WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 60 |

«Conference Proceedings Ohrid, Macedonia 17-19.01.2015 3rd International Conference “Ohrid – Vodici, 2015”, Ohrid, Macedonia Organizers: ...»

-- [ Page 1 ] --

3rd International Conference

“Ohrid –Vodici, 2015”

“Rethinking the Framework of Interdisciplinary

cooperation between Cultural Heritage, Local

Economic Development, Tourism and Media”

Conference Proceedings

Ohrid, Macedonia

17-19.01.2015

3rd International Conference “Ohrid – Vodici, 2015”, Ohrid, Macedonia

Organizers:

Institute for Socio-cultural Anthropology of Macedonia

on partnership with:

MIRAS- Social Organization in Support of Studying of Cultural Heritage, Baku, Azerbaijan University “EFTA” - Skopje, Paris, New York Centre for Scientific Research and Promotion of Culture “HAEMUS”, Skopje, Macedonia

The Conference programme board:

 Rubin Zemon Ph.D. (Institute for Socio-cultural Anthropology) Skopje, Macedonia  Samoil Malcheski Ph.D. (Institute for Socio-cultural Anthropology), Skopje, Macedonia  Fariz Khalili Ph.D. (MIRAS Social Organization in Support of Studying of Cultural Heritage) Baku, Azerbaijan  Misho Netkovski Ph.D. (University for Audio- Visual Arts/ ESRA) Skopje, Macedonia  Margarita Karamihova Ph.D. (University Ss. Cyril and Methodius), Veliko Trnovo, Bulgaria  Jasminka Simic Ph.D. (Radio-Television of Serbia), Belgrade, Serbia  Armanda Kodra Hysa Ph.D. (Institute of Cultural Anthropology and Art’s Studies) Tirana, Albania  Marcel Courtiade Ph.D. (INALCO- Paris), Paris, France  Svetlana Antova Ph.D. (Bulgarian Academy of Sciences, Institute of Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum) Sofia, Bulgaria  Nadia Cherepan M.A.(European Humanities University), Vilnius, Lithuania  Meli Shopi Ph.D. (University of Elbasan), Elbasan, Albania  Dejan Metodijeski Ph.D. (University Goce Delchev, Stip), Skopje, Macedonia

Contact Information:

Institute for Socio-Cultural Anthropology of Macedonia, st. Vasil Glavinov b.b., barrack 7, 100 Skopje phone: +389 2 3220 472, cell: +389 72 252585 e-mail: conference@iscanthro.org http://iscanthro.org/ 3rd International Conference “Ohrid – Vodici, 2015”, Ohrid, Macedonia

CONTENT/СОДРЖИНА

Предговор/Introduction 1 Dr. Armanda Hysa 3 Bazaars as souvenir markets. The case of bazaar of Kruje and Skopje Origins of Balkan Charshiyas Aurora Kamberi, Ph.D. Candidate 21 Albanian national museums : How to overcome their digital gap towards a better national heritage promotion Emilija Apostolova Chalovska, MSc 28 The Exonarthex of the Church of St. Sophia, Ohrid – Origin, Typology, Influences Eyvazova Yegana Muhammad, Doctor of Philosophy, docent

–  –  –

Marija Šegan, Milica Lajbenšperger, MA, Sanja Rajić, MA, Aleksandra Ivanović 71 Cultural Heritage Digitalization in School Education

–  –  –

Assoc.Prof. Meleq Shopi, Ma. Kristo Kolçi, Msc. Denis Himçi 298 The beautiful Albanian language in the today’s Arbëresh poetry (bilingualism and biculturalism)

–  –  –

Почитувани учесници на Третата меѓународна конференција за културно наследство, локален економски развој, туризам и медиуми, под наслов „Осмислување на рамката за интердисциплинарна соработка помеѓу културното наследство, локалениот економски развој, туризмот и медиумите“

Почитувани дами и господо,

Дозвелете ми по трет пат да ви посакам добредојдововте во Охрид, градот на „Белото Езеро“, градот на светлината, градот што е под заштита на УНЕСКО, бидејќи е претпознатлив по неисцрптното и богато културно наследство.

