover, various concentrations of Capsaicin need to be evaluated in relation to the age and weight of the pigs under investigation. The findings of this study does however indicate that also in pigs, a pain face can be identified – and that it may constitute a possible future method for the assessment of porcine pain.

1 2

SAMMANFATTNING

Förmågan att kunna känna och uppleva smärta utgör en livsviktig evolutionär anpassning.

Smärta gör oss uppmärksamma på tänkbara faror, samtidigt som förnimmelsen leder till omvårdnad av en eventuellt skadad kroppsdel. Att kunna dölja tecken på smärta utgör dock likaså en livsnödvändig evolutionär anpassning framför allt hos bytesdjur, som normalt maskerar alla tecken på sådan sårbarhet in i det längsta. Smärtbedömning hos gris är således oftast mycket svårt, med tanke på artens stoiska karaktär. Ett flertal metoder för att kunna identifiera och bedöma smärta hos gris har studerats, men utvecklingen av en tillförlitlig, objektiv och effektiv metod för smärtbedömning hos gris återstår dock fortfarande.

Specifika smärtrelaterade förändringar i ansiktsuttryck anses vara en tillförlitlig metod för smärtbedömning inom humanmedicin, till exempel då patientens förmåga att genom ord uttrycka smärta är begränsad. Smärtrelaterade ansiktsuttryck, även kallat pain-face, har likaså studerats inom veterinärmedicin, till exempel hos andra primater, häst, gnagare och kanin.

Också hos dessa individer, oförmögna att kommunicera verbalt, förefaller smärtrelaterade förändringar i ansiktsuttryck att vara en tillförlitlig och användbar metod för bedömning av smärta. Ett pain face har dock ännu inte, såvitt vi vet, utvecklats hos gris.

Efter topikal applicering av Capsaicinsalva, vilken inducerar en övergående brännande smärtförnimmelse, filmades sex stycken grisar vars ansiktsuttryck analyserades med avseende på smärtrelaterade förändringar. Protokollet baserades på en motsvarande, nyligen genomförd studie av pain-face hos häst. Samtliga grisar fungerade som sin egen kontroll, och filmades initialt utan någon stimulus, och därefter i samband med smärtinduktion. Capsaicin applicerades på ett område på vänster respektive höger sidas bogblad, vid separata tillfällen.

Grisarna filmades först med och sedan utan en observatör i rummet. Filmerna analyserades av två externa bedömare, varpå ett pain-face utformades baserat på deras fynd. Därefter gjordes en blindad bedömning av ett antal stillbilder, med avseende på förekomst eller frånvaro av dessa ansiktsuttryck. Dessutom bedömdes ett antal andra potentiellt smärtrelaterade beteenden med hjälp av ett etogram.

Fynden i denna studie tyder på att grisens pain face inkluderar ett spetsigt eller vinklat utseende av området just ovanför ögonen (P = 0,004), sänkta och asymmetriska eller bakåt lagda öron, ett ökat antal rynkor på trynet, samt möjligen även kontraktion av viss muskulatur kring mun och längs huvudets laterala sidor. Smärtinduktionen resulterade dessutom i en signifikant minskning av den tid som grisarna höll öronen uppåt och framåt (P = 0,02).

Förekomsten av övriga smärtrelaterade beteenden uppvisade inga signifikanta skillnader före och efter appliceringen av Capsaicin. Tecken på obehag i samband med applikationen av Capsaicin sågs endast hos enstaka grisar och blott ett fåtal gånger.

De förändringar i ansiktsuttryck hos gris som observerats i samband med smärtinduktion må vara subtila. Vidare krävs utökade studier för att utvärdera en optimal koncentration av Capsaicin i relation till vikt och ålder hos grisarna. Resultaten av denna studie tyder dock på att ett pain face kan identifieras och kanske i framtiden utgöra en alternativ metod för smärtbedömning även hos gris.

3 4

INTRODUCTION

Alike the evolutionary adaptation for survival that the sensation of pain constitutes, the expression of pain – as well as the ability to detect it in others – may be considered equally important (Prkachin, 2009; Williams, 2002). The communication of pain between individuals does not only serve to warn the receiver about potential threats in the surroundings, but may also enable the observer to aid with escape, healing and recovery from the pain (Williams, 2002). The recognition of pain may become problematic, especially when the signs are subtle or well concealed (Bateson, 1991; Weary et al., 2006). Due to survival instincts, prey animals in particular tend not to show such vulnerability for as long as they can possibly disguise it (Williams, 2002; Weary et al., 2006). To perceive pain in these animals, defined and appropriate measures for pain assessment are necessary.

