WWW.DISSERTATION.XLIBX.INFO
FREE ELECTRONIC LIBRARY - Dissertations, online materials
 
<< HOME
CONTACTSPages:   || 2 |

«OPRACOWAŁ: TADEUSZ ŁAPA - Trener Koordynator Prezentacja w ramach obowiązków uczestnika Kursu Trenerów UEFA PRO w Szkole Trenerów PZPN w roku ...»

-- [ Page 1 ] --

SYSTEM SZKOLENIA MŁODZIEŻY

w klubie Górnik Łęczna S.A

OPRACOWAŁ: TADEUSZ ŁAPA - Trener Koordynator

Prezentacja w ramach obowiązków uczestnika Kursu Trenerów UEFA PRO

w Szkole Trenerów PZPN w roku 2006/7

Spis treści

1.Wstęp

1.1. Cel systemu

1.2. Rada Trenerów

2.Organizacja szkolenia;

2.1. Schemat szkolenia,

2.2. Nabór i selekcja,

2.3. Organizacja klas sportowych,

2.4. Opieka szkoleniowa, 2.4.1Przydział trenerów do poszczególnych zespołów.

2.4.2. Udział zawodników I zespołu seniorów w procesie szkolenia,

2.5. Cele i zadania dla poszczególnych grup wiekowych,

2.6. Rozgrywki młodzieżowe,

2.7. Kontrola procesu szkolenia,

2.8. Dokumentacja procesu szkolenia i kontroli,

2.9. Opieka medyczna i odnowa biologiczna,

2.10.Współpraca z innymi klubami, 2.10.1 Procedury pozyskiwania z innych klubów, skauting

2.11. Obozy sportowe,

3.Ocena pracy trenerów,

4.Regulamin nagradzania,

5.Ocena i weryfikacja systemu.

Wstęp Podstawowym i strategicznym celem systemu  jest wyszkolenie piłkarza kompletnego,tzn.takiego zawodnika, który jest optymalnie ukształtowany, pod względem sportowym jak i moralnym,aby mógł po zakończeniu wieku juniora zasilić kadrę I zespołu GÓRNIK ŁĘCZNA S.A Cel systemu szkolenia Uwzględniając przede wszystkim naturalne czynniki procesów rozwojowych stworzono w Górniku Łęczna S.A system szkolenia młodzieży, by móc prawidłowo kierować procesem szkolenia młodego piłkarza aż po wiek seniora.

Aby każdy system przyniósł pozytywne efekty musi mieć

zagwarantowane następujące czynniki:

-ciągłość pracy, 

-systematyczność pracy, 

-weryfikacja( analiza i ewentualne poprawki).

Za prawidłowe funkcjonowanie systemu odpowiedzialni są:

- Trener Koordynator.

- Rada Trenerów  Rada Trenerów Powołanie Rady Trenerów powinno być jednym z  podstawowych elementów sprawnego funkcjonowania systemu szkolenia w Górnik Łęczna S.A.

Radę Trenerów powołuje Prezes Zarządu.

 Kandydatów do rady proponuje i opiniuje trener koordynator,  który jest jej przewodniczącym. Rada taka powinna na stałe wejść w schemat organizacyjny klubu.

Regulamin Rady Trenerów Górnik Łączna S.A.

Z dniem 01.03.

2007 powołuję Radę Trenerów Górnik  Łęczna S.A.

Rada Trenerów podlega bezpośrednio Zarządowi  Górnik Łęczna S.A.

W skład Rady Trenerów wchodzą przedstawiciel sztabu szkoleniowego I drużyny (I trener  lub jeden z asystentów) trener koordynator grup młodzieżowych  trenerzy juniorów starszych i młodszych  jeden z trenerów młodszych grup szkoleniowych,  wybrany w drodze głosowania przez wszystkich trenerów pracujących w klubie.

Rada Trenerów wybiera ze swego grona Przewodniczącego RT oraz Sekretarza RT

Do obowiązków Przewodniczącego RT należy:

-zwołanie minimum raz na dwa tygodnie zebrania RT

-przygotowanie problematyki i materiałów na zebranie R

-prowadzenie zebrań RT

-informowanie o tematach poruszanych na zebraniach RT i wspólnie wypracowanych wnioskach Prezesa Górnik Łączna S.A. oraz innych trenerów zatrudnionych w klubie Kompetencje Rady Trenerów Górnik Łączna S.A.

RT ponosi odpowiedzialność, wspólnie z trenerem  koordynatorem, za prawidłowe funkcjonowanie systemu szkolenia młodzieży w Górnik Łęczna S.A.