Задоволството на програмскиот и организациониот одбор е уште поголемо, бидејќи нашата идеја која започна што се реализираше пред две години, да Охрид за време на празнувањето на Водици, биде и европски т.е. светски центар на збиднувањата од сферата за заштитата на културното наследство, во интердисциплинарост до туризмологијата и медиумологијата, полека прераснува во традиционлна меѓународна научна и стручна манифестација.

Туризмот на културното наследство „Cultural Heritage Tourism“, некои го дефинираат како „патување за да се доживеат местата, артефактите и активностите што автентично претставуваат приказни и луѓе од минатото," или "туризам кој може да вклучува и културни, историски и природни ресурси.“ Денес, современиот туризам, се карактеризира со пософистицирани барања од страна на туристите. Тие сакаат да ја запознаат локалната култура, сакаат да дојдат во контакт со локалното население, да се запознаат со фолкорот, гастрономијата, да посетуваат манифестации, фестивали, музеи, галерии итн., поради што туристичката побарувачка повеќе не може да се разгледува низ стариот хомогенизираниот туристички пазар.

Токму поради бенефитите кои туризмот им ги носи на земјите, на глобалниот туристички пазар преовладува огромна конкуренција, меѓу земјите, регионите и градовите во привлекувањето на нови посетители. Поради тоа, за да се остане на пазарот во сегашно време, се бара една екстремна комплексност на проекти чија главна карактеристика ќе биде интердисциплинарноста и мултифункционалноста, бидејќи веќе не е доволно само да имате некаков производ кој ќе го понудите на туристичкиот пазар. Богатата конкуренција и различните дестинации кои нудат слични производи за речиси иста цена прават тешкотии да се биде иновативен во трката за нови производи, за нешто сосема поинакво, пооргинално, невидено...

Секој ден имаме се повеќе земји во светот кои се борат за привлекување на странски туристи со што би ја подобриле својата економска положба.

Пристапот кои тие ги користат, со цел да го валоризираат својот туристички потенцијал, во голема мера се заснова на промоција на својата култура, културните достигнувања и културно-историското наследство. На тој начин, денес, на туристичкиот пазар се јавуваат диференцираат нови и атрактивни

1 3rd International Conference “Ohrid – Vodici, 2015”, Ohrid, Macedonia

производи, како што е културниот туризам, кој што не подразбира само внесување на културни содржини во туристичката понуда, туку подразбира и висок степен на култура во работењето во туризмот, култура на градење на туристички производ и култура на давање туристички услуги.

Функцијата на мас медиумите во согласност со законите на модерната (популарната мас) култура и нејзината сеприсутност, директно или индиректно влијаат врз формирањето на личноста. На сличен начин медиумите „комуницираат“ со минатото и ја проектираат иднината. Афирмацијата и промоцијата на културното наследство за туристички цели, без разлика дали станува збор за локалните микро-културни содржини или сложени единици, од во последните децении на минатиот век, а особено во сегашниот век, станаа едно од главните прашања на современите културолошки политики и развојот на културата и културното наследство на европско и светско ниво. Развојот на културниот идентитет и потребата од култуно надоградување на секој поединец, во денешно време е засилена со високата технологија, глобализација и општата размена каде електронските медиуми имаат многу важен дел.

Почитувани дами и господа, Интердисциплинарното работење како и споделувањето на истражувањата, знаењата и спознанијата на научниците и експертите од областите на културното наследство, медиумите и туризмот, е релна неопходност на современието во ерата на глобализацијата и големиот нови предизвици и бариери, но и нови пошироко граници на можностите. Поради тоа, и ова Трета меѓународна конференција за културното наследство, медиумите и туризмот, но и сите наредни што ќе бидат организирани во иднина, претставува наш скромен придонес кон исполнувањето на нашата заедничка глобална мисија.

Дозвелете на крајот да им се заблагодарам на сите кои на некој начин во овие кризни времиња ја подржаа оваа конференција, а тоа се Заводот за заштита на спомениците на културата и музеј - Охрид, Македонската Академија на науките и уметностите, како и општина Охрид.

Ви благодарам, Д-р Рубин Земон Претседател на Програмскиот Одбор

–  –  –

There is a central question I pose when it comes to defining the charshija as the principal space and location, or as the foci of the pre-industrial city/town. Was the charshija central to the city or town because city dwellers and inhabitants considered it to be such? Or it is us, the researchers, historians, sociologists and anthropologists who, given historical facts, give to the charshija its central place in the city’s life? This question is crucial to understand the transformations that took place at the charshija and on the charshija during the end of 19th century to nowadays.