Today, most people would agree upon that the sensation of pain is not exclusively experienced by humans, but by other animal species as well (Bateson, 1991; Weary et al., 2006). Yet in pigs, routine husbandry procedures such as castration and tail docking, known to induce pain, are commonly performed – but the use of apt analgesia is often not sufficient for adequate pain relief (Hay et al., 2003; Kluivers-Poodt et al., 2013; Lonardi et al., 2015;

Prunier et al., 2005; Sutherland et al., 2011). Many pigs suffer from problems such as shoulder ulcers (Dahl-Pedersen et al., 2013; Larsen et al., 2015) and tail biting lesions (D’Eath et al., 2015). Pigs are furthermore commonly used as an experimental animal model for human biomedical research (Simon and Maibach, 2000), which all constitutes additional situations in which the need for proper recognition and alleviation of pain becomes essential.

Human facial expressions have been thoroughly studied (Ekman and Friesen, 1978) and have been applied in clinical medicine to evaluate pain in individuals with limited capacity to verbally communicate with their surroundings (Kunz et al., 2007; Lints-Martindale et al., 2007). In clinical veterinary medicine, the concept of pain face is however rather new (Gleerup et al., 2015; Holden et al., 2014; Keating et al., 2012; Miller et al., 2015).

Previously, within the walls of research labs, facial expressions in for example rats (Sotocinal et al., 2011), mice (Leach et al., 2012) and chimpanzees (Vick et al., 2007) have been considered as a novel tool for pain assessment. In horses (Gleerup et al., 2015), cows (Gleerup et al., 2014) and cats (Holden et al., 2014), studies of facial behavioural changes as a method of clinical pain assessment are quite recent – and the concept of pain face is successively breaking new grounds as an important complementary approach to evaluate pain.

A number of different means to detect and evaluate pain in pigs currently exist, comprising various physiological, physical and behavioural parameters (Hay et al., 2003; Kluivers-Poodt et al., 2013; Lonardi et al., 2015; Marx et al., 2003; Prunier et al., 2005). Problems arise however as these signs might often be predominantly associated with acute or substantial pain (Hay et al., 2003), and may in addition vary depending on the cause and location of the pain (Leach et al., 2012). Many farmers as well as veterinarians agree upon that recognising pain in pigs can be difficult (Ison and Rutherford, 2014; Wilson et al., 2014). As a complement to current pain assessment tools, a method enabling and facilitating the identification of more

–  –  –

Objective The identification of such facial behavioural changes would not only facilitate the assessment of pain in pigs. It would hopefully also emphasize the need for improved pain identification and management in this species.

The purpose of this study was to investigate whether pigs experiencing pain display certain characteristic facial expressions, known in several other mammals as pain face. The aim was to identify and describe these facial expressions as an additional method of pain evaluation in pigs. Furthermore, gross pain behaviour was also analysed.

LITERATURE REVIEW

Pain sensation in animals It is universally acknowledged that the sensation of pain constitutes an evolutionary adaptation central to the survival of an organism, as it enables detection and subsequent behavioural changes and avoidance of noxious stimuli and potentially harmful insults (Williams, 2002). All mammals possess all the neuroanatomical and neuropharmacological requirements enabling them to feel pain (Mathews et al., 2014). The complex mechanisms that the physiology of pain comprises are however not included in the scope of this literature review, but rather the concept of the perception and assessment of it.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |


Similar works:

«THE COST OF HAVING A BABY IN THE UNITED STATES Executive Summary TRUVEN HEALTH ANALYTICS MARKETSCAN® STUDY Prepared for: Childbirth Connection Catalyst for Payment Reform Center for Healthcare Quality and Payment Reform January 2013 FOREWORD Better care, better outcomes, and lower costs in health care are all possible through use of innovative delivery systems, supported by value-based payment systems and effective performance measurement. One of the greatest opportunities for improving health...»

«A Guide to Effective Consultation with Settings Serving Infants, Toddlers, and their Families Core Knowledge, Competencies, and Dispositions Sponsored by: U.S. Department of Health and Human Services Administration for Children and Families OFFICE OF HEAD START DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES Administration for Children and Families Dear Early Care and Education Colleagues: On behalf of the Administration for Children and Families (ACF), U.S. Department of Health and Human Services (HHS),...»

«NAHAM 2016 ADVERTISING GUIDE 2016 ADVERTISING GUIDE Make an investment for immediate ROI and long term success. National Association of Healthcare Access Management 2025 M Street NW, Suite 800 | Washington, DC 20036 Phone (202) 367-1125 | Fax (202) 367-2125 Web www.naham.org | E-mail info@naham.org National Association of Healthcare Access Management | 2025 M Street NW, Suite 800 | Washington, DC 20036 Phone (202) 367-1125 | Fax (202) 367-2125 | Web www.naham.org | E-mail info@naham.org NAHAM...»

