WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 |

«Dny práva – 2010 – Days of Law, 1. ed. Brno : Masaryk University, 2010 THE FIDIC SUITE OF ...»

-- [ Page 1 ] --

Dny práva – 2010 – Days of Law, 1. ed. Brno : Masaryk University, 2010

http://www.law.muni.cz/content/cs/proceedings/

THE FIDIC SUITE OF CONTRACTS: SELECTED

ISSUES

PETRA NOVOTNÁ

Faculty of Law, Masaryk University, Czech Republic

Abstract

in original language

Příspěvek se zabývá vybranými otázkami souvisejícími s používáním

smluvních podmínek FIDIC v mezinárodním obchodě. Zejména se zaměřuje

na nejspornější body tzv. Stříbrné knihy upravující investiční dodávky na klíč ve srovnání s ostatními "smluvními typy" FIDIC. Kritika ze strany odborné veřejnosti namířená proti přenesení rizik na dodavatele v kontextu mezinárodních investičních dodávek je hlavním předmětem rozboru za účelem zhodnocení použitelnosti Stříbrné knihy obecně.

Key words in original language FIDIC; Stříbrná kniha; Červená kniha; Žlutá kniha; Oranžová kniha;

projekty na klíč; právo mezinárodního obchodu; soft law.

Abstract The author focuses on selected issues related to use of FIDIC model contracts in international business transactions. The aim of this article is to present the most controversial point of using the FIDIC Silver Book for EPC/Turnkey Projects in comparison to previous FIDIC books. In particular, the shift of risks to the Contractor is discussed in the context of criticism directed to use of Silver Book by professionals in the area of construction industry and international investments.

Key words FIDIC; Silver Book; Red Book; Yellow Book; Orange Book; EPC/Turnkey;

international business transactions; soft law.

1. ÚVODNÍ POZNÁMKY Právo mezinárodního obchodu a mezinárodní obchodní transakce jsou v dnešní době neoddělitelně spjaty se stále rozšířenější regulací prostřednictvím nestátních právních prostředků.1 Standardizace smluvních podmínek (ať už prostřednictvím obchodních podmínek či formulářových smluv apod.) se stala předmětem činnosti mnohých mezinárodních organizací a dalších subjektů s významným postavením v mezinárodním K pojmu viz dále Rozehnalová, N.: Právo mezinárodního obchodu. Praha: ASPI, a. s.

2006, s. 220 an.

Dny práva – 2010 – Days of Law, 1. ed. Brno : Masaryk University, 2010 http://www.law.muni.cz/content/cs/proceedings/ obchodě. Za jednoho z nejrespektovanějších "tvůrců" těchto nestátních právních prostředků je považována i organizace FIDIC (Fédération internationale des ingénieurs-conseils) sídlící v Ženevě.2 Organizace FIDIC za dobu své existence stála za vznikem celé škály kodifikací smluvních podmínek společně s průvodci a vzorovými dokumenty, jejichž cílem bylo primárně usnadnění kontraktace při uzavírání mezinárodních obchodních smluv vážících se k realizaci dodávek stavebních, projektových a investičních celků. V závislosti na velikosti výstavbového projektu, jeho povaze či rozvržení odpovědnosti mezi smluvní strany apod. byly připraveny jednotlivé knihy podmínek. První vydání smluvních podmínek FIDIC lze datovat do roku 19573, kdy světlo světa spatřila tzv. Červená kniha (Conditions of Contract for Works of Civil Engineering Construction neboli Red Book podle barvy obálky) upravující podmínky realizace výstavbových projektů. Červenou knihu postupně doplnily mezi těmi nejznámějšími kniha Žlutá (Conditions of Contract for Electrical and Mechanical Works - Yellow Book), Oranžová (Conditions of Contract for Design-Build and Turnkey - Orange Book), Zelená (The Short Form of Contract - Green Book), Stříbrná (Conditions of Contract for EPC Turnkey Projects - Silver Book) a nejnověji Zlatá (Conditions of Contract for Design, Build and Operate Project - Gold Book).4 Tyto podmínky se dnes používají např. i v projektech financovaných Světovou bankou, Asijskou a Africkou bankou pro rozvoj, Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj či Evropskou investiční bankou.5 Předmětem tohoto příspěvku však nebude rozbor povahy smluvních podmínek FIDIC jako nestátního právního prostředku, ale spíše důsledky související s autoritou, jíž organizace vytvářející tyto kodifikace požívá a s tím spojená rizika vyplývající z používání takových kodifikací při realizaci Pro bližší informace o organizaci FIDIC viz http://www1.fidic.org/federation/ [dostupné k 21. 11. 2010].

