WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«I Indien och Afrika finns ett träd som kallas miraklernas träd eller De 40 sjukdomarnas träd (Swahili: Mwarobaini ) ett levande apotek. Trädet ...»

-- [ Page 1 ] --

Neem (Azadirachta indica)

Slutarbete inom Traditionell Kinesisk Medicin

I Indien och Afrika finns ett träd som kallas "miraklernas träd" eller "De 40 sjukdomarnas träd"

(Swahili: Mwarobaini ) ett levande apotek. Trädet kallas även Nim-, Neem eller

Margosaträdet och är en mahognysläkting.

På Kinesiska kallas trädet (Yìndù k liàn shù).

Torleif Skog

Examensarbete termin 6

Svenska Akupunkturakademin Grupp 23

December 2012

torleif.skog@gmail.com

Neem (Azadirachta indica)

···

Innehållsförteckning Inledning

Neem enligt västerländsk medicin

De rikligast förekommande och mest studerade kemikalierna.

Läkemedel på marknaden idag.

Medicinsk forskning

Neem enligt Afrikansk medicin

Neem enligt Ayurveda

Neemträdets användningsområden

Neem enligt Traditionell Kinesisk Medicin (TKM)

Sammanfattning

Referenser

Ÿ1 Neem (Azadirachta indica)

···

Neem (Azadirachta indica) Faktaruta

···

Neemträdet kan bli 25 meter Slutarbete inom Tradit

–  –  –

Tabellen ovan visar att det pågår en ivrig forskning kring Neem och dess olika substansers verkan. Flera av forskningsområdena är helt nydandande och mycket hoppingivande. Bland annat användningen av Neem inom vård av cancer, HIV och som preventivmedel för män är användningsområden som radikalt skulle kunna ändra på

–  –  –

situationen i hela världen. (Från april 2012 till dec 2012 har antalet Neem Tree sökningar ökat med 70st) De rikligast förekommande och mest studerade kemikalierna.

De nedan listade ämnena är de som forskningen hittills identifierat som de mest aktiva substanserna och de som har mest intressanta egenskaper ur medicinskt- och industriellt perspektiv.

Nimbin - antiinflammatorisk, febernedsättande, antihistamin, anti-svamp.iii Nimbidin - antibakteriell, anti-ulcerös (magsår), anti-arytmi (hjärtrytmrubbningar), antisvamp.

Nimbidol - antituberkulos, anti-protozon (malaria), febernedsättande.

Gedunin - blodkärlsvidgande, anti-malaria, anti-svamp.

Sodium nimbinat - urindrivande, spermiedödande, anti-artrit (ledinflammation).

Quercetin - anti-protozon (malaria), antioxidant, antiinflammatorisk, antibakteriell.

Quercetin + cancer ger i skrivande stund 1439 träffar på PubMed!

Salanin - insektsrepellent.

Azadirachtin - insektsrepellent, motverkar insektsbett, anti-hormonell (cancer).

Läkemedel på marknaden idag.

Idag finns inga kommersiella läkemedel med Neemsubstanser på marknaden i väst. Men enligt www.neemfoundation.org ingår i Kina Neem i medicinen Quinahausa iv som malariaproyflax, en formula som även skall introduceras i Indien.

Medicinsk forskningv Enligt vad som framgår av PubMed och olika internetsidor pågår en omfattande medicinsk forskning kring Neem, och flertalet av dessa publicerade forskningsresultaten visar att naturmedicinernas kunskap om växten väl stämmer överens med forskningen.

Olika Neempreparat visar sig ha dokumenterad positiv effekt på bl a leverskador, magsår, blodsocker (diabetes), kolesterolvärden, immunsystemet, oralhygienen, skabb, reducerar tumörer, är antiinflammatorisk, antiviral, antibakteriell och svampdödande, antidepressiv, fungerar som preventivmedel (även för män). En industriellt intressant egenskap hos Neem är dess insekts- och parasitdödande funktion. Denna egenskap är troligtvis mer ekonomiskt intressant än de medicinska egenskaperna, åtminstone ur ett kortsiktigare perspektiv, då den västerländska medicinen vanligtvis är något skeptisk att börja använda traditionella läkemedelsväxter.

