WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 29 |

«Smil Osovský z Doubravice. Symbolika jednání konkrétního účastníka raně novověkých vztahů Diplomová práce Bc. Zuzana Burianová ...»

-- [ Page 1 ] --

UNIVERZITA PARDUBICE

FAKULTA FILOZOFICKÁ

KATEDRA HISTORICKÝCH VĚD

Smil Osovský z Doubravice.

Symbolika jednání konkrétního účastníka raně novověkých

vztahů

Diplomová práce

Bc. Zuzana Burianová

Vedoucí práce: Mgr. Jiří Kubeš, Ph.D.

Pardubice 2010

Prohlašuji:

Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární prameny a informace, které jsem v práci vyuţila, jsou uvedeny v seznamu pouţité literatury.

Byla jsem seznámena s tím, ţe se na moji práci vztahují práva a povinnosti vyplývající ze zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, zejména se skutečností, ţe Univerzita Pardubice má právo na uzavření licenční smlouvy o uţití této práce jako školního díla podle § 60 odst. 1 autorského zákona, a s tím, ţe pokud dojde k uţití této práce mnou nebo bude poskytnuta licence o uţití jinému subjektu, je Univerzita Pardubice oprávněna ode mne poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladŧ, které na vytvoření díla vynaloţila, a to podle okolností aţ do jejich skutečné výše.

Souhlasím s prezenčním zpřístupněním své práce v Univerzitní knihovně.

V Pardubicích dne 29. 6. 2010 Zuzana Burianová 1 Ráda bych poděkovala Mgr. Jiřímu Kubešovi Ph.D. za odborné vedení, cenné rady a připomínky, kterými mi pomáhal při vypracování diplomové práce. Také bych chtěla poděkovat Mgr. Vítězslavu Prchalovi za konzultace a Mgr. Haně Stoklasové za pomoc při práci s latinskými texty.

2 Anotace Autorka se v předloţené diplomové práci pokusila přiblíţit osobnost moravského aristokrata a dlouholetého člena zemské vlády Smila Osovského z Doubravice na Třebíči a Červené Lhotě. V práci šlo především o postiţení symbolického chování a jednání tohoto urozence, které potvrzovalo jeho roli ve společnosti raného novověku. Zvolený přístup k poznání vnitřního světa raně novověkého člověka je inspirován myšlenkami francouzského antropologa a sociologa Pierra Bourdieua. Jedním z moţných pohledŧ na tuto problematiku nabízí metodologický koncept symbolické komunikace, který představila münsterská historička Barbara Stollberg-Rilinger. Symbolická komunikace se odehrává na pozadí kolektivního systému hodnot, neboť jen v takovém případě je symbolické jednání srozumitelné. Prezentaci konkrétního účastníka raně novověkých vztahŧ je tedy moţné studovat prostřednictvím symbolického jednání. Cílem práce bylo na základě takto stanovených východisek vytvořit historický obraz Smila Osovského z Doubravice.

Předkládaná práce je rozdělena do několika oddílŧ. Autorka představuje Smila Osovského z Doubravice jako člena staroţitného rodu a je vyloţena povaha jeho vlády na panství Třebíč na základě jeho postoje k náboţenství v době konfesionalizace. Autorka si také všímá majetkové reprezentace, která se odrazila v podobě rezidenčního sídla. V další části se práce zaměřuje na mocenskou komunikaci. Podle ní je moţné sestavit obraz myšlenkového světa sociální skupiny, do které Smil Osovský jako konkrétní účastník raně novověkých vztahŧ náleţel. Poslední oddíl práce, který je stěţejní, se věnuje budování konkrétního obrazu Smila Osovského prostřednictvím pohřebního kázání. Na takové homiletické dílo lze nazírat jako na symbolické médium zprostředkovávající prezentační strategii Smila Osovského. Autorka dospěla k závěru, ţe se Smil Osovský z Doubravice se prezentoval na prvním místě jako zboţný urozenec s odkazem na staroţitnost rodu. Podstatná byla manifestace vlastních politických postojŧ s ohledem na zdŧraznění zemských svobod. Lze říci, ţe byl budován očekávaný obraz raně novověkého aristokrata.