Více k historii jednotlivých knih viz v Bunni, N.: The FIDIC Forms of Contract, Oxford:

Blackwell Publishing, 2005, 3rd ed.

Více k jednotlivým knihám a jejich aktuálním vydáním či revizím viz na http://www1.fidic.org/bookshop/default_contracts.asp#collection [dostupné k 21. 11.

2010]. V textu budou dále používány anglické názvy, zejména i z toho důvodu, že k smluvním podmínkám FIDIC stále neexistuje oficiální české znění. Veškerá česká terminologie používaná v tomto příspěvku proto vychází z vlastního překladu autorky. Pro účely předejití pochybnostem vzhledem k zažité terminologii v českém právním prostředí a možným odlišnostem, bude za mnohými termíny v příspěvku uvedeno jejich původní znění v angličtině.

Viz např. FIDIC works contracts in European Union programmes. Dostupné z http://www1.fidic.org/resources/contracts/FIDIC_EU_contracts_pgb_12sep07.pdf [21. 11.

2010], či Bunni, N.: The FIDIC Forms of Contract, Oxford: Blackwell Publishing, 2005, 3rd ed., s. 112.

Dny práva – 2010 – Days of Law, 1. ed. Brno : Masaryk University, 2010 http://www.law.muni.cz/content/cs/proceedings/ mezinárodních obchodních transakcí. Pro ilustraci typického problému vyvstávajícího při používán smluvních podmínek FIDIC si autorka zvolila problém dodávek velkých investičních celků, resp. dodávek na klíč na příkladu úpravy přenesení rizik na dodavatele v Silver Book ve srovnání s ostatními knihami podmínek FIDIC. Příspěvek se zaměří zejména na otázku vhodnosti používání Silver book pro účely realizace smluv na klíč.

2. CESTA K SILVER BOOK

Vlna liberalizace v ekonomikách Asie a Jižní Ameriky s sebou přinesla i deregulaci a privatizaci energetického sektoru a následný vstup nezávislých producentů energie na tyto nové trhy. Tyto země umožnily soukromým investorům získání koncesí k provozování elektráren, takže rozvoj hospodářství se stal možným za jejich podpory. Velké investiční projekty související s výstavbou zahrnovaly často množství stran a širokou síť smluvních vztahů.6 Oblíbeným způsobem realizace mezinárodních dodávek investičních celků se staly smlouvy o dodávce na klíč (turnkey).

Podstata dodávky na klíč spočívá v mnohonásobné roli dodavatele, který dodává plány a projekty, technickou dokumentaci, sám zajistí dodávku materiálů a prací, strojů a dalšího zařízení (odtud i anglický pojem EPC – engineer, procure, construct, který je používán vedle pojmu turnkey). Po dokončení pak dodavatel dílo jako celek odevzdá zadavateli. Klíčovým rizikem pro dodavatele jsou pak samozřejmě rizika týkající se dodržení celkové dohodnuté ceny, dodržení časového harmonogramu dokončení díla a dodržení požadavku na kvalitu díla.7 Právě rozvržení odpovědnosti smluvních stran při uzavírání smluv na klíč se stalo diskutovaným problémem v souvislosti s používáním smluvních podmínek FIDIC. Před vydáním Silver Book, která byla cíleně určena pro dodávky na klíč, strany používaly upravené stávající podmínky FIDIC (Orange a Yellow Book, či dokonce Red Book).8 Tradiční princip vyváženého sdílení rizik smluvními stranami vzal při úpravách podmínek FIDIC nehodících se pro dodávky na klíč mnohdy za své.9 Odborná Le Goff, P.: A New Standard for International Turnkey Contracts: The FIDIC Silver Book. 2000, 2 I. B. L. J. 152-153.