Starting from classical thinkers, both Marx and Weber have emphasized the centrality of the market – as a place of artisanal production and exchanges of goods.

For Marx and Marxist thinkers, artisans were crucial for the transformation from artisanal mode of production, to the industrial one. Artisans were those creative minds who tried to find and develop new and more advanced technologies. On the other hand, the poor artisans, the unpaid apprentice and the dispossessed villagers would be the bases of proletariat during the industrial transformation. 1 Weber defines as preindustrial city/town mostly those dwelling places with a local marketplace, which he calls as “the non-sporadic and regular presence of the goods-exchange within the population as an essential part of their subsistence incomes of that population. … In the economic sense, we can talk about city only when the local population produces and satisfies most of their everyday needs at the local marketplace…” (Weber 2006:25) The anthropological debate for several decades has been dealing with the centrality of marketplace and market principles for the preindustrial / precapitalist world, where most of substantivist approach, even though didn’t deny the importance of marketplaces, often denied the existence of market principles, while the formalist approach on the contrary gave to both of them a central place not only in economic, but in social organisation in general.

When researching the charshija historically, Stephen Gudeman’s theory of “community economy” coordinated with some aspects of market/ formalist approach

seems more appropriate as theoretical framework. Gudeman states:

“A community economy always has a place in space. Its boundaries may be permeable with respect to membership; and a community may be composed of 1 See for example Karl Kautsky The Class Struggle. THE PROLETARIAT http://www.marxists.org/archive/kautsky/1892/erfurt/ch02.htm

–  –  –Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 60 |


Similar works:

«Lake Macquarie City Council Submission to Infrastructure Australia Lake Macquarie Transport Interchange Lake Macquarie City Council 126-128 Main Road Speers Point NSW 2284 Box 1906 Hunter Regional Mail Centre NSW 2310 Phone: 02 4921 0333 02 4958 7257 Fax: Web: www.lakemac.com.au Contact regarding this submission: Kelly Lofberg External Relations Specialist Phone: 02 4921 0587 or 0419 604 553 Email: kalofberg@lakemac.nsw.gov.au 1 Contents Executive Summary 3 1. Lake Macquarie Profile 4 The Place...»

«ASIA NEW ACTIVE INVESTMENT SYMPOSIUM Location: Waldorf Astoria Shanghai on the Bund, Shanghai, China Wednesday 22 – Thursday 23 June 2016 ‘As at 9 May 2016, subject to change’ 1 Asia New Active Investment Symposium Shanghai, China Wednesday 22 – Thursday 23 June 2016 VENUE INFORMATION Waldorf Astoria Shanghai on the Bund No.2 Zhongshan Dong Yi Road Huang Pu District Shanghai 200002, P.R. China Tel: +86 21 6322 9988 Fax: +86 21 6321 9888 www.waldorfastoriashanghai.com Suggested attire C...»

«ABC‘s of Couponing Contents ABC‘s of Couponing ABC's of Couponing: A is for All About How Coupons Work ABC's of Couponing: B is for BOGO Stacking ABC's of Couponing: C is for Catalinas CVS Coupon Policy ABC's of Couponing: D is for Double Coupons ABC's of Couponing: E is for eCoupons! http://www.cuckooforcoupondeals.com/training/abcs-of-couponing-e-is-for-ecoupons/ How To Get Cash Back Shopping Online Part 1: Ebates ABC's of Couponing: F is for Freebies! Costco vs. Couponing: Which is...»

«CONFERENCE: HOUSING – A CRITICAL PERSPECTIVE Architecture_MPS; Liverpool University; Liverpool John Moores University Liverpool: 08—09 April, 2015 LONG AFTER THE RING, MASS HOUSING MAY NOT BE APOCALYPTICAL MÓNICA PACHECO AUTHOR AFFILIATION: SCTE-IUL / DINÂMIA-CET, LISBON, PORTUGAL INTRODUCTION Charles Jencks proclaimed the “Death of Modern Architecture”, metaphorically through the demolition of the Pruitt-Igoe housing estate (1972), more than 40 years ago, precisely at a time when the...»