RT opiniuje przydatność transferowanych zawodników do  I drużyny seniorów RT akceptuje możliwość transferów młodych,  uzdolnionych zawodników do drużyn młodzieżowych RT wypracowuje opinie co do transferów zawodników z  Górnik Łęczna S.A. do innych klubów RT opiniuje przydział trenerów do poszczególnych drużyn  młodzieżowych Kompetencje Rady Trenerów Górnik Łączna S.A.

c.d.

RT wnioskuje o nagrody dla trenerów wynikające z  realizacji „Regulaminu nagród dla trenerów grup młodzieżowych” RT trenerów ocenia przebieg rozwoju najbardziej  uzdolnionych chłopców z grup młodzieżowych RT na wniosek trenera koordynatora decyduje o  przesunięciach zawodników z grupy do grupy szkoleniowej RT decyduje o przydziale miejsca dla zawodnika w  bursie klubowej

2. Organizacja szkolenia młodzieży w Górnik Łęczna S.A.

Schemat szkolenia.

 Biorąc pod uwagę system rozgrywek prowadzonych przez POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ,w celu optymalnego wykorzystania potencjału piłkarskiego dzieci i młodzieży z Łęcznej stworzono następujący

schemat organizacji szkolenia:

Schemat organizacji szkolenia

–  –  –

I Zespół seniorów Nabór i selekcja Aby zapewnić ciągłość szkolenia należy każdego roku,w  miesiącu KWIECIEŃ, ogłosić w klasach III szkół podstawowych nabór, do drużyn (grup selekcyjnych) Górnik Łęczna S.A. Ogłoszenie powinno mieć jak

największy zasięg,należy wykorzystać do tego:

-Internet, 

-prasę (ogólną,lokalną), 

-ogłoszenia podczas meczy I zespołu, 

-ogłoszenia wywieszone w szkołach podstawowych.

 Selekcja.

Selekcja wstępna nie może odbyć się  jednorazowo,nabór tych samych chłopców jest wydłużony i polega na wielokrotnych spotkańach do 10 razy.

Najistotniejsza umiejętność, jaką  powinniśmy poddać ocenie,jest umiejętność gry.

Chodzi przede wszystkim o pojmowanie jej  sensu;

Selekcja c.d.

Rozumieniu jej zasad   Współpraca z partnerem;

-umiejętność niesienia pomocy współpartnerowi(wyjście na tzw. wolne pole),

-umiejętność widzenia partnera w fazie posiadania piłki(możliwość podania piłki),  poziom cech woli,  zaangażowanie uczuciowe,  swoboda poruszania się z piłką jak i bez piłki.

Formy gier pomocnych do oceny grup naborowych gra w piłkę ręczną (uproszczone zasady),  gra w piłkę nożną (uproszczone zasady).

 Zasady gier

-Liczba osób w zespole 5-6

-Czas gry 2*15min

-Skala ocen 1-5 Zespoły muszą być dobierane przypadkowo w celu uniknięcia zebraniu najlepszych zawodników w jednym zespole.

Baza i sprzęt potrzebny do selekcji

wstępnej:

stoper,  boisko i bramki do piłki ręcznej,  koszulki z numerami,  piłki nożne nr.4,piłki siatkowe,  pachołki,  arkusz obserwacyjny  Arkusz obserwacyjny L.p. Imię Nazwisko Szkoła Nr Szyb. Zwinn. Ocena obserwacji

–  –  –

Jednym z najważniejszych elementów do  odniesienia sukcesu tegoż systemu jest organizacja klas sportowych na bazie szkół łęczyńskich.Głównym zadaniem klubu jest we współpracy z dyrektorami szkół opracowanie schematu organizacji klas sportowych mając

na uwadze następujące czynniki:

Organizacja klas sportowych c.d Plan lekcji (dzieci powinny chodzić na rano),  Wybór nauczyciela w-f,  Korzystanie z bazy szkolnej w ramach zajęć poza  lekcyjnych(priorytet klubu).

Jak wybór szkół podstawowych do organizowania  klas sportowych nie jest problemem(podział Łęcznej na dwa osiedla),tak wybór gimnazjum i liceum(szkoły średnie),może stanowić problem.

Należy w tym wypadku brać pod uwagę bazę szkoły,  oraz warunki, jakie zaproponuje szkoła.