Neem enligt Afrikansk medicin Neem har använts inom den Afrikanska medicinen under långa tider och även idag är det allmänt känt bland lokalbefolkningen att Neemträdet har många hälsobefrämjande egenskaper. Idag verkar tyvärr användningen vara mindre än tidigare, mycket pga den västerländska medicinens övertagande.

Ÿ3 Neem (Azadirachta indica) ··· Insekter, bakterier och parasiter dör i kontakt med Neem, men det är ofarligt för varmblodiga djur.

Därför finns det aldrig några insekter i Neem trädet. På sjukhus i Öst Afrika (säkert på andra ställen också) hugger man kvistar av trädet och lägger i sjukhuskorridorerna för att driva bort myggor och flugor. HDRA:s presentationenvi - The Neem Tree tar i huvudsak fasta på trädets egenskaper att skydda gröda från parasiter under växtperioden och förvaring. Kort nämns även andra användningsområden inom medicinen. Min kusin (Maria Holmberg) som är agrolog och bor i Tanzania har nyligen framgångsrikt visat på Neemträdets parasitbekämpande egenskaper.

I Tanzania och Kenya används avkok på bladen som malariamedicin, och även som profylax i svagare dos. Min egen mor övergick till den traditionella profylaxmedicinen vid sitt senaste besök i Tanzania efter att hon fått svåra biverkningar av medicinen hon tagit tidigare. Jag känner även till en annan Svensk familj som bodde långa tider i Tanzania som enbart använde Neembladsavkok som malariaprofylax. Man använder även Mwarobainiträdets blad för behandling av andra febersjukdomar och sjukdomar i magen såsom diarré, magsår, magsmärtor etc.

I Mombasa, Kenya finns en tvålfabrik som gör en Neemtvål. Förutom vanlig rengörande effekt har denna tvål även medicinsk verkan och är mycket effektiv för behandling av bl.a. acne och utslag på huden.

Traditionellt har neemträdets virke, bark, löv och blommor använts mot alla slags sjukdomar inklusive flertalet hudsjukdomar. Man använder avkok på blad, olja eller tvål för behandling av psoriasis.

Tunna kvistar av Neemträdet används som tandborstar. Man tuggar på kvisten och barken.

Blad eller avkok på blad används vid förpackning av grödor i säckar eller krukor för att hindra invasion av ohyra i maten.

–  –  –

Neem enligt Ayurveda Inom Ayurveda har Neemträdet änvänts i tusentals år och är en väldokumenterad medicinsk växt. Den Indiska medicinen karakteriserar Neem som bitter, skarp, sval, klarnar hetta, löser stagnationer och minskar inflammationer. Den används för att balansera Pitta och Kapha. För att lista några av de

användningsområden som den moderna Ayurvedan där Neem indikeras kan nämnas:

Diverse magproblem, magsår, parasiter i tarmarna, hemorroider, leversjukdomar, feber, malaria, hosta, astma, tuberkulos, hudsjukdomar, inflammerade leder, blåskatarr, utebliven menstruation, diabetes, tumörer, ögoninflammationer och generella ögonproblem.

Kontraindikation: ökad Vata och graviditet En del medicinala användningsområden nämns på dessa internetsidorvii,viii.

Neemträdets användningsområdenix Så gott som alla delar av trädet kan användas. I bilagan framgår en mer komplett presentation.

Barken : Neem barken är sval, bitter, astringerande, skarp i smaken och kylande. Den kan användas för trötthet, hosta, feber, dålig aptit och mask. Den läker sår och kan även användas vid uppkastning, hudsjukdomar och törst.

Bladen: Enligt flera Internetsidor och även den som Neemfoundation har, används bladen för behandling av neuromuskulär smärta vilket beskrivs som ett Vata problem. Detta är något motsägelsefullt då det anses att personer med Vataproblem inte skall ges torra, kalla, bittra öter.

Neemblad som är mycket bittra, anses vara avgiftande, rena blodet och skydda från skadliga fria radikaler, samt läka ögonskjukdomar och neutralisera insektbett.

Frukterna: Neemfrukterna är bittra, renande, läka hemoroider och är maskdödade.