Klíčová slova:

Smil Osovský z Doubravice, Třebíč, Pierre Bourdieu, raný novověk, aristokracie, symbolická komunikace, sebeprezentační strategie, mocenská komunikace, pohřební kázání

–  –  –

This thesis depicts the personality of a Moravian nobleman and an old member of the provincial government Smil Osovsky from Doubravice in Třebíč and Červená Lhota. The aim is to describe the nobleman´s symbolic behaviour and acting that confirmed his role in the society of the early modern period. The attitude of this work - to discover the intern world of an early modern period man - is based on the ideas of a French anthropologist and sociologist Pierre Bourdieu and German historian Barbara Stollberg-Rilinger, the author of the methodological concept of symbolic communication. The work also describes the evaluational values of the society to make the symbolic behaviour understandable. An early modern period man can be observed and studied trough his symbolic behaviour. The aim of this work was to render a historical picture of Smil Osovský from Doubravice. The thesis is divided into several parts. The author presents Smil Osovský from Doubravice as a member of an ancient clan that reined in the dominion of Třebíč, his religious attitudes and his representation in terms of property possession and his residency. The second part of the thesis is focused on the communication among the other powerful aristocracy of the early modern period which Smil Osovský was part of. It enables us to build a picture of the mental world of a particular social group. The last part and also the most important describes Smil Osovský the on grounds of his funeral sermons. Such a homiletic work can give us a picture of his author because it reveals his self -presentation strategy. The author has come to a conclusion that Smil Osovský from Doubravice has presented himself as a pious aristocrat from an ancient clan, which he was devoted to. He was also a brave politician with a strong political opinion who emphasized the importance of the provincial rights and liberty. To sum it up, he had been building an expected picture of an early modern period nobleman.

Keywords:

Smil Osovský z Doubravice, Třebíč, Pierre Bourdieu, early modern period, aristocracy, symbolic communication, self -presentation strategy, communication of power, funeral sermons

–  –  –

Představení metodologických východisek a badatelského tématu

I.1 I.2 Literatura a prameny

Smil Osovský z Doubravice - jeho původ a vzdělání

II Třebíčský zámek jako rezidence Smila Osovského z Doubravice

III Smil Osovský z Doubravice a nadkonfesijní křesťanství

IV Zemská kariéra Smila Osovského z Doubravice a jeho politické myšlení............ 43 V Smil Osovský z Doubravice a jeho reflexe ceremoniálŧ stavovského holdování V.1 v roce 1577 a v roce 1608

Smil Osovský z Doubravice jako zemský úředník a loajální sluţebník.................. 50 V.2 Smil Osovský z Doubravice v opozici proti vládnoucí moci

V.3

Smil Osovský z Doubravice ve světle pohřebního kázání

Pohřební kázání jako pramen historického poznání

VI.1 Smrt Smila Osovského z Doubravice

VI.2 Pohřeb třebíčského pána

VI.3 Historický obraz Smila Osovského z Doubravice ve světle pohřebního kázání......90 VI.4 Pohřební kázání jako odraz sebeprezentace Jakuba Petrozelína Kunštátského..........