«Evaluation of Facade Performance, in Terms of Thermal Comfort for Health Center Building, EMU Golrokh Khakzar Submitted to the Institute of Graduate Studies and Research in the partial fulfillment of the requirements for the Degree of Master of Science in Architecture Eastern Mediterranean University Febuary, 2014 Gazimağusa, North Cyprus Approval of the Institute of Graduate Studies and Research Prof. Dr. Elvan Yılmaz Director I certify that this thesis satisfies the requirements of thesis...»

«PARSIS IN INDIA AND THE DIASPORA The Parsis are India’s smallest minority community, yet they have exercised a huge influence on the country. As pioneers in education in 19th century India, and as leading figures in banking and commerce, medicine, law and journalism, they were at the forefront of India’s industrial revolution. They were also prominent social reformers and were very influential in politics: Parsis were at the heart of the creation of the Indian National Congress in the...»

«SHORT THESIS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY (PH.D.) Genomic and proteomic characterization of physiological and pathological angiogenesis in the human eye Zoltán Veréb, MSc Supervisor: Dr.med.habil. Goran Petrovski, PhD Department of Ophthalmology, Faculty of Medicine, Doctoral School of Clinical Medicine, University of Szeged Szeged, Hungary SZEGED 2014. List of publication related to the dissertation: Veréb Z*, Albert R*, Póliska S, Olstad OK, Akhtar S, Moe MC, Petrovski G. I....»

«PUBLISHED BY World's largest Science, Technology & Medicine Open Access book publisher 96,000+ 2750+ 89+ MILLION INTERNATIONAL AUTHORS AND EDITORS OPEN ACCESS BOOKS DOWNLOADS AUTHORS AMONG 12.2% BOOKS TOP 1% AUTHORS AND EDITORS DELIVERED TO MOST CITED SCIENTIST FROM TOP 500 UNIVERSITIES 151 COUNTRIES Selection of our books indexed in the Book Citation Index in Web of Science™ Core Collection (BKCI) Chapter from the book Cataract Surgery Downloaded from:...»

«PUBLISHED BY World's largest Science, Technology & Medicine Open Access book publisher 96,000+ 2750+ 89+ MILLION INTERNATIONAL AUTHORS AND EDITORS OPEN ACCESS BOOKS DOWNLOADS AUTHORS AMONG 12.2% BOOKS TOP 1% AUTHORS AND EDITORS DELIVERED TO MOST CITED SCIENTIST FROM TOP 500 UNIVERSITIES 151 COUNTRIES Selection of our books indexed in the Book Citation Index in Web of Science™ Core Collection (BKCI) Chapter from the book Trends in Infectious Diseases Downloaded from:...»

«Key Features of Palliative Care for Patients with Common Life Threatening Illnesses The following pages contain some general comments about some of the palliative care issues that may be encountered by people suffering from the end stages of some of the more common disease processes. All people are different and even people with the same diagnosis may experience different problems on their illness journey. The comments about each illness are not exhaustive, but are brief summaries of some of...»

«Annual Report 2011 Published by the Trustees of the Killam Trusts 2011 Annual Report of The Killam Trustees The Killam Trusts The Killam Trusts were established in 1965 under the Will of Dorothy Johnston Killam for the benefit of Dalhousie University, Montreal Neurological Institute of McGill University, University of Alberta, The University of Calgary, The University of British Columbia, and The Canada Council for the Arts. Mrs. Killam also established similar trusts during her lifetime for...»

«Embassy of the United States of America American Citizen Services 24 Grosvenor Square London, W1A 2LQ Information for American Victims of Crime in the United Kingdom If you are the victim of a crime in the United Kingdom, the Special Consular Services (SCS) unit of the American Embassy in London is prepared to assist you.What we can do:  Help you replace a lost/stolen passport.  Help you find appropriate medical care if you are injured.  Assist you with emergency needs that arise as a...»

«CURRICULUM OF BACHELOR OF HOMEOPATHIC MEDICAL SCIENCES (BHMS) (Revised 2010) ISSION HIG HER CO MM EDUC ATIO N HIGHER EDUCATION COMMISSION ISLAMABAD 1 CURRICULUM DIVISION, HEC Dr. Syed Sohail H. Naqvi Executive Director Prof. Dr. Altaf Ali G. Shaikh Member (Acad) Mr. M. Javed Khan Advisor (Acad) Ms. Ghayyur Fatima Director (Curri) Dr. M. Tahir Ali Shah Deputy Director (Curri) 2 CONTENTS 1. Curriculum for Bachelor of Homeopathic Medical 7 Sciences 2. Objective of the course 8 3. Scheme of Studies...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.