Blommorna: Neemblommorna används i Ayurvedan för att balansera Pitta och Kapha. De är adstringerande och maskdödande. Observera att här är det svårt att veta vad man menar med adstringerande, men troligtvis anses den västerländska meningen att vara sammandragande för till exempel vävnader vid sår (från latinets adstringere, sammandraga).

Frön: Neemfrön beskrivs som maskdödande, botar spetälska, ogiftiga och bittra i smaken.

Oljan: Neemoljan utvinns genom att krossa fröna och väldigt bitter. Oljan har ett mycket brett användningsområde.

Neem enligt Traditionell Kinesisk Medicin (TKM) Neemträdets olika delar skiljer något från varandra och bör således presenteras separat. Men övergripande kan de olika delarna karakteriseras som: bittra, svala (kylande), fukt- och stagnationslösande samt parasitdödande.

Barken: Sval, bitter, skarp, kylande. Enligt Zhong Hong Lu, Bogotá, Colombiax, som studerat TKM i över 50 år används avkok på barken och/eller roten tillsammans med vinäger för röda, ömma och svullna hudproblem.

–  –  –

Bladen: Mycket bittra, brett användningsområde bland annat för malariaprofylax, mag- och tarmproblem samt blodrelaterade problem med hetta.

Oljan: Mycket bitter, svalkande. Oljan har ett mycket brett användningsområde för såväl invärtes och utvärtes bruk. Personligen har jag sett oljans effektivitet på psoriasisutslag på armar, där 90% av utslagen försvann inom loppet av ungefär två veckors daglig smörjning med oljan.

Generellt är den bittra smaken är eldens, hjärtats smak, och då den samtidigt är kylande kan den klarna hetta i många organ. Att den fungerar som malariamedicin som enligt TKM är en Shaoyang sjukdom visar att den fungerar bra på Shaoyang nivå. Dess positiva verkan på magproblem tyder på en hettasvalkande effekt på mage och tarmar.

Neem torde kunna indikeras för Stagnation, Hetta, Hetta/Fukt och Hetta/Frossa (Shaoyang) typer av symptom. Användningen inom Afrikansk- och Indisk medicin visar på ett brett användningsområde såväl för invärtes- och utvärtes bruk.

Den bakteri-, virus-, och svampdödande egenskapen ökar ytterligare användningen för olika hettasymptom i Le, Ma, Ub, Tu, Tj, Hj och Blod (Xue). Man bör även komma ihåg att den används som parasitdödare utanför människokroppen inom lantbruket, både under odlings- och lagringsfasen av grödor och säd.

Användningen av trädets olika delar kan med fördel lånas från antingen den Afrikanska- eller Ayurveda medicinska traditionen.

Sammanfattning Alla medicinska inriktningar är överens om Neemträdets positiva effekter på många svåra sjukdomstillstånd. Flera av dessa är dessutom svåra plågor i världens fattigare delar, där användningen av ett allmänt växande naturmedel kunde revolutionera folkhälsan. Vissa av trädets användningsområden så som insektsmedel, HIV och preventivmedel kunde hjälpa miljontals människor till en bättre vardag. Neemträdets egenskaper och forskningen kring dessa är förhoppningsvis ett steg i rätt riktning att integrera västerländsk medicin med de äldre traditionella medicinerna från olika delar av världen. Neemträdet kan komma att bli en räddning för många människor i fattiga områden där västerländsk medicin är otillgänglig, och man istället kan återgå till traditionen och ha ett växande apotek på den egna gården.

Dagens forskning kring Neemträdet är mycket intressant och kommer förhoppningsvis att på sikt leda till många positiva resultat som kommer att ge oss både nya läkemedel och en djupare insikt i trädets egenskaper, samt bekräfta många av de medicinska funktioner som såväl den afrikanska- och ayurvediska medicinen talat om i hundratals år redan.

–  –  –

Referenser http://en.wikipedia.org/wiki/Neem_oil i http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed ii iii http://moderjordsvanner.blogspot.com/2011/09/neem.html iv http://www.neemfoundation.org/neem-articles/neem-in-health/neem-a-health.html v http://www.toddcaldecott.com/index.php/herbs/learning-herbs/314-neem vi HDRA publication - The Neem Tree vii http://neemfoundation.org/ viii http://www.vedicheritageinc.com/healthmedicine/61-neem ix http://neemfoundation.org/neem-articles/using-neem.html x intervju med Zhong Hong Lu, Bogotá, Colombia, 01.01.2013

–  –  –

Neem oil From Wikipedia, the free encyclopedia Jump to: navigation, search This article needs additional citations for verification. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed.