«Homo Nationis The Psychosocial Infrastructure of the Nation-State Order Andreas Pickel TIPEC Working Paper 04/2 Abstract The central argument of this paper is that the global expansion of sovereign nation-states has been accompanied by the emergence of a particular type of modern individual, homo nationis. The general significance of this argument lies in the fact that this personality type, which is either taken for granted (untheorized) or ignored, constitutes an integral component of modern...»

«UNIVERSITY OF MICHIGAN JOHN M. OLIN CENTER FOR LAW & ECONOMICS THE NONDISCHARGEABILITY OF STUDENT LOANS IN PERSONAL BANKRUPTCY PROCEEDINGS: THE SEARCH FOR A THEORY Published in 44 Canadian Bus. Law J., 2006, 245 JOHN A.E. POTTOW PAPER #07-005 SSRN Abstract AVAILABLE AT HTTP://SSRN.COM/ABSTRACT=967379 THIS PAPER CAN BE DOWNLOADED WITHOUT CHARGE AT: MICHIGAN JOHN M. OLIN WEBSITE HTTP://WWW.LAW.UMICH.EDU/CENTERSANDPROGRAMS/OLIN/PAPERS.HTM THE NONDISCHARGEABILITY OF STUDENT LOANS IN PERSONAL...»

«Consulting Group Market Commentary August 26, 2015 Navigating Volatility: Staying the Course The Dow Jones Industrial Average Index was down more than 1,000 points last week, marking its first official correction in four years. The selloff continued into the start of this week, as the S&P500 dropped 10% off its recent peak. While a number of factors were at play, we believe the selloff was triggered by a repricing of global growth expectations – not entirely “out of the blue” when...»

«TRANSFORMATION OF NATO IN THE FACE OF TRANSNATIONAL TERRORISM A Master’s Thesis by SEBAHAT BULDUK Department of International Relations Bilkent University Ankara September 2009 To my parents and Ertuğrul TRANSFORMATION OF NATO IN THE FACE OF TRANSNATIONAL TERRORISM The Institute of Economics and Social Sciences of Bilkent University by Sebahat BULDUK In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of MASTER OF ARTS In THE DEPARTMENT OF INTERNATIONAL RELATIONS BILKENT UNIVERSITY...»

«Letters of Van Gogh from The Hague (1882-1883) Letter 1 Friday, 3 March 1882 My dear Theo, Since receiving your letter and the money1 I’ve taken a model every day and I’m up to my ears in work. It’s a new model I have, although I’d drawn her before superficially. Or rather it’s more than one model, because I’ve already had 3 people from the same family, a woman of about 45 who’s just like a figure by E. Frère, and her daughter, 30 or so, and a younger child of 10 or 12.2...»

«Written Trailers Harun Farocki 1944 I should have been born in Berlin, in the Virchow Hospital, but we left the city because of the bombing. I was born in Neutitschein, today Nový Jic ̆ín, at that time Sudentengau, today the Czech Republic. We stayed there for only a few weeks; we spent less time there than I have ever needed since then in order to explain that Iʼm neither a Czech nor a Sudeten German. I have also spent lots of time with the spelling of my name, Harun El Usman Faroqhi,...»

«Zhuping Liu June 2016 McCombs School of Business Mobile: (860) 336-8705 University of Texas at Austin Fax: (512) 471-1034 2110 Speedway Stop B6700 Zhuping.Liu@mccombs.utexas.edu Austin, Texas 78712-1275 sites.utexas.edu/zhuping-liu/ Education Ph.D., Marketing, 2017 (expected) McCombs School of Business, University of Texas at Austin Dissertation proposal defended in April 2016 Advisors: Vijay Mahajan and Frenkel ter Hofstede M.S., Statistics, 2012 Ph.D. student in Operations and Information...»

«Education Policy in the Republic of Korea: Building Block or Stumbling Block? Jisoon Lee School of Economics Seoul National University Copyright © 2002 The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank 1818 H Street, N.W. Washington, D.C. 20433, U.S.A. The World Bank enjoys copyright under protocol 2 of the Universal Copyright Convention. This material may nonetheless be copied for research, educational, or scholarly purposes only in the member countries of The World...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.