VI.5 a Kateřiny z Valdštejna

Závěr

VII Resumé

VIII Seznam použitách pramenů a literatury

IX Archivní prameny

IX.1 Prameny vydané

IX.2 Pouţitá literatura

IX.3 Seznam vyobrazení

X Obrazová příloha

XI XII Seznam zkratek

–  –  –

Představení metodologických východisek a badatelského tématu I.1 Předkládaná práce se věnuje osobnosti Smila Osovského z Doubravice a jeho roli v moravské společnosti na prahu novověku. Cílem práce je přiblíţení charakteru Smila Osovského, raně novověkého urozence, jenţ vlastnil třebíčského panství a byl reprezentantem stavovské politiky Moravského markrabství. Na počátku stála otázka, jak práci metodologicky uchopit. Nechala jsem se inspirovat myšlenkami francouzského sociologa a antropologa Pierra Bourdieua.1 Koncept zapadá do postmoderní diskuze o roli subjektivního a objektivního v historické vědě.2 Řada jeho myšlenek staví na starších úvahách o vzájemném vztahu společenských struktur a subjektŧ, 3 které v těchto strukturách fungují. 4 Samozřejmě nejde o stoprocentně účinný metodologický koncept historické vědy. Někteří z historikŧ se k Bourdieovým myšlenkám staví kriticky, především k jeho teorii „habitu“.5 Vzhledem k tomu, ţe mojí práci jsou blízké přístupy historické antropologie, 6 kdy se do centra historického bádání dostává člověk a jeho osobitost podmíněná jeho kulturní a sociální rolí ve společnosti, také pomíjím Bourdieovu teorii „habitu“. „Habitus“ je chápán jako soubor získaných a upevněných dispozic, které předurčují lidské chování. Tato myšlenka se jeví jako objektivistická, neboť reakce subjektŧ jsou determinovány pŧsobením vyšších sociálních struktur. Bourdieuovy myšlenky není moţné aplikovat na všechna témata historického 1 Hlavní myšlenky jsou shrnuty v Pierre BOURDIEU, Ökonomisches Kapital, Kulturelles Kapital, soziales Kapital, in: Reinhard KRECKEL (Hg.), Sociale Ungleichheit, Göttingen 1983, s. 183-198. Já jsem pracovala

s překlady, srov. Pierre BOURDIEU, Teorie jednání, Praha 1998; TÝŢ, Sociální prostor a symbolická moc, in:

Cahiers du CeFReS 8, Praha 1995, s. 213-233.

2 K postmoderním úvahám a teoriím v českém prostředí především Dušan TŘEŠTÍK, Mysliti dějiny, Praha 1999, zvláště s. 57-80.

3 Bourdieova teorie staví na poznání, ţe skutečnost je vztahová. Srov. P. BOURDIEU, Teorie jednání, s. 11-17.

4 Na mysli mám sociální teorii É. Durkheima, jeţ označuje donucovací vliv sociálních struktur na jedince za hybnou sílu fungování společnosti. Teorie je tedy objektivistická. K tomu srov. TÝŢ, Sociální prostor, s. 214, 216-217. Na druhé straně stojí subjektivistická teorie, kdy je hlavním činitelem subjekt interpretující symbolické impulsy vyšších sociálních struktur a na základě toho se formuje jeho chování. Tato teorie byla představena americkým antropologem C. Geertzem, srov. Clifford GEERTZ, Interpretace kultur. Vybrané eseje, Praha 2000.

5 Koncept „habitu“ je postaven na myšlence souboru získaných a upevněných dispozic, které předurčují lidské chování. Negativa a pozitiva Bourdieuho konceptu „habitu“ s přehledem další literatury k tématu shrnuje Jaroslav ŠOTOLA, Habitus: sociologický koncept a jeho vyuţití v historické vědě, in: Lucie ŠTORCHOVÁ (ed.), Conditio humana - konstanta (č)i historická proměnná? Koncepty historické antropologie a teoretická reflexe v současné historiografii, Praha 2007, s. 95-111, zvláště s. 104-107.

6 K historicko antropologickému přístupu v historické vědě srov. Richard Van DÜLMEN, Historická antropologie, Praha 2002. Přístupy historické antropologie se v českém prostředí začaly výrazněji uplatňovat v polovině devadesátých let minulého století. K tomu srov. Václav BŦŢEK, Šlechta raného novověku v českém dějepisectví devadesátých let, in: TÝŢ – Pavel KRÁL (edd), Aristokratické rezidence a dvory v raném novověku, České Budějovice 1999 (= OH 7), s. 5-28, zde s. 6-7.