Schemat organizacji klas sportowych;

–  –  –

Organizacja szkolenia młodzieży przewiduje  udział 8 drużyn w rozgrywkach mistrzowskich oraz naukę podstaw piłkarskich z jednoczesną selekcją w 2 grupach selekcyjnych.

Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem w  przydziale opiekunów do poszczególnych zespołów jest zachowanie zasady, że każda z drużyn powinna mieć jednego trenera.

Przydział trenerów odbywa się w/g

następującego schematu:

Rada Trenerów opracowuje i opiniuje obsadę  do poszczególnych zespołów, następnie oddaje do zatwierdzenia Prezesowi Zarządu, Obsada trenerów musi być zakończona do  końca miesiąca maja każdego roku, aby trenerzy mieli czas na przygotowanie planów pracy na następny sezon.

Udział zawodników I zespołu seniorów w procesie szkolenia Bardzo korzystnie na proces szkolenia młodzieży ma czynny udział zawodników I zespołu w zajęciach treningowych, w szczególności u tych najmłodszych.

Chłopcy obserwując zmagania ligowe starają się naśladować poszczególnych zawodników, są oni niejako wzorem do naśladowania. Kontrakty tych zawodników powinny być tak skonstruowane, aby obligowały zawodnika do czynnego udziału w procesie szkolenia.

Zajęcia takie odbywają się pod okiem trenera prowadzącego grupę.Mowa jest o zawodnikach doświadczonych(duży staż I ligowy),znanych na boiskach I ligowych.

Naucz mnie Cele i zadania dla poszczególnych grup wiekowych GRUPA: Młodzicy młodsi Hasła Kluczowe Rozwijanie potencjału ruchowego.

Wyposażanie w duży zasób umiejętności technicznych, Rozpoznanie uzdolnień ZADANIA

SZKOLENIOWE

-przeprowadzanie atrakcyjnych, bogatych w treści treningowe jednostek treningowych,

-wyselekcjonowanie najzdolniejszych ruchowo,

-zwiększanie możliwości motorycznych,

-opanowanie wszechstronnych umiejętności technicznych,

-opanowanie indywidualnej i zespołowej taktyki gry,kształtowanie cech wolicjonalnych

ORGANIZACYJNE

- prowadzenie dokumentacji szkoleniowej (plan organizacji szkolenia, dziennik treningowy, karty i listy zgłoszeń, deklaracje),

- dopilnowanie okresowych badań lekarskich, obowiązkowe ubezpieczenie grupy,

-solidne przygotowanie zajęć treningowych,

-przeprowadzanie treningów indywidualnych,

-prowadzenie meczów mistrzowskich,

-organizacja i udział w zgrupowaniach szkoleniowych,

-organizacja i prowadzenie turniejów halowych,

-podwyższanie własnych kwalifikacji,

-kontakty z rodzicami, wychowawcami SPORTOWE

-wprowadzenie kilku zawodników do kadry województwa

-zajęcie czołowego miejsca w rozgrywkach okręgowej ligi młodzików młodszych,

-zajęcie czołowych miejsc w piłkarskich turniejach halowych MŁODZICY STARSI Hasła kluczowe

- Wyposażanie w duży zasób umiejętności technicznych

- Rozpoznanie uzdolnień

- Kształtowanie rozpoznanych predyspozycji i uzdolnień TRAMPKARZE Hasła kluczowe

-Kształtowanie umiejętności i predyspozycji techniczno-taktycznych,

-Profilowanie potencjału ruchowego pod kątem funkcjonalnych wymogów piłki nożnej.

JUNIORZY

–  –  –

-Kształtowanie i doskonalenie mistrzostwa sportowego w piłce nożnej.

Kontrola procesu szkolenia (Testy sprawności ogólnej i specjalnej) Ocena efektów treningowych to najbardziej  złożony i różnorodny obszar kontroli. Dotyczy przede wszystkim rzeczowej struktury treningu (przygotowanie sprawnościowe, techniczne,taktyczne, psychiczne W Górnik Łęczna S.A kontrolę procesu szkolenia  opracowano dla każdej grupy wiekowej.Kontrola powinna odbywać się dwa razy do roku w przypadku młodzików i trampkarzy,jeśli chodzi o juniorów kontrola powinna odbywać się zgodnie z procesem i

metodyką treningu tzn:

 przed rozpoczęciem okresu przygotowawczego  w połowie okresu przygotowawczego  po okresie przygotowawczym  w razie potrzeby w trakcie rundy

Odpowiedzialni za przeprowadzenie kontroli są:

-TRENER KOORDYNATOR

-TRENERZY ZESPOŁÓW Arkusz do przeprowadzenia testów

–  –  –

Obowiązkiem trenerów prowadzących  zespoły jest złożenie do trenera koordynatora pół rocznych planów szkoleniowych na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zajęć po przerwach (letnia, zimowa).