Podrobněji k pojmu obecně i v kontextu FIDIC viz Huse, J. A.: Understanding and Negotiating Turnkey and EPC Contracts. London: Sweet & Maxwell, 2002, 973 s., str. 1resp. str. 37-40.

K úpravám obchodních podmínek mimo rámec FIDIC viz např. Gould, N.: Standard Forms: Standardisation, Bastardisation and the Virtual Contract. 2006. Dostupné z http://www.fenwickelliott.co.uk/articles/contract-issues/archives [21. 11. 2010].

Henchie, N..: The Silver Book: A Wolf in Sheep`s Clothing? Rowe and Mae Construction & Engineering International Bulletin, Issue 3, 2001, str. 1. Dostupné z http://www1.fidic.org/resources/contracts/henchie_oct01.asp [21. 11. 2010].

Dny práva – 2010 – Days of Law, 1. ed. Brno : Masaryk University, 2010 http://www.law.muni.cz/content/cs/proceedings/ veřejnost tedy s velkým zájmem očekávala, zda Silver Book naplní jejich očekávání a vyřeší tento problém.

3. SILVER BOOK A ROZVRŽENÍ RIZIK

Reakce na Silver Book však byly přinejmenším rozporuplné. Ve srovnání s Yellow a Orange Book došlo k minimu změn, avšak relativně zásadních.10 Mezi nejdiskutovanější změny patří např. přenesení rizik souvisejících s nepředvídatelnými podmínkami v místě plnění (unforeseeable ground conditions, site data) na dodavatele.

Dodavatelé velkých investičních projektů obecně jen velmi neradi podstupují rizika a možné následky související s nepředvídatelnými podmínkami v místě plnění. Nepředvídatelné riziko lze z povahy věci velmi těžko ocenit a možné spory se řadí mezi nejkomplikovanější a nejnákladnější. Přenesení rizik na dodavatele nevyhnutelně vede ke značnému zvýšení ceny díla.11 Podle článku 4.10 Silver Book má zadavatel povinnost zpřístupnit pro dodavatele všechna data týkající se podpovrchových a hydrologických podmínek, dodavatel je pak odpovědný za ověření a interpretaci těchto dat

vyjma dat v rozsahu, ve kterém je nemohl ověřit:

"4.10 The Employer shall have made available to the Contractor for his information, prior to the Base Date, all relevant data in the Employer’s possession on subsurface and hydrological conditions at the Site, including environmental aspects. The Employer shall similarly make available to the Contractor all such data which come into the Employer’s possession after the Base Date.

The Contractor shall be responsible for verifying and interpreting all such data. The Employer shall have no responsibility for the accuracy, sufficiency or completeness of such data, except as stated in Sub-Clause 5.1 [General Design Responsibilities]."

Silver book tedy oproti Red a Yellow book (podle kterých objednatel nese riziko za fyzikální podmínky, které nemohl zkušený dodavatel rozumně předvídat k datu podání nabídky) váže dodavatele nejenom interpretací Pro podrobné srovnání viz Bunni, N.: The FIDIC Forms of Contract, Oxford: Blackwell Publishing, 2005, 3rd ed., s. 581 an.

Henchie, N.: FIDIC Conditions of Contract for EPC Turnkey Projects - The Silver Book Problems in Store? Dostupné z http://www.mayerbrown.com/london/article.asp?id=313&nid=369 [21. 11. 2010].

Dny práva – 2010 – Days of Law, 1. ed. Brno : Masaryk University, 2010 http://www.law.muni.cz/content/cs/proceedings/ údajů, ale i jejich ověřením. Zadavatel nijak neručí za úplnost a dostatečnost informací, které poskytuje dodavateli. Riziko nepříznivých podmínek nese dodavatel, ledaže údaje nemohly být ověřeny. Ověřitelnost údajů je přitom velmi neurčitým pojmem.12 Navíc bez opačného ujednání ve smlouvě

nemůže být toto riziko odraženo v ceně:

"4.12 Except as otherwise stated in the Contract (a) the Contractor shall be deemed to have obtained all necessary information as to risks, contingencies and other circumstances which may influence or affect the Works;

(b) by signing the Contract, the Contractor accepts total responsibility for having foreseen all difficulties and costs of successfully completing the Works; and (c) the Contract Price shall not be adjusted to take account of any unforeseen difficulties or costs".