6 výzkumu. J. Šotola upozorňuje především na limity tohoto konceptu ve výkladu moderny nebo historického vývoje a poukazuje na to, ţe teorie P. Bourdieua se hodí na uzavřené společenské skupiny. 7 Mě zajímá Bourdieŧv koncept ekonomie sociálního jednání, který představuje výklad lidského konání na základě vlastnictví čtyř typŧ kapitálu – ekonomického, kulturního, sociálního a symbolického. V tomto případě aplikovatelných na aristokratickou společnost raného novověku.8 Objektivní struktury mají sice determinující účinek na subjekt, ale člověk jako neopakovatelná bytost se všemi zvláštnostmi svého jednání reaguje specificky.9 Člověk tedy s kapitálem jako hodnotou nakládá a tím formuje podobu svého jednání. V souvislosti s vlastní sebeidentifikací s politickým děním, společenským postavením, názorovými proudy, či zpŧsobem jednání, hraje dŧleţitou roli symbolický kapitál, jenţ tyto hodnoty demonstruje navenek prostřednictvím tzv. „subjektivních reprezentací“. 10 Celá práce je koncipována na základě těchto myšlenek. Podle Bourdieuovy teorie jednání lze aplikovat čtyři typy kapitálu právě na sebeprezentaci Smila Osovského z Doubravice. Ekonomický kapitál, jak z názvu vyplývá, zahrnuje ekonomické a materiální zázemí Osovského. Kulturní kapitál představuje jeho intelektuální schopnosti, míru vzdělání, či jiné dovednosti přispívající k jeho výlučnosti a výši společenské pozice. Třetí kapitál sociální se týká ţivota v sítích společenských vztahŧ, které Smila Osovského jako konkrétního účastníka těchto vztahŧ ukotvovalo ve společnosti a pomáhalo mu v ní ţít.

Zároveň mu kvalita těchto vazeb zvyšovala postavení. Čtvrtý kapitál je symbolický, jehoţ prostřednictvím jsou zmíněné předchozí kapitály prezentovány. Úroveň projevu tohoto kapitálu má vypovídací hodnotu a je odvislá od schopností Smila Osovského.

Smil Osovský z Doubravice se řadil k nejvýše postavené skupině obyvatel tehdejší společnosti - šlechty. Aby to bylo jasně patrné, musel se Osovský chovat určitým zpŧsobem.

P. Bourdieu k tomu poznamenává: „společenské třídy se musí tvořit. Nejsou dány v „sociální realitě“.“11 Začleněním se do sociálně hierarchizované společnosti slouţilo k vlastní 7 J. ŠOTOLA, Habitus, s. 106.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 29 |


Similar works:

«The Library of Professor Leo Steinberg 4164 titles in ca. 4600 physical volumes INTRODUCTORY MATERIAL DICTIONARY OF ART HISTORIANS A Biographical Dictionary of Historic Scholars, Museum Professionals and Academic Historians of Art Steinberg, Leo, né Zalman Lev Date born: July 9, 1920 Place Born: Moscow, Russia Date died: March 13, 2011 Place died: New York, NY Michelangeloand modernist art historian; Benjamin Franklin professor of art at University of Pennsylvania, 19751991. Steinberg was born...»

«BRITISH LEGAL HISTORY CONFERENCE, OXFORD, 2007 ‘JUDGES AND JUDGING’ DRAFT 1. PLEASE DO NOT CITE WITHOUT PERMISSION OF THE AUTHOR. LORD MANSFIELD AND LORD DENNING: SOME PITFALLS AND POSSIBILITIES PRESENTED BY THE GREAT JUDGE APPROACH TO LEGAL HISTORY AND THE LAW OF CONTRACT. DR WARREN SWAIN∗ Many modern legal historians are willing to downplay the role of individual judges, preferring instead to treat judges as mouthpieces of social forces.1 It was not always the case. Forty five years...»

«In Their Own Words IN THEIR OWN WORDS A LITERARY COMPANION TO THE PREHISTORY AND ARCHAEOLOGY OF LONDON BY KEVIN FLUDE An 'And Did Those Feet?' Book Gathered in this book are a series of historic and literary quotations examining the origins of London and the activities and life of the Britons, Romans and the early English. The quotations illustrate the way that the ancients felt about the events that unfolded before them. They give insight into past lives, hopes, fears, and prejudices. The...»