Opieka medyczna Każdy z zawodników Górnik Łęczna S.A. ma  zapewnioną opiekę medycznej podczas zawodów sportowych zgodnie z wymogami PZPN jak również poza klubem. Chodzi przede wszystkim o zapewnieniu fachowej pomocy w razie kontuzji zawodnika Odnowa biologiczna Każdy z zawodników ma zapewniony swobodny  dostęp do urządzeń rehabilitacyjnych i odnowy biologicznej.

Odpowiedzialni:

 fizjoterapeuci zatrudnieni w klubie,  trenerzy prowadzący zespoły.

 Aby prawidłowo i w miarę szybko zawodnik mógł  wyleczyć się z kontuzji musi być ciągły kontakt na linii trener-zawodnik-fizjoterapeuta. Chodzi przede wszystkim o jak najszybsze ustalenie rodzaju kontuzji i podjęciu odpowiedniego leczenia Lekarz +Fizjoterapeuci

Zawodnik Trener Współpraca z innymi klubami

Częścią składową systemu powinna być  współpraca z klubami z okolic Łęcznej.

Należy stworzyć projekt który by określał zasady współpracy.

Czynniki decydujące o nawiązaniu  współpracy;

-baza klubu,

-sztab szkoleniowy,

-wyniki pracy szkolenia.

Procedury pozyskiwania z innych klubów -Skauting Górnik Łęczna S.A jako klub o dobrej bazie  szkoleniowej już na poziomie juniora młodszego interesuje się wyróżniającymi zawodnikami z województwa lubelskiego. Aby wyeliminować błąd i pomyłkę stworzono

następujący schemat pozyskiwania:

-obserwacja podczas meczy mistrzowskich, 

-zaproszenie do klubu na testy  Obserwacja powinna odbywać się przez  dwóch trenerów wyznaczonych przez trenera koordynatora. Po zasięgnięciu opinii i weryfikacji wyników testów rada trenerów decyduje o przydatności zawodnika.Z chwilą uzyskania pozytywnej opinii, trener koordynator rozpoczyna proces pozyskania zawodnika na szczeblu rodzice-klub, formalnym klub-klub.Pages:   || 2 |


Similar works:

«International Journal of Comparative Psychology, 2003, 16, 65-84. Copyright 2003 by the International Society for Comparative Psychology Application of Behavioral Knowledge to Conservation in the Giant Panda Ronald R. Swaisgood Zoological Society of San Diego, U.S.A. Xiaoping Zhou, Gwiquan Zhang, Wolong Nature Reserve, China Donald G. Lindburg, Zoological Society of San Diego, U.S.A. and Hemin Zhang Wolong Nature Reserve, China Over the past several years we have developed a research program to...»

«Case 4:04-cv-02688-JEJ Document 309 Filed 11/04/2005 Page 1 of 18 Appendix A: Excerpts from Of Pandas and People (2nd ed., 1993), the published version used by students, Quote A: “This book has a single goal: to present data from six areas of science that bear on the central question of biological origins. We don't propose to give final answers, nor to unveil The Truth. Our purpose, rather, is to help readers understand origins better, and to see why the data may be viewed in more than one...»

«Digestive Systems: The Anatomy of Representative Vertebrates Modified from: Biology in the laboratory. 3rd edition. Helms, Helms, Kosinski and Cummings. Biological Investigations: Form, Function, Diversity and Process. 7th Edition. W.D. Dolphin Helms, Helms, Kosinski, Cummings. Biology in the Laboratory, 3rd edition. Freeman Publishing. Harold M. Kaplan and Kathleen A. Jones Southern Illinois University OVERVIEW The digestive system participates in the procurement and metabolism of...»

«Studies on the Induction of Embryogenic Globular Structures in Opuntia ficus-indica Samantha Pinheiro da Costa1, Arlete A. Soares2, Birgit Arnholdt-Schmitt1 1 Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular e 2Departamento de Biologia, Universidade Federal do Ceará (UFC) Fortaleza, CE, Brazil e-mail: arnholdt-schmitt@gmx.de Received August 2001 Dedicated to Prof. Karl-Hermann Neumann, a Pioneer in Tissue Culture Research ABSTRACT In studies on the induction of somatic embryogenesis in Opuntia...»