(April 2012) Neem Expeller Oil Neem oil is a vegetable oil pressed from the fruits and seeds of the neem (Azadirachta indica), an evergreen tree which is endemic to the Indian subcontinent and has been introduced to many other areas in the tropics. It is the most important of the commercially available products of neem for organic farming and medicines.

Neem oil is generally red as blood, and has a rather strong odor that is said to combine the odours of peanut and garlic. It is composed mainly of triglycerides and contains many triterpenoid compounds, which are responsible for the bitter taste. It is hydrophobic in nature and in order to emulsify it in water for application purposes, it must be formulated with appropriate surfactants.

Azadirachtin is the most well known and studied triterpenoid in neem oil. The azadirachtin content of neem oil varies from 300ppm to over 2500ppm depending on the extraction technology and quality of the neem seeds crushed. Neem oil also contains steroids (campesterol, beta-sitosterol, stigmasterol).

–  –  –

Methods of extraction The method of processing is likely to affect the composition of the oil, since the methods used, such as pressing (expelling) or solvent extraction are unlikely to remove exactly the same mix of components in the same proportions. The neem oil yield that can be obtained from neem seed kernels also varies widely in literature from 25% to 45%.

The oil can be obtained through pressing (crushing) of the seed kernel both through cold pressing or through a process incorporating temperature controls.

Neem seed oil can also be obtained by solvent extraction of the neem seed, fruit, oil, cake or kernel.

A large industry in India extracts the oil remaining in the seed cake using hexane. This solventextracted oil is of a lower quality as compared to the cold pressed oil and is mostly used for soap manufacturing. Neem cake is a by-product obtained in the solvent extraction process for neem oil.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |


Similar works:

«16 Chronic Periaortitis as a Systemic Autoimmune Disease Chang-Hee Suh Rheumatology, Ajou University School of Medicine Korea 1. Introduction Chronic periaortitis is an idiopathic disease whose hallmark is the presence of a fibroinflammatory tissue arising from the adventitia of the abdominal aorta and the common iliac arteries and extending into the surrounding retroperitoneum and frequently encasing neighboring structures such as the ureters and the inferior vena cava (Mitchinson, 1984;...»

«Community Environment Project: Research Report 2012 Community Environment Project: Newcastle Recycling Champions Research Report Kye Askins, Christine Irklis and Ben Chisanga Community Environment Project: Research Report 2012 Acknowledgements This research would not have been possible without the Recycling Champions: Davie Bell, Lynne Blakey, Portia Muyambo, Abdallah Khamis, Degu Traiku, Mario Nollak, Jama Jama, Sirak Hagos, Mandy Shaw, Bren Riley, Birhane Kifle, Adam Salamba, Fatou Bah,...»

«Aus dem Max Delbrück Centrum für Molekulare Medizin DISSERTATION Effects of deep brain stimulation (DBS) on microglia phenotype in rodent model of psychiatric disorder zur Erlangung des akademischen Grades Doctor medicinae (Dr.med.) vorgelegt der Medizinischen Fakultät Charité – Universitätsmedizin Berlin von Le Dong aus Beijing, China Datum der Promotion: 05.06.2016 1 To my beloved family 2 Content List of abbreviations 1a. Abstract (English) 1b. Abstrakt (German) 2 Introduction 2.1...»

«Mind, Brain, Body, and Behavior Foundations of Neuroscience and Behavioral Research at the National Institutes of Health Ingrid G. Farreras EDITOR-IN-CHIEF Caroline Hannaway EDITOR Victoria A. Harden EDITOR Mind, Brain, Body, and Behavior Biomedical and Health Research Volume 62 Recently published in this series: Vol. 61. J.-F. Stoltz (Ed.), Mechanobiology: Cartilage and Chondrocyte Volume 3 Vol. 60. J.-M. Graf von der Schulenburg and M. Blanke (Eds.), Rationing of Medical Services in Europe:...»