«#2044—February 27, 2011—“Sweat the Small Stuff”–2 [Gauger:] Welcome to Moody Presents, the half-hour teaching broadcast with Dr. Paul Nyquist, newly appointed ninth president of the Moody Bible Institute. I’m Jon Gauger, suggesting that if you stick around for the next half hour, you’re going to grow spiritually. Well, when Richard Carlson published his book Don’t Sweat the Small Stuff, nobody had any idea that it would become as popular as it eventually did. Don’t Sweat the...»

«Nationalism and Globalisation: The Politics of Losers? John Etherington Department of Political Science and Public Law, Universitat Autònoma de Barcelona Abstract Globalisation is usually understood, however implicitly, to operate according to a deterritorialising logic that undermines the specific spatial configuration of power and identity proposed by nationalism. While at an Abstract level, this position is probably correct, this paper argues that we must go beyond a crude opposition...»

«“If you can walk down the street and recognise the difference between cast iron and wrought iron, the world is altogether a better place”: Being Enthusiastic about Industrial Archaeology Hilary Geoghegan Introduction: Technology Enthusiasm Enthusiasts are people who have a passion, keenness, dedication or zeal for a particular activity or hobby. Today, there are enthusiasts for almost everything, from genealogy, costume dramas, and country houses, to metal detectors, coin collecting, and...»

«What Every Member of the Trade Community Should Know About: NAFTA (the North American Free Trade Agreement) for Textiles and Textile Articles AN INFORMED COMPLIANCE PUBLICATION MAY 2008 NAFTA for Textiles and Textile Articles May 2008 NOTICE: This publication is intended to provide guidance and information to the trade community. It reflects the position on or interpretation of the applicable laws or regulations by U.S. Customs and Border Protection (CBP) as of the date of publication, which is...»

«Sarala Krishnamurthy The Chutnification of English: An examination of the lexis of Salman Rushdie’s Midnight’s Children Abstract Midnight’s Children has been variously described as a Postmodern novel, Postcolonial novel, a novel which uses the techniques of magical realism, metafiction and historiography. Having won the Booker Prize, the novel has attracted the attention of many critics for its remarkable use of language and the blending of history and story, fact and fiction as well as...»

«THE DEVELOPMENT OF BLACK CONSCIOUSNESS AS A CULTURAL AND POLITICAL MOVEMENT (1967-2007) Mandla Seleoane Tshwane University of Technology, Ga-Rankuwa Campus, Pretoria, South Africa 1 INTRODUCTION The terms used to define the topic I have to address are significant. I gathered from the terminology that I am not required to speak about the organisational manifestations of Black Consciousness (BC), but rather of black consciousness as a cultural and political movement. Roger Scruton’s Dictionary...»

«CHAPTER 6 The Federal Reserve’s Role Actions Before, During, and After the 2008 Panic in the Historical Context of the Great Contraction Michael D. Bordo1 Introduction The financial crisis of 2007–2008 has been viewed as the worst since the Great Contraction of the 1930s. It is also widely believed that the policy lessons learned from the experience of the 1930s helped the US monetary authorities prevent another Great Depression. Indeed, Ben Bernanke, the chairman of the Federal Reserve...»

«THE LORD CALLS SAMUEL 1 Samuel 2:12-4:1a Key Verse: 3:10 The LORD came and stood there, calling as at the other times, “Samuel! Samuel!” Then Samuel said, “Speak, for your servant is listening.” In today’s passage God calls the boy Samuel when he was just an errand boy in the house of God. It was one of the darkest times in Israel’s history as people did everything as they saw fit. Even the priests were corrupt. In this situation, God called one man to raise him up to be a shepherd...»

«The 2009 Elections and Iran’s Changing Political Landscape by Mehran Kamrava Mehran Kamrava is the Interim Dean of Georgetown University’s School of Foreign Service in Qatar and the Director of the School’s Center for International and Regional Studies. His most recent books include Iran’s Intellectual Revolution (2008) and The Modern Middle East: A Political History Since the First World War (2005). Abstract: Iran’s June 2009 elections set into motion four processes that are central...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.