Vedle návratu k původnímu pojetí rozvržení rizik se dodavatel může chránit pouze tak, že rizika převezme pouze poté, co měl možnost se plně seznámit se stavem v místě plnění. Nabízí se možnost, aby dodavatel provedl vlastní průzkum staveniště během výběrového řízení. Bez záruky, že v řízení uspěje, však k této variantě málokdo přistoupí.13 Další možností navrhovanou komentátory je dvoufázové výběrové řízení, kde je dodavatel vybrán v soutěži na základě údajů poskytnutích zadavatelem. Po tomto výběru pak může dojít k úpravě ceny navazující na průzkum vedený vybraným dodavatelem. Zprávy a průzkumy pak slouží k sestavení seznamu předpokládaných podmínek v místě plnění. Strany by si měly ujasnit mechanismy zajištění plateb a prodloužení lhůt pro případ, že se některá informace ukáže nepřesnou. Definování informací, které strany považují za ověřitelné přímo ve smlouvě, resp. vymezení neověřitelných informací, pomůže předejít mnohým problémům. V případě, že se skutečnost liší od předpokládaného údaje a má vliv na cenu a dobu plnění, nese následky zadavatel.V praxi zadavatelé často využívají třetí stranu k provedení průzkumu s tím, že případný regres závisí na splnění podmínek provedení průzkumu a pojištění odpovědnosti. Konečné vyčíslení nákladů

–  –  –

po provedení průzkumu však může být v rozporu s tím, co dodavatel původně očekával.14

4. KDE LEŽÍ SKUTEČNÝ PROBLÉM?Pages:   || 2 |


Similar works:

«Eritrea Ethiopia Boundary Commission DECISION Regarding Delimitation of the Border between The State of Eritrea and The Federal Democratic Republic of Ethiopia By the Boundary Commission, composed of: Professor Sir Elihu Lauterpacht, CBE, QC, President Prince Bola Adesumbo Ajibola, SAN, KBE, CFR Professor W. Michael Reisman Judge Stephen M. Schwebel Sir Arthur Watts, KCMG, QC DECISION Regarding Delimitation of the Border between The State of Eritrea, represented by: GOVERNMENT OF ERITREA His...»

«January 12, 2016 Dear Olympia City Council, I am providing the following information, because I believe it is relevant to the Olympia’s government and its citizens, as well as citizens in the rest of Thurston County. Along with others, I am concerned about the apparent influence of a well-known Olympia criminal on the city government, and its potential influence on Thurston County. Turning a blind eye to Joe Hyer’s years of ongoing lawlessness is opening the door to more risk, particularly...»

«-1 Aspire V5 Series (15) User’s Manual 2© 2013. All Rights Reserved. Aspire V5 Series (15) Covers: Aspire V5-561G / V5-561 This revision: November 2013 Sign up for an Acer ID and enable Acer Remote Files Open the Acer Portal from the Start screen to sign up for an Acer ID or sign in if you already have an Acer ID.There are three great reasons for you to get an Acer ID: • Remotely access your PC from your other devices with our free Acer Remote Files app • Get the latest offers and...»

«OCTOBER TERM, 2007 1 (Slip Opinion) Syllabus NOTE: Where it is feasible, a syllabus (headnote) will be released, as is being done in connection with this case, at the time the opinion is issued. The syllabus constitutes no part of the opinion of the Court but has been prepared by the Reporter of Decisions for the convenience of the reader. See United States v. Detroit Timber & Lumber Co., 200 U. S. 321, 337.SUPREME COURT OF THE UNITED STATES Syllabus DISTRICT OF COLUMBIA ET AL. v. HELLER...»