«WINTER 2012 Volume 5, Issue 4 Havanese Club of America HAVANESE HORIZONS Produced & Edited by: Getting Started with Our First Havanese J. Jonathan Sowa How did I get so involved with Havanese? It was the most natural thing in the world. My husInside This Issue band Clarke and I have had dogs all our lives. But after having health issues with our last few dogs, we HCA President’s Message wanted a better chance at having a healthy dog. The “My First Havanese” 1 Havanese Breed is so...»

«Aus der Klinik für Augenheikunde Der Universität zu Lübeck Direktor: Prof. Dr. med. H. Laqua Development of a New Lubricant and Nutrient Tear Substitute Inauguraldissertation zur Erlangung der Doktorwürde Der Universität zu Lübeck Aus der Medizinischen Fakultät Vorgelegt von LIU Lei Aus Dandong Lübeck 2004 1. Berichterstatter:2. Berichterstatter:Tag der mündlichen Prüfung: Zum Druck genehmigt: Lübeck, den TABLE OF CONTENTS 1 INTRODUCTION 1.1 THE OCULAR SURFACE 1.1.1 Anatomy of the...»

«Instructions For Use EN Patient Information Manual YOUR LIFE IN A HALO MADE EASIER. Sherri J. Patchen, R.N., B.S.N., C.N.R.N., C.C.R.N. Neuroscience Nurse Clinician Department of Neurological Surgery Lois Timyam, R.N., C.C.R.N. Orthopaedic Nurse Clinician Department of Orthopaedic Surgery & Rehabilitation Sally Atherton, Ph.D. Department of Microbiology & Immunology University of Miami School of Medicine Miami, Florida TABLE OF CONTENTS Notice Introduction The ReSolve Halo System Halo...»

«Preface This booklet is a completely revised and lengthened reworking of an International Association of Laryngectomees (IAL) publication, “First Steps.” “First Steps” was itself a revision of a still older IAL publication that addressed the same readers and many of the same general topics. This publication is intended to provide basic information on living as a laryngectomee. It is designed for individuals who are facing laryngectomy surgery, those who have become laryngectomees, and...»

«Sociology of Health & Illness Vol. 38 No. 1 2016 ISSN 0141-9889, pp. 58–72 doi: 10.1111/1467-9566.12341 Antiretroviral therapy and changing patterns of HIV stigmatisation in Entebbe, Uganda Steve Russell1, Flavia Zalwango2, Stella Namukwaya2, Joseph Katongole2, Richard Muhumuza2, Ruth Nalugya2 and Janet Seeley2 1 School of International Development, University of East Anglia, Norwich, Norfolk 2 Medical Research Council, Uganda Virus Research Institute, Uganda Research Unit on AIDS, Uganda...»

«Hannover Medical University Clinic of Laryngology, Rhinology and Otology / University of Veterinary Medicine Hannover Investigation of Novel Auditory Implants of the Inferior Colliculus THESIS Submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree DOCTOR OF PHILOSOPHY (Ph.D.) awarded by the University of Veterinary Medicine Hannover by Roger Calixto Lethbridge, Alberta, Canada Hannover 2011 Supervisor: Prof. Dr. Thomas Lenarz Professor and Chairman, Dept. of Otolaryngology, Medical...»

«Caring for the Oral Health of Patients Battling Cancer Part III: Oral Care After Cancer Treatment DENNIS M. ABBOTT, D.D.S. The following is the final installment of a three-part series addressing oral health concerns that ideally should be addressed before, during, and after cancer treatment. This segment focuses on oral health care needs after cancer treatment. To say a battle with cancer changes one’s life is perhaps one of the most profound understatements ever made! Few experiences leave...»

«Neuropathic orofacial paiN The brochure is provided compliments of This brochure in intended for informational purposes only and should be considered a replacement for a professional treatment for a health care professional.To locate knowledgeable and experienced expert in orofacial pain, contact: The American Academy of Orofacial Pain 174 S. New York Ave. POB 478 Oceanville, NJ 08231 P: 609-504-1311 E: aaopexec@aaop.org W: www.aaop.org To locate knowledgeable and experienced expert in...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.