«WHO/IVB/06.13 WHO/CDS/EPR/GIP/2006.1 V ORIGINAL: ENGLISH Global pandemic influenza action plan to increase vaccine supply Immunization, Vaccines and Biologicals Epidemic and Pandemic Alert and Response WHO/IVB/06.13 WHO/CDS/EPR/GIP/2006.1 V ORIGINAL: ENGLISH Global pandemic influenza action plan to increase vaccine supply Immunization, Vaccines and Biologicals Epidemic and Pandemic Alert and Response The Department of Immunization, Vaccines and Biologicals and the Department of Epidemic and...»

«New Zealand Data Sheet APO-PREDNISONE Prednisone 1mg, 2.5mg, 5mg and 20mg Tablets Presentation APO-PREDNISONE 1mg tablets are round, white, biconvex, 5.5mm in diameter and identified P over 1 on one side. Each tablet contains 1mg prednisone and typically weighs 80mg. APO-PREDNISONE 2.5mg tablets are round, white, biconvex, 6.0mm in diameter and identified P over 2.5 on one side. Each tablet contains 2.5mg prednisone and typically weighs 87mg. APO-PREDNISONE 5mg tablets are round, white,...»

«1 Human Papillomavirus: Biology and Pathogenesis José Veríssimo Fernandes1 and Thales Allyrio Araújo de Medeiros Fernandes2 1Federal University of Rio Grande do Norte 2University of Rio Grande do Norte State Brazil 1. Introduction The human papillomavirus (HPV) is one of the most common causes of sexually transmitted disease in both men and women around the world, especially in developing countries, where the prevalence of asymptomatic infection varies from 2 to 44%, depending on the...»

«THREATS TO PROTECTED AREAS SQUANDERING PARADISE? The importance and vulnerability of the world’s protected areas By Christine Carey, Nigel Dudley and Sue Stolton Published May 2000 By WWF-World Wide Fund For Nature (Formerly World Wildlife Fund) International, Gland, Switzerland Any reproduction in full or in part of this publication must mention the title and credit the abovementioned publisher as the copyright owner. © 2000, WWF World Wide Fund For Nature (Formerly World Wildlife Fund) ®...»

«The Status of Wild Atlantic Salmon: A River by River Assessment The Status of Wild Atlantic Salmon: A River by River Assessment Table of contents Foreword 1. Introduction 2. Summary of findings 3. Scenarios for the future 4. The biology of Atlantic salmon 5. Threats to salmon populations 5.1 Pollution 5.2 River infrastructure and engineering 5.3 The effect of fisheries on wild Atlantic salmon stocks. 42 5.4 Salmon aquaculture industry 5.5 Stocking and sea-ranching 5.6 Climate change 6. The...»

«ISSN 2090-4304 J. Basic. Appl. Sci. Res., 2(12)12660-12664, 2012 Journal of Basic and Applied © 2012, TextRoad Publication Scientific Research www.textroad.com Description a Sea Cucumber Species Holothuria atra Jaeger, 1833 from Kish Island Iran (Echinodermata: Holothuroidea) Akram Tehranifard, M.R. Rahimibashar Department of Marine Biology, Lahijan branch.Islamic Azad University Lahijan, Iran ABSTRACT As each new species evolved, the ossicles changed with it, so each species has uniquely...»

«Max Planck Institut für Neurobiologie Direktor: Prof. Dr. Hartmut Wekerle Gene Expression Profiling of Encephalitogenic CD4+ T cells: Identification of Genes Controlling Migration of Effector T cells into the CNS Dissertation der Fakultät für Biologie der Ludwig-Maximilian-Universität München von Vijay Kumar Ulaganathan aus Chennai (Madras) April 2010 Erklärung Hiermit erkläre ich ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende Dissertation selbstständig und ohne unerlaubte Hilfe angefertigt...»

«Gun Play • Jay Mechling Biology and the particular gun culture of the United States come together to explain the persistent and powerful attraction of American boys to both real guns and toy guns. The 1990s saw adults begin to conflate “the gun problem” with “the boy problem,” sparking attempts (largely failed) to banish toy guns from homes and schools. Following the approach of play scholar Gregory Bateson, this article offers an understanding of play with guns, maintains this moral...»

 
<<  HOME   |    CONTACTS
2016 www.dissertation.xlibx.info - Dissertations, online materials

Materials of this site are available for review, all rights belong to their respective owners.
If you do not agree with the fact that your material is placed on this site, please, email us, we will within 1-2 business days delete him.