«Do What Thou Wilt Shall Be The Whole Of The Law DRAGON STOMP Raising The Reptilian Race Written by E. C. McCready OtakuIru.com 530 South Lake Ave 130 Pasadena, Ca. 91101-3515 (tel) (818) 919.0633 gamifiable@gmail.com dragonstomp.com Copyright © All Rights Reserved FADE IN: EXT. ESTABLISH CENTRAL DISTRICT HONG KONG DAY Business district of Hong Kong. EXT. THE LANDMARK CENTRAL HONG KONG DAY One of the biggest, swankiest shopping malls in Hong Kong. SERIES OF SHOTS FASHION BRANDS Calvin Klein,...»

«Aqueducts and Megawatts: Integrating the United States Army Corps of Engineers with Operational Commanders by Major William J. Bowers United States Marine Corps 9 March 2005 Submitted in Partial Fulfillment Of the Requirements for the School of Advanced Warfighting Command and Staff College Marine Corps University Marine Corps Combat Development Command Quantico, VA 22134-5067 Form Approved Report Documentation Page OMB No. 0704-0188 Public reporting burden for the collection of information is...»

«INFANCY, 11(3), 255–269 Copyright © 2007, Lawrence Erlbaum Associates, Inc. Individual Differences in the Contribution of Maternal Soothing to Infant Distress Reduction Laudan B. Jahromi School of Social and Family Dynamics Arizona State University Cynthia A. Stifter Department of Human Development and Family Studies Pennsylvania State University This study investigates individual differences in the contribution of specific maternal regulatory behaviors to the mother–infant dyad’s...»

«TEVA, NAUTILUS, AND CHANGE WITHOUT CHANGE Jason Rantanen* CITE AS: 18 STAN. TECH. L. REV. 375 (2015) ABSTRACT Over the past several years, the Supreme Court has been remarkably active in patent law. Out of all those decisions which have touched almost every aspect of patent law, the ones with the greatest potential to shake its foundations were the Court’s opinions addressing claim meaning. “The name of the game is the claims,” after all. Almost everything in patent law flows from the...»

«Nigeria Weekly Law Report Gov. kogi state v. adavi 1 1. GOVERNMENT OF KOGI STATE 2. KOGI STATE HOUSE OF ASSEMBLY 3. THE GOVERNOR OF KOGI STATE 4. ATTORNEY-GENERAL, KOGI STATE V. 1. ADAVI LOCAL GOVERNMENT COUNCIL 2. OKEHI LOCAL GOVERNMENT COUNCIL 3. OKENE LOCAL GOVERNMENT COUNCIL COURT OF APPEAL (ABUJA DIVISION) C A/A/147/2002 IBRAHIM TANKO MUHAMMAD, J.C.A. (Presided and Read the Leading Judgment) ZAINAB ADAMU BULKACHUWA, J.C.A. MARY PETER OD1LI. J.C.A THURSDAY, 16TH JUNE, 2005 ACTION Locus...»

«On the cover: The cover depicts two cesium ions (orange) bound inside a molecule that belongs to the calixarene-crown ethers family. These calixarenes are capable of selectively separating more than 99.9975% of the cesium ions from million-fold-higher concentrations of other ions. By studying how such molecules function as extractants, scientists have developed a process* employing a derivative of the cover molecule that is the basis of the Salt Waste Processing Facility being built at the...»

«This Opinion is Not Citable as Precedent Mailing: of the TTAB August 17, 2004 UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE Trademark Trial and Appeal Board In re Dorel Juvenile Group, Inc.1 Serial No. 76237565 _ Julia Spoor-Gard, Amanda Pecchioni Thompson, and Erin Roth Bohannon of Barnes & Thornburg for Dorel Juvenile Group, Inc. Julie A. Watson, Trademark Examining Attorney, Law Office 113 (Odette Bonnet, Managing Attorney). _ Before Simms, Bottorff and Rogers, Administrative Trademark...»

«How to Organize a SUCCESSFUL Charity Motorcycle Run or Event by Darren Jekcharz & James Kizrazo *Feel free to publish and share this document with others but please leave James and Darren’s name on it as a thanks for all their hard work. A motorcycle run is a great way to raise awareness for your charity. Organizing a motorcycle event is easy. Organizing a SUCCESSFUL motorcycle event is not. It requires a large amount of planning, dedication, organization, and building community involvement &...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.